19-09-2017
 

Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18 iyul 1980-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda anadan olub. 1998-ci ildə Şahbuz qəsəbə orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2002 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini Kimyaçı ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini bitirib

2004 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini Elektrokimya ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini bitirib

2008 "Fiziki kimya" ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi. Dissertasiya işinin mövzusu: "Etilbenzol və ksilolların çevrilməsində modifikasiya olunmuş seolitlərin quruluş faktorlarının və turşuluğunun təsiri"

2017 Dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-2013 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş laborant

2013-2016 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, müəllim

2016-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, dosent 

hal-hazıradək

2019-2022 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Tədris işləri üzrə dekan müavini

2022-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin dekanı

hal-hazıradək

MÜKAFATLAR

2019 “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

Polimetal seolit katalizatorları iştirakında C8 alkilaromatik karbohidrogenlərin çevrilməsinin qanunauyğunluqlarının tədqiqi

Respublika və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuş 100-dən çox elmi əsərin və 2 kitabın müəllifidir. 20-dən çox Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrinin tezisləri çap olunub. Ed 2.16 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, SİMPOZİUM VƏ SEMİNARLARDA İŞTİRAKI  

2008 5-ая Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы», Звенигород 

2013 II Отраслевая научно-про­изводственная конференция «Интеграция науки и производства», Салават 

2015 7-ая Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы», Звенигород

2017 Kонференция «Химия и химическое образование XXI века», Санкт-Петербург 

2017 II международная конференция «Совроменные рещения научных и производственных задач в химия и нефтехимии», Казан 

2017 II Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Актуальные проблемы адсорбции и катализа», Плес

2018 XII Международная конференция молодых ученных по нефтехимия, Звенигород

2018 Kонференция «Химия, химические технологии и экология: наука, производство, оброзования», Махачкала

2021 VI Международная научная конференция по химии и химической технологии, Иваново

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. F.Sh. Kerimli, T.M. Ilyasli, S.E. Mamedov, N.F. Akhmedova, E.S. Mammadov, N.I. Makhmudova, E.I. Akhmedov.  Evaluation of the properties of ZSM-5 type zeolites modified with CexMg1–x Al2O4 nanopowders in the toluene disproportionation reaction, Petroleum chemistry, 2021, v.61, p.895-900 https://doi.org/10.1134/S0965544121080041
 2. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов. Селективное диспропорционирование толуола на модифицированных пентасилах, «Башкирский химический журнал»,T27,  №2, 2020, c.64-69 DOI: 10.17122/bcj202026469
 3. Ф.Ш.Керимли. Влияние концентрации кадмия на физико-химические и каталитические свойства пентасилов в реакции. Журнал химические проблемы, №1, 2019, c.129-134 Doi.org/10.32737/2221-8688-2019-1-129-134 
 4. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов. Диспропорционирование толуола на пентасилах модифицированных редкоземельными элементами, Молодой ученый, №47 (233), 2018, c.21-24 https://moluch.ru/archive/233/54039/ 
 5. Ф.Ш.Керимли, А.М.Магеррамов, С.Э. Мамедов. Влияния природы и концентрации редкоземелных элментов на физико-химические и каталитические свойства Н-пентасила в реакции диспропорционирования этилбензола, Журнал химические проблемы, №4, 2017, c.425-430 https://chemprob.org/wp-content/uploads/2018/07/2017-4-1-425-1.pdf
 6. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мамедов, M.X.Aннагиев. Закономерности превращения ксилолов на модифицированном клиноптилолите, Доклады НАНА, 2005, Т.61, № 6, с.56-58
 7. Ф.Ш.Керимли, А.М.Магеррамов, С.Э. Мамедов, Х.М.Азмамедова. Изомеризация смеси ксилолов и этилбензола на полиметаллическом катализаторе, Нефтепереработка и нефтехимия, 2017, №9, c.21-22 https://www.npnh.ru/arkhiv/2017/172
 8. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов.Влияние мольного соотношения SiO2/Al2O3 на кислотные и каталитические свойства цеолита НZSM-5 в реакции диспропор-ционирования этилбензола, «Молодой Ученый» международный научный журнал, 2017, №27(161), c.12-14 https://moluch.ru/archive/161/45069/
 9. Ф.Ш.Керимли, А.М.Магеррамов, Х.М.Азмамедова, С.Э. Мамедов. Изомеризация м-ксилола на полиметаллических цеолитных катализаторов, Журнал химические проблемы, №4, 2016, с 390 https://chemprob.org/wp-content/uploads/2018/07/2016-4-1-390.pdf
 10. Ф.Ш.Керимли, Х.М.Азмамедова, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов. Изомеризация м-ксилола на биметаллических цеолитных катализатора, Журнал химические проблемы, №1, 2014, с.87-89 https://chemprob.org/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D0%B8-3.pdf
 11. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ш.Г.Гусейнова. Закономерности превращения ксилолов на модифицированном природном мордените. Химическая технология, том 14, №3, 2013 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19081202
 12. Ş.Kərimli, X.M.Əzməmmədova, S.E.Məmmədov, E.İ.Əhmədov. Pt və Pd pentasil katalizatorlarının fiziki-kimyəvi və m-ksilolun izomerləşmə reaksiyasında katalitik xassələri, Kimyа problemləri jurnalı, №3, 2013 https://chemprob.org/wp-content/uploads/2018/07/%D0%90%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-4.pdf
 13. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, И.А.Алиев, Х.М.Азмамедова, С.Э. Мамедов, Влияния концентрации лантана на кислотные и каталитические свойства H-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола, Журнал прикладной химии, 2009, т 82, вып. 5, с.862-863 https://doi.org/10.1134/S1070427209050334 
 14. Ф.Ш.Керимли, Х.М.Азмамедова, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов.  Изомеризация смеси ксилолoв и этилбензола на модифицированных ультрасилах, Нефтепереработка и нефтехимия, Москва 2009, №2, с.36 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15581135
 15. Х.М.Азмамедова, Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов.  Изомеризация м-ксилола на цеолитах типа ультрасила, модифицированных кадмием и цинком, Журнал химических проблем, 2008, №2
 16. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева, Э.Б.Нурмамедов, С.Э.Мамедов. Эволюция кислотных ОН-групп высококремнеземных цеолитов типа ультрасила и их каталитическая активность в изомеризации м-ксилола , Журнал химических проблем, 2007, №1, с.112-115
 17. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Н.И.Махмудова, Э.И.Ахмедов. Влияние лантана и термообработки на на каталитическую активность и селективность действия ВК-цеолита типа пентасила в превращении м-ксилола, Вестник Бакинский Университета, серия естественных наук, 2007, № 1, с.19-23
 18. 2. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, Н.И.Махмудова. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойстве Н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола, Журнал прикладной химии, 2006,T.79 вып.10, с 1741-1743 https://doi.org/10.1134/S1070427206100363

KİTABLAR

 1. N.T.Şəmilov, F.Ş.Kərimli, F.E.Hüseynov. Qaz xromatoqrafiyası, Uniprint, Bakı 2010 
 2. S.E.Məmmədov, E.İ.Əhmədov, F.Ş.Kərimli. Heterogen kataliz, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı 2017

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı