30-06-2017
 

QƏMBƏROV DƏMİR HEYDƏR OĞLU

26 noyabr 1939-cu ildə anadan olmuşdur. 1958-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 1963-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək “Analitik kimya” ixtisası üzrə aspiranturada saxlanılmışdır. 1967-ci ildə namizədlik, 1884-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1985-ci ildə professor elmi adı almışdır. Aspiranturanı bitirdikdən sonra BDU-nun Analitik kimya kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Analitik kimya kafedrasında laborant, assistent, baş müəllim, dosent və professor vəzifələrində çalışmış, 1979-cu ildən 2006-cı ilə qədər həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir. 1976-1979-cu illərdə Kimya fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 1999-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodiki Şurası “Kimya və kimya texnologiyası” bölməsinə sədrlik etmişdir. İxtisaslaşdırılmış Müdafiə şuralarının, Bakı Dövlət Universitetinin və Kimya fakültəsinin Elmi şuralarının üzvü olmuşdur.

Elmi fəaliyyəti, əsasən, yeni üzvi reaktivlərin sintezi və onların qeyri-üzvi və üzvi maddələrin təyinində tətbiqi ilə əlaqədardır. Analitik kimyaya tamamilə yeni sinif üzvi reaktivlər – piroqallol əsasında sintez edilmiş mono- və bisazobirləşmələr gətirmişdir. Bu reaktivlərdən istifadə etməklə qeyri-üzvi ionların təyini üçün çoxlu sayda fotometrik, ekstraksiyalı-fotometrik, lüminisent və polyaroqrafik metodikalar işlənilmiş və keçmiş SSRİ-nin bir sıra sənaye sahələrində geniş tətbiq olunmuşdur. Tədqiqatlarının nəticələrinə 30-dan çox müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. Yerli və xarici elmi nəşrlərdə dərc edilmiş 350-dən çox elmi əsərin müəllifidir.

Rəhbərliyi ilə 12 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Azər­baycanla yanaşı, Vyetnam, Misir, Suriya və Əlcəzair kimi dövlətlər üçün yüksək səviyyəli elmi kadrlar hazırlamışdır. Rəhbərliyi ilə 12 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Digər yazılar

ABDULLAYEV QİYAS

MİRZƏYEV BƏŞİR

ƏBİLOV S.

MƏMMƏDƏMİN ƏFƏNDİ

BƏŞİROV ƏNVƏR AĞAMİRZƏ OĞLU

HÜSEYNOV CƏBRAYIL ƏLƏKBƏR OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU

İSGƏNDƏROV MƏDƏT ƏLİ OĞLU

ƏHMƏDLİ MURTUZA QASIM OĞLU

ƏLİZADƏ İSLAM QAFAR OĞLU

ƏLƏKBƏROVA SƏKİNƏ ƏŞRƏF QIZI

QƏMBƏROV DƏMİR HEYDƏR OĞLU

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

İSMAYILOV VALEH MEHRALI OĞLU

BABAYEV FİKRƏT RZAQULU OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU