07-06-2017
 

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

1974-cü ildə ADU-nun kimya fa­kültəsini bitirmişdir. 1987-ci ildə kimya elmləri na­mizədi, 2008-ci ildə isə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almış­dır. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

Onun elmi fəaliy­yə­tinin əsas istiqamətini müxtəlif xarakterli sor­bentlər, onların funksiosional qruplarının vəziyyəti, sorbent-sorbat qar­şılıqlı vəziyyətinin tarazlıq şərtləri, sorbsiya proseslərinin kinetikası, termodinamikası, iş­lən­miş sorbentlərin regenerasiya rejimlərinin el­mi əsaslarının işlənib hazırlanması təşkil edir. Ə.Abbasov 135 elmi əsərin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

Digər yazılar

ABBASOV ƏLƏDDİN DƏYYAN OĞLU

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR ƏJDƏR OĞLU

ƏLİMƏRDANOV HAFİZ MÜTƏLLİM OĞLU

BABANLI MƏHƏMMƏD BABA OĞLU

CANİBƏYOV NAZİL FAZİL OĞLU

ƏHMƏDOV MÜBARİZ MƏCİD OĞLU

QULİYEV NOVRUZ MƏHƏMMƏD OĞLU

QULİYEV ABBASQULU MƏMMƏD OĞLU

NURİYEV ƏLİ NƏCƏFQULU

SALAHOV MUSTAFA SƏTTAR OĞLU

KƏRİMOV İSA GÜLMƏMMƏD OĞLU

QURBANOV TELMAN XUDALI OĞLU

QƏMBƏROV YUNİS HEYDƏR OĞLU

RÜSTƏMOV PAŞA HƏBİB OĞLU

BABAXANOV RAUF ƏLİMƏMMƏD OĞLU

HÜSEYNOV MUSTAFA MƏMMƏD OĞLU

DADAŞOV BİLAL ATAŞ OĞLU

MƏRDANOV MƏCİD ƏHƏD OĞLU

MÖVSÜMZADƏ MƏMMƏD MİRZƏ OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU