19-09-2017
 

Mirzəliyeva Səkinə Eylaz qızı

İş telefonu: +(99412)538-10-49

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-cı il iyulun 8-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1977- ci illərdə Bakı şəhərində orta məktəbdə oxuyub. 1977-1982-ci illərdə BDU-nun kimya fakültəsində təhsil alıb. 1995-ci ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1982, Kimya fakültəsi, BDU
1992, k.e.n., „Fenolun kükürdlü birləşmələri (sintez və xassələri)“

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982-1987, kimyaçı mühəndis, AEA, Aşqarlar Kimyası İnstitutu
1987-1991, aspirant, AEA, Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AKİ)
1992-1995, kiçik elmi işçi, AEA, AKİ
1995-1999, kiçik elmi işçi, „Metal kompleks katalizatorları“, ETL-sı, Kimya fakültəsi, BDU
1999-2007, böyük elmi işçi, „Metal kompleks katalizatorları“, ETL-sı, Kimya fakültəsi, BDU
2007-2009, müəllim, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU
2014-dosent, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Heterogen kataliz

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1998, Bakı, Y.Məmmədəliyev adına III Beynəlxalq neftkimya konfransı 
2002, Bakı, Y.Məmmədəliyev adına V Beynəlxalq neftkimya konfransı
2004, Sumqayıt, „Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi“, V Beynəlxalq Elmi konfransının materialları
2007, Bakı, Akad. Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri“ Beynəlxalq Elmi konfrans
2008, Bakı, Azərbaycan, Akad. M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olumuş Elmi Konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. «Üzvi katalizdə seolit katalizatorlarınınyeni tətbiq imkanları», Kimya Problemləri jurnalı, 2005, 4
2. «n-heksanın izomerləşmə reaksiyasında kobalt saxlayan seolit katalizatorları. Neft kimyası və neft emalı prosesləri jurnalı», 2006, 1
3. «Pd saxlayan biseolit katalizatorlarda yüngül benzin fraksiyalarının izomerləşməsi», BDU xəbərləri, 2006
4. “Yüksəksilisiumlu ultrasil seolitlərin turş –OH qruplarının formalaşması və onların M-ksilolun izomerləşməsində katalitik aktivliyi”, Kimya Problemləri jurnalı, 2007, 1
5. „Fosfor və qallium ilə modifikasiya olunmuş pentasildə n-Heptanın aromatikləşməsi“, Kimya Problemləri jurnalı, 2008 , 2
6. Гидроизомеризация n-гептана и n-нонана на Pd-цеолитном катализаторе, модифицированном голъмием// Нефтепереработка и Нефтехимия. Москва, №3, 2013, с.26-27
7. n-Hentane isomerization over bicationic palladium contain-ing zeolites of Y-type// Young scientist  USA. Natural Science. Physical science. Lulu 2014  p.8-10
8. Диаграммы распределения электронных полос квазиатомов в халькогенидах AIII(AV)BVI-Cl(Br)// Kimya Problemləri Jurnalı, №1, 2014, s.142-145, 2013
9. Hydroizomerization of n-paraffin hydrocarbons C8-C16 on Pt-containing structural types zeolites/1st International Scientific Conference of young scientists and specialists. The role of multidisciplinary approach in solution of actual problems of fundamental and applied sciences (earth, technical and chemical). Book of Abstracs. Baku 15-16 Octo-ber,  2014, p.384

KİTABLARI
1. S.M.Hacıyev, S.E.Mirzəliyeva "Termokimya" 2009.
2. S.M.Hacıyev, A.L.Mustafayeva, N.A.Rzayeva, S.E.Mirzəliyeva "Kimyəvi termodinamika" 2010 dərs vəsaiti
3. Q.M.Bayramov, S.E.Mirzəliyeva "Elektrokimyaya aid praktikum". 2010 dərs vəsaiti
4. S.E.Mirzəliyeva, Ş.T.Şəmilov, A.Q.Əliyeva "Kimyəvi cərəyan mənbələri və yanacaq elementləri" 2010. dərs vəsaiti
5. N.T.Şəmilov, S.E.Mirzəliyeva, G.X.Vəliyeva. “Tətbiqi elektrokimyadan praktikum” Bakı 2012

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı