19-09-2017
 

Kərimli Fuad Şəmsəddin oğlu

Tel.: (+99412) 538-10-49
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980-ci ildə Naxçıvanda MR-ın Şahbuz rayonunda anadan olub. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinə daxil olub. 2000-2004-cü illərdə fakultə TEC-nin sədri və fakultə Elmi Şurasinin üzvü olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2002 - kimya fakultəsi, Baki Dövlət Universiteti (bakalavr).
2004 - kimya fakultəsi, Baki Dövlət Universiteti (magistratura).
2007 - k.e.n.,«Etilbenzol və ksilolların çevrilməsində modifikasiya olunmuş seolitlərin quruluş faktorlarının və turşuluğunun təsiri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasi, baş laborant, BDU
2013 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasi, müəllim, BDU
2016 - Fiziki və kolloid kimya kafedrasi, dosent, BDU 

2019 - Kimya fakultəsinin dekan müavini

2022 -  Kimya fakultəsinin dekanı

Fiziki kimya, Kolloid kimya, Fiziki tədqiqat üsullari, Nəzəri elektrokimya, Səth hadisələri həmçinin magistraturada ixtisas fənlərini tədris edir.
60-dan çox elmi əsərin müəlifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Heterogen kataliz. Seolitlər iştirakında kataliz.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. «Цеолиты и мезопористые материалы-достижения и перспективы» Тезисы и докладов 5-ой всероссийской цеолитной конференции. Звенигород, 8-11 июня, 2008
2. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Бакинского Государственного Университета Баку 2009
3. II Отраслевой научно-про¬изводственной конференции «Интеграция науки и производства», 30 ноября 2012 г., г. Салават

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Ф.Ш.Керимли, С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, М.Х.Аннагиев Закономерности превращения ксилолов на модифицированном клиноптилолите// Доклады НАНА, 2005, Т.61, № 6, с.56-58
2. С.Э. Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ф.Ш.Керимли, Н.И.Махмудова Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойстве Н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола// Журнал прикладной химии 2006,T.79 вып.10, с 1741-1743
3. Ф.Ш.Керимли,С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов Влияние лантана и термообработки на на каталитическую активность и селективность действия ВК-цеолита типа пентасила в превращении м-ксилола// Вестник Бакинский Университета, серия естественных наук, 2007, № 1, с.19-23
4. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, С.Э.Мирзалиева, Э.Б.Нурмамедов, С.Э.Мамедов Эволюция кислотных ОН-групп высоко¬крем¬неземных цеолитов ти¬па ультрасила и их каталити¬ческая активность в изомеризации м-кси¬лола // Журнал химических проблем, 2007, №1, с.112-115
5. Х.М.Азмамедова, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ф.Ш.Керимли Изомеризация м-ксилола на цеолитах типа ультрасила, модифицированных кадмием и цинком// Журнал химических проблем, 2008, №2
6. Ф.Ш.Керимли, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Х.М.Азмамедова. Изомеризация смеси ксилолв и        этилбензола на модифицированных ультрасилах// Нефтепереработка и нефтехимия, Москва 2009, №2, с.36
7. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов,И.А.Алиев,Х.М.Азмамедова,С.Э.Мамедов. Влияния концентрации лантана на кислотные и каталитические свойства н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола// Журнал прикладной химии, 2009, т 82, вып. 5, с.862-863
8. Ф.Ш.Керимли, С.Э.Мамедов,С.Б.Исмаилова,Э.И.Ахмедов,Х.М.Азмамедова. Превращение смеси ксилолов и этильбензола на модифицированных ультрсилах// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. №3 март, 2009,Курск, с116-117
9. Ф.Ш.Керимли, Э.И.Ахмедов, Х.М.Азмамедова, Н.Ф. Ахмедова. Влияние концентрации цинка на кислотные свойства н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола/ II Отраслевой научно-про-изводственной конференции «Интеграция науки и производства», 30 ноября 2012 г., г. Салават
10. Ф.Ш.Керимли, X.M.Əzməmmədova,S.E.Məmmədov, E.İ.Əhmədov. Pt və Pd pentasil katalizatorlarının fiziki-kimyəvi və m-ksilolun izomerləşmə reaksiyasında katalitik xassələri// Кимйа проблемляри журналы, №3, 2013
11. Ф.Ш.Керимли, Х.М.Азмамедова, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов. Изомеризация м-ксилола на биметаллических цеолитных катализатора// Журнал химические проблемы, №1, 2014, с87-89

KİTABLAR

1.  N.T.Şəmilov, F.Ş.Kərimli, F.E.Hüseynov. Qaz xromatoqrafiyası, Uniprint, Bakı 2010 

2. S.E.Məmmədov, E.İ.Əhmədov, F.Ş.Kərimli. Heterogen kataliz, Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı 2017

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı