18-09-2017
 

Əhmədov Eldar İsa oğlu

Telefon: (+99412)538-10-49
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1968-ci ildə Bakı şəhərində 99 №-li məktəbi bitirib, indiki Bakı Dövlət Universitetinə qəbl olunmşdur. 1973-cü ildə Universitet bitirərək M.V.Lomonosov adına MDU-nun kimya fakültəsində məqsədli aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1977-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, assistent, dosent vəzifələrində işləmişdir. 2004-cü ildən “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının professoru və kafedra müdiridir. Əməkdar müəllimdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973 - tələbə, Bakı Dövlət Universiteti. 
1977 - k.e.n., “Flüorlu alüminium oksid iştirakında parafin karbohidrogenlərinin çevrilməsi” .
2004 - k.e.d, “Metalseolit katalizatorlarının alınması və onların doymuş karbohidrogenlərin aşağı temperaturlu çevrilmələrində katalitik təsirinin qanunauyğunluqları”.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977, Bakı Dövlət Universiteti..
1991-ci ildən “Fiziki və kolloid kimya” kafedrası,BDU.
“Fiziki kimya”, “Kolloid kimya” və ixtisas fənlərini tədris edir.
140 məqalə
1 monoqrafiya
11 dərslik və dərs vəsaiti
2 patent.
9 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Heterogen kataliz. Seolitlər iştirakında kataliz.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. А.З.Мамедова, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева Изомеризация н-октана на Pt-содержащих катализаторах, содержащих редкоземельные и переходные элементы. Материалы международной заочной научно-практической конфренции «Актуальные проблемы естесвенных наук». Сборник статей, Тамбов, 2015, с.103-108.

2. А.З.Мамедова, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева.  Гидроизомеризация н-додекана на бифункциональных бицеолитных катализаторах. VII Всероссийская цеолитная конференция. Тезис и докладов.  Звенигород, 2015, с.206-207.

3. С.Е.Мирзалиева, А.З. Мамедова, Э.И.Ахмедов, Н.Ф.Ахмедова. Превращения н-додекана на Pt-содержащих бицеолитных катализаторах. Материалы II Всероссийской научной конференции ( с международным участием) « Актуальные проблемы адсорбции и катализа» / Плес-Иваново 2017/ с.287

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Э.И.Ахмедов, А.М.Мамедова, Г.Х. Велиева, Р.М.Мустафаева Г.Ш.Гасымова// Влияние способа деалюминирования на физико-химические и каталитические свойства морденита в алкилировании этилбензола и о-ксилола трет-бутанолом// ВII Всероссийская цеолитная конференция. Тезиси докладов. Звенигород, 2015, с.208-209.

2. Э.И.Ахмедов ,А.З.Мамедова, Г.Х. Велиева, С.Э.Мамедов //Влияние способа деалюминирования на физико-химические и каталитические свойства морденитов в алкилировании этилбензола и о-ксилола трет-бутанолом//Материалы международной заочной научно-практической конфренции «Актуальные проблемы естесвенных наук» Тамбов, 2015, с.120-126.

3. А.З.Мамедова, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева, Н.Ф. Ахмедова Изомеризация н-гепана на Pt-содержащих катализаторах содержащих редкоземельные и переходные  элементы.//Жур.”Молодой Ученый” №6(110).Март.2016.с.34-36

4. A.Z.Mamedova., S.E.Mirzaliyeva, E.I.Akhmedov, S.E.Mamedov. N-Octane Isomerization over Bicationic Platinium- Containing Zeolites of Y- Type // JECET; March 2016; Sec.A; v.5. №2, p.104-107

5. Г.Х. Велиева, Э.И.Ахмедов, С.Э Мамедов, «Акилирование о-ксилола трет-бутанолом на цеолите типа У, модифицированном катионами переходных элементов»  Молодой Ученый” №14(118). Июль, 2016. с.52-55

6. Г.Х. Велиева, Э.И.Ахмедов, С.Э Мамедов, Влияние природы и концентрации катионов переходных элементов на каталитические свойства цеолита типа У в реакции алкилирования о-ксилола третбутиловым сриртом Интеграция наука и образавания в вузах нефтегаэового профиля-2016/ Салавате /редкол.Н.Г.Евдокимова и др.- Уфа Изд-во УГНТУ,2016, с.212-215.

7. С.Э.Мирзалиева, С.С.Дадашева,С.Э.Мамедов,Э.И.Ахмедов, НФ.Ахмедова. Влияние модифициро-вания и условий термо-паровой обработки пен-тасилов на их кислотные и каталитические свойства в процессе превращения газоконденсата. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия» №9, 2017, с.18-21

8. С.Э Мамедов, Э.И.Ахмедов, Мирзалиева .С.Э ,Мирзаи.Д.И., Азмаммадова .Х.М, Дадашева С.С.. Преврашение н-гексана и прямогонной бензиновой фракции на модифиццров анных пентасилах. НефтеГазоХимия Н1. 2018 С.33-36

KITABLAR

1. T.M.İlyaslı, M.B.Babanlı, E.İ.Əhmədov, N.İ.Yaqubov / Ümumi kimya kursu (dərslik), Bakı, 2002

2. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov /Seolit katalizatorları neft kimyasında, Bakı, 2003

3. N.T.Şəmilov, E.İ.Əhmədov, İ.S.Zamani /Kimyəvi kinetika və kataliz (Təcrübi məşğələlər), Bakı, 2003

4. E.İ.Əhmədov, N.A.Rzayeva / Kimyəvi kinetika və kataliz, Bakı, 2005

5. E.İ.Əhmədov / Kolloid kimya, Bakı, 2007

6. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Ə.Əliyeva / Fiziki kimya praktikumu, Bakı, 2007

7. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov, N.A.Rzayeva - Fiziki kimya I hissə, Bakı, 2009

8. E.İ.Əhmədov, N.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva “ Fiziki kimya praktikumu”(yenidən işlənilmiş nəşr), Bakı, UniPrint nəşriyyatı, 2009

9. E.İ.Əhmədov,S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.T.Şəmilov, T.O.Qəhrəmanov “ Fiziki kimyadan məsələlər”, Bakı, BDU nəşriyyatı 2009

10. E.İ Əhmədov,S. E. Məmmədov "Elektrokimya"  rus dilindən tərcümə( Y.İ. Gerasimov) Baki, UnitiPrinint, 2011

11. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.A.Rzayeva- Fiziki kimya II hissə Bakı, 2014

12.S.E.Məmmədov, E.İ.Əhmədov, F.Ş.Kərimli-Heterogen kataliz Bakı, 2017.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı