30-06-2017
 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu

Tel.:  (+99412)510-10-48


 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

5 yanvar 1950-ci il təvəllüdlü.1966-cı ildə Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) Amasiya rayonunun Güllübulaq kənd orta məktəbini medalla bitirmiş və indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1971-ci ildə bitirmiş və təyinatla Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Olefinlər İnstitutuna göndərilmişdir. 1973-cü ildə „Üzvi kim­ya“ ixtisası üzrə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin (MDU) aspiranturasına qəbul olunmuş və 1976-cı ildə akademik N.S.Zefirovun rəhbərliyi ilə „İkiqat rabitələrə birləşmə reaksiyalarında sul­fenilxloridlərin elektrofilliyinin artırilmasınin yeni metodu“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1999-2018-ci illərdə BDU-nun rekroru vəzifəsində çalışıb.

O, 1991-ci ildə „Alkenlərin, üçüzvlü karbo- və heterotsiklik birləşməlşrin elektrofil reaksiyaları əsasında yeni sintetik yanaşmalar“ mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş.

Ailəlidir, iki övladı və beş nəvəsi var.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966 - 1971 kimya fakültəsinin tələbəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1976 - k.e.n., „Üzvi kimya“, Kimya fakultəsi, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti
1991 - k.e.d., „Üzvi kimya“, Kimya fakultəsi, BDU
2001 - AMEA-nın müxbir üzvü
2007 - AMEA-nın həqiqi üzvü


Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı - 1270

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı - 625
-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda map olunan məqalələrin sayı - 485

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı - 54
Kadr hazırlığı:                -53
-fəlsəfə doktorların sayı - 41
-elmlər doktorların sayı  -12


TƏDQIQAT SAHƏSI

On iki üzvlü tsikllərin konformasiyası; kükürdsaxlayan heterotsikllər; allilfenolların törəmələri; nanokimya, neftkimyası

Əsas elmi nailiyyətləri:

Üzvi kimya sahəsində:

1. İlk dəfə olaraq, üzvi kimyada  “Dopinq effekti” kimi tanınan yeni sintez metodu müəyyən edilmişdir. Bununla da çətin alınan və ya praktiki cəhətdən mümkün olmayan bəzi sinif üzvi maddələrin sintezi həyata keçirilmişdir.

2. İlk dəfə olaraq, on iki üzvlü tsikllərin konformasion analizi öyrənilmiş, sonra isə onların doymuş və doymamış törəmələri sintez edilərək RQA metodu ilə molekulyar və kristallik quruluşları öyrənilmişdir.

3. Katalitik olefinləşmə reaksiyası əsasında halogenəvəzli olefinlərin sintezi, reaksiya məhsullarının RQA tədqiqi və zərif üzvi sintezdə istifadəsi sahəsində yeni nəticələr əldə olunmuşdur.

4. Trixlorasetonitril əsasında keçid metalların 1,3,5-triazopentadien kompleks­lərinin templat sintez üsulu işlənib hazırlanmış, sintezdə və kristalın formalaş­masında RQA metodu ilə qeyri-kovalent halogen əlaqələrinin rolu öyrənilmişdir.

5. Çoxkomponentli kondensləşmə reaksiyalar sahəsində aromatik al­de­hidlərin metilenfəal diketonlar və ketoefirlərlə ikiqat kondensləşmə məh­sulları, sonuncular əsasında isə müxtəlif quruluşlu  azotlu alitsiklik, heterotsiklik, bitsiklik və  spirotsiklik sistemlər alınmışdır.

6. Asimmetrik Hans reaksiyası əsasında bir çox optiki aktiv birləşmələr sintez edilmiş, xiral üzvi katalizatorun təbiətinin və temperaturun reaksiyanın çıxımına və optiki təmizlik dərəcəsinə təsiri araşdırılmışdır.

7. Ariləvəzli 1,2-xlorhidrinlərin müxtəlif aminlərlə qarşılıqlı təsirindən tərkibində aromatik halqa saxlayan 1,2-aminspirtlərin sulu mühitdə səmərəli sintez üsulu işlənilmişdir.

8. Bəzi 1,3-dikarbonilli birləşmələrin epixlorhidrinlə müxtəlif əsaslar iştirakında alkilləşmə reaksiyası tədqiq olunmuş və funksionaləvəzli bioloji aktiv birləşmələr sintez edilmiş, onların bakterisid, fungisid xassələr göstərdiyi müəyyən edilmişdir.

Analitik kimya sahəsində:

1. Metilen aktiv birləşmələrin arilhidrazonlarinin koordinasiyon kimyası ətraflı öyrənilmiş və alınmış yeni komplekslər oksidləşmə və yeni C-C rabitəsinin əmələ gəlməsi reaksiyalarında katalizator kimi tətbiq edilmişdir.

2. β-Diketonlar əsasında yeni sinif üzvi reagentlər - azobirləşmələr sintez edilmişdir. Kvantkimyəvi hesablama metodu ilə reagentlərin tautamer formalarının reaksiyaya girmə qabiliyyətləri öyrənilmiş, komplekslərin RQA metodu ilə molekulyar və kristallik quruluşları tədqiq olunmuşdur. Kompleks birləşmələrin quruluşları ilə xassələri arasında asılılıqlar müəyyənləşdirilmişdir.

Neft kimyası sahəsində:

1. Alkenilfenolların homolitik tiilləşmə, fosforilləşmə, aminometilləşmə,  simmetrik dihalogenalkanlarla kondensləşmə reaksiyaları sistemli şəkildə tədqiq edilmişdir. Sintez olunmuş birləşmələr yanacaq, yağlara polifunksional aşqarlar, neftçıxarma, eləcə də neft emalı sənayesində korroziya inhibitorları, sulfat reduksiyaedici bakterisid xassələri göstərərək müsbət nəticələr əldə edilmişdir.

2. Fenol saxlayan xalkon törəmələri əsasında müxtəlif bioloji aktiv heterotsiklik birləşmələr sintez edilmiş, onların məhlul sistemlərində baş verən dinamik effektlər NMR spektroskopiyasının köməyi ilə tədqiq edilmişdir.

Polimer kimyası sahəsində:

1. Sənaye polimerləri və polimer tullantılarının kimyəvi modifikasiyası ilə polifunksional polimerlərin sintezinin qanunauyğunları bərk fazada NMR-, 
İQ- spektroskopiya, skanedici elektron mikroskopu və digər müasir fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları ilə öyrənilmişdir. Sintez olunmuş polimerlərin sorbent, nanokompozitlərin stabilləşdiricisi kimi müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna biləcəyi tövsiyə olunmuşdur.

 

Nanomaterialların sintezi və tətbiq sahələrində:

1. İlk dəfə olaraq, aktiv xassələrə malik nanoquruluşların (superparamaqnit, nəhəng maqnit müqaviməti, fotolüminsensiya, fotovoltaik, fotorezistiv, katalitik və s.) alınma texnologiyasının elmi əsasları işlənilmiş, müxtəlif mühitlərdə bu xassələri saxlamaqla stabilləşdirilmiş, fiziki-kimyəvi xassələri tədqiq edilmiş və onların çeviricilər (sensorlar) texnikasında, təbabətdə, ekoloji problemlərin həllində, neftçıxarmada tətbiq imkanları öyrənilmişdir.

Son illərdə çap olunmuş bəzi elmi əsərlərinin siyahısı:

1. Non-covalent interaction in the synthesis and design of new compounds. New-York: “Wiley” publisher, 2015, 450 p. Abel M. Maharramov , Kamran T. Mahmudov, Maximilian N. Kopylovich, Armando J. L. Pombeiro

2. Advanced  Nanocomposites: Types, Properties and Applications. New York: “Nova” publisher, 2013, 334 p. Abel  Maharramov, Mahammadali Ramazanov, Mohammad Reza Saboktakin

3. Recent advances in bromination of aromatic and heteroaromatic compounds // Synthesis (Reviews and Full Papers in Chemical Synthesis) 2016, 48, p. 615-643. Leonid G. Voskressensky, Nikita E. Golantsov, Abel M. Maharramov

4. A new approach to ferrocene derived alkenes via cop.er-catalyzed olefi nation // Journal of Organic Chemistry. 2015, p.2072-2078, V.M.Muzalevsky, A.V.Shastin, A.D.Demidovich, N.G.Shikhaliyech, V.N.Khrustalev, R.D.Rakhimov, S.Z.Vatsadze, V.G.Nenajdenko

5. CoII, NiII and UO2 II complexes with b-diketones and their arylhydrazone derivatives: Synthesis, structure and catalytic activity in Henry reaction // Polyhedron. 2015, 101, p.14–22. Zhen Ma, Manas Sutradhar, Atash V. Gurbanov, Abel M. Maharramov, Rafiga A. Aliyeva, Farqana S. Aliyeva, Fidan N. Bahmanova , Vusala I. Mardanova, Famil M. Chyragov, Kamran T. Mahmudov

6. Nano-coupling of cephalosporin antibiotics with Fe3O4 nanoparticles: Trojan Horse approach in antimicrobial chemotherapy of infections caused by Klebsiella sp.. // Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology. 2015, p.225-235. U.A.Hasanova, M. A. Ramazanov, A. M. Maharramov, Q. M. Eyvazova, Z.A.Agamaliyev, Y.V.Parfyonova, S.F.Hajiyeva, F.V.Hajiyeva, S.B.Veliyeva

7. Halogen–bonded tris (2,4-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazapentadienato)- M(III) [M=Mn,Fe,Co] complexes and their catalytic in the peroxidative oxidation of 1-phenylethanol to acetophenone // New Journal of Chemistry. 2014, 38, p.4807-4815. A.V. Gurbanov, V.G. Nenajdenko, V.M. Muzalevskiy, K.T.Mahmudov, M.N. Kopylovich, L.Martins

8. Barbituric acids as a useful tool for the construction of coordination and supramolecular compounds // Coordination Chemistry Reviews. 2014, 265, p.1-37. Mahmudov, Kamran T.; Kopylovich, Maximilian N.; Kurbanova, Malahat M.; Gurbanov, Atash V.; Pombeiro Armando J. L.

9. Synthesis and supramolecular arrangement of bis(2,4- bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazapentadie-nato)-M(II) [M = Ni(II), Cu(II) and Pd(II)] complexes // Journal of Molecular Structure. 2013, vol.1041, p.213-218. N.Q.Shixaliyev, A.V.Gurbanov, N.V.Gurbanova, V.G.Nenajdenko, V.M.Muzalevskiy, K.T.Mahmudov, M.N.Kopylovich

10.  A hexanuclear metalacrown palladium(II) cluster derived from 2-mercaptoethanol // Inorganic Chemistry Communications. 2013, vol.29, p.37-39. K.T.Mahmudov, X.I.Hasanov, A.N.Azizova, K.Q.Ragimov, R.K.Askerov, M.N.Kopylovich, Z M.hen, A.J.L.Pombeir

11.  Regioselective CAC bond cleavage in arylhydrazones of 4,4,4-trifl uoro- 1-(thiophen-2-yl)butane-1,3-diones // Journal of Molecular Structure. 2013, vol.1050, p.180-184. Reza Solhnejad, F.N.Bahmanova, F.S.Aliyeva, A.V.Kurbanov, R.A.Aliyeva, F.M.Chyragov, K.T.Mahmudov, M.N.Kopylovich


12.  Uranyl complex with phenolate–sulphonate and diphenyldiazenecarbohydrazonate ligands // Inorganic Chemistry Communications. 2013, vol.35, p.13-15. Reza Solhnejad, F.N. Bahmanova, A.V. Kurbanov, R.A. Aliyeva, F.M. Chyragov, G.S. Mahmudova, K.T. Mahmudov, M.N. Kopylovich


13.  Zinc(II)-1,3,5-triazapentadienate complex as effective catalyst in Henry reaction // Catalysis Today. 2013, Vol.217, p.76-79. N.Q. Shixaliyev, A.V. Kurbanov, V.G. Nenajdenko, V.M.Muzalevskiy, K.T. Mahmudov, M.N. Kopylovich


14.  Structure and supramolecular arrangement of bis(2,4- bis(trichlormethyl)-1,3,5-triazapenta-dienato)-M(II)[M=Ni(II), Cu(II) and Pd (II)]complexes / Journal of Molecu;ar Structure. 2013, 1041, p.213-218. Namiq Q.Shixaliyev, Atash V.Gurbanov, Nurana V.Gurbanova, Valentine G.Nenajdenko, Vasily M.Muzalevskiy, Kamran T.Mahmudov, Maximilian N.Kopylovich


15.  New cobalt(II) and nickel (II) complexes of 2-hydroxy-benzyl derivatives of 4-aminoantipyrine // Polyhedron. -44. 2012, p.72-76. Perizad A.Fatullayeva, Ajdar A.Medjidov, Atash V.Gurbanov, Rizvan K.Askerov, Karim Q.Rahimov, Maximilian N.Kopylovich, Kamran T.Mahmudov, Armando J.L.Pomberio


16.  Thermadinamics of dissociation of ortho-hydroxyphenylhydrazo- β-diketones and of their complexation with cop.er (II) in aqueousethanol solutions // Journal of Solution Chemistry. 2012, 41(4), p.44-50. K.T.Mahmudov, Maximilian N.Kopylovich, R.A.Aliyeva I.A.Aliyev, A.A.Azizov, Armando J.L.Pomberio


17.  Synthesis of hydroacridines and 1,8-dioxo octa hydroxanthenes using primary amino alcohols as reagent or catalysis via three-component condensation reactions // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 2012, 4(2), p.955-965. Shaaban K.Mohamed, A.A.Abdelhamid, A.N.Khalilov, Atash V.Gurbanov, M.A.Allahverdiyev


18.  Synthesis and In-vitrophotodynamic studies of the superparamagnetic chitosan hydrogel/chlorine E6 nanocarriers // Medical Chemistry. 2012, 8, №6. Mohammad Reza Saboktakin, Roya M.Tabatabaie, Fahimeh Satarzade Amini, Mohammad Ali Ramazanov


19.  Composite oligomer constructed from tri- and tetranuclear butyltin (IV) / 25th International conference on organometallic chemistry. Portugal, 2012, PB.258. Kamran T.Mahmudov, Armando J.L.Pombeiro, Malgorzata J.Gajewska, M.Fatima C.Guedes da Silva, Maximilian N.Kopylovich


20.  Structural and electronic characteristics of iron (III) oxide complexes with creka peptide analogs // Journal of Materials Science and Engineering. 2012, B2, p.45-51. Alieva Irada, Ramazanov Mahammadali, Abbasova Gultekin, Nabiev Naqif, Omarova Asmar

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1998  – Nyu-York Elm­lər Aka­de­mi­ya­sı­nın üz­vü se­çil­miş­dir

1999  – Yeni Azər­bay­can Par­ti­ya­sı­nın İdarə He­yə­tinin və Siyasi Şurasının üzvü seçilmişdir

2000-ci il­dən  – “Üzvi kimya” ixtisası üzrə BDU-nun nəz­din­də ya­ra­­dıl­­mış Dok­tor­luq və Na­mi­zəd­lik (fəlsəfə doktoru) Dis­ser­ta­siya Şu­ra­­sı­­nın səd­ri­dir

2001  – AMEA-nın müx­bir üz­vü se­çil­miş­dir

2002  – Qara Də­niz Höv­zəsi Öl­kə­ləri Uni­ver­si­tet­ləri As­sosia­si­ya­sı­nın pre­zi­den­ti se­çil­miş­dir

2004 – Qara Də­niz Höv­zəsi Öl­kə­­ləri Uni­­ver­­si­­tet­­lə­­ri As­so­­sia­­si­­ya­sı­nın vit­se-pre­zi­den­ti se­çil­miş­dir

2005 – 16 say­lı Ya­sa­mal II seç­ki dai­rə­sin­dən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin III çağırışı üzrə millət vəkili, Azərbaycan-Yaponiya Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri se­çil­miş­dir

2007 – AMEA-nın hə­qiqi üz­vü  se­çil­miş­dir

2007 – АМЕА-nın Kimya elmləri bölməsinin büro üzvü se­çil­miş­dir

2008 – Azər­bay­can el­min­də is­la­hat­la­rın apa­rıl­ması ilə bağ­lı Döv­lət Ko­mis­si­ya­sı­nın üz­vü tə­yin olun­muş­dur

2008– Gürcüstanın Kimya Cəmiyyətinin Fəxri üzvü seçilmişdir

2009 – Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin üzvü se­çil­miş­dir

2010 – Azərbaycan Respublikasının elm, mədəniyyət və ədə­biyyat sahəsində Dövlət Mükafatları Komissiyası­nın üz­vü seçilmişdir

2010 – 16 say­lı Ya­sa­mal II seç­ki dai­rə­sin­dən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin IV çağırışı üzrə millət vəkili, Azərbaycan-Yaponiya Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri se­çil­miş­dir

2012   – Latviya Elmlər Akademiyasının nəzdində olan Beynəlxalq Elmi Şuranın üzvü seçilmişdir

2013 – Azərbaycan Respublikasının elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komis­­siyasının üzvü seçilmişdir

2013 – “Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası”nın redaksiya heyətinin üz­vü se­çil­miş­dir

2013    – Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri həqiqi üzvü se­çil­miş­dir

2015 -  Avrasiya Universitetlər Asso­sia­siya­sının vitse-prezidenti se­çil­miş­dir
2016 -  Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1976-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində

 

 

Təltif və mükafatları

1999  – “Yu­sif Məm­mə­də­li­yev adına me­dal”la təl­tif edil­miş­dir

2000  – “Əmək­dar elm xa­dimi” fəx­ri adına la­yiq gö­rül­müş­dür

2000  – Elm və tex­no­lo­giya sa­hə­sin­də sə­mə­rəli fəa­liy­yə­tinə görə İq­ti­sadi Əmək­daş­lıq Təş­ki­la­tı­nın (ECO) “Qı­zıl me­da­l”ına la­yiq gö­rül­müş­dür

2001 – Türkiyə Respublikasının Qırıqqala Universitetinin Fəxri doktoru adına la­yiq gö­rül­müş­dür

2002 – “İlin is­la­­hat­­çı rek­toru” no­­mi­na­si­yası üz­rə qa­lib  ol­muş­dur

2003 – “İlin rek­toru” se­çil­miş­dir

2004 – “Azərbaycanın  tanınmış alimləri” beynəlxalq müsabiqə­sinin qalibi olmuş, “XXI əsrin tanınmış alimi” beynəlxalq diplomu ilə təltif  olunmuşdur

2004 – Ru­mı­ni­yanın Ko­man­dor də­rə­­cəli ali “Qı­zıl ul­duz” or­deni ilə təl­tif olun­muş­dur

2005 – İn­gil­tə­rə­nin Kemb­ric Bey­nəl­xalq Bioq­­ra­fiya Mər­kəzi tə­rə­fin­dən “Dün­ya­nın apa­rıcı təh­­sil xa­dimi” se­çil­miş­dir

2007 – Azərbaycan elminin təbliği və inkişafındakı xidmətlərinə görə “Qızıl buta” mükafatına layiq görülmüşdür

2007 – “Azərbaycan Həmkarlar İttifaqında xidmətlərinə görə” me­dalı ilə təltif olunmuşdur

2008 – Rumıniya Respublikasının Ovidius Universitetinin Fəx­ri dok­toru adına la­yiq gö­rül­müş­dür

2008– “Azərbaycan Ədliyyəsinin 90 illiyi” xatirə medalı ilə təltif olunmuşdur

2009 – “Ru­si­ya­nın Həm­kar­lar İt­ti­fa­qı­nın 100 il­li­yi”nə həsr olun­muş yu­bi­ley me­dalı ilə təl­tif olun­muş­dur

2009 – “Şöh­rət” or­deni ilə təl­tif olun­muş­dur

2009– “Azərbaycan Respublikasının Diplomatik Xidmət orqanlarının 90 illiyi” yubiley medalı ilə təl­tif olun­muş­dur

2010 – “Avrasiyada əməkdaşlığın daha da möhkəmləndiril­mə­si­nə verdiyi töhfələrə görə” Avrasiya Universitetlər Asso­sia­siya­sının medalı ilə təltif edilmişdir

2010 – Qazaxıstan Respublikasının L.N.Qumilyov adına Avrasiya Mil­­li Universitetinin Fəxri doktoru adı ve­ril­miş­dir

2010 – Krım Mühəndis Pedaqoji Universitetinin Fəxri profes­so­ru seçilmişdir

2010 –  Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “Qızıl medal”la təltif edilmişdir

2010  – “ECO-2010” Gənclər Koalisiyasının “Ekologiyanın Dostu” milli mükafatı verilmişdir

2010  – Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir

2011 – Birləşmiş Millətlərin İctimai Təltiflər üzrə Şurasının Beynəlxalq Mükafat Birliyinin “Şərəf və Vicdan” Avropa ordeni ilə təl­tif olun­muş­dur

2011 – Rumıniyanın Təhsil, Araşdırma, Gənclər və  İdman Nazirliyi tərəfindən Ovidius Universitetinin 50 illik yubileyinə həsr edilmiş diplomla təltif edilmişdir

2011 – Qazaxıstan Respublikasının L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti  tərəfindən  “Avrasiyanın fəxri” medalı ilə təltif edilmişdir

2011 – Avrasiya Universitetlər Asso­sia­siya­sının Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur

2011 – Qanunvericilikdə turizmin inkişafına verdiyi dəstəyə görə “Turizmə dəstək” Gənclər Koalisiyası tərəfindən “Turizm-2011” mükafatı ilə təltif edilmişdir

2012 – İslam Ölkələri Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ISESCO) tərəfindən “Elm və Texnologiya sahəsində 2012-ci ilin ISESCO mükafatı”na layiq görülmüşdür

2012 – Çin XR Mərkəzi Millətlər Universitetinin Azsaylı millətlə­rin dili və ədəbiyyatı İnstitunun Fəxri professoru seçilmişdir

2012 – Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının diplomu ilə təltif edilmişdir

2012 – Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir

2013 – Avropa elmi-sənaye palatasının “Qızıl medal”ı və diplomu ilə təltif edilmişdir

2013 – “Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının 20 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir

2013 – Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə “Zəfər” yüksək idman nailiyyətləri mükafatı ilə təltif olunmuşdur

2014   – Albaniya Respublikasının Tirana Texniki Universitetinin Fəxri doktoru adı verilmişdir

2015– M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Fəxri professoru adı verilmişdir

2015 – Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin “Dəstəyə görə” medalı və “Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 70 illiyi”nə həsr olunmuş xatirə medalı verilmişdir

2015 – “Əl-Fərabi adına Qazaxıstan Milli Universitetinin inkişafındakı xidmətlərinə görə” diplomu, “Qızıl medal”ı və Beynəlxalq Dostluq Klubunun Fəxri üzvü diplomu verilmişdir

2015 – Qazaxıstan Respublikasının İdman və Mədəniyyət Nazirliyinin “Qazax xanlığının 550 illik yubileyi”nə həsr olunmuş diplomu ilə təltif olunmuşdur

2016 - “Qara Dəniz Hövzəsi Universitetləri Assosiasiyasının inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə” qızıl medal ilə təltif olunmuşdur

2017 - Beynəlxalq "Mahmud Kaşqari" mükafatı və medalı ilə təltif edilib

2017-ci ildə "Türk dövlətlərinin elmi əməkdaşlığının inkişafında səmərəli xidmətlərinə görə"  Ümumdünya Türk Xalqları Assambleyasının qərarı ilə "Qızıl medal"a layiq görülmüşdür.

2017 – Azərbaycan elminin və təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Aşıq Şəmşir” İctimai Birliyi tərəfindən Dədə Şəmşir diplomu ilə təltif olunmuşdu.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı