19-09-2017
 

İlyaslı Teymur Məmməd oğlu

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İlyaslı Teymur Məmməd oqlu 1948-ci il oktyabr ayının 10-da Gürcüstan respublıkasının Borcalı mahalının Qurtlar kəndində fəhlə ailəsində doğulmuşdur. 1966-cı ildə orta məktəbi bitirib ADPU-nun kimya fakultəsinə qəbul olmuş, 1970-ci ildə oranı bitirib Dəvəci rayonunda müəllim işləmişdir. 1979-cu ildə namizədlik 1992- ci ildə doktorluq alimlik dərəcəsi almışdır.Disertasiya mövzusu:”Arsen xalkogenidləri əsasında yeni şüşəvari və kristallik materiallarının sintezinin nəzəri əsaslarının işlənməsi” olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1970 - tələbə, Azərbaycan Döblət Pedaqoji Universiteti
1972-1979 - aspirant, Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA.
1979 - k.e.n., «Arsen və qallium xalkogenidləri qarşılıqlı təsiri », Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA.
1992 - k.e.d.,«Arsen xalkogenidləri əsasında yeni şüşəvari və kristallik materiallarının sintezinin nəzəri əsaslarının işlənməsi», «Ümumi və Qeyri-üzvi kimya» kafedrası, BDU
2016-cı ildə Rusiya Təbiət elmləri akademiyasının müxbir üzvi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972 -1982 - elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
1988- 1992 - ETL müdiri, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
1988-2008 - baş elmi işçi, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
1993 - professor, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
1999-2005 - dekan müavini
2005 - kafedra müdiri əvəzi,Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti.
Ümumi kimya, Qeyri-üzvi kimya, Fiziki-kimyəvi analiz, Yarımkeciricilər kimyası, Qeyri-üzvi biokimya
500-dan çox elmi məqalə
28 kitab
12 müəlliflik şəhadətnaməsi
12 patent
15 elmlər namizədi
2002-2013  Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının elmi katibi olmuş. Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeryi-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, çox komponrntli sistemlərin tədqiqi,Şüşəvari maddələrin tədqiqi,keramiki materiallar və nanohissəciklərin alınması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. I Beynəlxalq seminar. Light in Nano-Size Solids, Baku, 2004
2. Beynəlxalq konfrans “Bərk çisimlər kimyası və funksional materiallar– 2008” Ekaterinburg, 21-24 oktyabr 2008

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. R.F.Abbasova, T.M.Ilyasli, F.I.Rustamli. Raman spectroscopic study of As2Se3-based glasses. Book of abstracts, I Intern. Scientific Seminar. Light in Nano-Size Solids, Baku, 2004, (22-28 sept), p.39-40.

2. Э.Г. Эфендиев, Н.Н.Гаджиева, Т.М.Ильяслы, .Ф.Аббасова, Ф.Ф.Яхьяев. Структура полиэтиленовых пленок, содержащих наночастицы меди Ж.прикладной спектроскопии, 2006, т.73, № 3, с. 408-410.

3. Ф.Аббасова, З.И.Исмайлов, С.М.Вейсова, Ш.Шихалибейли, Т.М.Ильяслы. Получение наночастиц меди.AzTU,Elmi əsərlər 2007№3, cild VI (23) s.48-49

4. Т.М.Ильяслы, Л.А.Мамедова, .Ф.Аббасова, Л.Э.Насибова. Исследования в области халькогенидных стекол с участием PЗЭ. Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные

материалы – 2008» , Екатеринбург , 21-24 октября 2008, c.139.

5. Patent №а 2007 0275. Fotorezistor materialı.

6. Patent №a 2008 0103.Vismut telluridi əsasında termoelektrik material.

7. Patent №а 2003 0061. Xalkogenidli şüşə.

8. Patent № a 2004 0160 . Fotohəssas materıal.

9. Xalkogenidli şüşə (pqtent/Метдунагодный турнов приклодный и фундаментал исслодаваный неор,матер,2016.Успехи сов,Естествознания 2016.

10. Synthesis and application of antioxidant properties of azomethines and its complexes New Materials, Compounds and Applications. Vol.2, No.2, 2018, pp.146-151

11. Synthesis, antimicrobial activity of P-aminophenol Shiff base with salicyclic aldehyde and its metal complexes. №14 (14)/ Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain) 2018, pp.5-7

KİTABLAR

1. “Fiziki kimyanın analizdən məşğələlər”1993.

2. “Oписание задач по химии полупроводников” 1994.

3. “Kimyadan testlər” 1994.

4. “Fiziki kimyanın analizdən praktikum”1999.

5. “Ümumi və Qeyri- üzvi kimya” 2001 .

6. “Fiziki kimyanın analizdən praktikum” latinca (2008).

7. Ümumi və Qeyri0üzvi kimya mühazirə mətnləri 2015.

8. d-переходные элементы и их комплексные соединения. 2017.

9. Solid State Chemistry. 2018. 
 

Qeyri-üzvi kimya, bərk cisimlər kimyası, yarımkeçiricilər kimyası,qeyri-üzvi sintez, fiziki-kimyəvi analiz,koordinasyon kimya, radiasiya kimyası, atmosfer kimyasına aid proqramların müəllifidir.

MÜKAFATLAR

2014 – Tərəqqi medal

2016- Qabaqçıl təhsil işçisi

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı