07-07-2017
 

Əzizov Abdulsəyid Əbdülhəmid oğlu

İş telefonu: 539-05-59
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci ildə Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində anadan olub.1968-ci ildə Vəndam orta məktəbini bitirib.1968-73-cü illərdə BDU-nin kimya fakültəsinin tələbəsi olub. 1973-75-ci illərdə Qəbələ rayonunun Nohurquşlaq kənd orta məktəbində kimya müəllimi işləyib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973 - tələbə, Kimya fakültəsi, BDU.
1975-1978 - aspirant , A.N.Topçiyev adına Neft-Kimya Sintezi İnstitutu,Moskva.
1980 - k.e.n., “Poliviniltrimetilsilanın xlorlaşmasının kinetik qanunauyğunluqları”,, A.N.Topçiyev adına Neft-Kimya Sintezi İnstitutu,Moskva.
2004, k.e.d, “Bir sıra poliolefin və polidienlərin xlorlaşma, fosfoxlorlaşma və xlorkarboksilləşmə reaksiyalarının qanunauyğunluqları”, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası, Kimya fakültəsi, BDU.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1975, orta məktəbdə kimya müəllimi, Qəbələ rayonu, Nohurquşlaq kəndi.
1978-2004, baş laborant, laboratoriya müdiri,müəllim, baş müəllim, dosent, , „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“ kafedrası,BDU.
2004-cü ildən hal-hazıradək - professor, „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“ kafedrası
2006-2021 - dekan, kimya fakültəsi, BDU
„Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“, „Nanokimya“, „Polimerlərin kimyəvi çevrilmələri“, „Polimer kompozisiya materialları“
200 məqalə.
2 Monoqrafiya.
3 kitab.
2 metodik vəsait
6 patent (1 ABŞ patenti)
Rəhbərliyi altında 1 doktorluq, 3 namizədlik işi müdafiə etmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Polimerlərin xlorlaşma və oksidləşdirmə xlorfosforlaşması ilə kimyəvi modifikasiya
Polimer nanokompozitlərin sintezi.
Polifunksional polimerlərlə ağır metal ionlarının və toksiki üzvi birləşmələrin sorbsiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2011 - International Congress on Organic chemistry, Kazan, Russia, 2011.
2011 - Nüvə enerjisinin dinc məqsidlərlə istifadəsi perspektivləri, Beynəlxalq konqress.  Bakı 2011
2012 - IV Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi. 5-8  Eylül 2012. Çanakkale.
2013 - Caspian International Aqua technologies conference, Bakı-2013.
2016 - lX Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по   нефтехимии, 4-5 октября, 2016, Баку
2016 - lV International Scientific conference of Young researcher, 29-30 april, 2016, Qafqaz University, Baku.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. A.A. Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov I.A.Buniyadzadeh, Acid base and sorption properties of phosphorus containing polymeric sorbent, Materials Research Innovations, Volume 14, No5,2010,p.414-418.
2. A.A.Azizov, R.M.Alosmanov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyatzadeh Sorption of some heavy metals ions by phosphorus-containing polymer sorbent in dependence from medium acidity  Int. Environmental Application and Science, 2011, v.6, No 3, p.448-451.
3. Исследование реакции окислительного хлорфосфорилирования бутадиенового каучука методом ЯМР-спектроскопии, Каучук и резина, 2013, №4, с. 6-8.
4. K.T. Makhmudov, R.A. Aliyeva, A.M.Maharramov, A.A.Azizov  Termodinamics of Dissociation of ortho-Hydroxyphenylhydrazo-β-diketones and of their compleation with copper (II) in aqueous-ethanol solutions Journal of solution chemistry, 2013, v.41, issue 3, p.491-502.
5. Balayeva N.O., Askerova О.О., Azizov A.A., Eyvazova G.M.,Muradov M.B.,Р.М.Алосманов   Synthesis of CuS and PbS nanocrystals on the basis of PE/NBR Polymer/elastomeric composites for their applications. Composites: Part B 2013. V. 53. pp. 391–394.
6. Modification of industrial divinyl rubber by oxidative chlorophosphorylation and assess-ment of metal ion removal efficiency of obtained polymer sorbent Polish Journal of chemical technology, vol.17,issue 2, pp.112-118, 2015.
7. Phosphorus containing polybutadiene rubber – bentonite hybrid composite as adsorbent for removal of rhodaminine 6G from water, issue 14 , v. 49 , p.2347-2364, 2016.

KİTABLAR

• Fosfor-üzvi ionitlər, monoqrafiya, Bakı. Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı.   2011. 112 s.
• Polimerlərin destruksiyası , metodik vəsait, 2005-ci il.
• Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası, dərslik, Чашыоьлу, 2004, 23s.
• Polimer kompozisiya materialları,dərs vəsaiti, 2004, 175s.
• Polimerlərin xlorlaşmasının qanunauyğunluqları, Monoqrafiya, BDU, 2004, 109s.
• Polimerlərin kimyəvi modifikasiyası“-metodik göstəriş, 2003.
• Polimerlərin xlorlaşması, metodik göstəriş, 1990.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1. Müxtəlif tullantı sularının ağır metal, neft və neft məhsullarının təmizlənməsi üçün nanoməsəməli polifunksional polimer adsorbentlərin sintezi, Abdul Əziz Elmtexnologiya mərkəzi (Saudiyyə Ərəbistanı)  (2010-2012, KAСST-BSU AZ/02).
2. Polifunksional polimerlərin sintezi və onların Kür çayının ağır metal, radionuklid çirkləndiricilərinin region ekosisteminə təsirinin qiymətləndirilməsində tətbiqi EİF-2011-1(3)-82/68/4-М-40 (01.10.2011- 30.09.2013).
3. 2005-2007 Grant STCU № 3486 „Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçirici nanohissəciklərdə diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“.
4. “AzərNeftYağ” emalı zavodunda alınan istehsalat sularının tərkibində qalan üzvi maddələrin, xüsusilə fenol tipli birləşmələrin dərindən kimyəvi təmizlənməsi.

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı