07-06-2017
 

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

1967-1972-ci il­lərdə ADU-nun kimya fakültəsində təhsil almış­dır. 1980-ci ildə namizədlik, 1994-cü ildə isə dok­torluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə ona professor elmi adı verilmişdir. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. O, reaksiyaya qabil, polifunksional, qoşulmuş əlaqələr sistemli oliqomer və bir­gəoliqomerlərin ef­fektli sintez üsullarının işlənib hazırlanma­sı istiqamətində məq­səd­yönlü elmi təd­qiqatlar aparır. B.Ə.Məm­mədov 240 el­mi əsərin və 12 ix­tiranın mü­əllifidir. B.Ə.Məmmədovun rəhbərliyi ilə 9 na­mi­zəd­lik dissertasiyası mü­dafiə edilmişdir. O, Polimer materialları İns­titutunun Elmi Şurasının və AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU