07-07-2017
 

Qurbanova Məlahət Müsrət qızı

İş telefonu: +(994) 12 537 22 34

e-mail:[email protected]

[email protected]

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1989-cu ildə Bakı şəhərində 106 saylı orta məktəbi medalla bitirib. İndiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olub. 1994-cü ildə Universiteti bitirərək AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunub. 1998-ci ildə “Tiiranların bəzi elektrofil birləşmə reaksiyaları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

1997-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində “Zərif üzvi sintez” ETL-də mühəndis, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində işləyib. 2000-2003-cü illərdə BDU-nun əyani doktoranturasında təhsilini davam etdirib. 2007-2010-cu ilərdə BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb. 2009-cu ildə “Funksionaləvəzli karbamid və tiokarbamidlərin sintezi və heterotsiklləşməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 2011-ci ildən BDU-nun Üzvi kimya kafedrasının professorudur.

2010-cu ildən BDU-da Tədris Elektron Mərkəzinə rəhbərlik edir.

Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1994-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirib;

1994-cü ildə AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aspiranturasına daxil olub, 1998-ci ildə“Tiiranların bəzi elektrofil birləşmə reaksiyaları” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında  müdafiə edib, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb;

2000-2003-cü illərdə BDU-nun əyani doktoranturasında təhsilini davam etdirib. 2009-cu ildə“Funksionaləvəzli karbamid və tiokarbamidlərin sintezi və heterotsiklləşməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya”kafedrasında çalışır

Bakalavriat və magistratura pillələrində “Üzvi sintez”, “Dərman maddələrinin sintezi” “Üzvi kimya” , “Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları” və s. fənnlərdən mühazirə və məşgələ dərsləri aparır

7 patent, 1 kitab, 2 fənn proqramı, 45  məqalə və 60 tezisin müəllifidir

Rəhbərliyi altında 1 namizədlik və 5 magistr dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Hazırda 2 doktorant və 2 magistr dissertasiyasına rəhbərlik edir

BDU-nun “Üzvi kimya”kafedrasında 0.5 ştat professor

TƏDQIQAT SAHƏSI

Tərkibində azot, oksigen və kükürd saxlayan heterotsiklik birləşmələr kimyası;

Xiral üzvi katalizatorlar iştirakında asimmetrik sintez.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

V Молодежная конференция ИОХ РАН (28-29 марта, Москва 2012)

VI Всероссийская  конференция с международным участием «Менделеев-2012» (3-6 апреля, Санкт-Петербург 2012)

II международная конференция по органической химии «Достижения химии гетероциклических соединений –Geohet-2011» (25-27 сентября, Тбилиси 2011).

"Женщины-химики:биографический портрет, вклад в образование и науку, признание" (16-17 июня,Москва 2011)

XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (25 - 30 сентября, Волгоград 2011)

Всероссийская научная конференция “Успехи синтеза и комплексообразования” (18-22 Апреля,  Москва 2011)

Kонференция для молодых ученых «Диф­рак­­ционные методы исследования вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам» (28 июня -2 июля,  Черноголовка 2010)

Симпозиум ASOC-2010 (Крым 2010)

Всероссийская научная молодежная конференция «Химия под знаком сигма»(16-24 мая,  Омск 2010 )

III Международная конфе­ренция «Химии гетеро­цик­лических соединений» (18-20 октябрь, Москва2010)

XLVI Всероссийская конфе­рен­ция по проблемам математики, информа­тики, физики и химии (19-23 Апреля, Москва 2010)

V Национальная кристалло­хи­ми­ческая конференция ( 2009, Казань)

XXII Ulusal Kimya Kongres( 6-10 Ekim, 2008, Mağusa)

18th International Congress of Chemical and Process Engineering( 24-28 August 2008 Praha),  XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (23-28 сентября 2007 Москва)

XYIII Ulusal Kimya Kongresi ( 5-9 Temmuz, 2004, KARS )

16th International Congress of Chemical and Process Engineering ( 22-26 August, 2004 Praha)

10th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Comple­xes(may18-23, 2003, Moskow)

ХVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии ( 21-26 сентября 2003, Казань)

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Synthesis of N-substituted thiocarbamides on base of halohydrines. 10th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Comple­xes(MMC-10, Moskow), may18-23, 2003, P-25, p.84
2. Synthesis of alkoxy- and alkylthiosubstituted thiocarbamides. Jour. Processes of Petrochemistry and oil Refining, 2003, 3(14), ISSN1726-4685, p.50-52
3. Синтез 2-аминозамещенных тиазолин-4-онов. Вестник Бакинского Университета, 2004 , ISSN 1609-0586, №2 , 2004, стр.5-101. 
4. Synthesis of the 2-alkylaminotiozolin-4-ons. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering 2004 22-26 August, Praha, P1.79, p.285
5. Синтез N-замещенных  мочевин на основе1,2-галогенгидринов в присутствии кислот. Журнал Прикладной Химии 2004, Т.77, вып. 10, стр.1681-1683
6. Реакция трет-бутилмочевины с некоторыми 1,2-хлоргидринами в присутствии кислот. «Химия и химическая техно­ло­гия », 2004, Т.47, Вып.7, стр. 95-96
7. Новый метод получения N-ацетилмочевины. «Химия и химическая техноло­гия», 2004, Т.47, Вып.8, стр.165
8. Synthesis of N-substituted thiocarbamides on base of halohydrines. XYIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz, 2004, KARS, OK-1008
9. Синтез и антиокислительная  активность некоторых N-замещенных тиокарбамидов. Журнал химических проблем, 2005. №3. стр 52-56
10.Реакция N-галогеноалкилирования в присутствии трихлоруксусной кислоты. Журнал Органической Химии, 2005.Т. 41. Вып 11, стр. 1750-1751
11.Синтез и антиокислительные свойства  неко­то­рых3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-он(ти­он)ов. Журнал  Прикладной Химии, 2006, T.79, вып.5, стр.796-800
12.3,4-Dihidropirimidin-2(1H)-on(tion)ların sintezi və onların bəzi çevrilmələri. Kimya problemləri jurnalı 2006,№2,səh.306-309
13.Синтез бициклических тиазолопиримидинов из 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-тионов. Журнал Органической Химии, 2006.Т. 42. Вып 12, стр.1878-1879
14.Трехкомпонентная конден­­сация­ различных альдегидов с ацетофеноном и мочевиной.Азербайджанский химический журнал 2007, №1, стр.183-186
15.5-Asetiləvəzli-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-on(tion)ların sintezi. Kimya Problemləri Jurnalı 2007, №1, s.67-70
16.3,4-Dihidropirimi­din-2(1H)-on­(tion)­ların bəzi çevrilmələri. Azərbaycan Kimya Jurnalı 2007, №2, səh.46-49
17.Синтез функциональнозамещенных карбамидов и тиокарбамидов. Журнал химических проблем 2007 , №2, стр. 247-252
18.Синтез бициклических тиазолопиримидинов на основе 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-тионов. XVIIIМенделеевский съезд по общей и прикладной химии Москва 23-28 сентября 2007, стр.317
19.One-pot synthesis of­­ ­­some derivates of dihydropyrimi­dinones on the base of the tret – butyl urea.Azerbaijan Chemical Journal2008 №1, p.148-151
20.3-(1',2'-Epoksi­pro­pil)-6-metil-2-okso-4R-5-etoksikar­bonil­(asetil)-1,2,3,4-tetrahidro­pi­ri­mi­­­dinlər­­ əsasında bəzi amin­spirtlərin sintezi. Kimya Problemləri Jurnalı 2008, №1, s.84-86
21.Funksionaləvəzli dihidropirimidinlər-effektiv antimikrob preparatlar kimi. Sağlamlıq jurnalı ATU İSBN-5-8035-0168-9 Bakı-2008 № 3, səh. 109-112
22.Synthesis of N,N`-disubstituted ureas on the base of 1,2-chlorohydrines. 18th International Congress of Chemical and Process Engineering 24-28 August 2008 Praha P5.56
23.Антимикробные свойства неко­то­рых­ 3,4-дигидро­пи­римидин-2(1Н)-он(тион)ов и их производных.Азербайджанский химический журнал2008, № 2, стр.45-49
24.Synthesis of the some  aminoalcohols on the base of 3-(1', 2'- epoxypropyl)-6-methyl-2-oxo-4phenyl-5-et­ho­xy­­carbonyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines. XXII Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, Mağusa-K.K.T.C. OKP-4
25.Синтез произ­водных пирими­ди­но­нов на основе трет-бутил карбамида. Журнал Органической Химии2008 Т. 44. Вып 10.стр.1583-1584
26.Новое нап­рав­ле­ние в реакции Бигинелли. Азербайджанский химический журнал 2008, № 3, стр.195-197
27.5-Asetiləvəzli 3,4-di­hidropirimidintionlar əsasında bitsiklik tiazolopirimidinlərin sintezi. Azərbaycan Texniki Universiteti 2008 №3 Cild VII (27) səh. 124-127
28.Кристаллические струк­­­­ту­ры этил 4-(5-бром-2-гид­­ро­кси­фенил)-6-ме­тил-2-оксо-1,2,3,4-тетра­гидропиримидин-5-кар­боксилата и этил 1-ме­ти­л­-15-оксо-2-окса-14,16-диазатетрацикло ­[11,3,­1,­03,12,­06­,11­]­гептадека-3,5,7,9,11-пентаен-17-карбоксилата. Журнал Структурной Химии 2009. Том 50.  №3 стр.527-531
29.Асимметрическая реакция Биджинелли в присутствии органического катализатора. Журнал химических проблем 2009 №1 стр.123-127
30.Кристаллические структура 1-(4-бром-9-метил-11-тиоксо-8-окса-10,12-диазатри­цик­ло[7.3.­1.­02.7]тридека-2,4,6-триен-13-ил)этанона. Журнал Структурной Химии 2010. Том 51.  №5 стр.1011-1014
31.Кристаллические структура   4,5-бис-фенил-8а-фенил-3,4,4а,5,6,8а-гек­са­гидро-1Н,8Н-пиримидо­[4.5-d]пири­ми­дин-2,7-диона. Журнал Структурной Химии 2010. Том 51.  №5 стр.1014-1016
32.Бициклические соединения – продукты реакции Биджинелли. Журнал Органической Химии 2010 Т. 46. Вып 4. стр.606-608
33.Антиокислительные свойства некоторых 5-этоксикарбонил­замещенных 3,4-дигидропиримидин-2(1Н)-он(тион)ов и их производных. Журнал  Прикладной Химии, 2010, T.83, вып.2, стр.294-297
34.Производные дигидропиримидинон(тион)ов как эффективные антимикробные препараты. «Химия и химическая техно­ло­гия », 2010, Т.53, Вып.4, стр. 111-113
35.Синтез и кристаллическая структура 2,4-пен-тандион-бис(2,4-динитрофенилгидразона).Азербайджанский химический журнал 2010, №1, стр.21-24
36.Синтез азотсодержащих гетероциклических соединений на основе функционально­замещенных карбамидов и тиокарбамидов. Азербайджанский химический журнал 2010, №1, стр.141-161
37.Методы синтеза N-замещенных карбамидов и тиокарбамидов и области их применения.Азербайджанский химический журнал 2010, №3, стр.496-507
38.1-(2-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-4-yl)urea monohydrate. Acta Crystallographica Section Е 2010 E66, o2348
39.5-Asetil-6-metil-4-(2-hidroksi-5-bromfenil)-3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-tion aktiv antimikrob preparat kimi.Azərbaycan Respublikası Patent İ 2010 0051
40.1-(9-Methyl-11-sulfanylidene-8-oxa-10,12-diazatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2,4,6-trien-13-yl)ethanone. Acta Crystallographica Section Е 2011 E67, o1156
41.Синтез производных  4,4'-спироби­[гексагидропиримидин]-2,2'-дионов. Азербайджанский химический журнал 2011, №2, стр.31-34
42.3-(3'-Üçlü­butil­amin-2'-hidroksi­pro­pil)-6-metil-2-okso-4-fenil-5-eto­k­si­kar­bo­nil-1,2,3,4-tetrahidro­piri­mi­din­ aktiv antimikrob preparat kimi. Azərbaycan Respublikası Patent İ 2011 0045
43.Кристаллическая структура 4,10-дифенил-1,3,7,9-тетраазаспиро[5.5]ундекан-2,8-диона. Современные проблемы науки и образования ISSN 1817-6321 2012 №3
44.9-(2-Hydroxy-4,4-dimethyl-6-oxocyclohex-1-en-1-yl)-3,3-dimethyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-xanthen-1-one. Acta Crystallographica Section Е 2012 E68, o1606
Ethyl 2,7,7-trimethyl-5-oxo-4-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinoline-3-carboxylat. Acta Crystallographica Section Е 2012 E68, o2233

KITABLAR

1.Dərman maddələrinin sintezi (BDU nəşriyyatı, Bakı-2007, 143 s.)

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı