19-09-2017
 

Şahverdiyev Yaşar Xankişi oğlu

Iş telefonu: +(99412)538-10-49
e-mail: yaxanshah@mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

04.06.1938-ci il Lənkəran şəhərində anadan olmuş. 1946 – ci ildə 4 №-li orta məktəbə daxil olub və 1956–ci ildə bu məktəbi bitirmişdir.1961–1966-ci illərdə BDU-nun kimya fakultəsində oxumuşdur. 1967-ci ildən BDU-da işləyir. Frənc dili kurslarını bitirdikdən sonra (1973-1974, M.Torez adına xarici dillər institutu-Moskva, Pol Valeri adına dillər institutu-Montpelye, Fransa) 1974-1978–ci illərdə Neft, Gaz və Kimya Milli İnstitutunun (Bumerdes, Əlcazair) Tədbiqi kimya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966 - Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi.
1986 - k.e.n., “Tərkibində optiki aktiv maddələr olan ikili maye sistemlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi”.
1987 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosenti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966 - mühəndis, Fizika institutu, Azərb.Respublikası MEA 
1967-2009 - müəllim, baş müəllim, dosent, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, kimya fakültəsi, BDU.
1974 – 1978 - müəllim, Tətbiqi kimya fakültəsi, Milli neft qaz və kimya institutu, Bumerdes, Əlcəzair. 
Bakalavr təhsil pilləsi üzrə “Fiziki kimya” və “Kolloid kimya” fənlərindən eləcə də magistratura təhsil pilləsi üzrə ixtisas kurslarında mühazirələr aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Tərkibində optiki aktiv maddələr olanı binar və  çoxkomponentli  homogen və heterogen sistemlərin ternmodinamik xassələri.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Chakhverdiyev Ya. Kh. For the matter concerning using of polarimetry method in physical-chemical analises of binary and multicomponent systems – Ulusal Kimya Kongresi “Kimya – 2004”, Kars(TURKIYE), s.665.

2. Шахвердиев Я.Х., Искендерова К.А., Мусаева Н.Дж., Нагиева Э.Х. Исследование равновесия жидкость-жидкость в трехкомпонентной системе d-a-пинен-пропионовая кислота-вода.Вестник БГУ,серия естественных наук 2005, №2,с.25-31.

3. Шахвердиев Я.Х., Мусаева Н.Дж., МагеррамоваС.Г., Мустафаева А.Л. Исследование взаимодействия D-(+ )- винной кислоты и нитрата стронция в водных растворах. Вестник БГУ, серия естественных наук,2006, с.28-35.

4. Шахвердиев Я.Х. К вопросу применения метода криоскопии при исследовании растворов. “FİZİKANIN MUASİR PROBLEMLƏRİ” I RESPUBLİKA KONFRANSI, 6-8 dekabr 2007. s.88-89.

5. Shakhverdiyev Ya.Kh., Musayeva N.J., Iskenderova K.A., Khodjaeva S.R. Rechearch of interaction D-(+)-wine acid and tungstenate of sodium in the aqueous solutions. X International Conference of the Problems of Solvatation and Complex Formation in solutions. Susdal, Juli 1-6, 2007. ABSTRACTS V.1, p. 326.

6. К.А.Искендерова, Н.Ш.зайева, Я.Х.Шахвердиев, Н.Дж.Мусаева, Э.Х.Нагиева. Зависимость давления насыщенного пара пинена и масляной кислоты от температуры. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALARI, 7-8 may, 2008. s.73-74

7. Пашаев Б.Г., Гасанов Г.Ш., Шахвердиева С.Я. Параметры активации вязкого течения и структурные особенности в системах карбамид-этанол- вода. стр. 350-351

8. Н.Дж.Мусаева, Я.Х.Шахвердиев, К.А.Искендерова, Э.Х.Нагиева. Исследование взаимодействия тартротовольфраматного комплекса и гидроксида натрия в водных растворах. ATU ELMİ ƏSƏRLƏR FUNDAMENTAL ELMLƏR, 2008, №3, CİLD VII (27), s.136-140

9. Мусаева Н.Дж., Кялбиева А.О., Искендерова К.А., Шахвердиев Я.Х. Исследование некоторых физико-химических свойств водных растворов  D - + - винной кислоты. Азерб. Хим. журн.,2009, №2,с.134-138.

10. Масимов Э.А., Оджагвердиева  С.Я. Шахвердиев  Я.Х., Багиров  Т.О. Влияние молекулярной массы полиэтиленгликоля, температуры и некоторых добавок на фазовую  диаграмму  двухфазных  систем  ПЭГ-цитрат натрия-вода. Успехи современного  естествознания. Россия,2015,№11,с.65-69.

11. Мусаева Н.Дж., Искендерова К.А., Шахвердиев Я.Х., Ахмедов Э.И., ННагиева  Исследование растворов вольфрамата натрия и D-(+)-винной кислоты методами поляриметрии, криоскопии и рН-метрии. Журнал неорган.химии. 2012, №5, стр.832-836

12. Масимов Э.А., Багиров Т.О., Шахвердиев Я.Х. Фазовое расслоение и термодинамические параметры  взаимолействия  в водно-полимерных двухфазных системах. Международный журнал прилладных и фундаментальных исследований. 2015, №3, ч.9,стр.1592-1596.

13. Масимов Э.А., Багиров Т.О., Оджагвердиева С.Я., Шахвердиев Я.Х., Искендерова К.А.  Исследование некоторых водных двухфазных систем на основе полиэтиленгликоля-6000 и солей некоторых органических кислот. Материалы Х1 международной научной технической конференции. Т.2,с.122-126.  25-29 апреля.  2016, г. Севастополь, Россия.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı