07-07-2017
 

Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu

Kimya elmləri doktoru, professor

Bakı Dövlət Universiteti,

“Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi”kafedrasının müdiri

İş telefonu: (+994) 012 538-06-78

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

 

 

QISA BİBLIOQRAFİK MƏLUMAT:

 • Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-1947-ci il fevral ayının 27-də Ermənistan SSR Megri rayonunun Nüvədi kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

 • 1954-1961-ci illərdə Nüvədi kənd 7 illik məktəbində oxumuş, kənddə orta məktəb olmadığı üçün, kolxozda kolxozçu işləyə-işləyə, təhsilinin 8-11-ci siniflərini Nüvədi kəndinin axşam növbəli kəndli-gənclər məktəbində davam etdirib, 1965-ci ildə həmin məktəbi “Qızıl medal”la bitirmişdir.

 • 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki (BDU) kimya fakültəsinə ixtisas fənnindən əla qiymət almaqla qəbul olmuş, 1970-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, təyinatla universitetdə saxlanılmışdir.

 • Bütün əmək fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı olmuşdur:

 • 30.01.2012-ci ildən bugünə kimi “Üzvi kimya” kafedrasında daxili əvəzçiıiklə 0,5 ştat professor vəzifəsində qalmaqla, “Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi” kafedrasının müdiri;

 • 10.06.2014-cü ildən 11.02.2019 cu ilədək “Üzvi kimya" kafedrasında 0,5 ştat professor vəzifəsində qalmaqla, rektorun ümumi məsələlər üzrə müşaviri, həm də 30.01.2012-ci ilədən «Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi kafedrasının» müdiri;

 • 21.05.2011-ci ildən 30.01.2012-ci ilədək “Üzvi kimya” kafedrasının professoru, 09.08.2011- ci ildən “Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən;

 • 31.05.2006-cı ildən 20.05.2011-ci ilədək  BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru;

 • 12.10.2000-31.06.2006-cı illədək BDU-nun magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsinin müdiri;

 • 07.12.1991-ci ildən bu günə kimi BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının professoru;

 • 25.04.1997 - 03.07.2000 – ci illərdə BDU-da iş yeri saxlanılmaqla “100-ci Yil Universitesi”, Eyitim fakultesi, Prof. Dr.(Türkiyə Cümhuriyyəti, Van ş.);

 • Mart - iyul 1994-cü il Marmara Universiteti TUBITAK – DOPROQ (NATO Proqrami) (Türkiyə Cümhuriyyəti, Istanbul ş.);

 • 24.09.1986 - 7.12.1991 ADU-nun ( indi BDU) “Üzvi kimya” kafedrası, dosent;

 • 09.1988 - 02.1989 Irkutsk Uzvi Kimya Institutu (SEA Sərqi Sibir Bölməsi) və Irkutsk Dovlət Umiversiteti - təkmilləsmə kursu;

 • 12.09.1985 - 24.09.1986 ADU-nun ( indi BDU) “Üüzvi kimya” kafedrası, baş müəllim;

 • 17.09.1979 - 12.09.1985 ADU-nun( indi BDU)  “Üüzvi kimya” kafedrası, müəllim;

 • 11.01.1977 - 17.09.1979 ADU-nun ( indi BDU)  qiyabi şöbəsi, metodist;

 • 08.12.1973 - 11.01.1977 ADU-nun ( indi BDU) “Üüzvi kimya” kafedrası, laborant;

 • 1.12.1970 - 1.12.1973 ADU-nun ( indi BDU)  “Üzvi kimya” kafedrası, əyani aspirant;

 • 1.09.1970 - 01.12.1970 ADU-nun ( indi BDU)  “Üzvi kimya” kafedrası, baş laborant.

 • İ.Ə.Əliyev Respublikanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir. “Processes of  petrochemistry and oil-refining” və «Journal of Baku Engineering University» (Chemistry and Biology)  jurnallarının redaksiya heyyətlərinin  üzvüdür.

      O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə «Şöhrət» ordeni ilə (2009), “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə (2019)  təltif edilmişdir. AR TN-nin «Qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanına (2007), Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının (Azər KİVİHİ) «Qızıl qələm» media mükafatı laureatı diplomuna (2013), AzərKİVİHİ-nin «İlin alimi» (2014) mükafatı laureatına, AzərKİVİHİ-nin «Şöhrət» mükafatı laureatına (2015) layiq görülmüşdür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nülki Müdafiə Qoşunları Komandanının “ Fəxri Fərmanı” ilə (2014), Dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin və elmimizin inkişafında müstəsna xidmətlərinə, elmdəki uğurlarına və nailiyyətlərinə görə «Media Araşdırma» və «Azərbaycan və Avropa»nın layəhəsi əsasında “Elm fədaisi” Fəxri Diplomu (2019)

 dəfələrlə Təhsil Nazirliyinin və Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri Fərmanları və təşəkkürləri ilə mükafatlandirilmısdır.

     Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının Elmi Surasinın tövsiyəsi ilə 30.10.2015-ci ildən Ekologiya sahəsində akademık diplomu ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının iyun 2016-cı ildən əmək veteranıdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 

 • 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya fakültəsini Kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1976-cı ilin may ayında Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU)  02.00.03 - Üzvi kimya ixtisası üzrə “İkivalentli kükürdün aromatik törəmələrində elektron effektlərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

 • 1990-cı ilin dekabr ayında İrkutsk Dövlət Universitetində (Şərqi Sibir) 02.00.03-Üzvi kimya ixtisası üzrə “Arentiolların, onların törəmələrinin və analoqlarının kimyası və fiziki-kimyası” mövzusunda doktorluq dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

 • 24.09.1986 – 07.12.1991 BDU, üzvi kimya kafedrasinin dosenti.

 • 12.10.1991-ci ildən – bu günə kimi BDU, üzvi kimya kafedrasının professoru.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

 1. Prof. İ.Ə.Əliyevin əsas elmi istiqaməti arentiolların, II, IV və VI valentli kükürdün aromatik törəmələrinin və analoqlarının sintezi, çevrilmələri, fiziko-kimyəvi xassələri ilə reaksiyaya girmə qabiliyyətləri arasında əlaqələrin tədqiqidir. Prof. İ.Ə.Əliyevin elmi fəaliyyəti əsasında 500-dən artıq tərkibində kükürd, oksigen, selen, azot və ş. elementlər saxlayan üzvi birləşmələr sintez olunaraq, müasir fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları ilə ( İQ, UB, NMR H1, C13, O17, S33, NKR Cl35, Br79, Rentgen flüoressens spektroskopiya, elekrokimyəvi oksidləşmə və s.) hərtərəfli tədqiq edilmiş, çoxsahəli miqdari korrelyasiyalar aparılmış, maraqlı və əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə edilmişdir. Alınmış nəticələr məlumat kataloqu kimi geniş istifadə olunur. Bu maddələrin 300-dən artığı ilk dəfə prof. İ.Ə.Əliyev tərəfindən sintez edilmişdir. Onun bu sahədə apardığı tədqiqat işi Üzvi kimyada «kompas» rolunu oynayır və əvvəlcədən istənilən xassəli və keyfiyyətli maddələri sintezini istiqamətləndirir. Onun tərəfindən üçlü- alkilarilsulfidlərin yeni alınma üsulları müəyyən edilmişdir. Kükürd üzvi birləşmələrin elektrofil bromlaşma, asilləşmə, nitrolaşma reaksiyaları öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq  Trofimov reaksiyası əsasında alkiltioarilketok­simlərə super əsas mühitdə asetilenin, vinilhalogenidlərin və 1,2-dihalogenalkanların təsiri öyrənilərək, əvvəllər məlum olmayan müxtəlif vəziyyətlərdə əvəzolunmuş alkiltioarılpirrollar və onların N-vinil törəmələri sintez edilərək, hərtərəfli tədqiq olunmuşdur. Tərkibində kükürd saxlayan yeni pirrollar analitik reaktiv kimi perspektivlidir. Sintez edilmiş bəzi ariltioorqanil kükürd üzvi birləşmələrin tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Aparılmış tədqiqatların əsas hissəsi (Алиев И.А., Опарина Л.А.,Трофимов Б.А.Ароматические тиолы и их производные. Новосибирск,  Академическое  Издательство «ГЕО» 2018, 295 с.), Ismayil A. Aliyev, Boris A. Trofimov, Lyudmila A. Oparina. Aromatic Thiols and Their Derivatives. Springer 2021, 388 p. monoqrafiyalarında, bəzi nəticələr isə müxtəlif monoqrafiyalara, dərsliklərə daxil edilmiş  və  qismən tədris proseslərində istifadə edilir.

                Həmcinin son 10 ildə Azərbaycanin  təbii fəlakətləri, termal və mineral suları, kurortları, turizmin inkişafı, yaşıl enerji və s

            sahələrdə  elmi tədqiqat işi  aparır.

 • 278 elmi əsərin, o cümlədən  2 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin, 5 dərs vəsaitinin, 1 metodik göstərişin, 4 tədris proqramının, 10 patentin və 2 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Respublika dövrü mətbu orqanlarında dövlətçiliyə həsr olunmuş 85 maqaləsi  nəşr olunmuşdur.

 • Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının opponenti və rəyçisi, monoqrafiyaların və dərsliklərin elmi redaktoru və rəyçisi olmuşdur.

 • Dünya prizmasından SCI Thomson Reytersdə ona olan istinadların sayı bu günə kimi 200-dən çoxdur. Google Scholar Citations H-indeks 11, i10-indeks 11, statistik istinad 456-dür (29.09.2021).

 

K.e.d., prof. İSMAYIL ƏHMƏDƏLİ oğlu ƏLİYEVİN

DƏRC OLUNMUŞ ELMİƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

 

                        I. VI qrup elementlərinin aromatik birləşmələrində elektron effektlərinin tədqiqi:

 1. Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А., Искендерова Т.Ю. Электронные эффекты в ароматических соединениях VI группы. I. Влияние заместителей на валентные колебания карбонильной группы в эфирах тиоуксусной S-кислоты // ЖОрХ, 1978, Т.14, №11, c. 2429-2432.

 2. Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А., Искендерова Т.Ю. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Относительная основность алкилфенилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1982, Т.38, №9, c. 43-46.

 3. Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Электронодонорные свойства селеноэфиров // Докл. АН АзССР, 1984, Т.40, №6, c. 47-50.

 4. Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Электронные свойства алкиларилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1985, Т.41, №4, c.43-46.

 5. Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А., Ахмедова А.А. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Cпектры УФ поглощения и строение алкиларилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1986, Т.42, №6, c. 37-41.

 

                       II. Tərkibində kükürd olan pirrol törəmələrinin ketoksim və asetilen və ya asetilen törəmələrindən sintezi:

 1. Михалева А.И., Алиев И.А., Нестеренко Р.Н., Калабин Г.А. Одностадийный синтез 4,5-дигидробензо[g]индола и его 1-винильного производного из оксима a-тетралона и винилхлорида // ЖОрХ, 1982, Т.18, №10, c. 2229-2230.

 2. Ismail A. Aliev, Albina I. Mikhaleva and Mark V. Sigalov. An example of a novel route to sulfur containing pyrroles and N-vinylpyrroles // Sulfur Lett., 1984, Vol. 2(2), p.55-58.

 3. Коростова С.Е., Собенина Л.Н., Нестеренко Р.Н., Алиев И.А., Михалева А.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. XXVI. Синтез новых 2-арилпирролов // ЖОрХ, 1984, Т.20, №9, c.1960-1964.

 4. Алиев И.А., Алмамедова Д.Т., Гасанов Б.Р., Михалева А.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 28. Использование винилхлорида вместо ацетилена для синтеза арилпирролов из арилметилкетоксимов // ХГС, 1984, №10, c.1359-1361.

 5. Алиев И.А., Михалева А.И., Байрамова С.Х., Ахмедов Э.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 31. Изучение условий реакции циклогексаноноксима с винилгалогенидами в суперосновных средах // ЖОрХ, 1986, Т.22, №3, c. 489-492.

 6. Трофимов Б.А., Нестеренко Р.Н., Михалева А.И., Шапиро А.Б., Алиев И.А., Яковлева И.В., Калабин Г.А. Новые примеры винилирования NH-гетероциклов ацетиленом при атмосферном давлении KOH-ДМСО // ХГС., 1986, №4, c. 481-486.

 7. Алиев И.А., Гасанов Б.Р., Голованова Н.И., Михалева А.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 35. Синтез 2-(4-алкилтиофенил)пирролов и их 1-винильных производных // ХГС, 1987, №11, c.1486-1488.

 8. Алиев И.А., Гасанов Б.Р., Зейналова С.Н., Михалева А.И. Синтез 2,5-дизамещенных пирролов реакцией кетоксимов с 1,2-дибромпропаном // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1988, №9, c. 2175-2177.

 9. Алиев И.А., Зейналова С.Н., Гасанов Б.Р., Михалева А.И., Коростова С.Е. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 37. Использование винилхлорида вместо ацетилена для синтеза арилпирролов из этиларилкетоксимов // ЖОрХ, 1988, Т.24, №11, c.2436-2439.

 10. Афонин А.В., Сигалов М.В., Коростова С.Е., Воронов В.К., Алиев И.А. Изучение структурных эффектов заместителей в N-винил-2-арилпирролах методом ЯМР 1H и 13C // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1988, №12, c. 2765-2769.

 11. Маркова М.В., Михалева А.И., Сигалов М.В., Морозова Л.В., Алиев И.А., Трофимов Б.А. Электрофильное присоединение фенолов к 1-винил-4,5,6,7-тетрагидроиндолу // ХГС, 1989, №5, c. 604-606.

 12. Алиев И.А., Михалева А.И., Гасанов Б.Р. Присоединение тиофенолов к N-винил-пирролам // ХГС, 1990, №6, c.750-752.

 13. Andrei V. Afonin, Mark V. Sigalov, Svetlana E. Korostova, Ismail A. Aliev, Alexander V. Vashchenko, Boris A. Trofimov Intramolecular interactions in N-vinyl-2-aryl-pyrroles and 2-heteroarylpyrroles by 1H and 13C NMR // Magnetic Resonance in Chemistry, 1990, Vol.28, p. 580-586.

 14. Алиев И.А., Михалева А.И., Гасанов Б.Р., Голованова Н.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 43. 1,2-Дигалогеналканы и винилхлорид вместо ацетилена в синтезе 2-(4-алкил-тиофенил)пирролов // ХГС, 1990, №10, c. 1337-1340.

 15. Алиев И.А., Коростова С.Е., Михалева А.И., Шевченко С.Г., Зейналова С.Н., Собенина Л.Н., Сигалов М.В., Гасанов Б.Р. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 46. Пирролы с пространственно-затрудненными заместителями // ХГС, 1991, №10, c.1320-1323.

 16. Коростома С.Е., Шевченко С.Г., Шмидт Е.Ю., Алиев И.А., Лазарев И.М., Сигалов М.В. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 42. Особенности синтеза новых 2-арилпирролов // ХГС, 1992, №5, c. 609-613.

 

                                                                III. Kükürd üzvi birləşmələrin anod voltamperometriyası:

 1. Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 1. Структурные эффекты при электрохимическом окислении замещенных тиофенолов // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1987, №3, c. 290-295.

 2. Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 2. Эффекты заместителей при электроокислении замещенных тиоанизолов // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1987, №3, c. 296-301.

 3. Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Алиев И.А., Аждарова Х.А Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 3. Влияние заместителей в фенильном кольце на потенциалы электроокисления алкиларилсульфидов // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1988, №2, c. 143-148.

 4. Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Алиев И.А., Аждарова Х.А Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 4. Протолитические и электрохимические стадии при окислении тиофенолов в водных средах на графитовом микроаноде // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1988, №3, c. 297-301.

 5. Stradins J, Ceylan H, Hasanov B., Aliyev I. Elektroxemical oxidation of Substituted resorcins and substituent effects on their elektroxidation potentials // Latvian Journal of Chemistru, 2000, Nr2, 43-51 ipp

 

                                                                 IV. NMR spektroskopiya üsulu ilə qoşulma effektlərinin tədqiqi:

 1. Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А., Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 3. Спектры ЯМР 13С алкилфениловых сульфидов и эфиров. // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1976, №9, c. 1999-2004.

 2. Бжезовский В.М., Пестунович В.А., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А., Калихман И.Д., Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М., Воронков М.Г. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 4. Спектры ЯМР 1Н, 13С и 19F алкилтио-п-фторбензолов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1976, №9, c. 2004-2007.

 3. Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Алиев И.А., Донских В.И., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 11. Эффекты алкильных групп в замещенных алкилтиобензолах // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1981, №7, c. 1525-1531.

 4. Бжезовский В.М., Доленко Г.Н., Калабин Г.А., Топчий В.А., Алиев И.А., Парыгина Г.К., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 12. Электронное строение алкилфениловых сульфидов, сульфоксидов и сульфонов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1981, №8, c. 1784-1789.

 5. Ратовский Г.В., Панов А.М., Глухих В.И., Калабин Г.А., Дмитриев В.И., Алиев И.А. Анализ конформационного равновесия и внутримолекулярных взаимодействий в алкилфенилсульфидах и диалкилфенилфосфинах методами УФ и ЯМР 13С спектроскопии // ЖОХ, 1981, Т.51, №7, c. 1504-1511.

 6. Бжезовский В.М., Щербаков В.В., Алиев И.А., Доленко Г.Н., Трофимов Б.А. Спектры ЯМР 13С и рентгеновской флуоресценции ряда бензиловых сульфидов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1985, №6, c. 1400-1402.

 7. Фешин В.П., Воронков М.Г., Долгушин Г.В., Романенко Л.С., Алиев И.А., Мирзоева М.А. Электронные эффекты в молекулах алкил(4-хлорфенил)сульфонов и сульфоксидов по данным ЯКР 35Cl // ЖОрХ, 1986, Т.22, №6, c. 1225-1228.

 8. Бжезовский В.М., Валеев Р.Б., Калабин Г.А., Алиев И.А. Спектры ЯМР 13C, 17O и 33S алкилфениловых сульфонов C6H5SO2Alk // ЖОрХ, 1987, Т.23, №1, c.147-150.

 9. Кривдин Л.Б., Щербаков В.В., Алиев И.А., Калабин Г.А. Константы спин-спинового взаимодействия 13C-13C в структурных исследованиях. III. Аддитивность эффектов замещения на величины прямых углерод-углеродных констант в бензольном кольце ароматических эфиров и сульфидов // ЖОрХ, 1987, Т.23, №3, c. 569-576.

 10. Бжезовский В.М., Валеев Р.Б., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения. Сообщение 25. Спектры ЯМР 13C, 17O и 33S метил-ариловых сульфонов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1987, №5, c. 1014-1018.

 11. Бжезовский В.М., Валеев Р.Б., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения. Сообщение 26. Спектры ЯМР 13C, 17O и 33S п-хлор-фенилалкиловых сульфидов и сульфонов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1987, №9, c. 1964-1969.

 12. Доленко Г.Н., Бжезовский В.М., Алиев И.А. Изучение эффектов сопряжения. Сообщение 27. Анализ спектров ЯМР 13C и рентгеновских флуоресцентных SKb-спектров 1-алкилтио-2,4,6-триметилбензолов. // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1988, №5, c. 1032-1036.

 13. Трофимов Б.А., Кривдин Л.Б., Щербаков В.В., Алиев И.А. Эффекты сопряжения и конформационное строение ароматических селенидов // Изв. АН СССР. Сер.Хим., 1989, №1, c. 64-69.

 14. Бжезовский В.М., Ягупольский Л.М., Иксанова С.В., Кондратенко Н.В., Алиев И.А., Кудрявцев А.А., Гарляускайте Р.Ю. Спектры ЯМР 13C монозамещенных бензола с серосодержащими группировками // Укр. хим. журн., 1991, Т.57, №12, c. 1310-1316.

 

                                                                                           V. Digər məqalələri:

 1. Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Синтез S-замещенных п-фтортиофенола // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. Хим. Наук, 1975, №3-4, c.10-15.

 2. Фешин В.П., Воронков М.Г., Алиев И.А., Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М., Романенко Л.С. Спектры ЯКР 35Cl алкил п-хлорфенилсульфидов и п-хлорфениловых эфиров тиолкарбоновых кислот // ЖОрХ, 1976, Т.12, вып.5, c.1040-1045.

 3. Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Новый способ получения трет-алкиларилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1977, Т.33, №9, c. 25-28.

 4. Алиев И.А., Султанов Ю.М. Синтез некоторых S-замещенных производных п-галоидтиофенолов // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. Хим. Наук, 1979, №4, c. 45.-46.

 5. Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Гаджиева М.А. Алиев И.А. Ингибиторы микробиологического поражения топлива Т-1 // В сб.: Микроорганизмы и низшие растения – разрушители материалов и изделий. Биологические повреждения. М.: Наука, 1979, c. 150-151.

 6. Кулиев А.М., Султанов Ю.М., Алиев И.А., Мехралиев Н.А. Синтез различных производных м-фторбензилмеркаптана // В сб.: Каталитические превращения органических соединений (Тематический сборник научных трудов). Баку.: Изд. АГУ им. С.М. Кирова, 1981, c. 51-55.

 7. Алиев И.А., Зейналов Ф.К., Шахгельдиев М.А., Ханларов Г.Г. Синтез S,S’-дибензиловых эфиров дитиокарбоновых кислот и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам // Аз.хим.журн., 1983, №1, c. 51-54.

 8. Алиев И.А., Зейналов Ф.К., Шахгельдиев М.А., Синтез Sе-ариловых эфиров моноселенокарбоновых кислот // Аз.хим.журн., 1983, №2, c. 73-74.

 9. Баженов Б.Н., Баранский В.А., Алиев И.А. Влияние строения уходящей группы на кинетику щелочного гидролиза S-(Арил)-тиоацетатов // ЖОрХ, 1983, Т.19, №12, c. 2628-2629.

 10. Баженов Б.Н., Баранский В.А., Алиев И.А. Влияние строения кислотной части и температуры на щелочной гидролиз S-ариловых эфиров тиокарбоновых кислот // ЖОрХ, 1984, Т.20, №7, c. 1594-1595.

 11. Баженов Б.Н., Баранский В.А., Алиев И.А. Совместное влияние факторов строения, среды и температуры на щелочной гидролиз S-(арил)тиоацетатов в водноэтанольных смесях. Сравнение с кислородными аналогами // ЖОрХ, 1985, Т.21, №11, c.2348-2354.

 12. Баженов Б.Н., Засухина Е.Ю., Баранский В.А., Алиев И.А. Закономерность щелочного гидролиза S-(арил)тиоацетатов в смесях воды с диоксаном и ацетонитрилом // ЖОрХ, 1985, Т.21, №11, c. 2354-2359.

 13. Доленко Г.Н., Воронков М.Г., Алиев И.А., Мирскова А.Н., Рахлин В.И., Середкина С.Г. Рентгеноспектральное исследование вращательной изомерии арил-, винил-, этинилалкилсульфидов // ЖОХ, 1988, Т.58, вып.1, c. 81-88.

 14. . Boris A. Trofimov, Ismail A. Aliev, Eldar I. Akhmedov A peculiar bromination of benzyl sulfides with dioxane dibromide // Sulf. Lett., 1988, Vol.8, No 2, p. 67-72.

 15. Алиев И.А., Султанов Ю.М., Гасанов Б.Р. Новые производные п-фтортиофенола // В сб.: Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений / Тематический сборник научных трудов Азгосуниверситета им. С.М.Кирова / Баку, 1988. c. 12-15.

 16. Ратовский Г.В., Шиверновская О.А., Панов А.М., Алиев И.А. Спектральная оценка конформационного состава и внутримолекулярных взаимодействий в алкиларилсульфидах // ЖОХ, 1989, Т.59, вып.10, c. 2273-2277.

 17. Алиев И.А., Гасанов Б.Р. Синтез и превращения 2-(п-фторфенилтио)этанола // Тематический сборник научных трудов «Каталитические превращения непредельных углеводородов». Баку, Азгосуниверситет, 1989. c. 19-23.

 18. Ismail A. Aliev and Boris A. Trofimov. On the bromination of alkylaryl sulfides with dioxane dibromide // Sulf. Lett., 1989, Vol.9, No 4, P.159-166.

 19. Ismail A. Aliev, Gennadii A. Kalabin, Boris A. Trofimov. On the acylation of alkylaryl sulfides // Sulf. Lett., 1991, Vol.12(3), p. 123-132.

 20. А.В.Афонин, М.В.Сигалов, Б.А.Трофитмов, А.И.Михалева, И.А.Алиев. Конформационные исследования N-винил-2-изопропил – и  N-винил-2-циклопропилпирролов методом ЯМР 1Н 13 С. Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1991, № 5, c. 1031-1038.

 21. В.П.Фешин, П.А.Никитин, И.А.Алиев Спектры ЯКР 79,81Вr Алкил (4-бромфенил) сульфидов. ЖОХ, 1993, Т.63, вып.7,  c. 1651-1654. .

 22. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, И.А.Алиев, М.А.Джавадов, С.Г.Алиева. Тройная соолигомеризация стирола, изопрена и глицидилового эфира п-изопропенилфенола. Azərb. kim. jurn. 2006, №3, с. 35-37.

 23. А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, М.Р.Байрамов, Г.М.Байрамова, М.А.Джавадов. Фосфородержащие фенолформальдегидные соолигомеры. Azərb.kim.jurn. 2006, №4, с.23-25.

 24. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, И.А.Алиев, Г.М.Байрамова, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Комплексообразование 4-(1-метил-1-демктоксифосфорилэтил) фенола с этилацетатом донорно-акцепторного типа. Bakı Universiteti  Xəbərləri, 2006, №4, c. 5-8.

 25. Z.İ.Əhmədova, A.M.Məhərrəmov, İ.Ə.Əliyev, M.Ə.Allahverdiyev. 5-Alkoksimetiləvəzli 1,3 – oksazolidin -2-on və 1,3 –tiazolidin-2-onların sintezi. Kimya problemləri, 2006, №4, s.722-724.

 26. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Байрамова, И.А.Алиев, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, С.Г.Алиева. 4-(β-амилтио)изопропилфенол в качестве органического лиганда в комплексобразовании с палладием II. Bakı Universiteti Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2007, №2, c.5-7.

 27. A.M.Məhərrəmov, F.N.Nağıyev, İ.Q.Məmmədov, N.M.Allahverdiyev, İ.Ə.Əliyev, M.Ə.Allahverdiyev. 5,5-Dimetilheksandion-1,3-ün 1,2-epoksi-3xlorpropanla əmələ gətirdiyi o-alkilləşmə məhsulunun bəzi aminlərlə çevrilmə reaksiyasının tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2007, №3, s.5-10.

 28. Məhərrəmov A., Əfəndiyev V., Əliyev İ., Babazadə V. Müseyib Müseyibov – 80. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2007, №2, s.188-191.

 29. Əliyev İ. Unudulmaz insan. Ölüm Sevinməsi qoy…(Həsən İsmayıl oğlu Şirəliyev, fəlsəfə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi) «Nurlan», Bakı – 2007, 219. (s.15-18).

 30. А.Т.Гусейнова, К.И.Алиева, И.А.Рзаева, А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, В.М.Фарзалиев, М.А. Аллахвердиев. Реакция 1,2-эпитио -4-фенилбутана с различными аминами. «Kimya Problemləri» jurnalı 2008, №2, s.255-259.

 31. Г.М.Мехтиева, М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, И.Г.Мамедов, М.А.джавадов, Г.М. Байрамова. Синтез и исследование аминометилированных производных метилзамещенных 2-пропенил – 4-изопропенилфенолов. Bakı Universitetinin Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008, №3, c.5-9.

 32. Магеррамов А.М., Алиев И.А., Лютфалиев А.Г., Юсифов Ч.А., Байрамова З.Э., Ахундова М.А., Аскерова У.Ф. Синтез и пластифицируюущие свойства эфиров цис-эндометилентетрагидро­фталевой кислоты. «Kimya Problemləri» jurnalı. 2008, №2, c.372-375.

 33. Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Ахмедов И.М., Лютфалиев А.Г., Ахундова М.А. Синтез некоторых ароматических тиолов и их производных. Вестник Бакинского Университета, серия Естественных наук, 2009, №2, с.35-38.

 34. Алиев И.А., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С., Гахраманов Т.О. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования толуола. Журнал прикладной химии, 2009. Т.82. Вып.3. с.518-520.

 35. Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universiteti Elmin inkişaf yollarında. Bakı Universiteti Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat, Təbiət, Humanitar, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, №3, s.10-20.

 36. Алиев И.А. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР19 F органил-4-фторфенилсульфидов. Вестник Бакинского Университета, серия Естественных наук, 2009, №3, с.20-27.

 37. Əliyev İ.Ə. Üzvi kimya kafedrası. Bakı Dövlət Universiteti-90 Bakı-2009, s.197-202.

 38. Ахмедов Э.И., Алиев И.А., Азмамедова Х.М., Керимли Ф.Ш., Мамедов С.Э. Влияние концентрации лантана на кислотные и и каталитические свойства Н-петасила в реакции изомеризации м-ксилола. Журнал прикладной химии, 2009. Т.82. Вып.5. с.862-863.

 39. Гусейнова А.Т., Алиева К.И., Рзаева И.А., Магеррамов А.М., Алиев И.А., Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А. Синтез и антиокислительная активность 1-амино-4-фенил-2-бутантиолов. Журнал прикладной химии, 2009. Т.82. №9, с. 1488-1492.

 40. Магеррамов А.М., Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Алиев И.А., Мамедьярова И.Ф., Байрамов М.Р., Байрамов Г.И. Синтез новых серо- азотсодержащих органических соединений на основе алкоксиметилхлорированных 4-винилциклогексена, хлоразона и их исследование. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009, №11, с.12-16.

 41. Магеррамов А.М., Алиев И.А., Аскерова У.Ф., Сулейманова Л.М., Магеррамов М.Н. Активные формы кислорода в живых системах. Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. 2009, №4, с.41-52.

 42. Магеррамов А.М., Байрамов М.Р., Алиев И.А., Агаева М.А., Аллахвердиева М.Г., Мамедов И.Г., Джавадов М.А. Получение 1-(4-изопропенилфенокси)-бром-С2-С4-алканов и применение продуктов их превращений. Журнал прикладной химии. 2009. Т.82. Вып. 10. с.1719-1724.

 43. Гусейнова А.Т., Рзаева И.А., Алиева К.И., Алиев И.А, Аллахвердиев М.А. Синтез и антиокислительная активность N,N-диэтилтиокарбоматсодержащих 1,2-аминопропантиолов. Журнал прикладной химии. 2009. Т.82. Вып. 12. с.2008-2013.

 44. Hüseynova A.T., Məmmədova R.E., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Bəzi fenotiazin törəmələrinin sintezi. “Kimya Problemləri” jurnalı 2009, №4, s.688-691.

 45. Магеррамов А.М., Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Алиев И.А., Мамедьярова И.Ф., Байрамов М.Р., Байрамов Г.И. Синтез новых серо-азотсодержащих органических соединений на основе алкоксиметил хлорированных 1-метилциклогексена и хлоразона и их исследование. Актуальные Проблемы Современной Науки . Информационно-аналитический журнал. Химические науки. Органическая химия. Москва.® 2010, №1 (51), с.109-115.

 46. Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Aliyev I.A., Pashayev F.H.,Gasanov A.G., Azimova S.I., Askerov R.K., Kurbanov A.V., Mahmudov K.T. Quantum-chemical calculations, tautomeric, thermodynamic, spectroscopic and X-ray studies of 3-(4-fluorophenylhydrazone) pentane-2,4-dione. Dyes and Pigments 2010, 85, p.1-6.

 47. Magerammov A.M., Rzayev Z.M., Aliyev I.A., Khalilova F.I., Adsorption rote and protective effect of tributy (cyclohexyl) ammonium chloride inhibitor on the acidic corrosion of steel.Materials and Corrosion 2010, 61, №8, p.702-708.

 48. Мамедов Э.С., Алиев И.А, Ахмедов Э.И., Гахраманов Т.О. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства н-ультрасила в реакции этилирования этилбензола. Журнал прикладный химии. 2010, т. 83. Вып. 6. с. 1035-1037

 49. Магеррамов А.М., Алиев И.А, Фарзалиев С.Ф., Садыхова Н.Д., Ахмедов И.М. Одностадийный синтез тетрагидроиндолизинов каталитическим внутри – и межмолекулярным алкилированием 1,2-дизамещенных пирролов . Журнал органической химии. 2010, т. 46. Вып. 7. с. 1099-1100.

 50. Алиев И.А, Магеррамов А.М., Фарзалиев С.Ф., Ахмедов И.М. Y(OTf)3-эффективный катализатор в синтезе β-енаминов . Azərbaycan Kimya jurnalı, 2010, №1, c. 198-200.

 51. Мамедов Э.С., Ахмедов Э.И., Гахраманов Т.О., Алиев И.А. Алкилирование толуола этанолом на пентасилах, модифицированныхредкоземельнымиметаллами // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası,  2010, №1, c. 5-8.

 52. Muxtarova S.H., Hasan Genc, Əliyev İ.Ə., Rzayeva S.C., Allahverdiyev M.Ə. Tiofenolların benzoilləşməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2010, №1, s. 21-25.

 53. Mahmudov K.T., Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Aliyev İ.A., Kopylovich M.N., Pomberio A.J.L. Ion pairs of 5,5-dimethyl-2-(2-Hydroxy-3,5-disulfophenylhydrazo) cyclohexane-1,3-dione with cationic surface-active substances as analytical reagent for determination of copper (II) .Analytical Letters, 2010, v.43, p. 2923-2938.

 54. Магеррамов А.М., Рзаев З.М., Алиев И.А., Халилова Ф.И. Новые ингибаторы коррозии для кислотной обработки скважин. Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №11, с. 51-54

 55. Алиев И.А, Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С., Гахраманов Т.О. Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модифици­рованном кадмием // Нефтехимия, 2010, т. 50, №5, с. 1-3.

 56. Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universitetinin elmi fəaliyyəti (2010-cu il) Bakı Universiteti Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat, Təbiət, Humanitar, Sosial-elmlər seriyası, 2011, №11, s. 5-23.

 57. М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов,, И.А.Алиев, Ш.Б.Хосеинзаде, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева. Исследование реакции 2-аллилфенола с симметричными дибром (С24) алканами. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər - Fundamental Elmlər, 2011, №1, cild X (37), c. 128-130.

 58.   Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ.,Sadıqov N.M. Au (III) ionunun sintetik polimer sorbentlə sorbsiyasının tədqıqı.Gənc alimlərin əsərləri, 2011, №4, s.117-121.

 59. Mahmudov K. T., Kopylovich M.N., Kuznetsov M.L., Maharramov A. M., Aliyeva R.A., Aliyev İ.A., Azizov A. A., Pombeiro A, J. L.. Thermodynamics of Dissociatio of ortho-Hydroxyphenylhydrazo-β-diketonesand of Their Complexation with Copper(II) in Aqueous-Ethanol Solutions // J. Solution Chem., 2012, v.41, p. 491–502

 60. Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Мустафаев А.М., Аскерова У.Ф. Дегидрогалогенирование галогеналкиларенов в синтезе алкенилароматических углеводородов // Журнал органической химии 2012,т 48 Вып.2, с.300-302.

 61. Магеррамов А.М., Алиев И.А., Аскерова У.Ф., Ахмедов И.М., Фарзалиев С.Ф. Новый подход к известному методу получения метаноизоиндолов // Журнал органической химии 2012. Т.48, Вып. 4, с. 607-608.

 62. Байрамова З. Э., Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Лютфалиев А.Г., Гаразаде Х. А. Об этерификации карбоновых кислот спиртами // Известия Высших Учебных Заведений. Химия и химическая технология. 2012,т.55, Вып. 1, с.115-116.

 63. Магеррамов А.М., Дурускари Г.Ш., Гаразаде Х.А., Лютфалиев А.Г., Алиев И.А., Магеррамов М.Н. Синтез некоторых азотсодержащих производных стирола // Известия Высших Учебных Заведений. Химия и химическая технология. 2012, т.55, Вып. 7, с.13-15.

 64. Əliyev İ.Ə. Onun adı tarixə qızıl hərflərlə yazılacaqdır / Akademik Vasim Məmmədəliyev 70. Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş. Bakı-2012, s. 183-185.

 65. Əliyev İ.Ə. Əsl ziyalı, görkəmli filosof, müqəddəs insan. Anar Məmmədov «İnana bilmirəm...» Elm, Bakı, 2012, s. 470-472.

 66. Əzizov A. Ə., Yaqubova Ü. İ., Əliyev İ. Ə., Sadıqov N. M. Udulmuş qızıl (III)-ionlarının ditizonla modifikasiya edilmiş polimer sorbentdən desorbsiyasının öyrənilməsi və onun təbii obyektlərə tətbiqi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2012, №4, s. 17-21.

 67. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Əhali və təsərrüfat sahələri təbii fəlakətlərdən qorunmalıdır // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2012, №4, s. 107-112.

 68. Азизов А. А., Алиев И.А., Якубова У.И. Сорбция золото полимерным сорбентом, модифицированным дитизоном. Сорционные и хроматографические процессы. 2013, т.13, №2, с.156-161.

 69. Cavadov R. Ə., Əliyev İ.Ə. Ali məktəblərdə kadr hazırlığının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2013, №1, s. 154-167.

 70. Əliyev İ.Ə., Cavadov R.Ə. Ekstremal şəraitlərdə həyat təhlükəsizliyinin təminini bəzi məsələləri / Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış №12, 2014, s.409-417.

 71. Səfərova A.Ş.,Əhmədov İ.M.,Əliyev İ.Ə.,Qurbanova M.M.,Məhərrəmov A.M. 2-Fenil-dördəvəzli pirrolların sadə metodla sintezi. Kimya problemləri jurnalı , 2014, №1, s.102-105

 72. Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ.,Sadıqov N.,M.,Miriyeva D.,İ. Kükürdlü üzvi birləşmələrin qeyri-kovalent immobilizasiyası üsulu ilə alinmıs yeni tip sorbentlərin kimyəvi tərkibinin tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2014, №3, s.31-36.

 73. Əliyev İsmayıl. Xatirəsi ehtiramla yad olunan alim. Malik Qarazadə-75. Bilsəm ki, həyatda izim qalıbdır... . Bakı, 2014, s. 82-84.

 74. Aliyev I.A., Azizov A.A., Yaqubova U.I.,SadikhovN.M. A New Type Polymer Sorbents for Gold Sorbtion from Asid Solutions. Biological and Chemical Rezearch. 2016, vol.3, p.35-43.

 75. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Masallı rayonunun termal sularının öyrənilmə istiqamətləri və onlardan səmərəli istifadə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2017, №1, s. 145-150.

 76. Əliyev I.Ə. Cəsur insan// Tağı Əhmədov 70. Haqqın gözü - elin sözü. Bakı – 2018. s.56-57.

 77. Алиев И.А.,Синеговская Л.М.,Трофимов В.А.  2-(4-этилтиофенил)пиррол как реагент для определения палладия. // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология . Химические науки. 2018, том 8, № 3, с.6-11.

 78.  Цинцадзе М.Г.,Кочиашивили  М.С.,  Алиев И.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое  исследование разнолигандных комплексов  Сu( II) // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2018, №1, s.19-25.

 79. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. “Qalaalti” mineral suyunun müalicəvi və sağlamlaşdirici xüsusiyyətləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2018, №3, s.147-153.

 80. Aliyev I.A., Belovezhets L.A., Oparina L.A. Fungicidal Activity of S-esters of Thiocarboxylic Asids as Antimicrobial Additives to Petroleum Products. // ISSN 0965-5441, Petroleum Chemistry, 2019, Vol.59, No.1, pp.99-105. © Pleiades Publishing, Ltd., 2019. Russian Text © I.A.Aliyev, L.A. Belovezhets, L.A. Oparina, 2019 published in Neftekhimiya, 2019, Vol.59, No.1, pp. 91-97. (Алиев И.А., Беловежец Л.А., Опарина Л.А. Фунгицидная активность S-эфиров тиокарбоновых кислотв в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам // Нефтехимия, 2019, т. 59, №1, с. 91-97). 

 81. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Rekreasiya resurslarından səmərəli istifadə etmək Qax rayonunu yaxın gələcəkdə Azərbaycanın turizm məkanına çevirəcəkdir // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2019, №1, s.123-129.

 82. N.A.Babaxanov, İ.Ə.Əliyev.Lənkəranda turizmin inkişafinda termal və  mineral sularin rolu. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası.2020, C.68,№3, c. 66-72.

 83. İsmayıl Əliyev, Məcid Qocayev. “Yaşıl enerji”: reallıqlar və perspektivlər. Peşə təhsili və insan kapitalı.Elmi-praktiki, metodiki jurnal. 2021, cild 4, N 2, s. 33-39.

                                                      

                                                                        VI. Tezisləri  və konfrans materialları:

 1. Алиев И.А. Синтез галоидтиофенолов и их некоторые превращения // Материалы научной конференции молодых ученых, посвященной 50-летию Азербайджанского Государственного Университетаим. С.М.Кирова. Баку, Изд. АГУ, 1969, c.18.

 2. Алиев И.А. Синтез галоидтиофенолов и их некоторые превращения // Тезисы докладов VIII Юбилейной научной студенческой конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, Новосибирск, 1970, c.19.

 3. Алиев И.А. К вопросу об основности алкиларилсульфидов // Тезисы докладов Х научной студенческой конференции «Химия, биология», Новосибирск, 1972, c.8-9.

 4. Кулиев А.М., Алиев И.А., Шахгельдиев М.А., Агаева Э.А., Гасанов Б.Р. Реакционная способность и строение алкиларилсульфидов // Тезисы докладов Х научной сессии, посвященной итогам научно-исследовательских работ республики по координируемым АН АзССР проблемам естественных и общественных наук за 1972 год. Баку, Элм, 1973, c.15-16.

 5. Алиев И.А. О сопряжении связей в тиоэфирах FC6H4SR / Материалы XI научной студенческой конференции, посвященной памяти В.И.Ленина, Новосибирск, 1973, c.9.

 6. Алиев И.А. К вопросу об электронных взаимодействиях в алкиларилсульфидах // Тезисы докладов научной конференции молодых исследователей. Баку, 1973, c.34-35.

 7. Алиев И.А. О строении тиолацетатов и передаче электронных эффектов через атом серы // Тезисы докладов научной конференции аспирантов АН АзССР. Баку: Элм, 1973, c.52.

 8. Гасанов Б.Р., Алиев И.А., Шахгельдиев М.А. Об электрохимическом окислении ароматических тиоэфиров // Тезисы докладов конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов ВУЗ ов гор. Баку. Баку, 1973, c.14-15.

 9. Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Роль полярных и стерических факторов в электрофильном замещении алкиларилсульфидов // Материалы XI научной сессии, посвященной итогам научно-исследовательских работ республики по координируемым Академии Наук АзССР проблемам естественных и общественных наук за 1973 год. Баку: Элм, 1974, c.49-50.

 10. Кулиев А.М., Алиев И.А., Шахгельдиев М.А., Агаева Э.А., Гасанов Б.Р. О реакционной способности и структурных особенностях алкиларилсульфидов // Тезисы докладов XIII научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Рига: Зинатне, 1974, c.278-280.

 11. Кулиев А.М., Гасанов Б.Р., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Потенциал полуволны электрохимического окисления и характер внутримолекулярных взаимодействий в сераорганических соединениях // В сб.: Новости полярографии 1975 (Тезисы докладов VI Всесоюзного совещания по полярографии). Рига: Зинатне, 1975, c.129.

 12.  Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Трофимов Б.А., Пестунович В.А., Алиев И.А., Чмутова Г.А.,Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М., Изучение алкокси-, алкилтио- и алкилселено-бензолов методом спектроскопии ЯМР 13С и 19F // Тезисы докладов XIV научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Рига: Зинатне, 1976, c.129-130.

 13. Алиев И.А., Султанов Ю.М. Синтез и исследование электронных передач в различных S-тиоацилов через атом серы // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам научно-исследовательских работ по химическим наукам за 1977 год. Баку, 1978, c.23-24.

 14. Шахгельдиев М.А., Зейналов Ф.К., Алиев И.А., Гаджиева М.А., Джафаров А.А. Синтез некоторых селеноорганических соединений и исследование их антимикробных свойств // Тезисы докладов республиканской конференции «Химия и технология присадок к маслам, топливам и смазочно-охлаждающим жидкостям». Баку, 1978, c.42.

 15. Шахгельдиев М.А., Зейналов Ф.К., Алиев И.А., Аскерова С..А., Ахундова С.Э. Производные тиолкарбоновых и тионкарбоновых кислот в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам // Тезисы докладов республиканской конференции «Химия и технология присадок к маслам, топливам и смазочно-охлаждающим жидкостям». Баку, 1978, c.43.

 16. Кулиев А.М., Гасанов Б.Р., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Структурные эффекты в анодной вольтамперометрии ароматических сульфидов // В сб.: VII Всесоюзное совещание по полярографии (Тезисы докладов). М.: Наука, 1978, c.52.

 17. Кулиев А.М., Султанов Ю.М., Алиев И.А. Синтез и некоторые превращения п-фторбензил­меркаптана // Тезисы докладов XV научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Уфа, 1979, c.40.

 18. Кулиев А.М., Алиев И.А., Зейналов Ф.К., Шахгельдиев М.А., Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Пестунович В.А., Трофимов Б.А., Фешин В.П. Изучение эффектов сопряжения в органиларилсульфидах методоми ЯМР 13С и 19F и ЯКР 35Cl // Тезисы докладов II Закавказской конференции по применению радиоспектроскопии в химии, физике и биологии. Ереван, 1979, c, 76.

 19. Алиев И.А., Зейналов Ф.К., Шахгельдиев М.А., Аскерова С..А. Антимикробная активность S-ариловых эфиров тиолкарбоновых кислот // Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по биоповреждениям.Горький,1981.c.134-135.

 20. Солтанова Б.К., Аббасова М.Г., Алиев И.А., Ибрагимова Г.М., Шахгельдиев М.А. Антимикробные свойства ацеталей формальдегида и их гетероаналогов // Тезисы докладов и сообщений Всесоюзного совещания по химии и технологии ацеталей и их гетероаналогов. Уфа, 1981, c.142-143.

 21. Гасанов Б.Р., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Эффекты заместителей в реакциях электроокисления замещенных тиофенолов // В сб.: Развитие и применение полярографии и родственных методов. (Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания по полярографии). Днепропетровск,1984,Ч.1, c.174-175.

 22. Гасанов Б.Р., Алиев И.А., Аждарова Х.А. Вольтамперометрическое поведение 2-арилзамещенных пирролов нв стационарном графитовом микроаноде // В сб.: Развитие и применение полярографии и родственных методов. (Тезисы докладов VII Всесоюзного совещания пополярографии). Днепропетровск,1984,Ч.1, c.175-176.

 23. Алиев И.А., Садыхов Н.С. Синтез и исследование некоторых производных п-фтортиофенола // Тезисы докладов XVI научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Рига: Зинатне, 1984, c.103-104.

 24. Алиев И.А., Михалева А.И., Сигалов М.В. Синтез (алкилтио)фенилпирролов и их N-винильных производных // Тезисы докладов XVI научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Рига: Зинатне, 1984, c.135.

 25. Гасанов Б.Р., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Страдынь Я.П. Вольтамперометрическое поведение замещенных тиофенолов // Тезисы докладов XVI научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Рига: Зинатне, 1984, c.288-289.

 26. Зейналова С.Н., Алиев И.А. Синтез алкилфенилпирролов и их N-винильных производных // Тезисы докладов технической конференции, посвященной 150-летию Д.И.Менделеева. (I секция).Баку:Элм,1984, c.94.

 27. Пироженко В.В., Бжезовский В.М., Алиев И.А. Электронные эффекты заместителей в тиоуксусной и тиобензойной кислоты // Тезисы XV Украинской республиканской конференции по органическойхимии.Ужгород, 1986, c.63.

 28. Гасанов Б.Р., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Анодные реакции тиофенола в водных растворах // В сб.: Новости электрохимии органических соединений 1986. (Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по электрохимии органических соединений) Москва, Львов, 1986, c.150-151.

 29. Гасанов Б.Р., Алиев И.А., Искендерова Т.Ю. Влияние алкильных радикалов на потенциалы электрохимического окисления 4-ацетилфенилалкилсульфидов // В сб. IX Всесоюзное совещание по полярографии (Тезисы докладов. В 2-х частях.). Уст-Каменогорск, 1987. Ч.1, c.131-132.

 30. Магеррамов А.М., Алиев И.А., Насибов Ш.С., Кадымалиева Д.В. Ионизирующая способность серного ангидрида в реакции присоединения трет.-бутил-п-бромфенилсульфида к 2-метилен, спиро[2,2]гексану // Материалы 3 Республиканской конференции молодых ученых-химиков, посвященной80-летиюакад. М.Ф.Нагиева. Баку, 1988, c.113.

 31. Зефиров Н.С., Козьмин А.С., Магеррамов А.М., Алиев И.А., Арабов Н.А., Исмиев А.И. Активированное серным ангидридом электрофильное присоединение алкилбензилсульфидов к олефинам // Тезисы докладов XVII Всесоюзной конференции «Синтез и реакционная способность органическихсоединенийсеры».Тбилиси, 1989,  c.76.

 32. Алиев И.А., Михалева А.И. Ацилирование алкиларилсульфидов и синтез новых серосодержащих пирролов по реакции Трофимова // Тезисы докладов XVII Всесоюзной конференции «Синтез и реакционная способность органических соединений серы». Тбилиси, 1989, c.106.

 33. Алиев И.А., Мамедова А.А., Гасанов Б.Р. Структура и электронные спектры поглощения некоторых п-фторфенилалкилсульфоксидов и сульфонов // Тезисы докладов XVII Всесоюзной конференции «Синтез и реакционная способность органических соединений серы». Тбилиси, 1989, c.195.

 34. Гасанов Б.Р., Алиев И.А. Структурные эффекты при электрохимическом окислении алкиларилсульфидов // В сб.: ЭХОС-13. Новости электрохимии органических соединений. (Тезисы докладов). Москва-Караканда,1990, c.19-20.

 35. Алиев И.А., Гасанов Б.Р. Структура и реакционная способность замещенных фенилорганилсульфидов при электрохимическом окислении // Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по теоретической органической химии. Волгоград, 1991, c.203.

 36. Магеррамов А.М., Алиев И.А., Ахмедов Ш.Т., Арабов Н.А., Махмудова Р.М., Рустамова Р.Я. Сульфонатное активирование электрофильной реакционной способности хлора и алкилгипохлоритов, присоединение хлор- и этоксисульфата хлора к Е,Е,Е-1,5,9-циклододекатриену // Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по теоретической органическойхимии.Волгоград, 1991. c.410.

 37. Магеррамов А.М., Алиев И.А. Махмудова Р.М., Агамирзоев Ш. Соединения поливалентного иода в AdE-реакциях с олефинами. Реакции фенилиодозоокситозилата с циклододеценом, циклододекадиенами и со стереоизомерными 1,5,9-цикло-додекатиренами. // Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по теоретической органической химии. Волгоград, 1991, c.411.

 38. Алиев И.А., Зейналова С.Н. Синтез и исследование некоторых S-замещенных производных п-фторбензилмеркаптана в качестве присадок к смазочным маслам // Тезисы докладов 18-й конференции по химии и технологии органических соединений серы. Казань, 1992, c.137.

 39. İsmayıl A. Aliyev, Adnan Aydın, Kemal Yelekçi. 4-Flüorfenilmetantiol türevlerinin sentez ve tepkimeleri // Kimya 94. X Ulusal Kimya Kongresi. 19-21 Eylül, 1994. Uludağ-Bursa. Bildiri Özetleri.

 40. Sultanlı B.Y., Əliyev İ.Ə. Alkilarilketoksimlərdə hidrogen rabitəsi və onların İQ spektrlərində Fermi-Rezonans hadisəsi / M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. (Təbiət elmləri) 11-26 noyabr 1994-cü il. Bakı 1994, s.113-114.

 41. Алиев И.А., Аднан Айдын, Ахмедов Э.И. Изучение реакции ацетилирования алкилбензилсульфидов по Фриделю-Крафтцу // Тезисы докладов II Бакинской международной нефтехимической конференции, посвященной памяти академика Ю.Г.Мамедалиева. Июнь 18-21 1996. Баку, 1996, c.94.

 42. Hasan Genc, Ismayil A.Aliyev. Bazı Alkilselenol Türevlerinin Sentezi ve Elektron iletkenliyinin incelenmesi. 11. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri kongresi. 20-22 Mayıs. Kimya. BildiriKitabı. Kırıkkale, 1998, s.92.

 43. Hasan Genc, Hasan Ceylan, Beybala R.Hasanov, Ismayil A.Aliyev Bazı Alkilaril-selenürlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi Reaksiyonunda Yapı Etkileri // Kimya 98. 12. Ulusal Kimya Kongresi. 7-11 Eylül 1998. Edirne. Trakya Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü. s.291.

 44. Hasan Genc, Hasan Ceylan, Beybala R.Hasanov, Ismayil A.Aliyev. Dialkilsülfürlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi // Kimya 98. 12. Ulusal Kimya Kongresi. 7-11 Eylül 1998. Edirne. Trakya Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü. s.340.

 45. Yaşar Genel, Hasan Ceylan, Beybala R.Hasanov, Ismayil A. Aliyev. Alkilfenilsülfürlerin Elektrokimyasal Oksitlenmesi Reaksiyonlarında Yapı Etkileri // Kimya 99. 13. Ulusal Kimya Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Samsun. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bölümü. s.362.

 46. Ismayil A.Aliyev, Adnan Aydın. 2-Flüorofenilmetantiol Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyonları // Kimya 99. 13. Ulusal Kimya Kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999. Samsun. Ondokuz MayısÜniversitesi.Fen-EdebiyatFakültesi.Kimya Bölümü. s.584.

 47. Hasan Genc, Adnan Aydın, Ismayil A.Aliyev. Ariltiobenzoatların Sentezi ve Elektron İletkenliğinin İncelenmesi // Kimya 99. 13. Ulusal Kimya Kongresi. 31 Austos-4 Eylül 1999. Samsun. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bülümü. s.590

 48. Atilla Temur, Hüseyn Karadağ, Fahretin Askerov,İsmayıl Aliyev. Aclığın muhtelif zamanlarında hipotalamusta hücre ici nötral proteinlərin yenilenme intensifikasiyonu.XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000,  s. 106.

 49. Hasan Genc,Bahman Y. Sultanlı,A.N.Şnulin, İsmayıl A.Aliyev.Aromatik alkollerde ve p-florofenolde hidrojen bağı. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000, s. 238.

 50. Hasan Genc, Adnan Aydın, İsmayıl Aliyev.Arilselenol türevlerininsentezi ve reaksionları. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000, s. 239.

 51. Hasan Genc, Sahkerem İ. Nazarov, Muharrem N. Meherremov,İsmayıl A.Aliyev Fenollerin 1,2,3- trihalojenpropanla reaksionlarından 2- halojenallilarileterlerin sentezi. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır,  2000, s. 577.

 52. Hasan Genc, Bahman Sultanlı, Anadolu Şnulin, İsmayıl Aliyev. 4-Metil- ve 4-fluorasetofenoksimin İR-spektrumlarının incelenmesi. XV Ulusal Kimya Konqresi, İstanbul, 2001, P-1, OK-P37.

 53. Yaşar Genel, S.Mamedov, E.Ahmedov, İ.Aliyev. Kombine edilmiş izomerleşme prosesi ile yüksek oktanlı ekoloji temiz benzen elde edilmesi. XV Ulusal Kimya Konqresi, İstanbul, 2001, P.2, FK-P13.

 54. Israfil Tozlu, Bahman Y. Sultanlı, Şahkerem İ.Nazarlı, Hasan Genc, İsmayıl A.Aliyev.1,3- Difenoksipropanol-2-de hidrojen bağı. XVI Ulusal Kimya Konqresi, Konya, 10.03.Eylül, 2002. OK-P14, s.663.

 55. Магеррамов А.М., Нагиев Ф.Н., Алиев И.А., Аллахвердиев М.А.. Алкилирование эпихлоргидрина с метилен активными соединения и некоторые превращения полученных продуктов. ХVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химми, Москва, 2007, с.356.

 56. Алиев И.А., Халилова Ф.И., Зейналов С.Д. К вопросу применения ингибиторов при солянокислотной обработке / Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinin tezisləri, Bakı, 2008, s. 256-257.

 57. Səfərova İ.M., Əzizov A.Ə., Əliyev İ.Ə. Ətraf mühitin kənd təsərrüfatının kimyəvi çirkləndiriciləri. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinintezisləri, Bakı, 2008, s.238-239.

 58. Məhərrəmov A.M., İsmiyev A.İ., Əliyev İ.Ə., Hüseynova A.R.. p-Nitrobenzaldehid əsasında yeni £, β –doymamış ketonların sintezi və onların epoksidləşməsi. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinin tezisləri, Bakı, 2008, s.232-233.

 59. Məhərrəmov A.M., İsmiyev A.İ., İ.Ə.Əliyev, Y.İ.Hacıyeva, M.Ə.Allahverdiyev. Dietil-2-R-6-tridroksi-6-metil-4-oksotsikloheksan -1,3-dikarboksilatların hidroksilamilə heterotsikliləşmə reaksiyasının tədqiqi. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın məruzələrinintezisləri, Bakı, 2008, s.233-234.

 60. Muxtarova S.H., Hasan Gənç, Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Alkilarilsulfidlərin nitronium borflüoridlə nitrolaşması. Bakı Dövlət Universitetianin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi (22-23 may). Bakı-2009, s.4-5.

 61. Məhərrəmov A.M., Bayramova Z.E., Mehtiyeva S.M., Miriyeva S.Ə., Lütfəliyev A.H., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N. Neft turşuları əsasında sintezlər. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi (22-23 may).Bakı-2009, s.18-19.

 62. Məhərrəmov A.M., Bayramova Z.E., Seyidzadə A.E., Axundova M.Ə., Lütfəliyev A.H., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N. Neft turşuların bəzi fraksiyalarının efirləşdirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi(22-23may).Bakı-2009, s.141-142.

 63. Алиев И.А., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С., Гахраманов Т.О. Влияние содержания лантана на физико-химические и каталитические свойства н-пентасила в реакции этилирование толуол. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Kimya fakültəsi (22-23may). Bakı-2009, s.184-185.

 64. Алиев И.А. О сопряжении связей в органил-4-фторфенилсульфидах. Материалы Международной научной конференции посвященной 90-летию Бакинского Государственного Университета. Естественные науки. Bakı-2009, с.284-285.

 65. Aliyev İ.A., Rzayev Z.M., Khalilova F.I. Protection of steel towards the acidic corrosion using naphthenyl tributylammonium chloride inhibitor. Proceedings of the international conference devoted to the 90 th Anniversary of Baku State University natural sciences. Bakı-2009, p.285-287.

 66. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Əhmədov İ.M. Üzvi kimyada enzimlərin tətbiqi. akı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransının materialları.Təbiətelmləri. Bakı-2009, s.309-310.

 67. Aliyev İ.A., Rzayev Z.M., Khalilova F.I. To Morpholid-β-hexenyl succinylamide adsorption on steel in acidic media. Proceedings of the international conference devoted to the 90 th Anniversary of Baku State University natural sciences. Bakı-2009, p.315-317.

 68. Магеррамов А.М., Рзаев З.М., Алиев И.А., Халилова Ф.И. Новые ингибиторы для солянокислотных обработок скважин. Ресурсо-и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности. I Международная конференция Российского химического общества имени Д.И.Менделеева, 29-30 сентября 2009, Москва 2009, с.138-139.

 69. Muxtarova S.H., Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Ariltiobenzoatların sintezi və onların quruluşu. Professor A.Ə.Verdizadəmin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reaktivlər analitik kimyada” respublika konfransının materialları.Bakı-2009, c.76-77.

 70. Aliyeva R.A., Aliyev I.A., Rahimov R.A., Azimova S.I., Mahmudov K.T. Azoderivatives of β-diketones as an analytical reagents in the photometric determination of iron (III). Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (крестовские чтения) тезисы докладов IV региональной конференции молодых ученых. 17-20 ноября 2009 г. Иванова, с. 111-112.

 71. Maharramov A.M., Aliyev I.A., Aliyeva R.A., Rahimov R.A., Mahmudov K.T. Thermodynamic, tautomeric, spectroscopic, studies on 3-(4-fluorophenylhydrazo) pentane-2,4-dione. Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (крестовские чтения) тезисы докладов IV региональной конференции молодых ученых. 17-20 ноября 2009 г. Иванова, с. 112-113.

 72. Магеррамов А.М., Алиев И.А, Халилова Ф.И. Исследование новых ингибиторов кислотной коррозий. Инновационные химические технологии и биотехнологии материалов и продуктов.II Международная конференция российского химического общечтва имени Д.И.Менделеева. Москва, 2010. с. 58-59.

 73. Антар Ахмед Абд Ель Гамид, А.М.Магеррамов, А.Н.Халилов, И.А.Алиев, М.А.Аллахвердиев. Синтез конденсированных тиранов. Успехи синтеза и комплексообразования.Материалы всероссийской научный конференции(с международным участием) 18-22 апреля 2011 года. Москва, Российский Университет дружбы народов,секция « Органическая химия», 2011, с. 157.

 74. Magerramov A.M., Akhmedov I.A., Aliev I.A., Farzaliev S.F. Efficient method synthesis of N-substituted tetrahydroindole derivatives. International Congress on Organic Chemistry dedicated to the150-th anniversaru of the Butlerov’s Theoryn of Chemical Structure of Organic Compounds.Book of Abstracts, Kazan,Russia ,September 18-23,2011. P-7, p.65.

 75. Magerramov A.M., Duruskari G.Sh., Lutfaliyev A.G., Aliyev I.A., Magerramov M.N. Syuntesis of derivatives of styrene on the basis of ethulbenzole transformations. International Congress on Organic Chemistry dedicated to the150-th anniversaru of the Butlerov’s Theoryn of Chemical Structure of Organic Compounds.Book of Abstracts, Kazan, Russia ,September 18-23, 2011. P-8,  p.66.

 76. Алиева У.А., Алиев И.А., Азизов А. А., Якубова У.И. Новые полимерные сорбенты с нековалентноиммобилизованными реагентами. ХШ Всеросийская молодежная научная школа-конференция « Актуальные проблемы органической химии». Россия, Новосибирск. 2010,  с.84.

 77. Babaxanov N.A., Əliyev İ.Ə. Bakı şəhərində baş verən təbii fəlakətlərə qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir / Fövqəl» – Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübarizənin müasir problemləri «mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları 30-31 may 2012-ci il, Bakı-2012, s.12-15.

 78. Расулов С. Р., Исаев А.Я., Алиев И.А., Кафар-заде С.Д. Медико-физиологические требования к допуску персонала для работы на месторождениях с высоким содержанием сереводорода / «Экология и охрана жизнедеятельности» УII международная научная конференция. SDU-50. Sumqayıt-2012, c. 296-300.

 79. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Katastrofik təbii fəlakətlər və əhalinin evakuasiya problemləri / «Təbii fəlakətlərə daha çox məruz qalan regionlarda dayanıqlığın yüksəldilməsi, icmaların fövqəladə hallara hazırlanması və əhali arasında risk mədəniyyətinin yüksəldilməsi» mövzunda elmi-praktik konfransın materialları. 19-20 noyabr, 2012-ci il. Bakı-2012, s. 14-16.

 80. Babaxanov N. A., Əliyev İ. Ə., Rəhimov A.B. Sürüşmələrin elmi cəhətdən tədqiqi və onlara qarşı əsaslı mühafizə tədbirlərinin işlənməsi. / Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «İnşaat kompleksində riskin qiymətləndirilməsi və təhlükəsizlik problemləri» mövzunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 25-26 aprel, Bakı-2013, s. 347-349.

 81. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Azərbaycanda dolu hadisələri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri yeni dövlət proqramında nəzərə alınmalıdır / Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı «mövzunda Respublika elmi konfransın materialları, Bakı, 2013, s. 24-26.

 82. Əsədova A. A., Əzizov A. Ə., Alosmanov R. M., Nağıyev C.Ə., Əliyev İ. Ə. Butan-nitril kauçuku əsasında sintez olunmuş fosfor tərkibli sorbentin turşu-əsas xassəsinin tədqiqi / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları,02-03 may, 2013, s.5.

 83. Şıxəliyev N.Q., Məmmədova M.A., Heydərova S.C., Əhmədova N. F., Muzalevskiy V.M., Nenaydenko V.Q., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə. 1,4-Bis-(2-xlor-2-sianovinil)benzolun aminoquanidin ilə reaksiyası / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları, 02-03 may 2013, s. 7-8.

 84. Şıxəliyev N. Q., Qurbanov A. V., Heydərova S. C., Muzalevskiy V. M., Nenaydenko V. Q., Xrustaliev V.N., Məhərrəmov A. M., Əliyev İ.Ə. Sintez edilmiş tris-(2,4-bis(trixlormetil)-1,3,5-triazapentadienato Fe (III) kompleksinin kristallik quruluşu / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları, 02-03 may 2013, s. 8-9.

 85. Əliyev E. M, Alosmanov R. M., Əliyeva A. N., Əzizov A. Ə.,Əliyev İ. Ə. Divinil kauçuku əsasında sintez olunmuş fosfor tərkibli polimer sorbentin termiki destruksiyası / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» VII Respublika Elmi Konfransının materialları, 02-03 may 2013, s.91.

 86. Məhərrəmov A. M., Babayeva Y. M., Süleymanova S. S., Əliyev İ. Ə., Allahverdiyev M. Ə., Mustafayev A.M. Bəzi tiazol törəmələrinin sintezi / Makromolekullar kimyasının fundamental və tətbiqi problemləri konfransı. Akademik A. A. Əfəndiyevin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. 27-28 iyun 2013, Sumqayıt, Azərbaycan. s.22.

 87. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Azərbaycanın termal suları və onlardan səmərəli istifadə yolları / 2-ci Xəzər Beynəlxalq su texnologiyaları konfransının materialları. Azərbaycan, Bakı, 11 aprel 2014, s. 107-109.

 88.  Babaxanov N. A., Алиев И.А. Термальные воды Азербайджана и их роль в развитии туризма / Международной научно-практической конференции: «Географические проблемы туризма, краеведения и экологии» г. Алматы, 12-13 мая 2014, с.287 -290.

 89. Мухтаров С.Г. Алиев И.А., Аллахвердиев М.А., Фарзалиев В.М. Нитрование некоторых алкилфенилсульфидов с тетрафторборатом нитрония. Материалы II Республиканской Конференции «Органические реагенты аналитический химии» посвященной 100-летнему юбилею профессора А.А.Вердизаде. Баку-2014, c.193-194.

 90. Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ. Polimer matrisində alınmış qızıl hissəciklərinin rentgen faza metodu ilə tədqiqi. ”Fundamental və tətbiqi elmlərin aktual problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmanın rolu” mövzusunda gənc alim və mutəxəssıslərin I Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı 2014. s.287.

 91. Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universitetində təbii fəlakətlər kursunun tədrisinə dair. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il), Bakı, 2016, s. 170-171.

 92. Əliyev İ.Ə., Qafarzadə S.C., Tağıyev V.İ. Statik elektrik yüklərinin səbəb olduğu qəzalarin qarşısının alınması və qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il), Bakı, 2016, s. 234-236.

 93. Babaxanov N.A., Əhmədov N.N., Əliyev İ.Ə.Azərbaycan Respublikası ərazisində baş verən təbii fəlakətlərdən əhalinin təxliyə olunma problemləri. Cografiya: nəzəriyyə, praktika və innovasiya Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-2015, s.200-205.

 94.  Mirzəbəyova Q.H., Məmmədova G.B., Əliyev İ.Ə. Suların çirklənməsi və onun yaratdığı problemlər. Cografiya: nəzəriyyə, praktika və innovasiya Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı-2015, s.568-572.

 95. Əliyeva R.Ə.,.Həsənova M.B.,Əliyev İ.Ə.,Nəzərova R.Z.,Mirzai C.İ. Vanadiumun (V) polimer xelatəmələgətirici sorbentlə qatılaşdırılaraq təyinı. Koordinasion Birləşmələr Kimyası. “Anatilik kimya” kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş VI respublika elmi konfransının materialları. 16-17 dekabr Bakı-2015, s.61-62.

 96. Гаразаде Х.А., Магеррамов А.М., Алиев И.А., Магеррамов М.Н., Лютфалиев А.Г., Мириева С.Э. О механизме реакции карбоновых кислот с этаноламином / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.103.

 97. Магеррам А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Гаразаде Х.А., Лютфалиев А.Г. О механизме реакции амидирования карбоновых кислот с аммиаком / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.104.

 98. Dürüskari G.Ş., Qarazadə X.A., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmova Ü.M., Lütfəliyev A.H., Məhərrəmov M.N. Etilbenzol əsasında sintezlər / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.104.-105.

 99. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Qarazadə X.A., Lütfəliyev A.H., Axundova M.Ə. Tsiklopropan halqasının açılması ilə gedən reaksiyaların mexanizmləri haqqında / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2016, s.105-106.

 100. Babaxanov N.A., Əliyev İ.Ə. Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın işsizlik probleminin həllində rolu. Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının pespektivləri və regional problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı 2016, s. 361-365.  

 101.  Ələkbərli S.Ə , Hasan Genc,.Əsgərov R.K.,Əliyev İ.Ə. Üçlü –butil-4-flüorfenilsulfonun rentgen quruluş analizi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s.8-9.

 102. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Lütfəliyev A.H., Bayramova Z.E., Qarazadə X.A. n-Propil, allil və propargil spirtlərinin termiki efirləşməsi haqqında təsəvvürlər.. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s.104-105.

 103. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N., Lütfəliyev A.H., Bayramova Z.E., Miriyeva S.Ə.,Məmmədova M.A. Bəzi karbon və neft turşularının spirtlərlə və hidroksiləvəzli birləşmələrlə müxtəlif variantda efirləşməsi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s.106-107.

 104. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N.,Bayramova Z.E., Qarazadə X.A. , Məmmədova M.A. Valerian turşusunun və neft turşuların bəzi fraksiyalarının allil, proparqil, n-propil  spirtlərilə termiki efirləşməsi və alınan birləşmələrin antimikrob aşqar kimi xassələri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s.107-108.

 105. Абилова У.М., Гусейнова Н.С., Алиев И.А., Чырагов Ф.М. Хелатообразующий сорбент для концентрирования и разделения иона кадмия// Материалы V-ой Международной Бергмановской конференции, «Физико-химический анализ в образовании, науке и технике» Махачкала, 2017, с.93.

 106. Əliyeva R.Ə, Məhərrəmov A.M., Əliyev I,Ə., Ayvazova A.V.,.Axundova M.T,  .Çıraqov F.M. Spektrofotometrik metodla misin 1-fenil-2-(2-hidroksi-4-nitrofenilazo)butadion-1,3-ilə kation səthi-aktiv maddələrin iştirakında kompleks əmələgətirməsi.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 45-46.

 107. Məhərrəmov A.M., Şıxaliyev N.Q., Əhmədova N.E.,.Əliyev İ.Ə, Əsgərova Ü.F., Qacar A.M., İbrahimova Ş.A. Triazapentadien kompleksi əsasında 1,4- və 1,2-dihidro-1,3,5-triazin törəmələrinin yeni alınma üsulu.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 97-98.

 108. Магеррамов А.М.,.Байрамов М.Р, Алиев И.А.,.Агаева М.А,.Гулиева Ш.Дж, Нагиев Дж.А., Аскарова Г.М.,.Мехтиева Г.М. Тройные сополимеры стирола, малеинового ангидрида и ди-(алкенилфенокси)алканов в качестве сорбентов для очистки водных систем от уранил-ионов//. Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 99-100.

 109. Алиев И.А., Эфендиева Н.Т., Гусейнов Ф.Э., Алиева А.Ф., Шамилов Н.Т.,.Гамидов С.З,.Чырагов Ф.М. Изучение сорбции Се(III) новыми полимерными хелатообразующими сорбентами.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 118-119.

 110. Алиев И.А,.Алиева А.Ф,.Гусейнов Ф.Э,.Эюбова Э.Дж, Шамилов Н.Т., Чырагов Ф.М.. Изучение сорбции ионов Се(III) новым хелатообразующим синтетическим сорбентом.// Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2017, s. 132-134.

 111. Babakhanov N.A., Aliyev I.A. Natural calamities (NC) inflicting damages and precautionary measures against them in the Republic of Azerbaijan// International scientific-technical Conference. Natural Disasters and Human life safety. Abstracts of presentations., December 04-06, 2017 Baku, Azerbaijan, p. 36.

 112. Babakhanov N.A., Aliyev I.A. The floods and protective measures against them in Azerbaijan // International scientific-technical Conference. Natural Disasters and Human life safety. Abstracts of presentations., December 04-06, 2017 Baku, Azerbaijan, p. 120-121.

 113. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Məhərrəmov M.N.Lütfəliyev A.H., Cəfərova M.A., Bayramova Z.E.,Miriyeva S.Ə. Bəzi karbon turşularının etilendiaminlə reaksiyaları reaksiyaları əsasında funksionaləvəzli birləşmələrin sintezi və onların antimikrob aşqar kimi xassələri. //  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2018 s.188-190.

 114.  Ayvazova A.V., Çıraqov F.M., Əliyev İ.Ə., Əliyeva F.S. – Benzoilasetonun azotörəmələrinin Fe(III) və Cu(II) metalları ilə üçüncü komponentlərin iştirakında kompleksəmələgətirməsinin spektrofotometrik metodla öyrənilməsi – Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri adlı Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə, 2018. I hissə s.

 115. Əliyev İ.Ə.,Ayvazova A.V., Ağaev S.E.,Əliyeva S.F. Benzoilaseton əsasında sintez edilmiş azobirləşmənin  Fe (III) metalı ilə kiompleksəmələgətirməsinin spektometrik metodla tədqiqi. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2018, s.239.

 116. Айвазова А.В., Алиева Ф.С., Мамедова Г.З., Алиев И.А., Чырагов Ф.М. Изучение  кристаллической  и  и молекулярной  структуры  азосоединения бензоилацетона-[C16N13FN2O2]  методом  РСА . // Материалы научной конференции  “ Нагиевские чтения”  посвященной 110-летию академика М.Нагиева.Баку,2018, с.283.

 117.  Yarməmmədova S.E., Hüseynov F.E., Əliyev İ.Ə., Abdullayev R.Ə. Samarium (III) 2,2ı,3,4- tetrahidroksi-3ı-Sulfo-5ı-xlorazobenzol və kation səthi aktiv maddələr setilpiridinbromid (SPBR), setilpiridinxlorid (SPCL), setiltrimetilammoniumbromid (STMABR) iştirakında spektrofotometrik təyini // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. Bakı, 2019, s.158-159.

 118. Aliyev I.A., Isayeva E.B. Tte Effekt of Ionizatin Radiation on Metabolizm in Body // ”Radiation and Chemical Saffety Problems” İnternational Scientific-Practical Conferense, Abstracts book, 05-06 November, Baku, Azerbaijan, 2019, s.39.

 119. Aliyev I.A., Kafarzade S.D. Safety Issues in the Context of Tankers Cleaning From Oil Pollution // ”Radiation and Chemical Saffety Problems” İnternational Scientific-Practical Conferense, Abstracts book, 05-06 November, Baku, Azerbaijan, 2019, s.166-167.

 120. Aliyev Ismayil, Hasanova Ulviyya. Safety Problems of Our Future // ”Radiation and Chemical Saffety Problems” İnternational Scientific-Practical Conferense, Abstracts book, 05-06 November, Baku, Azerbaijan, 2019, s.169-170.Aliyev I.A., Valiyeva S.S. Harmful Effect of Lead on the Human Body.// ”Radiation and Chemical Saffety Problems” İnternational Scientific-Practical Conferense, Abstracts book, 05-06 November, Baku, Azerbaijan, 2019, s. 170-171.

 121. Aliyev I.A., Isayeva E.B., Valiyeva S.S. Side Effects of Some Chemicals on the Human Body // ”Radiation and Chemical Saffety Problems” İnternational Scientific-Practical Conferense, Abstracts book, 05-06 November, Baku, Azerbaijan, 2019, s. 173-174.

 122. С.Э.Ярмамедова, Ф.Э.Гусейнов, М.Т. Ахундова, И.А.Алиев. Изучение комплексообразования самария с 2,2ı,,3,4 –тетрагидрокси-3-суль-5-нитробензолом в присутствии третьего компонента.// Bakı Dövlət Universiteti  “Analitik kimya” kafedrasının 85 illik yubleyinə həsr olunmuş “Koordinasion Birləşmələr Kimyası”  VIII  Beynəlxalq Elmi konfransın tezisləri..  22-23 dekabr, Bakı 2020, s.

 123. И.А Алиев., М.Ш. Годжаев Азербайджанская модель экологической  политики. Дальневосточная Весна-2021. Материалы 19-й Международной научно-практической конференции по проблемам экологии и безопасности  (г. Комсомольск-на –Амуре. Россия, 30-31 марта 2021 г.).  Комсомольск-на –Амуре, 2021, с.41-44.

 124. N.A Babaxanov., İ.Ə Əliyev. Kəlbəcərin «İstisu» sanatoriya kompleksinin bərpasının insanların sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyəti olacaqdır. Baki Dövlət Universiteti Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş  «Ekologiya və torpaqşünasliq elmləri XXI əsrdə» II Respublika Elmi Konfransinin materiallari  5-6 may Bakı 2021, s. 15 -16.

 125. S.S.Vəliyeva, E.B İsayeva., İ.Ə Əliyev. Biosferanın kimyəvi çirklənməsinin insan sağlamlığına törətdiyi fəsadlar. Baki Dövlət Universiteti Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş  «Ekologiya və torpaqşünasliq elmləri XXI əsrdə» II Respublika Elmi Konfransinin materiallari  5-6 may Bakı 2021,  s.106-108.

 126. E.B.İsayeva, S.S Vəliyeva., İ.Ə Əliyev. İonlaşdırıcı şüaların canlı orqanizmlərə təsiri. Baki Dövlət Universiteti Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş  «Ekologiya və torpaqşünasliq elmləri XXI əsrdə» II Respublika Elmi Konfransinin materiallari  5-6 may Bakı 2021,  s.112-114.

 127. İ.Ə. Əliyev., M.Ş. Qocayev. Ekologiyanın qorunmasında “yaşil enerji”nin rolu. Baki Dövlət Universiteti Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş  «Ekologiya və torpaqşünasliq elmləri XXI əsrdə» II Respublika Elmi Konfransinin materiallari  5-6 may Bakı 2021,  s.139-142.

 128. И.А. Алиев., С.Д Кафарзаде. Основные источники газовыделений в процессе подготовки нефти и газа. Baki Dövlət Universiteti Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş  «Ekologiya və torpaqşünasliq elmləri XXI əsrdə» II Respublika Elmi Konfransinin materiallari  5-6 may Bakı 2021, c.159-161.

 

                                                                           VII. Patentləri:

 1. Məhərrəmov A.M., Bayramov M.R., Mehdiyeva G.M., Əliyev İ.Ə., Ağayeva M.A. Məmmədov İ.Q., Cavadov M.Ə. Poladın korroziyadan mühafizəsi üçün inhibirləşdirici tərkib. Az. Patent  №a 2007 0081, 19.05.2009.

 2. Məhərrəmov A.M., Qurbanova M.M., Zamanova A.V., Allahverdiyev M.Ə., Əliyev İ.Ə., Fərzəliyev V.M. 5-Asetil-6-metil-4-(2-hidroksi-5-bromfenil)-3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-tion aktiv antimikrob preparat kimi. Az.Patent №a 2007 0129 , 07.06.2010.

 3. Məhərrəmov A.M., Qurbanova M.M., Zamanova A.V., Allahverdiyev M.Ə., Əliyev İ.Ə., Fərzəliyev V.M. 5-Etoksikarbonil-6-metil-4-fenil-3,4-dihidropirimidin -2 (1H)-on aktiv antimikrob preparat kimi. Az. Patent №a 0007 0216,13.09.2012.

 4. Məhərrəmov A.M., Bayramov M.R. Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.H., Məmmədov İ.Q., Malein anhidridi, stirol və di(4-izopropenilfenoksi)-C1-C4-alkanların üçlü sopolimerləri ağır metalların suda məhlullardan ayrılmasında sorbent kimi. Az. Patent №a 2008 0160,13.09.2012.

 5. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə.,Xəlilova F.İ. Poladın sulfat turşusu korroziyasının ingibitoru. Patent №a 2009 0005,13.09.2012 .

 6. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ. Poladın turş mühitdə korroziyasına qarşı ingibitor. Patent №a 2008 0096. 11.12.2013.

 7. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ. Stearilamid b-alkenilkəhrəba turşusunun tetraetanoldiamidinin qarşığı poladın korroziyasina qarşı ingibitor kimi. Patent №a 2009    0 123, 11.12.2013.

 8. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ., Həsənov E.Ş.,Hüseynova S.F. 2-(2-hidroksi-3-dietilaminopropil)-1,3,5-trimetilbenzol poladın turş korroziyasının ingibitoru kimi. Patent №a 2010 0093, 18.06. 2015.

 9.  Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Xəlilova F.İ., Həsənov E.Ş., Hüseynova S.F. 6-Hidroksimetil-1,4,5,8-diendometilen-∆2,5-heksahidronaftalin poladın turş korroziyasının ingibitoru kimi. Patent №a 2010 0094, 18.06.2015.

 10. Məhərrəmov A.M.,Hacıyeva S.R.,Əliyev İ.Ə.,Əbilova Ü.M., Hüseynova N.S., Cıraqov F.M.Malein anhidridi – stirol sopolimerinin streptosid və formaldehid iştirakında alınan monoimidi qurğuşun (II) – un sorbenti kimi. Patent İxtira İ 2020 0102.  22.12.2020.

 

                                                                      VIII. Müəlliflik şəhadətnamələri:

 1. Алиев И.А., Абдуллаев Б.И., Байрамов Ю.Б., Мамедов И.А. Противоизносная и противозадирная присадка к смазочным маслам // А.с. СССР, №4222058/04. Приоритет 21.10.1987.

 2. Глущенко Э.Н., Рзаев Р.З., Гамбаров Д.Г., Алиев И.А. Способ определения палладия // А.с. СССР №4473856/31-26 от 27.07.89.

 

                                                             IX. Monoqrafiyalari:

 1. Алиев И.А.,Опарина Л.А.,Трофимов Б.А.Ароматические тиолы и их производные. Новосибирск,  Академическое Издательство «ГЕО» 2018, 295 с.

 2.     Ismayil A. Aliyev, Boris A. Trofimov, Lyudmila A. Oparina. Aromatic Thiols and Their Derivatives. Springer 2021, 388 p.

 

X. Dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodiki vəsaitlər:

 1. Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. Üzvü boyaqlar. I  hissə.Dərslik. Bakı, 2005, 116 s.

 2. Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. Üzvi boyaqlar (II hissə) (azo-, nitro-, nitrozo- və polimetin boyaqlar). Dərslik, Bakı, 2011, 129 s.

 3. Məhərrəmov A. M., Əliyev İ. Ə. Heterotsiklik birləşmələr kimyası (Ali məktəb üçün dərslik)..Bakı -2016, 504 s.

 4. . Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. Üzvi boyaqlar kimyasından praktikum. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003, 60 s.

 5. Əliyev İ. Ə., Ağayev F. Y., Qafar-zadə S. C. Fövqəladə hallarda müasir sığınacaqlar. Bakı, 2012,  96 s.

 6. Алиев И.А., Кафар-заде С.Д. Наставление по пользованию индивидуальными средствами противохимической защиты. Методическое пособие. Баку-2014, 110 с.

 7. Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə. Üzvi kimyadan test üsulu ilə özünü yoxlama sualları. (Doymuş və doymamış karbohidrogenlər.)  I Hissə. Üzvi kimya üzrə ixtisaslaşan tələbələr üçün metodiki göstəriş. Bakı, 1995,. 28 s.

 8. Məhərrəmov A.M., Əliyeva R.Ə., Əliyev İ.Ə., Mahmudov T.Ə. Kimyadan 500 məsələ. 8-11-ci siniflər üçün vəsait. Çaşıoğlu, 2010,  366 s.

 9. Məhərrəmov A.M., Əliyeva R.Ə., Əliyev İ.Ə., Mahmudov T.Ə. Üzvi kimya. Dərs vəsaiti.(Ümumtəhsil məktəblərinin təbiət elmlərinə istiqamətlənmiş sinifləri və kimya təmayüllü liseylər üçün). Bakı- 2014, 416 s.

 

XI. Proqramlar:

 1. Əliyev İ.Ə., Quliyev Ə.N. “Boyaq maddələr kimyası” fənni üzrə BDU-nun kimya fakültəsinin “Üzvi kimya” kafedrasında bakalavr təhsili üzrə proqram. Bakı-2003, 2 s.

 2. Əliyev İ.Ə., Mirzəyev B.M.”Heterotsiklik birləşmələr” fənni üzrə BDU-nun kimya fakültəsinin “Üzvi kimya” kafedrasında magistr təhsi pilləsi üçün proqram. Bakı-2007, 6 s.

 3. Əliyev I.Ə., Əhmədov N.N., İsmailova R.N. Ekoloji təhlükəsizlik və risklər. Bakalavr pilləsi üçün proqrqam. Bakı, 2015, 15 s.

 4. Əliyev İ.Ə.,İsayeva E.B. “Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi” Bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı. Bakı,   Bakı  2020, 19 s.

 

 

 

DÖVRİ MƏTBUATDA DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏRİ :

 1. İsmayıl Əliyev və s. Qanlıgöl: dərdimiz, bəlamız. «Bakı» qəzeti 13 aprel 1993-cü il, səh.1.

 2. İsmayıl Əliyev. k.e.d.,prof. Labirint. «Azərbaycan gəncləri» qəzeti, 23 oktyabr 1993-cü il, səh.2.

 3. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Alimlərin gücündən səmərəli istifadə olunmalıdır. «Azərbaycan» qəzeti, 15 dekabr 1993-cü il, səh.3.

 4. İsmayıl Əliyev. k.e.d.,prof. Sabah gec olar. «Gunay» qəzeti, 7 yanvar 1995-ci il, səh.3.

 5. İsmail Aliev, prof. d.x.n. Zavtra budet pozdno … «Günay» qəzeti 7 yanvar 1995 q, səh.3.

 6. İsmayıl Əliyev, Rəfael Musayev. Nüvədi Ermənistanda sonuncu Azərbaycan kəndiydi. «Azərbaycan» qəzeti, 11 fevral 1995-ci il, səh.3.

 7. İsmayıl Əliyev. k.e.d., prof. Ön söz. Arif Kərimli «Zəngəzurun qeyrət qalası Nüvədi» «Azərbaycan», Bakı –1996, səh.3-5.

 8. İsmayıl Əliyev, Hidayət Yusubov.”Qanlı göl” – dərdimiz, bəlamiz... . «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 5 aprel  1997-ci il.

 9. İsmayıl Əliyev, BDU-nun və yüzüncü jil Universitetinin (Van,Türkiyə) professoru, k.e.d. Təhsil sistemində aspirantura hökmən qalmalıdır. «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 16 fevral 2000-ci il, səh.10.

 10. BDU-nun professoru, k.e.d.İsmayıl Əliyevlə müsahibə. Müsahibəni apardı Sevinc Xəlilbəyli Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və münasibətləri əbədidir. «Gömrük» qəzeti 23.mart 2001-ci il, səh.7.

 11. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. 34 il Zirvədə . «Azərbaycan» qəzeti, 31 iyul 2003-cü il. səh.1-2.

 12. Əhmədəli Əliyev, İsmayıl Əliyev Toponimlərin izi ilə Meğri rayonuna səyahət. «Azərbaycan» qəzeti, 26 sentyabr 2003-cü il. səh.7.

 13. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. Heydər Əliyevin əsəri olan müasir Azərbaycan güclənəcək, zənginləşəcək, hər tərəfli inkişaf edəcəkdir. «Azərbaycan» qəzeti, 15 noyabr 2003-cü il. səh.1.

 14. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru,k.e.d. Azərbaycan dövlətçiliyində yeni mərhələ. «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 10 dekabr 2003-cü il, səh.6.

 15. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. Əvəzsiz insan. «Azərbaycan» qəzeti 20 dekabr 2003-cü il, səh.5.

 16. İsmayıl Əliyev ,BDU-nun professoru, k.e.d. Elmin inkişafına qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. «Azərbaycan» qəzeti, 1 may 2004-cü il, səh.4.

 17. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Elmin inkişafında qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. «Xalq nəzarəti» jurnalı iyun 2004-cü il, səh.17.

 18. İsmayıl Əliyev, k.e.d., prof. Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası . «Azərbaycan» qəzeti, 30 sentyabr 2004-cü il, səh.2.

 19. İsmayıl Əliyev, professor . İlham Əliyevin neft strategiyası. «Bakı Universiteti» qəzeti; 13 oktyabr 2004-cü il, səh.5.

 20. İsmayıl Əliyev, k.e.d., prof. Prezident elm və təhsilin inkişafını prioritet vəzifə hesab edir. «Azərbaycan» qəzeti,31 oktyabr 2004-cü il, səh.13.

 21. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Azərbaycan elminin inkişafında Heydər Əliyevin rolu. «Azərbaycan» qəzeti, 13 fevral 2005-ci il, səh.2.

 22. İsmayıl Əliyev, professor. Azərbaycanın özü kimi əbədi. Azərbaycan elminin inkişafında Heydər Əliyevin rolu. «Bakı Universiteti» qəzeti, 14 mart 2005-ci il, səh.3.

 23. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Azərbaycanda neft-kimya sənayesinin inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. «Azərbaycan» qəzeti, 13 fevral 2005-ci il, səh.2.

 24. İsmayıl Əliyev,BDU-nun professoru, k.e.d. Milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik. «Azərbaycan» qəzeti, 8 may 2005-ci il, səh.3

 25. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru, k.e.d. Sabit, tarazlı və davamlı inkişaf modeli: «Azərbaycan» qəzeti, 7 yanvar 2006-cı il, səh.2.

 26. Əliyev İsmayıl Nüvədili, professor, kimya elmləri doktoru. Ön söz. Akif Kərimli “Zənğilan “ “Avropa “ Nəşriyyatı, 2006, s.599 -601.

 27. İsmayıl Əliyev.BDU-nun professoru, k.e.d.İnsan kapitalının formalaşdırılması dövlət siyasətinə çevrilir. “Azərbaycan” qəzeti 19 yanvar 2007-ci il, s.1.

 28. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Möhkəm, müstəqil Azərbaycan qurdu. “Bakı Universiteti “, 1 may 2008-ci il.

 29. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Ömrünü xalqına, dövlətinə və vətəninə həsr etmiş əbədiyaşar Lider. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 12-18 aprel 2008-ci il, səh.1,9

 30. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. İnsan kapitalının formalaşdırılması dövlət siyasətinə çevrilir. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 19-25 aprel 2008-ci il, səh.3,9

 31. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Azərbaycan inkişafının yeni mərhələsi. «Qərbi Azərbaycan » qəzeti, 07-13 iyun 2008; səh.9.

 32. İsmayıl Əliyev. BDU-nun professoru, kiimya elmləri doktoru. Tarazlı və davamlı inkişaf modeli. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 21-27 iyul 2008, səh.9,10.

 33. İsmayıl Əliyev. BDU-nun professoru, kiimya elmləri doktoru. 34 il zirvədə. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti 09 iyul 2008-ci il, səh.7,9.

 34. İsmayıl Əliyev Kollektivimizi təbrik edirəm. «Bakı Universiteti» 22 oktyabr 2008-ci il.

 35. İsmayıl Əliyev. BDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Hər bir azərbaycanlının Prezidenti – «Azərbaycan», 5 oktyabr 2008-ci il.

 36. İsmayıl Əliyev. BDU-nun professoru, kiimya elmləri doktoru. Xalqın oğlu. «Qərbi Azərbaycan» qəzeti, 13-19 dekabr 2008-ci il, səh. 8-9

 37. İsmayıl Əliyev. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının milli sərvəti, iftixarıdır (Dəyirmi stol). “Azərbaycan” qəzeti, 25 sentyabr 2009-cu il, səh. 5.

 38. İsmayıl Əliyev. Bakı Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Azərbaycan elminin flaqmanı. “Azərbaycan” qəzeti, 6 oktyabr 2009-cu il, səh.3.

 39. İsmayıl Əliyev. Bakı Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, professor. İnsan kapitalının formalaşması dövlətin əsas siyasətidir. “Azərbaycan” qəzeti, 13 noyabr 2009-cu il, səh.5.

 40. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Azərbaycanın memarı. “Bakı Universiteti” qəzeti, 06 may 2010-cu il, səh. 7.

 41. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. İnsan inkişafına xidmət edən sosialyönümlü siyasət. “Azərbaycan” qəzeti, 5 dekabr 2010-cu il, səh. 4.

 42. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Tarixi saxtalaşdırmaq istəyənlərə tutarlı elmi cavab. “Azərbaycan” qəzeti, 15 dekabr 2010-cu il, səh. 4.

 43. İsmayıl Əliyev, BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru, professor. Modern cəmiyyət quruculuğu milli mustəqilliyin daimiliyinə etibarlı təminatdır. “Azərbaycan” qəzeti, 20 may 2011-ci il, səh. 6, 1 səhifə.

 44. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru. Müstəqilliyimizin xilaskarı. ”Respublika” qəzeti, 12 iyun 2011-ci il, səh. 5, tam qəzet səhifəsi.

 45. İsmayıl Əliyev, BDU-nun professoru.”34 il zirvədə”.İnsan Haqları” qəzeti,25 iyun-02 iyul 2011-ci il,səh.7.

 46. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru. Elmin inkişaf perspektivləri ilə baglı yeni prioritetlər müəyyənləşir. Azərbaycan” qəzeti, 8 iyul 2011-ci il, səh. 10.

 47. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kimya elmləri doktoru. Müasir Azərbaycan-20. Tərəqqinin və quruculugun rəmzinə çevrilmiş Bakı. Paytaxtımız qısa müddətdə dünyanın qabaqcıl şəhərindən birinə çevrilib. (Yasamal rayonunda aparılan abadlaşdırma və quruculuq işləri barədə) Dəyirmi stol. Azərbaycan” qəzeti, 29 sentyabr 2011-ci il, səh.5.

 48. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru, kimya elmləri doktoru, professor. Elm və təhsilə həsr olunmuş ömür-80, prof. Nurqələm Mikayılov. “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı – 2011, səh. 38-40.

 49. Babaxanov N. BDU-nun professoru, İ.Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi kafedrasının müdiri, professor. Təbii fəlakətlərə qarşı bundan sonra da ciddi tədbirlər görülməlidir .”Respublika” qəzeti, 19 fevral 2012-ci il, səh.2.

 50. İsmayıl Əliyev, BDU-nun «Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi» kafedrasının müdiri, professor, Neron Babaxanov,professor. Təbii fəlakətlər: əhalinin evakuasiyası və sığınacaq problemləri “Azərbaycan” qəzeti, 30 yanvar 2013-cü il, səh.7.

 51. Rövşən Cavadov, BDU- da qış imtahan sessiyasının keçirilməsi üzrə qərərgahın nəzdində apelyasiya komissiyasının üzvü, İsmayıl Əliyev BDU- da qış imtahan sessiyasının keçirilməsi üzrə qərərgahın sədri. Ali məktəblərdə kadr hazırlığının bəzi məsələləri. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 19 aprel 2013 – cü il, səh.6.

 52. İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, professor. Qurtuluş xalqın özünəqaydışı idi. “Azərbaycan” qəzeti, 14 iyun 2013-cü il, səh.6.

 53. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İ.smayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər. İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər. “Respublika” qəzeti, 8 aprel 2014-cü il, səh.9.

 54. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İsmayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər (məqalənin davamı). “Respublika” qəzeti, 12 aprel 2014-cü il, səh.6.

 55. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İsmayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər (məqalənin davamı). “Respublika” qəzeti, 13 aprel 2014-cü il, səh.6.

 56. Neron Babaxanov BDU-nun professoru, İsmayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor. Azərbaycanda təbii fəlakətlər.İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər (məqalənin davamı). “Respublika” qəzeti, 15 aprel 2014-cü il, səh.10.

 57. İsmayıl Əlıyev BDU-nun “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsızliyi” kafedrasının müdiri, professor, Rövşən Cavadov, BDU- nun Gender və tətbiqi psixologiya kafedrasının dosenti .Ekstremal səraitlərə hazırlıq həyat təhlükəsizliyinin əsasıdır. “Azərbaycan” qəzeti, 24 may 2014-cü il, səh.5.

 58. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları.Azərbaycanda sellərə qarşı ciddi tədbirlər görülməlidir. “Azərbaycan” qəzeti, 5 dekabr 2015-ci il, səh.7.

 59. İsmayıl Əlıyev, Neron Babaxanov, BDU-nun professorları. Şəhər təsərrüfatı təbii fəlakətlərə hazır olmalıdır. “Azərbaycan” qəzeti, 28 yanvar 2016-cı il, səh.6.

 60. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları. Azərbaycanda sürüşmələrə qarşı mübarizə işlərinə etinasız yanaşmaq olmaz. “Azərbaycan” qəzeti, 3 aprel 2016-ci il, səh.7.

 61. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları. Baramacılıq gəlirli və əməktutumlu sahədir. Azərbaycanda bu sahənin dircəldilməsi hər cəhətdən sərfəlidir. “Azərbaycan” qəzeti, 16 aprel 2016-ci il, səh.5.

 62. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları.Təbiətin gəiirdiyi gəlir.Azərbaycanın mövcud turizm potrnsialından səmərəli istifadə olunması bu sahənin inkisafının əsas şərtidir. “Azərbaycan” qəzeti, 10 iyun 2016-ci il, səh.6. .

 63.  Fərda İmanov, “Azərsu” ASC-nin Sukanal ETL-in direktoru, professor İsmayil Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Azərbaycanın çay sularının keyfiyyəti bu sahədə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edir. “Azərbaycan” qəzeti, 15 oktyabr  2016-cı il, səh.9.

 64. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, Bakı Dövlət Universitetinin professorları. Masallıdakı termal suların öyrənilmə istiqamətləri və onlardan səmərəli istifadə. “Azərbaycan” qəzeti, 7 dekabr  2016-cı il, səh.7.

 65. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları.Qalaaltı kurortu: dünəni, bugünü və gələcəyi. “Azərbaycan” qəzeti, 11 yanvar 2019-cu il, səh. 7.

 66. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları. Qax turizm və saglamlıq mərkəzinə çevrilir . “Azərbaycan” qəzeti, 02 mart 2019-cu il, səh.11.

 67. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları. Lənkəranın termal və mineral suları Azərbaycanın mühüm sərvətlərindəndır.Onlardan səmərəli istifadə olunması vacib bir məsələ kimi gündəmə gətirilməlidir. “Azərbaycan” qəzeti, 31 okyabr 2019-cu il, səh. 7.

 68. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları.Təbiətə sevgi insanların müqəddəs borcudur. “Azərbaycan” qəzeti, 29 noyabr 2019-cu il, səh.6.

 69. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor. Başını uca tut, Azərbaycan! “Azərbaycan” qəzeti, 10 oktyabr  2020-ci il, səh.11.

 

 1. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor. Əzəli torpaqlarımıza qayıdacağıq. . “Respublika” qəzeti, 18 oktyabr  2020 - ci il, səh.10.

 2. İmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor. Tarixə qızıl hərflərlə yazılacaq.. “Respublika” qəzeti, 3 noyabr  2020 - ci il, səh.10.

 3. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor..Azərbaycan ilə Naxçıvanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizi haqqında maraqlı faktlar və kommunikasiyalar.. “ Yeni Azərbaycan” qəzeti, 26 noyabr 2020-ci il, səh.5.

 4. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedrasının müdiri, professor. Nüvədililər də doğma torpaqlara qayıtmaq arzusundadırlar .Modern.az. 26 noyabr 2020. Aktual.     https://modern.az/az/news/266874/nuvedililer-de-dogma-torpaqlara-qayitmaq-arzusundadirlar..

 5.  Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları.Qarabağ Azərbaycanın ən məşhur turizm məkanına cevriləcəkdir.. “Respublika” qəzeti, 6 dekabr 2020-ci il, səh. 7.

 6. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor.Qədim  Azərbaycan torpağı Zənğəzur və ermənilərin xəyanəti. “Respublika” qəzeti, 15 yanvar 2021-ci il, səh. 5-6.   (Modern.az. Respublika. - 2021.- 15 yanvar. - № 9. - S. 5-6. Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzur və ermənilərin xəyanəti İsmayıl Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, professor).

 7. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor, Nüvədili. Azərbaycan torpağı Zənğəzur və ermənilərin iç üzü dünyanın gözü ilə. modern.az, 23 yanvar 2021, Aktual.

 8. İsmayıl Əlıyev, Xəlil İsmayılov,  BDU-nun professorları. El-obaya naxış insan. “Respublika” qəzeti, 18 mart 2021-ci il, səh. 11.

 9.  İsmayıl Əlıyev, Xəlil İsmayılov,  BDU-nun professorları.Aşıq Ələsgər aşiqi və el ağsaqqalı Abbas Əli oğlu Mazanov. Modern.az 19 mart 2021/ Aktual

 10.  İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor, Nəcid Qocayev, BDU-nun Nəzəri fizika  kafedrasının dosenti. Ekaloji siyasətin Azərbaycan modeli. Planeti “yaşıl enerli” xilas edə bilər. “Azərbaycan” qəzeti, 9 aprel  2021-ci il, səh.1, 5. (modern.az. Planeti “yaşıl enerji” xilas edə bilər. İsmayıl Əliyev,BDU-nun HFT kafedrasının  müdiri, professor,Məcid Qocayev, BDU-nun Nəzəri fizika kafedrasının dosenti)

 11. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları. Kəlbəcərin ekoturizm sərvətləri. “Azərbaycan” qəzeti, 30 aprel  2021-ci il, səh.5.

 12. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor. Zəngəzur necə Azərbaycandan qoparılaraq Erməmistana verilib? “Xalq qəzeti”, 30 aprel 2021-ci il, səh.6.

 13. İsmayıl Əlıyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor. Zəngilanın Nüvədi kəndinin Erməmistana verilməsi tarixi ədalətsizlikdir. “Xalq qəzeti”, 22 iyun 2021-ci il, səh.5.

 14. Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları. Kəlbəcərin “İstisu” kompleksi şəfa mənbəyidir. İnsanların sağlamlığında və türizmin inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir. “Respublika” qəzeti, 26 iyun  2021-ci il, səh.16.

 15.  Neron Babaxanov, İsmayıl Əlıyev, BDU-nun professorları. Kəlbəcərin “İstisu” kompleksinin bərpası mühüm əhəmiyyət daşıyır./ Aktual. modern.az .29 iyun  2021-ci il, saat 9 58.

 16.  İsmayıl Əlıyev.  BDU-nun kafedra müdiri, professor.  Zəngəzur qəzası Nüvədi kəndi. Dəyanətli insanları ilə məşhur olan bu kəndin Ermənistan tərəfindən üçüncü dəfə işgalıdan 30 il keçir.   “Respublika” qəzeti, 6 avqust 2021-ci il, səh. 6. (İsmayıl Əlıyev.  BDU-nun kafedra müdiri, professor, nüvədili. Qərbi Zəngəzur qəzası Nüvədi  TARİXİ. Modern.az 06.08.2021. 1225).

 17. İsmayıl Əliyev, BDU-nun kafedra müdiri, professor, Məcid Qocayev, BDU-nun dosenti. Azərbaycan tezliklə “yaşıl enerji” ölkəsinə çevriləcək. “Xalq qəzeti”, 15 sentyabr 2021-ci il, səh.9.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı