07-06-2017
 

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

1965-ci ildə ADU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir. N.Canibəyov 1972-ci ildə kimya elm­ləri na­mizədi və 1987-ci ildə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsini, 1994-cü ildə isə professor elmi adını almışdır. 2007-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. N.Canibəyovun əsas elmi istiqaməti tərkibində he­teroatom saxlayan polifunksional kompleksonlar və metalkompleks birləşmələrin sintezi üsullarının işlənib ha­zırlanması və onların tətbiq sahələrinin araşdı­rılmasından ibarətdir. Onun rəhbərliyi ilə po­libutadienlərin alınma prosesində həm stabilizator, həm də katalizator kimi unikal xassə daşıyan nikel və kobalt metalkomplekslər işlənib hazırlanmışdır. N.Canibəyov 204 elmi əsə­rin müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 1 elmlər doktoru, 6 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU