07-06-2017
 

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

ADU-nun kimya fakültəsini 1971-ci ildə bitirmiş­dir. Hə­min ildə Y.H.Məm­məd­­­əli­­yev adına Neft-­­Kimya Pro­­­ses­ləri İns­­­ti­tutunun as­­­pi­ran­tu­­­ra­sına daxil ol­muş, 1975-ci ildə na­mi­zəd­lik, 1993-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası mü­da­­fiə etmişdir. 2005-ci ildə ona professor elmi adı verilmişdir. H.M.Əli­­mərdanovun elmi fəa­liy­­yətinin istiqa­mə­­­ti alitsiklik doymamış kar­bo­­hid­rogenlərin və onların müxtəlif oksigenli tö­r­­­ə­­mələrinin sinte­zi, alınma üsullarının və pro­ses­­lərinin elmi əsas­la­rının işlənib hazırlanması, müx­təlif alitsiklik ke­tonlar, qlikollar, efirlər əsa­sın­da yeni ətirli və tə­ravətləndirici maddələrin alın­­ması və geniş tət­biqindən ibarətdir. Onun el­­­mi fəaliyyətinin nə­ticələri 265 elmi əsərdə öz ək­­­sini tapmışdır. H.M.Əli­mərdanov 8 elmlər na­­­mizədi və 3 elmlər doktoru hazırlamışdır. O, 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU