18-09-2017
 

Mirzai Cəbrayıl İsrafil oğlu

Telefon: 538-10-49
E-mail: mirzacabrayil@ gmail.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİBLIOQRAFİK MƏLUMAT  

1950-ci ildə Qazax şəhərində anadan olub. Ailəlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il  18 noyabr tarixli 1202 nömrəli Sərəncamı ilə “TƏRƏQQİ” medalı ilə təltif olunmuşdur
 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
 

1.1971 - məzun, Kimya fakültəsi, Azərbaycan  Dövlət  Universiteti, kimyaçi, kimya müəllimi

2.1975-ci ildə Moskva  şəhərində  SSRİ  EA-nın Fiziki Kimya İnstitutunda namizədlik disstertasiyası müdafə etmişdir. 

3.1987-ci ildə SSRİ  AAK-ın qərarına əsasən “Fiziki Kimya” ixtisası üzrə  baş elmi işçi  elmi adı verilmişdir.

4.1990-cı  ildə   Moskva  şəhərində  SSRİ  EA-nın Fiziki Kimya İnstitutunda doktorluq  disstertasiyası müdafə etmişdir.

5.SSRİ  AAK-ın qərarına əsasən1992-ci ildə  “Fiziki kimya”  ixtisası üzrə  professor elmi adı verilmişdir.

320 elmi əsərin ( o cumlədən 126 məqalə və  194  məruzə tezisi) 3 ixtiranın, 4 dərs vəsaitinin , 1 monoqrafiyanın , bir sira metodiki vəsaitin  müəllifidir.
Elmi rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə 18 kimya üzrə fəlsəfə doktoru və 2 kimya  elmlər doktoru hazırlanmışdır.

   

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
   

1971-1974    Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki  Kimya  İnstitutunun (indiki AMEA-nın Kataliz və Qeyri-Üzvi  Kimya İnstitutu)  Moskva  şəhərində SSRİ  EA-nın Fiziki Kimya İnstitutu, məqsədli  aspirant 
1974-1976      Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki  Kimya  İnstitutu, mühəndis
1976-1979      Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki  Kimya  İnstitutu, kiçik  elmi   işçi
1979-1986      Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki  Kimya  İnstitutu, baş  elmi  işçi
1986-1991      Azərbaycan EA Qeyri-Üzvi və Fiziki  Kimya  İnstitutu, bölmə müdiri
1991-1999      Bakı Dövlət  Universiteti, professor
1999- V.2016 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası (indiki  Azərbaycan  Dövlət  Neft və Sənaye Universiteti), kafedra müdiri, professorV.2016 – hal hazıra qədər Bakı Dövlət  Universiteti, professor
         

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 
Prof.C.İ.Mirzai özünün səth hadisələrinin fiziki kimyası sahəsində əsərləri ilə beynəlxalq miqyasda tanınmış alimdir. Onun əsas tədqiqat obyektləri sırasına sənayenin bir çox sahələrində effektiv sorbentlər və katalizatorlar kimi tətbiq olunan təbii və sintetik seolitlər daxildir. Qırx ildən şox bir müddətdə sistematik olaraq apardığı elmi işlər nəticəsində C.İ.Mirzai seolit sistemlərinin tədqiqində yeni istiqamət inkişaf etdirmişdir. Bu istiqamət  praktiki baxımdan çox böyük əhəmiyyət daşıyan su-seolit (sorbent, katalizator, molekulyar ələk ) sistemlərində qarşılıqlı tə’sirin energetik (inteqral) və spektral (differensial) xarakteristikalarının  paralel öyrənilməsi yolu ilə  seolitlərin dehidratlaşma və rehidratlaşma  proseslərinin tipik həlledici mərhələlərinin müəyyən edilməsidir. Seolitlərin tədqiqi nümunəsində inkişaf erdirilmiş bu istiqamət (metodoloji yaxınlaşma) ümumi halda digər tip ilkin vəziyyətdə su saxlayan sorbent və katalizatorların dehidratlaşma (termiki aktivləşdirmə) prosesinin öyrənilməsində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilə bilər.Tədqiqatlar əsasında müəyyən edilmişdir ki, quruluş fərqlərinə baxmayaraq kalsium saxlayan  təbii  natrolit, heylandit və analsim qrupu seolitlərinin dehidratlaşması zamanı çox kiçik temperatur intervalında (220-2500C) bərk fazalı hidroliz prosesi reallaşır və nəticədə kristalhidrat xarakterli seolit quruluşunun hidroksil saxlayan quruluşa keçidi baş verir. Belə bir fundamental xarakteli nəticə çıxarılmışdır ki, göstərilən keçid tədqiq olunan seolitlərin mürəkkəb  dehidratlaşma prosesinin  tipik aralıq mərhələsi hesab edilməlidir və kalsium saxlayan təbii seolitlərin (sorbentlərin, katalizatorların) aşağı termiki davamlığa malik olmalarının səbəbi məhz həmin mərhələdir. C.İ.Mirzai tərəfindən ilk dəfə sistematik olaraq müxtəlif quruluşlu təbii  seolitlərin buxar fazasında ammonium formaları alınmış, spektral və energetik tədqiqatlar əsasında onlar üçün qeyri - dönər quruluş dəyişikliklərinin temperatur astanası tə’yin olunmuşdur.       Müəyyən edilmişdir ki, ammonium ionunun mübadilə dərəcəsi və həmçinin onun seolitdə termiki davamlığı əsasən quruluş faktorundan asılıdır. Bu tədqiqatların praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, seolitlərin yüksək katalitik aktivliklə xarakterizə edilən formalarından olan hidrogen forması əksər hallarda ammonium formalarının termiki işlənməsi yolu ilə alınır ki, bu halda qeyri- dönər quruluş dəyişikliklərinin nəzərə alınması zəruridir. C.İ.Mirzainin elmi rəhbərliyi altında ADNA- nın (indiki ADNSU) fiziki  kimya kafedrasının “Ekoloji kataliz” elmi - tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən elmi və bilavasitə praktiki əhəmiyyət kəsb edən bir sıra mühüm nəticələr alınmışdır:
- Tullantı qazlarının karbohidrogenlərdən, karbon oksidindən, hidrogen sulfiddən  zərərsizləşdirilməsi məqsədilə şpinel quruluşlu oksidlər və platin əsasında effektiv, aqressiv mühitlərdə davamlı katalizatorlar sintez edilmişdir.
-  Böyük praktiki əhəmiyyətə malik oksigensaxlayan sirkə turşusu, aseton və s. kimi üzvi birləşmələrin alınma prosesləri və onların müxtəlif oksid kompozisiyaları  əsasında hazırlanmış  katalizatorları sistematik tədqiq edilmiş, kinetik parametrlər müəyyənləşdirilmişdir.
- Kiçik molekul kütləli olefinlərin seolit tərkibli katalizatorlar üzərində çevrilmə prosesləri tədqiq olunmuş və müəyyən edilmişdir ki, katalizatorun aktivliyi yalnız onun səthinin sıxlaşma məhsulları ilə “modifikasiya” olunmasından sonra müşahidə edilir. 
Prof.C.İ.Mirzainin elmi işlərinin müəyyən hissəsi bir sıra katalitik proseslərin və koordinasion birləşmələrin müştərək tədqiqatına həsr olunmuşdur. Benzonitrilin və onun bir sıra törəmələrinin  katalizatorun – rodiumun kompleks birləşməsinin iştirakı ilə molekulyar hidrogenlə hidridləşmə prosesi aparılmışdır (G.Z.Süleymanovla birgə). Tədqiqatda alınmış nəticələr öyrənilmiş prosesin praktiki reallaşması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Bir sıra seolitlərdən (klinoptilolit, fojazit, ZSM) katalizator kimi istifadə etməklə sənayedə böyük əhəmiyyətə malik olan mürəkkəb efirlər (etilasetat, butilasetat) almaq məqsədilə qaz fazasında müvafiq turşu ilə spirtin eterləşmə prosesi tədqiq edilmiş (A.M.Əliyevlə birgə) və praktiki əhəmiyyət daşıyan mühüm nəticələr alınmışdır.
Prof.C.İ.Mirzai tərəfindən (X.İ. Həsənovla birgə) kükürd - oksigen, kükürd - azot, azot - oksigen tərkibli bioloji fəal liqandların Pt (II) və Pd (II) metalları ilə komplekslərinin sintezi, müxtəlif fiziki və fiziki - kimyəvi metodlarla tərkib və quruluşlarının öyrənilməsi sahəsində sistematik tədqiqatlar aparılmış, bir sıra komplekslərin məqsədyönlü sintezinin metodikası işlənib- hazırlanmış, quruluş ilə bioloji fəallıq  arasında asılılıqlar müəyyən edilmişdir.       
Prof.C.İ.Mirzainin elmi tədqiqatları ilk növbədə fundamental xarakter daşıyır. Bununla bərabər onun geniş tədqiq etdiyi klinoptilolit  və mordenit kimi termiki davamlı, yüksək sorbsiyon və katalitik aktivliyə malik təbii seolitlərin Respublikada sənaye miqyaslı yataqlarının mövcud olması baxımından alınmış elmi nəticələr xalq təsərrüfatının  müvafiq sahələrinin inkişafında praktik əhəmiyyətə malikdirlər.
         
SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI  

1.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  Исследование адсорбционных комплексов в цеолитах методом ИК-спектроскопии.  Сооб¬щение 1. Адсорбционная система NaA-H2O Изв. Ан СССР, Серия химическая, 1974, с. 1699-1705.
2.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  О конформации адсорбционного комплекса H2O...Na+ в цеолите NaX Изв. АН СССР, Серия химич., 1975,с. 485
3.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  Исследование адсорбционных комплексов в цеолитах методом ИК-спектроскопии.  Сообщение2. Адсорбционные системы NаA -D2O, NaA-(D2O, HDO) и NaA-(H2O, HDO)  Изв. АН СССР, Серия химич.,1975,с. 521-527.
4.M.M.Дубинин, Дж.И.Мирзаи  Взаимосвязь спектральных и энергетических характеристик адсорбционных комплексов Труды XI Менделеевского съезда, Алма-Ата, 3, 29, 1975.
5.Мирзаи Дж.И., Зульфугаров З.Г., Тагиров Ш.А., Бенев Д.К. Исследование взаимодействия молекул воды с природным цеолитом — сколецитом методом ИК-спектроскопии Труды IV Международного симпозиума по гетерогенному катализу, Варна, 1979, 479-483.
6. Зульфугаров З.Г., Ганбаров Д.М., Кахраманова Х.Т., Дж.И.Мирзаи, Рагимов Н.Г., КейсерухскаяЛ.Г.ИК-спектроскопическое и рентгенографическое исследование комплексообразования в системе цеолит CaY—NH3. ДАН Азерб. ССР, N7, 1983, с.35-38.
7.Дж.И.Мирзаи,  Структурные превращения в природных цеолитах группы натролита при их дегидратации. В кн. «Природные цеолиты», Бургас, НРБ, 1985, с.54-58.
8.Дж.И.Мирзаи, Гашимов Ф.А., Прибылов А.А., Серпинский В.В., Мамедов Х.С. О характере дегидратации десмина. Изв. АН СССР, серия химич. 1987, N2, с.254-257
9.Дж.И.Мирзаи, Исследование регидрационной способности цеолитов группы натролита методом инфракрасной спектроскопии. Журнал физической  химии N5, 1987, с.1246-1252
10. С.I.Mirzai, M.M.Dubinin, IK-spectrosсopic investigation of dehydration process of the natrolite group natural zeolites. Oceur., prop. and utiliz of natur. zeolites. Budapest, 1988, p.p.265-273.
11.С.I.Mirzai, Hasimov F.A., Kahramanova H.Т., Yeлchiev Y.M., Tagiev D.B. Variation of the surface properties of the natural calcium zeolites depending on the decree of dehydration. 31-st Inter.congress of pure and app. chem. Abstract of paster commun in organic chem. Sofia, Bulgaria, 1987, V.I.Sec.5, N5.97.
12.Гулиев Т.М., Дж.И.Мирзаи, Серпинский В.В.Энергия регидратации натролита и сколецита. Изв. АН СССР, серия химич. 1988, N7, с.1484-1486.
13.Гулиев Т.М., Мирзаи Дж.И., Серпинский В.В.Энергия регидратации мезолита и томсонита, Изв.АН СССР, серия химич. 1988, N7, с.1683-1689.
14.Гулиев Т.М., Мирзаи Дж.И., Серпинский В.В. Энергия регидратации гейландита и стильбита. Изв.АН СССР, серия химич. 1988, с.2855-2858.
15.МирзаиДж.И., ГулиевТ.М., ПрибыловА.А., БарашА.Б. К вопросу о гидроксило-образовании при дегидратации сколецита. Изв. АН СССР, серия химич. 1989, N3, с.728-730
16.ГулиевТ.М., Мирзаи Дж.И., СерпинскийВ.В. Аномальные явленияпри термической дегидратации и регидратации цеолитов натролитовой группы. Изв. АН СССР, серия химическая 1989, с.2121-2124.
17.Dubinin M.M., С.I.Mirzai, GulievT.M..Dehydration and heats of rehydration of calcium contained natural zeolites. 8-th International zeolite Conference. Amsterdam, July, 10-14 1989. p.157-158.
18.С.I.Mirzai,  Gachimov F.A.,Cukin Q.D. On the role of hydroxylation in irreversible structural chages during dehydratation of some zeolities8-th International zeolite Conference. Amsterdam, July, 10-14 1989. p.259-260.
19.Гулиев Т.М., Мирзаи Дж.И., Серпинский В.В., Гашимов Ф.А. Адсорбционно-энергетические и ИК-спектральные характеристики дегидратированного и регидратированного ломонтита. Изв. АН СССР, серия химич. 1989, N9, с.2121-2124.
20.RagimovK.G.,MustafayevM.N., ChiragovM.И., NadjafovG.N. MirzaiС.I. Aboutrole of cryctallochemical uniformity of cation in display inorganic compounds hydratation ability Fourteеnth European crystallographic meeting/ Euschege the Metherlandes 992, p.447.
21.Mirzai С.I, Ragimov K.G., Chiragov M.J. Structural aspects of peritectical reaction silicates. Fourteеnth European crystallographic meeting Euschege the Metherlandes 992, p.449.
22.С.I.Mirzai, Suleymanov G.Z., Rizaev R.Q. KhandoskoV.M., KolobovaN.E., KurbanovZ.G., MakhmudovS.H. A stady of the reaction of metallocerye derivateves ytterbium(II) with carbon dioxide utilization. International conference on carbon dioxide utilization Bari, Italy, 1993/ 26-30.
23.КасумовВ.Т., МеджидовА.А., РзаевР.З., Мирзаи Дж.И., КасумовР.Д. Синтез и окислительно-восстановительные свойства нафтальдиминантных комплексов переходных металлов, содержащих стерически затрудненный фенол. «Координационная химия», 20, N6 1994, 472-478.
24. Suleymanov G.Z., Agapashaeva S.M., Makhmudov Sh.M., С.I.Mirzai,  Rizaev R.G. Activation of reaction of biscyclopentolienyl luteium rhemiun um tetracarbonyl triphenylposfine complex with molecular hydrogen. 12-th National Sympozium on catalysis, Bombey, Indiya, December, 1994. CA 132-133.
25.С.I.Mirzai,  Kurbanov Z.G.,Suleymanov G.Z.,Agapashaeva S.M. Internation of reaction of litium and ytterbium derivatives of metallogenes with carbon dioxide. 12-th National Symphosium on Catalysis, December, Indya, 1994.
26.С.I.Mirzai, SyleimanovG.Z., KahramanovaKh.T., AgapashaevaS.M., KurbanovZ.G. IR-Spectral research of trivalent lanthanides metalcarbonyl derivatives. The 30 th International Conference of Coordination chemistry. Japan, Kyoto, Jylu, 1994
27. SyleimanovG.Z, Agapashaeva S.M., Kurbanov Z.G., Dzavadova J.I. Mirzai С.I., Synthesis and properties of the manganese (Rhenium) pentacarbonyl tetrahydrafuranate complexsis of gadinium, neodinum and lutetium. The 30 th International Conference of Coordination chemistry. Japan, Kyoto, Jylu, 1994 
28.С.I.Mirzai, Physico-Chemical patterns of dehydration and dehydration of natural zeolites. International Simposium and Exhibition on Natural Zeolites, Sofia, 1995, p.47-48.
29.KahramanovaKh.T., Almamedova N.A., Aliyev A.M. С.I.Mirzai, Catalytic activity of clinoptylolite and some synthetics zeolites in etherization of acedie acid with butanol. Inter. Simposium and Exibution on natural zeolites, Sofia, 1995, 84-85.
30.T.M.Guliev, U.N.Akhmedov, С.I.Mirzai, The study or dehydration of ammonium forms of some natural  zeolites. Inter. Simposium and Exibution on natural zeolites, Sofia, 1995, 46 – 47
31.Халилова Н.С., Ганбаров Д.Г., Ханларов Т.Г. Мирзаи Дж.И.,  Исследование сорбции уранил-ионов на карбоксилсодержащих полимерах. Вестник БГУ, 1996, N1, с.81-85.
32.Чырагов Ф.М., Ганбаров Д.Г. Мирзаи Дж.И.,  Синтез и исследование комплексов переходных металлов с 3-ацетилпенендионом-2,4. Координационная химия, 1996, 22, N3, 210-212.
33.С.I.Mirzai, Mamedov S.Sh., Chalilova N.S., Gambarov D.G. Sorption concentration of some metals with polimer sorbent. Euroanalysis IX . Europ. conf. on anal. Chemistr. 1996, c.147.
34.С.I.Mirzai,  Akhmedov V.N.,Guliev T.M. IR-spectral research of ammonium forms of natural zeolites of a various structure. STH Inter.Confer. on the Occurence, properties, and utilizations of natural zeolites. Zeolite’97, Italy (Naples), september, 1997.
35.С.I.Mirzai, About the crystal structures of the dehydrated forms of scolesite and thomsonite. 5-th Inter. confer. on the Occurence, properties and utilization of natural zeolites. Zeolite’97, Italy (Naples), september 1997.
36.Дж.И.Мирзаи,ГулиевТ.М.,АхмедовВ.Н.Адсорбционно-энергетическое и ИК-спектральное исследование NH4-натролита. Изв. РАН, серия химическая, 1998, N2. С. 359-361.
37.Дж.И.Мирзаи, Гасанов Х.И.,Фатуллаева С.С.,Ефименко И.А. Синтез и исследования моноядерных комплексов палладия(II) с цистаминдигидрохлоридом. Координационная химия 1998.
38.ГасановХ.И., ФатуллаеваС.С., ИвановаН.А., ЕфименкоИ.А., Мирзаи Дж.И. Синтез и иссле- дование комплексов платины (II) c  Д-пенициламином. Координационная химия, 1998, N6, с.435-437. 
39.Дж.И.Мирзаи, К методике количественных ИК-спектральных исследований цеолитов. Вестник БГУ. 1998. N1,с.39-44.
40.Гулиев Т.М. Мирзаи Дж.И.,  Влияние обменных катионов на характер дегидратации филлипсита. Известия РАН, Серия Химическая, 1999, № 6, 1190-1192
41.Осман-заде Ш.Д., Гахраманов Т.О., Мирзаи Дж.И.,  Ахмедов Э.И. Дифферен-циальные теплоты сорбции паров воды синтетическим Са – шабазитом. Журнал Физической Химии 2000, т 74, № 7, с.1337-1338
42.Осман-заде Ш.Д., Мирзаи Дж.И., Абышов Н.А., Ахмедов Э.И.  Дифференциальные теплоты сорбции паров воды Са-морденитом. Журнал физической химии 2000, т.74, № 9  С.1670-1672
43.Абышов Н.А., Мирзаи Дж.И., Осман-заде Ш.Д., Ахмедов Э.И..  Влияние степени упорядоченности распределения алюминия в каркасе на сорбционные свойства морденита. Журнал физической химии РАН, 2000, т.74, № 10, с.1859-61
44.Ali Huseyinli, H.Hasanov C.İ.Mirzai, Synthesis and investigation of compleхes thiodipropionic acid with Pt (II). 34 th Jntenational Conference on Coordination Chemistry, Edinburgh. 2000.Poster Abstract PO877
45.Абдулхамед СалехАли Салим, Кожарови А.И Дж.И.Мирзаи, Парциальное окисление сероводорода на ферритных катализаторах. «Известия высших технических учебных заведений Азербайджана» 2000, № 5, с.25-33
46.Гулиев Т.М., Мирзаи Дж.И., Адсорбционно-энергетические характеристики аммонийных форм цеолитов-мезолита и десмина. Журнал физической химии, 2002. Москва,  т. 76, № 1, стр.104-108
47.Гасанов Х.И., Анцышкина А.С., Садыхов Г.Г., Иванова Н.А., Мирзаи Дж.И., Ефименко И.А.,СергиенкоВ.С.Взаимодействие цистамина с МЭА-натным комплексом паладия(II). Кристаллическая структура [Pd(NH2CH2OH)4][Pd6(NH2CH2CH2S)8]Cl65H2. Кристаллография, Москва, 2002, т.47,  № 4, стр.660-666 
48.Багирова Н.Н.,Багиев В.Л.,Алиева С.М. Мирзаи Дж.И. Превращение этанола в ацетон на цинкжелезных оксидных катализаторах. Известия Высших технических учебных заведений Азерб. Химия и химическая технология, 2005,  № 23. с.28-30
49.Мирзаи Дж.И., Гашимов Ф.А., Надиров П.А., ГарчиеваА.М. Исследование активности высококремнеземного цеолитного катализатора в процессе ароматизации бутиленов. Kimya problemləri jurnalı  № 1, 2006, с.138-140 
50.МирзаиДж.И, ИбрагимоваИ.Ш., ГашимовФ.А., НадировП.А., ЮсубовФ.В. Планирование эксперимента процесса каталитического превращения этилена на высококремнеземном цеолите. Научно-технический журнал. Вопросы химии и химической технологии. I SSNO 32/-4095, № 3, 2008, с.37-39
51.Багирова Н.Н., Багиев В.Л., Мирзоева Ф.Г. Мирзаи Дж.И., Исследования кинетических закономерностей превращения этанола в ацетон. Известия Высших технических учебных заведений Азербайджана   № 3(61), 2009, с.23 
52.Дж.И.Мирзаи, Гашимов Ф.А, Кожаров А.И., Надыров П.А. Влияние коксообразования на процесс превращения бутиленов на высококремнеземном цеолитном катализаторе. Журнал физической химии, т.84, № 8, август 2010
53.Ф.А.Гашимов, А.И.Кожаров, И.Д.Ахмедова, П.А.Надиров Дж.И.Мирзаи, Превращение пропилена и изобутилена на цеолитном катализаторе. Фундаментальные  и прикладные проблемы науки, Москва 2011 
54.Дж.И.Мирзаи, Ф.А.Гашимов.,З.А.Талыбова Влияние коксоотложения на кислотные свойства высококромненземного цеолитного катализатора в процессе превращения пропилена. Влияние коксоотложения на кислотные свойства высококромненземного цеолитного катализатора в процессе превращения пропилена. Химический журнал Грузии, № 3, 2010 с.47-51.
55.А.Д.Алескерли, В.Л.Багиев Дж.И.Мирзаи Термодинамический расчет реакции паровой конверсии п-пропилового спирта в водород. Kimya problemləri jurnalı Baki 2011 №4 стр.617-619 
56.Дж.И.Мирзаи, А.И.Кожаров, В.Г.Мурадханлы. Синтез и ИК-спектроскорическое исследование кадминферритных катализаторов окисления сероводорода.  ı international cnemistry and chemical enqineeriq confrence, 17-21 april , 2013 Baku, Azerbayжan стр.288-291
57.Г.В.Цинцадзе, Р.А.Алиева, Дж..И.Мирзаи, К.С.Абдуллаева, Ф.М.Чырагов, Т.Н.Тусиашвили, Н.Т.Болквадзе, Э.С.Топурие.  Спектрофотометрическое исследование взаимодействия в системе  молибден (VI)-2,3,4-триокси-4’-сульфоазонафтол-гидрофобные амины. Gerogia Chemical Jornal Грузии, 2013 ,Vol.13 , № 1,Стр.24-27
58.R.Ə.Əliyeva, C.İ.Mirzai, K.S.Abdullayeva, F.N.Bəhmənova, S.Z.Həmidov P-aminfenolla kimyəvi modifikasiya olunmuş malein anhidridi stirol sopolimeri əsaslı sintetik sorbentlə Mo(VI) ionunun sorbsiyasinin tedqiqi. Journal of qafqaz university-kemistry and biology, Bakı, 2013,Volume 1,İssue 1, səh.53-57 
59.A.Valieva C.İ.Mirzai, P.Nadirov Research of oxidising on zeolite catalysts of monoatomic saturated spirits C2 and C3. International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering,Barcelona-Spain 2014,29th-31st July p.110 
60.Р.А.Алива,Дж.И.Мирзаи, К.С.Абдуллаева ,Ф.Н.Бахманова,С.З.Гамидов,Ф.М.Чырагов. Сорбционно-фотометрическое определение молибдена (VI) с 2,3,4-триокси-4’-фторазобензолом и 1,10-фенантролином в природных водах. «Заводская лаборатория. Диагностика материаллов» Москва 2014, №1 ,Том 80,Cтр. 15-19
61.Р.А.Алиева, К.С.Абдуллаева, Ф.Н.Бахманова,С.З. Гамидов, Дж.И.Мирзаи, Ф.М.Чырагов. Концентрирование и определение молибдена(VI) в морской воде. Экология и промышленность России, 2015, том 19, №11Стр 61-63 
62.Р.А.Алиева , К.С.Абдуллаева,Ф.Н.Бахманова, С.З.Гамидов, Дж.И Мирзаи,Ф.М.Чырагов  Определение молибдена(VI) в природных водах после концентрирования сорбентом, содержащим фрагменты пара-аминосалициловой кислоты. Вестник Бакинского Университета, серия естественных наук, 2015, № 2, стр.37-45
63.P.A.Nadirov,Ə.D.Vəliyeva,V.Q.Muradxanlı C.İ.Mirzai, Hopdurulma  üsulu ilə seolit tərkibli katalizatorların alınması vəonların katalitik xüsusiyyətlərinin tədqiqi. Azərbaycan  Ali Texniki məktəblərin xəbərləri, 2015, cild 17,  №6 (100) səh.25-29
64.Р.А.Алиева, Дж.И.Мирзаи, Р.З.Назарова, М.Б.Гасанова, Ф.М.Чырагов. Разработка методики определение ванадия(V) в различных стандартных образцах. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) CHEMIA # 7, 2016, p.146-149. 
65.M.B.Həsənova, R.Z.Nəzərova, C.İ.Mirzai, F.M.Çıraqov Vanadiumun (V) malein anhidridi-stirol əsaslı xelatəmələgətirici sorbentlərlə təyini. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqçünaslıq elmlərinin aktual problemləri” V Respublika elmi konfransı,  5-6 may,2016, səh.37-38
66.F.A.Həşimov,İ.C.Əhmədova,P.A.Nadirov C.İ.Mirzai. Kiçik molekul  kütləli olefinlərinseolit katalizatoru üzərində katalitik çevrilmə prosesinin qanunauyğunluqları. IX Бакинская международная Маммедалиевская конференция по нефтехимии 4-5 октября, 2016 стр.53
67. Nazarova R.,Chyragov F., Gasanova M., C.Mirzai, Preconcentration and Determination of Vanadium (V) in Enviromental Samples by Using Chemically Modified Styrene Maleic Anhydride. International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology Volume 3, Issue 10, October 2016, PP 17-22
 

MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİ
 

1.Бабаев М.К., Гамидов Р.С., Гамбаров Д.М., Мирзаи Дж.И. Способ получения цеолитоподобного гидросиликата типа природного радезита №16434460, 22.12.90.
2.Дж.И.Мирзаи, СулеймановГ.З., РизаевР.Г., ГурбановЗ.Г., АлиеваД.А.,АгапашаеваС.М., Кахраманова Х.Т. Способ получения бензиламина. Авт. свид.N Гос. рег. 94/000381, 1994
3.A.M.Əliyev, C.İ.Mirzai, A.R.Quliyev X.T.Qəhrəmanova, M.Ə.Alməmmədova, Ə.R.Babayeva Butilasetatın alınma üsulu Az.Dövlət Elm və Texnika Komitəsi, Patent N980086, 1998
 

KITABLAR
 

1.C.İ.Mirzai, A.K.Əcəmov,N.T.Şəmilov Heterogen katalizin əsasları. Metodik vəsait. Bakı 2002. 83 səh.
2.C.İ.Mirzai, F.A.Həşimov, N.Ə.Abışov Fiziki tədqiqat metodları. Metodik vəsait. Bakı 2002. 67 səh. 
3.C.İ.Mirzai,  F.A.Həşimov,Q.A.Dadaşov Kolloid məhlulların optiki və elektrokinetik xassələri. Metodik vəsait. Bakı 2002. 52 səh.
4.C.İ.Mirzai, F.A.Həşimov,X.A.Sadıxova,T.O.Qəhrəmanov Elektrokimyəvi proseslər. Metodik vəsait. Bakı 2002.100 səh.
5.C.İ.Mirzai, V.Q.Muradxanlı.  Kolloid kimya.  Dərs vəsaiti. Bakı 2011. 371 səh.
6.S.S.Sultanzadə, L.M.Məhərrəmova H.X.Xocayev, A.B.Yolçiyev, C.İ.Mirzai Analitik kimya praktikumu. Dərs vəsaiti. Bakı 2012. 265 səh. 
7.Q.Z.Həsənzadə,V.L.Bağıyev,  C.İ.Mirzai,  Практикум  по физической химии. Dərs vəsaiti. Bakı  2013. 106 səh. 
8.Ə.N.Əzizova,X.İ.Həsənov, C.İ.Mirzai, Platinin qarışıqliqandlı kompleksləri  (I cild). Monoqrafiya. Bakı 2013. 156 səh. 
9.C.İ.Mirzai,V.L.Bağıyev, P.A.N adirov, E.İ.Süleymanova, L.M.Məhərrəmova, Fiziki və analitik kimyadan mühazirələr, Dərs vəsaiti. Bakı  2016. 240 səh.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı