18-09-2017
 

Məmmədov Sabit Eyyub oğlu

İş telefonu: (+99412)538-10-49
Е-mail: sabit mamedov@ mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1968-ci ildə Azərbaycan Respublikası Qazax rayonunun 3№-li orta məktəbini bitirdikdən sonra, indiki Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuşdur. 1973-1975-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Zaqatala şəhərinın orta məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir. 1978-ci ildə AMEA-nın  Neft-kimya prosesləri institutunun asperanturasına qəbul olunmuşdur. 1978-1981-ci illərdə həmin institutda kiçık elmi işçi vəsifəsində çalışmışdır. 1981-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində baş elmi işçi, müəllim və professor vəzifələrində işləmişdir. 2008-ci ildən „Fiziki və kolloid kimya“ kafedrasında professor vəzifəsində işləyir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1973 – indiki Bakı Dövlət Universiteti kimya fakültəsinin tələbəsi
1975 – AMEA-nın Neft-kimya problemləri institutunun aspirantı 
1981 – “n-pentan və n-heksanın quruluş izomerləşməsi reaksiyası üçün bimetalseolit katalizatorların sintezi və onların tədqiqi” mövzusunda 02.00.15 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 
1996 - “Bi və polimetalseolit katalizatorların sintezi, xassələri və karbohidrogenlərin çevrilməsində tədqiqi” mövzusunda 02.00.15 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” və 02.00.13 – “Neft kimyası”ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
2004 - professor diplomunu alıb.
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1973-1975-ci illərdə – Zaqatala şəhəri orta məktəbdə müəllim
1978-1981-ci illərdə AMEA-nın Neft-kimya prosesləri institutunda kiçik elmi işci
1981-1992-ci illərdə BDU-nun elmi-tədqiqat sektorunda baş elmi işçi.
2002 - 2007 illərdə  — “Neft kimyası və kimya texnologiya” kafedrasının professoru
2005-ci ildən - „Metalkompleks katalizatorları“ elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri
2008-ci ildən „Fiziki və kolloid kimyası“ kafedrasının professoru
“Katalızatorların hazırlanması və seçilməsinin elmi əsasları”, “Neft və qazın emalı proseslərinin termodinamikası”, “Heterogen kataliz”, “Kimyəvi kinetika”, “Sənaye katalizatorların hazırlanma texnologiyası” , “Seolit iştirakında kataliz”, “Fiziki və kolloid kimya” mühazirə kursu və bir neçə ixtisas kursları aparır
2-monoqrafiyanın, 5 kitabın, 812 patentin və 140 məqalənin müəllifidir.
6 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru yetiştirmişdir.
2009-cu ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Heterogen kataliz. Seolit katalizi
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

1) V Ümumittifaq seolit konfransı «Seolitlər və mezoməsaməli materiallar –naliyyətlər  və perspektivlər”, Zveniqorod, 2008.

2) VI Ümumittifaq seolit konfransı «Seolitlər və mezoməsaməli materiallar –naliyyətlər  və perspektivlər”, Zveniqorod,2011

3) VII Ümumittifaq seolit konfransı «Seolitlər və mezoməsaməli materiallar –naliyyətlər  və perspektivlər”, Zveniqorod,2015

4) Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук» , Сборник статей, Тамбов, 2015

5) Beynəlxalq elmi praktiki konfransın materialları “Təbii elmlərin aktual problemləri” məqalələr toplusu, Tambov 2015

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. С.Э. Мамедов, М.Р. Байрамов, А.Ф. Аминбеков «Превращение углеводородного сырья на бицеолитных катализаторах.// Нефтехимия, 2004, т. 44, № 5, с. 373-376
2. С.Э. Мамедов, Э.И. Ахмедов, Ф.Ш. Керимли, Н.И. Махмудова. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола.// Журнал прикладной химии, 2006, т.79, вып.10, с.1741-1743
3. С.Э. Мамедов,Х.В.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедова, С.С.Дадашева. Превращение прямогонной бензиновой фракции на высококремнеземном цеолите, модифицированным галлием и цирконием. // Химия и технология топлив и масел, 2016, №3, с.28-30
4. А.З.Мамедова, Э.И. Ахмедов, С.Э. Мирзалиева, С.Э. Мамедов. Гидроизомеризация н-гептана и н-нонана на Pd-цеолитном катализаторе, модифицированном гольмием.//Нефтепереработка и нефтехимия, 2013, №3, с.26-27
5. G.X.Valiyeva, S.E.Mammadov, E.I.Ahmadov. Tert-butylation of o-xylene over dealuminated mordenite.//JECET, 2016; sec A:V.5, № 1, p. 149-154
6. T.A.Babayeva, S.E.Mammadov, E.I.Ahmadov. The study of methanol conversion to p-xylene in the presence of modified HZSM type of pentasil.// JECET, 2016; sec A:V.5, № 1, p. 89-93
7. A.Z.Mammadova, S.E.Mirzaliyeva, E.I.Akhmedov, S.E.Mammadov.  Octane izomerization over bicationic platinum- containing zeolites of Y-type.// JECET, 2016; sec A:V.5, № 2, p. 104-107.
8. Мамедов С.Э., Ахмедов Э.И., Дадашева С.С. , Ахмедова Н.Ф. Превращение газоконденсата на Zn-содержащем ВК-цеолите типа ультрасила// Нефтехимия, 2016, №4, С.564-567
 

KİTABLAR
 

1. E.İ. Əhmədov, S.E. Məmmədov.”Seolit katalizatorlar neftkimyasında” Monoqrafiya. Bakı, “Elm”, 2003.
2. С.Э. Мамедов. «Свойства и применение в процессах переработки нефти высококремнезёмных цеолитов семейства ZSM. (Монография), Баку, Элм-1997.
3. Э.И. Ахмедов, С.Э. Мамедов. «Цеолитные катализаторы в нефтехимии». Монография. Баку, Элм-2003.
4. С.Э. Мамедов, Н.Э. Джабиева. Химия и экология. Часть 1. Учебное пособие. 2003, Баку.
5. С.Э. Мамедов, Н.Э. Джабиева. Химия и экология. Часть 2. Экологические вопросы органической химии. Учебное пособие. 2003, Баку.  
6. Э.И. Ахмедов, С.Э. Мамедов,Н.А.Рзаева. Физическая химия. Часть 1. 2009, Баку.
7. Э.И. Ахмедов, С.Э. Мамедов, Я.И.Джафаров, Н.А.Рзаева. Физическая химия.Часть 2.2014, Баку.
8. E.İ. Əhmədov, S.E. Məmmədov,T.O.Qəhrəmanov, Y.İ.Cəfərov, N.T.Şəmilov. Fiziki kimyadan məsələlər. Dərs vəsaiti 2009, Bakı

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı