18-09-2017
 

Alosmanov Rasim Mirəli oğlu

İş telefonu: (+99412)539-02-31
E-mail: r-alosmanov@ rambler.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-cı ildə Axsu şəhərində anadan olub.1983-ci ildə Bakı şəhəri, 176 saylı orta məktəbini bitirib.1983-1985, 1987-1990 –cı illərdə Moskva Yüngül Sənaye Texnologiyası İnstitutunun Kimya texnologiya fakültəsində tələbə olub. 1985-1987-ci illərdə Ordu sıralarında xidmət edib. 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin „Metalkompleks katalizatorları“ elmi-tədqiqat laboratoriyasında mühəndis, laborant. 2005-2007-ci illərdə „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“ kafedrasının laboratoriya müdiri olub. 2007-2015-ci illlərdə „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“ kafedrasının dosenti, 2015-ci ildən kafedranın prof.əvəzi vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983-1985; 1987-1990, tələbə. Moskva Yüngül Sənaye Texnologiyası İnstitutunun Kimya –texnologiya fakültəsi.
1991-1994, aspirant, BDU
2000, k.e.n., „Poliizobutilenin fosforil və xlorkarboksil törəmələrinin alınması vəxassələri“, “Kimya Problemləri” İnstitututu.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1991, mühəndis, „Metalkompleks katslizatorları“ elmi-tədqiqat laboratoriyasi, Kimya fakültəsi.
1991-1994, aspirant, BDU
1995-2005, laborant, „Metalkompleks katslizatorları“ elmi-tədqiqat laboratoriyasi, Kimya fakültəsi.
2005-2007, laboratoriya müdiri, , “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrası, Kimya fakültəsi.
2007-2015 - dosent , “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrası, Kimya fakültəsi.
2015-prof.əvəzi, “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrası, Kimya fakültəsi.

2019-cu ildən “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasının müdiridir.
„Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“, „Nanomaterialların alınma üsulları“, „Polimer nanokompozitləri“,„Polimer kompozisiya materialları“, „Polimerlərin fiziki kimyası“.
105 məqalə
2kitab
4 patent (1 ABŞ patenti)

TƏDQIQAT SAHƏSI

Polimerlərin oksidləşdirmə xlorfosforlaşması ilə kimyəvi modifikasiyası.
Polimer nanokompozitlərin sintezi.
Polifuksional polimerlə ağır metal ionlarının və toksiki üzvi birləşmələrin sorbsiyası.
Polimer "daraq"ların sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. IV International conference “Petroleum and gas chemistry”, Rep., Tomsk , 2000.
2. II International Symposium “Extraction and concentration in analytical and radio-chemistry (to anniversary of acad.B.F.Myasoedov)”, Krasnodar, 2005.
3. VII International conferences, Ulyanovsk, 2005, p.49.
4. Proceeding of the Eighth Baku International Congress “Energy, ecology, economy». Baku, 2005.
5. III International scientific and technical conference “Science, education, industry in the ecological problems solution. Ecology-2006.
6. III Russia conference “Phisico-chemical processes in condensed state on the interfaces”, “Fagran-2006”.
7. Conference “Nanotechnology- for industry-2006”. Frazino, 29-30 november, p.29-30.
8. Ninth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”. Baku, 2007, p.547-549.
9. XVIII Mendeleev congress by applied and general chemistry, repots, Moscow, 23-28 september, 2007.
10. The Fifth Eurasian Conference nuclearscinces and its application, Ankara, 14 October 2008Second International forum “Analytics and analysts” Repots ref., v.1, 22-26 september 2008 , Voronezh, Russia.
11. III International conference by colloidal and physico-chemical mechanics. 24-27 june, 2008, Moscow.
12. Conference materials “Petroleum refinery-2008”, 20-23 may, Ufa.
13. Second International forum “Analytics and analysts” Repots ref., v.1, 22-26 september 2008 , Voronezh, Russia, p. 301
14. III International conference by colloidal and physico-chemical mechanics. 24-27 june, 2008, Moscow.
15. XXIV International Chugayev conferences on coordination chemistry, St. Petersburg, 15-19 June, 2009.
16. XXIII Internatioanl Congrese Chemistry. Sivas, 2009.
17. IV International conference “Extraction of organic compounds”, EOC-2010, Voronezh.
18. V Russian Kargin Conference «Polymers-2010». Моscow, 2010.
19. XIV Inter. Conf. on Surf. Forc. Moscow, 2010.
20. International Congress on Organic Chemistry. Book of Abstracts. September 18-23, 2011.
21. IV National Polymer Science and Technology Congress. Turkey, 2012
22. Second İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications. 25-28 October 2013, Ankara-Turkey.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. R.M.Alosmanov, A.A.Azizov, M. Nurbash Sermet Kabasacal, V.М.Akh¬medov, Z.H.Asadov.  Photochemical chlorcarboxylation of polyisobutylene. Ira¬nian Polymer Journal. 2005. 14. 193-200.
2. R.M.Alosmanov, A.A.Azizov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyadzadeh. Equilib¬rium particular¬rities of phenol sorption from aqueous solutions onto phosphorus containing sorbent. Materials Research Innovations. 2010. 14. 169-172.
3. R.M.Alosmanov, A.A.Azizov, A.M.Maharramov, I.A.Buniyadzadeh. Acid ba¬se and sorption properties of phosphorus containing polymeric sorbent. Materials Research Innovations. 2010. 14. 414-418.
4. R.M.Alosmanov, A.A.Azizov, A.M.Maharramov. Investigation of phos¬horus-containing polymer sorbent by NMR-1Н,13С,31Р spectroscopy. Russian Journal of General chemistry. 2011. 81. 1477-1479.
5. R.M.Alosmanov, A.A.Azizov. Sorption isotherms of Nickel(II), Cobalt(II), Mercury(II), and Lead(II) ions on a phosphorus-containing polymeric sorbent. Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2012. 57. 303-305.
6. N.O.Balayeva, O.O.Askerova, A.A.Azizov, R.M.Alosmanov, G.M.Eyvazova, M.B.Muradov.
Synthesis of CuS and PbS nanocrystals on the basis of PE/NBR polymer/elastomeric composites for their applications. Composites: Part B. 2013. 53. 391-394.
7. N.Jalbani, R.M.Alosmanov, M.Soylak. Use of Diethylamine Modified Phosphorus-containing Polymer for Solid Phase Extraction of Cobalt and Lead in Fruit Samples Employing Flame Atomic Absorp¬tion Spectrometry Atomic Spectroscopy. 2014. 35. 163-167.
8. N.Jalbani, E.Yilmaz, R.M.Alosmanov, M.Soylak. Solid-phase extraction of copper and zinc in water samples using diethylamine-modified phosphorus-containing polymer. Desalination and Water Treatment. 2014. 57. 1–9.
9. V.M.Akhmedov, A.Sulaiman, A.M.Maharramov, A.A.Azizov, R.M.Alosmanov, I.A.Buniyad-Zadeh. Modification of industrial divinyl rubber by oxidative chlorophosphorylation and assessment of metal ion removal efficiency of obtained polymer sorbent. Polish Journal of Chemical Technology. 2015. 17. 112-118.
10. E.Yilmaz, R.M.Alosmanov, M.Soylak. Magnetic solid phase extraction of lead and cadmium on a magnetic phosphorus-containing polymer (M-PhCP) for their microsampling flame atomic absorption spectrometric determinations. RSC Advances. 2015. 33801-33807.
11. O.O.Balayeva, A.A.Azizov, M.B.Muradov, A.M.Maharramov, G.M.Eyvazova, R.M.Alosmanov, Z.Q.Mamiyev, Z.A.Aghamaliyev. b-NiS and Ni3S4 nanostructures: Fabrication and characterization. Materials Research Bulletin. 2016. 75. 155–161
12. M.Soylak, M.Khan, R.M.Alosmanov, J.Shah, M.Rasul Jan. Solid phase extraction of uranium(VI) on phosphorus-containing polymer grafted 4-aminoantipyrine. J Radioanal Nucl Chem. 2016. 308:955–963.
13. R.M.Alosmanov. Adsorption of arsenazo (III) by phosphorus-containing polymer sorbent. J. Serb. Chem. Soc. 2016. 81. 907–921.
14. Solmaz Aliyeva, Abel Maharramov, Abdulseid Azizov, Rasim Alosmanov, Irada Buniyatzadeh, Goncha Eyvazova. Phosphorus-Containing Polybutadiene Rubber-Bentonite Hybrid Composite for the Removal of Rhodamine 6G from Water, Analytical Letters. 2016, issue 14 , v. 49 , p.2347-2364.

KITABLAR

• Fosfor-üzvi ionitlər, monoqrafiya. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı.   2011. 112 s.

• Polimer kompozisiya materialları,dərs vəsaiti, 2004, 175s.

• Polimerlərin kimyəvi modifikasiyası“-metodik göstəriş, 2003.

• Polimerlərin kimyəvi modifikasiyası“-metodik göstəriş, 2003.
• Polimer kompozisiya materialları,dərs vəsaiti, 2004, 175s.
• Fosfor-üzvi ionitlər, monoqrafiya. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı.   2011. 112 s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1. “AzərNeftYağ” emalı zavodunda alınan istehsalat sularının tərkibində qalan üzvi maddələrin, xüsusilə fenol tipli birləşmələrin dərindən kimyəvi təmizlənməsi (2005-2007).

2. 2005-2007 Grant STCU № 3486 „Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçirici nanohissəciklərdə diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“.

3. Müxtəlif tullantı sularının ağır metal, neft və neft məhsullarının təmizlənməsi üçün nanoməsəməli polifunksional polimer adsorbentlərin sintezi, Abdul Əziz Elm texnologiya mərkəzi (Səudiyyə Ərəbistanı) (2010-2012, KAСST-BSU AZ/02) .

4. Polifunksional polimerlərin sintezi və onların Kür çayının ağır metal, radionuklid çirkləndiricilərinin region ekosisteminə təsirinin qiymətləndirilməsində tətbiqi EİF-2011-1(3)-82/68/4-М-40 (01.10.2011- 30.09.2013).

5.  Termoqravimetric analizi tətbiq etməklə aminləşdirilmiş bərk sorbentlərin karbon qazının görə adsorbsiya qabiliyyətinin tədqiqi. Akademik Mübadilələrin Alman Xidməti»nin (DAAD) təqaüdi. Almaniya Federativ Respublikasının Münhen şəhərinin «Ətraf mühitin gigiyenası üzrə Alman tədqiqatlar mərkəzi». 2013.

6. «Metal nanohissəciklərinin iştirakı ilə fosfortərkibli ion-mübadilə qətranlarının termiki destruksiyası». EİF-Mob-6-2014-3(18).

7. Erasmus Mundus Electra. postdoc. 01.09.2015-30.06.2016. Jagiellonian University,  Faculty of Chemistry, Department of Physical Chemistry and Electrochemistry. Krakow. Poland.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı