30-06-2017
 

ƏLƏKBƏROVA SƏKİNƏ ƏŞRƏF QIZI

1906-cı ildə anadan olmuşdur. Əvvəlcə Aşqabad şəhərində ibtidai məktəbi, sonra isə şəhər gimnaziyasını bitirmişdir. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təbiət fakültəsini qırmızı diplomla bitirdikdən sonra, BDU-nun Fiziki və kolloid kimya kafedrasının aspiranturasına daxil olmuşdur. 1939-cu ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra pedaqoji fəaliyyətini ömrünün axırına qədər BDU-da davam etdirmişdir. 1944-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1950-ci ildə Fiziki kimya kafedrasında dosent vəzifəsini tutmuşdur. 1952-1958-ci və 1980-82-ci illərdə iki dəfə Kimya fakültəsinin dekanı seçilmişdir. 1958-65-ci illərdə Fiziki və kolloid kimya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1976-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1976-cı ildə Fiziki kimya ixtisası üzrə professor adını almışdır.

Elmi və pedaqoji fəaliyyətinin nəticələri 85 elmi əsərdə, o cümlədən, 3 kitabçada öz əksini tapmışdır. Rəhbərliyi ilə 6 elmlər namizədi hazırlanmışdır.

Digər yazılar

ABDULLAYEV QİYAS

MİRZƏYEV BƏŞİR

ƏBİLOV S.

MƏMMƏDƏMİN ƏFƏNDİ

BƏŞİROV ƏNVƏR AĞAMİRZƏ OĞLU

HÜSEYNOV CƏBRAYIL ƏLƏKBƏR OĞLU

ZÜLFÜQARLI CÜMŞÜD İSMAYIL OĞLU

İSGƏNDƏROV MƏDƏT ƏLİ OĞLU

ƏHMƏDLİ MURTUZA QASIM OĞLU

ƏLİZADƏ İSLAM QAFAR OĞLU

ƏLƏKBƏROVA SƏKİNƏ ƏŞRƏF QIZI

QƏMBƏROV DƏMİR HEYDƏR OĞLU

MӘHӘRRӘMOV ABEL MƏMMƏDƏLİ OĞLU

İSMAYILOV VALEH MEHRALI OĞLU

BABAYEV FİKRƏT RZAQULU OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU