19-09-2017
 

Qəhrəmanov Taleh Orduxan oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu qəsəbəsində anadan olub. 1989-cu ildə Şükürbəyli kənd orta məktəbini  bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARLI

1997 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini kimyaçı-müəllim ixtisası üzrə bitirib

2003 Kimya elmləri namizədi. Dissertasiya işinin mövzusu: “Şabazitin kation mübadilə formalarında suyun sorbsiyasının diferensial istiliyi”

2007 Dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-2005 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş laborant

2005-2007 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, müəllim

2007-2015 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini

2015-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, dosent

hal-hazıradək 

2019-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin  Kimya fakültəsinin Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini

hal-hazıradək  

MÜKAFATLAR

2019   “Bakı Dövlət Universitetinin 100 İlliyi (1919-2109)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

 1. Kristallik alümosilikat formalarından biri olan seolitlərdə sorbsiya prosesinin qruluş-əlaqə baxımından təhlili.
 2. Seolit katalizatorlarının iştirakında aromatik karbohidrogenlərin spirtlərlə alkilləşməsinin qanunauyğunluqları

Respublika və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuş 250-dən çox elmi işin və 5 kitabın(dərs vəsaiti, metodiki vəsait) müəllifidir.   20 dən çox Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrinin tezisləri çap olunub. Ed 2.16 Dissertasiya Şurasının 2307.01-Fiziki kimya ixtisası üzrə Elmi seminarının üzvüdür

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, SİMPOZİUM VƏ SEMİNARLARDA İŞTİRAKI 

2008 5-ая Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы», Звенигород

2013 II Отраслевая научно-про­изводственная конференция «Интеграция науки и производства», Салават

2015 7-ая Всероссийская цеолитная конференция  «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы» Тезисы и докладов 7-ая всероссийской цеолитной конференции, Звенигород

2017 Kонференция «Химия и химическое образование XXI века», Санкт-Петербург

2017 II международная конференция «Совроменные рещения научных и производственных задач в химия и нефтехимии», Казань

2017 II Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Актуальные проблемы адсорбции и катализа», Плес

2018 XII Международная конференция молодых ученных по нефтехимия, Звенигород

2018 XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», Суздаль

2019 12th International Conference «Nuclear and Radiation Physics 1st International Conference «Nuclear and Radiation Technologies in Medicine, Industry and Agriculture» 10th Workshop «Asian Nuclear Reaction Database Development», Almaty

2020 Современные проблемы химии, технологии и фармации. Международная научно-практическая конференция, Чебоксары

2021 9-ая Всероссийская цеолитная конференция цеолиты и мезопористые материалы:достижениея и перспективы, Грозный

ÖLKƏDAXİLİ  LAYİHƏLƏR

2018-2019 “Triazapentadien əsaslı komplekslərin sintezi və katalizdə tətbiq imkanları”. 27 iyul 2018-ci il tarixli EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)-71/06/4-M-08 nömrəli müqaviləyə əsasən. Donor: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. Layihənin icraçısı.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Taleh Qəhrəmanov. Borla modifikasiya olunmuş ZSM-5 seoliti iştirakında etilbenzolun metanolla alkilləşməsi reaksiyasının qanunauyğunluqları Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Təbiət və tibb elmləri seriyası. 2022, №3 (116), s.100-105. İSSN 2223-5124
 2. Искендерова А.А., Гахраманов Т.О., Мамедов С.Э., Мамедов Э.С., Ахмедов Э.И. Эффект модифицирования цеолита HZSM-5 иттрием в реакции алкилирования бензола этанолом. Башкирский химический журнал. 2021. Том 28. №1. с.45-50. DOI: 10.17122/bcj_2021_1_45_50
 3. Гахраманов Т.О., Мамедов С.Э.. Эффект влияния мольного отношения SiO2/AL2O3 на свойства цеолита HZSM-5 в реакции алкилирования толуола этанолом. Башкирский химический журнал. 2020. Том 27. № 3, c.43-46 DOI: 10.17122/bcj-2020-3-43-46
 4. Gahramanov T.O.. Selective alkylation of ethylbenzene with ethanol on P-containing zeolite ZSM-5 modified by titanium and zirconium. Eastern European Scientific Journal 2019. 4. 94-100. DOI: 10.12851/EESJ2019
 5. Gahramanov T.O.. Alkylation of aromatic hydrocarbons C7-C8 with one-atomic saturated C1-C4 alcohols on zeolites. European Science London. United Kingdom 2018. pp.171-179.
 6. Эминова С.Ф., Гахраманов. Т. О.,  Мамедов С.Э., Ахмедов Е.И. Влияние модифицирования на кислотные и каталитические свойства высококремеземных цеолитов в реакции метилирования этилбензола. Kimya Problemləri Jurnalı 2017. pp.309-314.
 7. Maharramov A.M., Fedosov D.A., Eminova S.E., Mamedov S.E., Akhmedov E.I. Alkylation of toluene by ethanole on La-modified HZSM-5 zeolite catalysts. Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology 2016. pp.540-545
 8. Gunay Veliyeva, Eldar Ahmadov, Sabit Mamedov. Alkylation of o-xylene with t-butanol on the Y type of zeolites modified by transitional elements, Chemical Senses, Issue “Oxford University Press” 2016. pp.914-922.
 9. Gahramanov T., Akhmedov E., Akhmedova N., Makhmudova N. Influence of the Rare-Earth Elements Concentration on Catalytic and Physicochemical Properties of Pentasils in Toluene Alkylation with Methanol, Jurnal Young scientist USA.Natural Science 2014. pp.58-66
 10. Гахраманов Т.О., Мамедов Э.С., Ахмедов Э.И., Махмудова Н.И.. Влияние природы обменного катиона на каталитические и ксилотные свойства Н-пентасилов в реакции алкилирования толуола метанолом. Kimya Problemləri Jurnalı. 2013. c.45-50.
 11. Mamedov S.E., Gahramanov T.O., Akmedov E.I., Mamedov E.S. Toluene ethylation with ethanol on zinc-promoted H-ZSM-5 zeoliten. Journal of Qafqaz University. 2012. pp.15-17.
 12. Гахраманов Т.О., Мамедов Э.С., Ахмедов Э.И., Мустафаева Р.М., Ахмедова Н.Ф.. Физико-химические и каталитические свойства борсодержащих ультрасилов и реакции этилирования толуола, Журнал «Вопросы химии и химической технологии». 2012. c.35-37.
 13. Мамедов Э.С., Ахмедов Э.И., Гахраманов Т.О.. Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модифицированном цинком. Журнал "Успехи современного естествознания". 2011. c.152–153. https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=27179
 14. Гахраманов. Т.О., Алиев И.А., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С. Влияние содержание фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-ултрасила в реакции этиллирования этилбензола. Журнал «Прикладной Химии» 2010. c.1035-1037.
 15. Алиев И.А., Гахраманов Т.О., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С.. Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модифицированном кадмием. Журнал Нефтехимия. 2010. Т.50. c.383-386. https://DOİ.org/10.1134/S0965544110050099
 16. Гахраманов Т.О., Мамедов Э.С.. Селективное алкилирование толуола этанолом на высококремнезнмном цеолите, модифицированном лантаном, «Журнал научных публикации аспирантов и докторантов» 2009. c.110-112. https://jurnal.org/articles/2009/chem4.html
 17. Гахраманов Т.О., Алиев И.А., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С.. Влияние содержание фосфора на физоко-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования толуола, Журнал «Прикладной Химии». 2008. c.518-520.
 18. Qəhrəmanov T.O., Мирзаи C.İ., Osman-zadə Ş.C.. Şabazitdə Hidrat komplekslərinin spektral və energetik xarakteristikaları. BDU xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası. 2007. s.25-28.
 19. Гахраманов Т.О., Осман-заде Ш.Д., Мирзаи Дж.И., Ахмедов Э.И.. Дифференциальные теплоты сорбции паров воды синтетическим Са-шабазитом. Журнал Физической химии. 2000. Т, №7. c.1337-1338.

KİTABLAR

 1. C.İ.Mirzai, F.A.Həşimov, X.A.Sadıxov, T.O.Qəhrəmanov. Elektrokimyəvi proseslər. Metodik vəsait. “Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasi” nəşriyyatı (ADNSU), Bakı. 2007
 2. N.T.Şəmilov, Q.M.Bayramov, T.O.Qəhrəmanov. Tətbiqi elektrokimya. Dərs vəsaiti. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, Bakı. 2008
 3. E.İ.Əhmədov, S.E.Məmmədov, Y.İ.Cəfərov, N.T.Şəmilov, T.O.Qəhrəmanov. Fiziki kimyadan məsələlər. Dərs vəsaiti. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, Bakı. 2009
 4. S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov, S.E.Mirzəliyeva, N.T.Şəmilov. Kolloid kimyadan praktikum. Dərs vəsaiti. “Bakı Universiteti” nəşiriyyatı, Bakı. 2019

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı