19-09-2017
 

Cəfərov Yasin İsa oğlu

Telefon: +(994) 12 438 10 49 
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957- ci ildə Tər-Tər rayonunun Hüsənli kəndində anadan olub. Orta məktəbi Şuşa və Bakı şəhərlərində oxuyub. 1974-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olub və 1979-cu ildə oranı bitirib. 1979-83 illərdə təyinatla AMEA-nın Neft- Kimya Prosesləri institunda işləyib. 1984- cü ildən BDU-nun kimya fakültəsində işləyir. Hal-hazırda fiziki və kolloid kimya kafedrasının dosentidir. 1988-ci ildə “Bəzi Tl-Co(Sb)-Xalkogen sistemlərinin faza tarazlığı və termodinamiki xassələri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 2017-ci ildə “Tallium-stibium (bismut) xalkogenidlərinin və onlar əsasında bərk məhlulların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək “fiziki kimya” və “qeyri-üzvi kimya” ixtisasları üzrə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1974-1979 - tələbə, Kimya fakültəsi, BDU

1988 - k.e.n.,Kimya fakültəsi, BDU

1999 - dosent, Kimya fakültəsi, BDU

2017 - k.e.d., Kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979-1982 - baş laborant, AMEA-nin NKP institutu

1984-1993 - baş laborant, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU

1993-1998 - baş müəllim, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU

1998 - dosent, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU

2019-cu ildən "Kimyanın tədrisi metodikası" kafedrasının müdiridir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Çoxkomponentli xalkogenid sistemlərində faza tarazlığı
Funksional materialların termodinamiki xassələri 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Новые полупроводниковые фазы переменного состава в системе Tl-Bi-S-Se Мат.конф."Современное материаловедение. Достижение и проблемы". Киев, 2005. с.102

2. Физико –химическое исследование систем Tl2S-Tl2X-Bi2X3-Bi2S3 и Tl2X-PbX-Bi2X3 (X=Se, Te). В кн.: XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 2007, т.2, стр.97

3. Полупроводниковые твердые растворы в взаимной системе 3Tl2S+Sb2Se3↔3Tl2Se+Sb2S3. В кн.:Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ и применение. Тезисы докладов XIII Конференции. Нижний Новгород, 2007, с.277-278

4. Some features of phase-formation in mutual systems 3Tl2S+B2VX3 3Tl2X+B2VS3(B-Sb, Bi; X-Se, Te) International conference High Mat Tech. Kiev, Ukraine, 2007, p.94

5. Thermodynamic research of some ternary and fourfold chalkogenides of thallium by method EMF XVI International conference on Chemical Thermodinamics in Russia X International Conference on the problems of solvation and complex Fofmation in Solutions, Suzdal, 2007, Abstracts, vol.11,4/S-384-385

6. Термодинамические свойства халькостибнитов серебра и таллия. ХХIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии, Одесса, 2007, с.279-280

7. Новые нестехиометрические полупроводниковые фазы в системах Tl2X-Sb2X3-Bi2X3 (X-S, Se, Te). Материалы II Международной конференции "Фундаментальные и прикладные проблемы современной химии", Астрахань, 2008, с.154-156

8. Thermodynamic research of the Tl(Ag)-Sb-S systems by method EMF. XVII International conference on chemical thermodynamics in Russia, Kazan, 2009, p .403

9. Особенности фазовых равновесий в системах Tl2X-B2X3-B2'X3 и Tl2X- Tl2X' B2X3'-B2X3 (B, B'-Sb, Bi; X, X'). Материалы V Всеросс.конференции "Физико-хи­мические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах”, ФАГРАН-2010, Воронеж, 2010. с.532-533

10. Фазовые равновесия в системах TlBr-Tl2Se-Tl2Te и TlCl-TlBr-Tl2Se. Материалы V Всеросс.конференции "Физико-хи­мические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах”, ФАГРАН-2010, Воронеж, 2010. с.502-504

11. Некоторые особенности фазовых равновесий в системах Tl2X- Tl2X' - B2X3'-B2X3 (B-Sb, Bi; X, X'-S, Se, Te).X Межд.Курнаковское совещание по физико-химическому анализу, Пермь, 2010, с.132

12. Поверх­ность ликвидуса и кристаллизация фаз в системе Tl-Bi-Te. VIII Межд. научная конф. "Ки­не­тика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации вещества", Иваново, 2014, с.154

13. Фазовая диаграмма и термодинамические свойства системы Tl-Bi-Te. II Bсерос. науч. конф. «Экологобезопасные и ресур­со­сбе­ре­гаю­щие технологии и материалы, Улан-Уде, 2014, c. 54-55

14. Исследование твердофазных равновесий и термодинамических свойств фаз во взаимной системе Tl,Sb||S, Se методом ЭДС. VII Научно-практ. конф. «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 2015, г. Плёс, Ивановская область, Россия, с. 107

15. Получение высокочистых монокристаллов и изучение их радиационных свойств Tl3SbS3-xSex. XV Всероссийская конференция "Высокочистые вещества и материалы. получение, анализ, применение", Нижний Новгород, 2015. C.117

16. Некоторые политермические сечения фазовой диаграммы системы Tl-Fe-Se. VII Всерос. Конф. "физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах- ФАГРАН-2015", Воронеж, 2015, с.127

17. Phase Diagram of the Tl2Se –TlSe-TlFeSe2 System. 3rdinternational turkic world conference on chemical sciences and technologies (3rd itwccst) 10-13 september , 2017, s.211

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Я.И.Джафаров, М.Б.Бабанлы, А.А.Кулиев. Системы Tl2Se (Tl9SbSe6, TlSe, TlSbSe2)-Sb. Ж. неорган. химии 1998, т. 43, №4, с.691-693

2. Я.И.Джафаров, М.Б.Бабанлы, А.А.Кулиев. Системы Tl2Se-Sb2Se3, TlSe- TlSbSe2 (Tl9SbSe6 ). Ж. неорган. химии 1998, т. 43, №5, с.858-860

3. Я.И.Джафаров, М.Б.Бабанлы, А.А.Кулиев. Система Tl-Sb-Se. Ж. неорган. химии 1998, т. 43, №8, с.1385-1391

4. Я.И.Джафаров, А.А.Кулиев. Фазовые равновесия и термодинамические свойства системы Tl-Co-Se. Вестник БГУ, сер. естест. Наук.1998, №1, с. 31-38

5. М.Б. Бабанлы, С.М. Вейсова, З.А. Гусейнов, Я.И.Джафаров. Квазитройная система Tl2Se-Sb2Se3-Bi2Se3. Ж. Неорган. химии 2002, т.47, №6, с.1020-1025

6. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, М.Б.Бабанлы. Взаимная система 3Tl2S+Bi2Se3→3Tl2Se+Bi2S.Ж. неорган. химии, 2006, т.51, №5, с.871-875

7. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, Ю.И.Шихиев, М.Б.Бабанлы. Термодинамическое исследование системы TlBiS2- TlBiSе2. Вестник БГУ. Серия естеств. наук 2006, №3, с.40-45

8. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, Ю.И.Шихиев, М.Б.Бабанлы. Взаимная система 3TlSbS2+2Sb2Se3→3TlSbSe2+2Sb2S3. Азерб. химич. журнал 2006, №2, с.161-165

9. Мс.Б.Бабанлы, З.Э.Салимов, М.Р.Аллазов, Я.И.Джафаров. Быстрозакаленные сплавы Ti35Hf15N50-xCux. В кн: Физико-химический анализ и неорганическое материаловедение. Баку, 2007, стр.129-134

10. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, М.Б.Бабанлы. Взаимная система 3Tl2S+Sb2Se3↔3Tl2Se+ Sb2S3//Журн. неорганической химии. 2008, т.53, №1, с.153-159

11. Ya.İ.Jafarov, N.A.Rzaeva, and M.B.Babanly Phase Equilibria in the Tl2S-Tl2Te-Tl9BiTe6-TLBiS2 System// İnorqanic Materials, 2008, vol 44, №11, p.1183-1186

12. Mс.Б.Бабанлы, М.Р.Аллазов, Я.И.Джафаров. Фазовые и структурные состояние многокомпонентных сплавов на основе Ti Ni.// Вестник БГУ, 2008, №1, с.18-27

13. Я.И.Джафаров. Система TlSbS2-TlBiS2-Bi2S3-Sb2S3 // Az. TU Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Bakı, 2008, 25, №1, c. 91-93.

14. Я.И.Джафаров. Термодинамическое исследование системы TlSbS2-TlBiS2 методом ЭДС// Химические проблемы. 2008, №2,с.338-390.

15. Я.И.Джафаров, А.М.Мирзоева, М.Б.Бабанлы. Квазитройная система Tl2S–Sb2S3–Bi2S3 . Ж.Неорган.химии, 2009, т. 54, №11, с.1920-1924.

16. Я.И.Джафаров. Системы TISbS2 (Tl3SbS3)-TI9SbTe6 //Азерб. хим. журнал. 2010, № 4, с.192-194

17. Я.И.Джафаров, И.М. Бабанлы, С.З. Имамалиева, М.Б.Бабанлы. Твердофазные равновесия в системе Tl-Sb-S и термодинамические свойства тройных соединений. Неоганические материалы. 2011. Т. 47. № 6. с. 654-657

18. Я.И.Джафаров. Фазовые равновесия в системе TISbSe2-TISbTe2 и некоторые свойства твердых растворов. Азерб. хим. журнал. 2011, № 1, c.191-195

19. Я.И.Джафаров. Новые фазы переменного состава во взаимной системе Tl2Se+Sb2Te3↔3Tl2Te+Sb2Se3. Азерб.хим.журнал. 2012, №4, с.111-116

20. Я.И.Джафаров. Система Tl2S-Tl2Te-Tl9SbTe6 и сравнительный анализ фазовых диаграмм родственных систем. Успехи современного естествозна-ния 2013, №1, с.88-91

21. Jafarov Y.İ., Babanly M.B., Shevelkov A.V., Aliev Z.S. Experimental investigation of the 3Tl2Se+Sb2Te3↔3Tl2Te+Sb2Se3 phase diagram. Journal of Alloys and compounds 2013, 555, p.184-192

22. Джафаров Я.И. Фазовые равновесия в системе TlBiS2-TlBiTe2-Bi2Te3-Bi2S3. Вестник БГУ. Серия естеств.наук, 2013 № 2. с.10-16.

23. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабаев А.К., Бабанлы М.Б. Термодинамическое исследование системы Tl-Bi-Te методом ЭДС. АХЖ, 2013, №3, с.75-79

24. Jafarov Y.İ., Babanly M. B., Amiraslanov I.R., Gasimov V.A., Shevelkov A.V., Aliev Z.S. Study of the 3Tl2S+Sb2Te3+3Tl2Te+Sb2S3 reciprocal system. Journal of Alloys and Compounds 582 (2014) 659–669

25. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Зломанов В.П., Бабанлы М.Б., Фазовые равновесия во взаимной системе 3Tl2S+Bi2Te3↔3Tl2Te+Bi2S3. Неорганические материалы, 2014, т.50, №6, с.597-604

26. Jafarov Y.İ., Системы TIBiS2(Bi2Te2S)-TIBiTe2. Journal of Qafqaz University-Physics, 2014, v.2, N1, pp.92-95

27. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Физико-химическое исследование подсистем Tl-Tl2Te-Tl9BiTe6-Bi. Современные наукоемкие технологии, РАЕ, 2014, №3, 142-146

28. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Некоторые политермические сечения фазовой диаграммы системы Tl-Bi-Te. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РАЕ, 2014, №5, ч.2, с.51-55

29. Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. Фазовые равновесия в системе Tl2S-Sb2S3-S. European Applied Sciences, 2014, №3, с.142-148

30. Джафаров Я.И. Некоторые закономерности характера фазообразования и термодинамических функций образования тройных халькостибнитов и хальковисмутитов таллия. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, РАЕ, 2015, №7, ч.1, с.34-39

31. Babanly M. B., Jafarov Y.İ., Aliev Z.S., Amiraslanov I.R. Chemistry Of Thallium-Based Topological Insulators. American Chemical Sciences Journal, 2016, 10(1), pp. 1-13

32. Cəfərov Y.İ., Sevda A.İ., Ziya S.A., Samira Z.İ., Yusif A.Y., Mahammad B.B. Experimental study of the phase diagram and thermodynamic properties of the Tl-Sb-S system. CALPHAD: Computer coupling of phase diagrams and thermochemistry 55 (2016) 231-237

33. S. Imamaliyeva, S. Musayeva, D. Babanly, Y. Jafarov, D. Taghiyev, M. Babanly. Experimental determination of the thermodynamic functions for bismuth chalcoiodides by EMF method. Thermochimica Acta, 2018

KİTABLAR

1. Бabanlı M.Б., Cəfərov Y.İ., Mustafayeva А.L. İkikomponentli sistemlərdə maye-buxar tarazlığı. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı. 1999, 72 s.

2. Cəfərov Y.İ. Elektrolit məhlulları nəzəriyələri.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı 2007,131 s.

3. Əhmədov E.İ., Məmmədov S.E., Cəfərov Y.İ., Şəmilov N.T., Qəhrəmanov T.O. Fiziki kimyadan məsələlər. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 156 s.

4. Cəfərov Y.İ. Fiziki və kolloid kinmya. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2011, Uniprint, 184 s.

5. Əhmədov E.İ, Məmmədov S.E., Cəfərov Y.İ., Rzayeva N.A. Fiziki kimya, II hissə .Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2014, UniPrint, 412 s.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı