18-09-2017
 

Abdullayeva Elgül Əliağa qızı

Telefon: 539-02-31 
E-mail: [email protected]

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  
1948-ci ildə Cəlilabad şəhərində anadan olub.1965-ci ildə Xudat şəhərinin 2 saylı orta məktəbini “Qızıl medalla” bitirib.1965-70-ci illərdə BDU-nin kimya fakültəsinin tələbəsi olub. 1970-ci ildə həmin fakultəni Fərqlənmə diplomu ilə bitirib.  
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI  
1965-1970 - tələbə, Kimya fakültəsi, BDU.
1970-1974 - aspirant, Kimya fakultəsinin YMB kimyası kafedrası BDU.
1989 - k.e.n., Florenin allil törəmələrinin sintezi və polimerləşməsi. 
2004 - k.e.n, Dosent 
 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  
1970 - Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası “Aşqarlar kimyası” ETİ.
1970-1974 - Aspirantura, BDU.
1974-1981 - Kimya fakultəsi EMB kimyası kafedrası.
1983-2010 - ADNA, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, problem laboratoriyasnın müdiri.
2008-2010 - YMB kimyası kafedrası, əvəzçi dosent, BDU. 
2010-2012 - YMB kimyası kafedrası 05 ştat dosent, BDU. 
2012-hal hazıradək, tam ştat dosent, BDU.
1 Dərslik.
1 Müəliflik şəhadətnaməsi.
1 patent.
58 Xarici və yerli jurnallarda dərc olunmuş tezis və məqalələr.
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ  
1. Makrosiklik birləşmələr əsasında immobilizə olunmuş polimerlərin sintezi və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi.
2. Oliqomer kraun efirlərin analitik tətbiqi.
3. Polimer və oliqomer makrosiklik birləşmələrin maye membran kimi tətbiqi sahələrinin öyrənilməsi 
 
INTERNATIONAL CONFERENCES, SYMPOSIUMS  
1995 - 35 th İPAC Congress, İstanbul, Turkey.
1998 - III Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по   нефтехимии, Баку. 
2011 - VI Конференция молодых ученных «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», город Иваново.
2012 - Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “EKOLOGİYA: TƏBİƏT VƏ CƏMİYYƏT PROBLEMLƏRİ”  II BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS, BAKI.
2015 - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” IX Respublika Elmi Konfransı, Bakı. 
 
SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI  
1. Гаджиева С.Р., Абдуллаева Э.А., Кулиева Е.Г., Transportation cobalt (II) ion across multicompontnt liquid membranes. // Журнал научных публикации аспирантов и докторантов. Курск, 2010, №1, с. 112-114.
2. Гаджиева С.Р., Абдуллаева Э.А., Кулиева Е.Г., Влияние природы макроциклических колец на скорость транспорта пикрата щелочных металлов через жидкие мембраны. // «Молодой ученный» ежемесячный научный журнал, Чита, 2010 №5, том 1, с. 110-112.
3. Гаджиева С.Р., Абдуллаева Э.А., Кулиева Е.Г., Очистка пластовых вод от ионов переходных металлов с использованием олигомерных краун соединений. // Журнал Химическая Промышленность, Санкт-Питербуг,2014  №5, с. 267.
4. Акперов О.Г., Гюльмалиев А.М., Абдуллаева Э.А., Электронное строение и реакционная способность флуорена и его 9-аллилпроизводных. // Журнал Теоретическая и Экспериментальная Химия. Том 14, №6, с. 806-808.
 
KİTABLAR  
1. Analitik Kimyanın Əsasları. Dərslik. Bakı şəhəri, ADNA-nın mətbəəsi 2005-ci il s. 466.  
DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR  
1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elm Fondunun qrantı  2012-2013-cü il

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı