07-06-2017
 

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

1968-ci ildə ADU-nun kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1973-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. 1974-1976-cı illərdə fiziki və kolloid kimya kafedrasının aspirantı olmuş, 1977-ci ildə namizədlik, 1988-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 1990-cı ildə professor elmi adı almışdır. M.B.Babanlı funksional xassələrə malik mürəkkəb qeyri-üzvi sistemlərin kimyası, termodinamikası və materialşünaslığı sahəsində geniş və sistemli tədqiqatlar aparan, yeni elmi istiqamət və elmi məktəb yaratmış mütəxəssisdir. M.B.Babanlı 650-yə yaxın elmi əsərin müəllifidir. Onin rəhbərliyi ilə 1 doktorluq və 28 namizədlik və 30-a yaxın magistr dissertasiyası müdafiə edilmişdir. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. AMEA-nın M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktor müavinidir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU