19-09-2017
 

Qəhrəmanov Taleh Orduxan oğlu

İş telefonu: (+99412)538-10-49
e-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci il 25 apreldə Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu St. anadan olub.1979-cu ildə Cəbrayıl rayonu Şükürbəyli kənd orta məktəbini bitirib.1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olunub.1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirib. 1998-ci ildə BDU-nun Fiziki və kolloid kimya kafedrasında Fiziki kimya ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olmuşdur.1998-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsində baş laborant, 2005-ci ildən müəllim, 2007-ci ildən dosent vəzifəsində calışır. 2007-2015-ci illərdə kimya fakültəsinin dekan müavini işləmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsini bitirib
1997-2000-ci il aspiranturada təhsil almışdır
25.10. 2003-cü ildə”Şabazitin kation mübadilə formalarında suyun sorbsiyasının differensial istiliyi”mövzusunda namizədlik dissertasiyasinı müdafiə etmişdirş.
27.01.2004-cü ildə kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

16.11.2013- “Kimyəvi kinetika və kataliz” 2316.01 ixtisasında elmlər doktoru proqramı üzrə BDU-nun qiyabi doktoranturasına qəbul olmuşdur. Doktorluq dissertasiyasının planına uyğun olaraq M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində kimya fakültəısinin Fiziki kimya kafedrasinda akademik V.V. Lunin və prof .İ. İ. İvanovanın rəhbərliyi altında yeni katalitik sistemlər iştirakında aparılan tədqiqatlarda yaxından iştirak edir. T.O. Qəhrəmanov Rusiya Elmlər Akademiyası Q.K Boreskov adına Kataliz İnstitutunun akademiki V.İ. Buxtiyarov, Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin pro­fessoru L.G. Voskresenski və onların elmi qrupu ilə də sıx əməkdaşlıq edir və dəfələrlə MDU-da, eləcə də, RXDU(RUDN)-də elmi məzuniyyətlərdə olmuş və yeni nəticələr əldə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsi 
Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildən BDU-nun “ Fiziki və kolloid" kimya kafedrasında baş laborabant kimi başlamışdır
III və IV kurslarda “ Fiziki tədqiqat metodları“, „Fiziki kimya“,“Kolloid kimya“ fənlərindən dərs aparır.120 elmi əsərin müəllifidir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrant layihəsinin iştirakçısıdır. T.O. Qəhrəmanov Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılmış “Sabah” qruplarına Fiziki kimya , Kimyada fiziki metodlar, Təhsilin idarə olunması, Texniki fənlərin öyrədilməsi fənlərini tədris edir. T. O Qəhrəmanov Respublika və xarici elmi mətbuatda nəşr olunmuş 120-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 3 dərs vəsaiti və 2 metodiki vəsaitin və 4 tədris proqramının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kristallik alümosilikat formalarından biri olan Seolitlərdə sorbsiya prosesinin qruluş-əlaqə baxımından təhlili. Seolit katalizatorlarının iştirakında aromatik karbohidrogenlərin spirtlərlə alkilləşməsinin qanunauyğunluqları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Kислотные и каталитические свойства высококремнеземных цеолитов в реакции алкилирования этилбензола этанолом. III Всероссийская научная конференция (с международным участи- ем) «Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализато- ров и адсорбентов». 26 – 30 июня 2018 г. Иваново: Иван. гос.хим.-технол. ун-т. Иваново. 2018.c 81
 2. Физико-химические и каталитические свойства модифицированных высококремнеземных цеолитов в реакции этилирования бензола и этилбензола. II Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Актуальные проблемы адсорбции и катали- за». 28 июня – 30 июня 2017 г. Плёс. – ФГБОУ ВО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново. 2017. – 402 с.
 3. Физико- Химичские И Каталитические Свойства Цеолитов ZSM-5 Модифициро-ванных Редкоземельными Металлами в Реакции Этилирования Толуола И Этилбензола. V Российская конференция (с международным участием) Актуальные проблемы нефтехимии . Посвящена па-мяти академика В.Н. Ипатьева.18-21 октября 2016 г, г.Звенигород. c.272-273
 4. Каталитические свойства ултрасилов, модифицированных фосфором и титаном в реакциии этилирования этилбензола. Цеолиты и Мезопористые Материалы: Достижения и переспективы
 5. Тезисы докладов 7-ая Всероссийской Цеолитной Конфренци. Звенигород 16-18 июня, 2015г, с.189-190.
 6. Физико-химические и каталитические свойства ультрасилов модифицированных бором и фосфором в реакции этилирования толуола. Актуальные проблемы естетственных наук Материалы Международной заочной научно-практической конференции. Томбов 2015.с.115

SEÇiLMiŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2005 - Kation əvəzlənmiş Şabazitdə böyük boşluqda formalaşmış klasterlərin quruluşu haqqında. Azərbaycan Kimya Jurnalı Sayı no:5
 2. 2007 - Termodinamikanın 1-ci qanunu. Termokimya Metodik Vəsait
 3. 2007 - Elektrokimyəvi proseslər.Metodiki Vəsait
 4. 2007 - Şabazitdə Hidrat komplekslərinin spektral və energetik xarakteristikaları. BDU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası
 5. 2008 - H-ultrasildə Toluolun Etilləşməsi reaksiyasına fiziki, kimyəvi və katalitik xassələrinə Fosforun miqdarının təsiriş Sankt Peterburq Tətbiqi kimya jurnalı
 6. 2009 - Влияние содержание фосфора на физоко-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования толуола. Журнал «Прикладная Химия», 2009,Т.82, 3, с.518-520.
 7. 2009 - Селективное алкилирование толуола этанолом на высококремнезнмном цеолите, модифицированном лантаном. «Журнал научных публикации аспирантов и докторантов».     2009 г, с 110-112.
 8. 2010 - Влияние содержание фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-ултрасила в реакции этиллирования этилбензола .Жур.Прикладная Химия, 2010.т.83,6.
 9. 2010 - Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модицированном кадмием Жур.Нефтехимия, 2010,т 50,с1-3
 10. 2011 - Селективная изомеризация и Алкилирование Ароматических Углеводородов на модифицированных пентасилах. 6-ая Всероссийская Цеолитная Конференция.Звенигород 14-16 йюня 2011. с.186-187
 11. 2011 - Этилирование Толуола Этанолом на высококремнеземном цеолите, модифицированном цинком.ЖУР."Успехи современного естествознания",2011.№7,с.152-153
 12. 2012-(2013) - Toluene ethylation with ethanol on zinc-promoted   h-zsm-5 zeoliten,Journal of Qafqaz University Cemistru and Biology.An International Yornal , №34 .p15-17
 13. 2012 - Физико-химические и каталитические свойства борсодержащих ультрасилов и реакции етилирования толуола. Журнал «Вопросы химии и химической технологии»
 14. 2012 - Алкилирование толуола этанолам на боросодержащих пентасилах. II Отреслевая научно-производственная конференция «Интеграция Науки и Производства», 30 ноября 2012 г., г. Салават
 15. 2013 - Влияние природы обменного катиона на каталитические и ксилотные свойства Н пентасилов в реакции алкилирования  толуола метанолом ,Kimya Problemləri Jurnalı ,  2013, №1 , с.45-50
 16. 2014 - Influence of the Rare-Earth Elements Concentration on Catalytic and Physicochemical Properties of Pentasils in Toluene Alkylation with Methanol.Jurnal Young scientist USA.Natural Science,4 page
 17. 2016 - Alkylation of o-xylene with t-butanol on the Y type of zeolites modified by transitional elements. Chemical Senses, Issue 9 (2), (November), Volume 41. “Oxford University Press”, 2016. Pages.914-922
 18. 2016 - Alkylation of Toluene by Ethanole on La-Modified HZSM-5 Zeolite Catalysts. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology. JECET; June 2016- August 2016; Sec. A; Vol.5. No.3, p.540-545.
 19. 2017 - Влияние Модифицирования на кислотные и каталитические свойства Высококремеземных цеолитов в реакции метилирования этилбензола. Kimya Problemləri Jurnalı, 2017 (15) 3,s 309-314
 20. 2018 - ALKYLATION OF AROMATIC HYDROCARBONS C7-C8 WITH ONE-ATOMIC SATURATED CI-C4 ALCOHOLS ON ZEOLITES. European Science №5(37), 2018 London. United Kingdom. http:// scientific-publication.com

KİTABLAR

 1. 2008 - Tətbiqi elektrokimya. Dərs vəsaiti
 2. 2009 - Fiziki Kimyadan məsələlər. Dərs vəsaiti
 3. 2007 - Elektrokimyəvi proseslər.Metodiki Vəsait
 4. 2007 - Termodinamikanın 1-ci qanunu. Termokimya Metodik Vəsait

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı