19-09-2017
 

Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu

İş telefonu: (+99412)510-92-81

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub, 1966-cı ildə orta məktəbi bitirib. 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) kimya fakültəsinə daxil olub, 1973-cü ildə oranı kimyaçı ixtisası ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirib
1981-ci ildə «Lantanoidlərin tellurobismutitlərinin sintezi və tədqiqi» mövzusunda namizədlik
1993-cü ildə «Nadir torpaq elementlərinin xalkostibnit və xalkobismutitləri və onların əsasında materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları»mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1988-ci illərdə Az.Resp.EA-nın «Qeyri-üzvi və fiziki kimya» institutunda (indiki AMEA-nın Kataliz və Qeyri-üzvi kimya
1988-ci ildən BDU-da «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» ETL-də fəaliyyətə başlayıb, hal-hazırda «Ümumi və qeyri-üzvi kimya» kafedrasının professorudur.
«Ümumi kimya», «Qeyri-üzvi kimya», «Bərk cisimlər kimyası», «Yarımkeçiricilər kimyası», «Fiziki-kimyəvi analiz» fənlərindən dərs aparır
280-məqalə
1-monoqrafiya
10-kitab
10-patent
1-elmlər doktoru, 10-elmlər namizədi
LnBvX3 (Ln-NTE, Bv-Sb, Bi, X-Se, Te) birləşmələrinin dolayı üsulla sintezi texnologiyası verilmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, Yarımkeçiricilər kimyası, Nadir torpaq elementləri əsasında mürəkkəb tərkibli xalkogenidlərin alınması və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2000-2002-ci illərdə Türkiyədə XV-XVIII uluslar kimya konqresində, 1998, 2005-2008-ci illərdə Ukraynada, 2007-2013cü illərdə  Rusiyada keçirilmiş Mendeleyev 2010-2013 “IX-Курнаков Фагран-2014-2015” Beynəlxalq konfranslarda iştirak edib.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.F.M.Sadıqov, M.B.Babanlı, M.Ə.Əlicanov, F.İ.İsmayılov. S.H.Məmmədova. Bismut telluridi əsasında termoelektrik material. Azərb.Respub.İxtisaslar barəsində İddia Sənədləri. Bül. №2, 2003, s.13-14 (А.S.Na 2002 0033).
2. Ф.М.Садыгов,С.Г.Мамедова, В.А.Гасымов, М.Б.Бабанлы. Исследование систем Sb2Se3-CeSe и Bi2Se3-CeSe. Журн.неорган.химии, 2003, т.48, № 3
3. М.Б.Бабанлы, Г.М.Гусейнов, Д.М.Бабанлы,Ф.М.Садыгов. Фазовые равновесия в системе Tl-TlBr-S. ЖНХ 2006, Т. 51, №5. С. 876-879.
4. F.M.Sadıqov, S.H.Məmmədova, Y.K.Cəfərova, S.Ə.Quliyeva. Bi2Se3 - Ce2Se3 sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqi. Kimya problemləri jurnalı. 2006, №2. S.353-355.
5. С.З.Имамалиева, Ф.М.Садыгов, М.Б.Бабанлы. Новые теллуриды таллия – неодима. / Неорган. материалы, 2008, т.44, №9, с.1054-1057.
6. Бабанлы М.Б., Гусейнов Г.М., Бабанлы Д.М., Садыгов Ф.М. твердофазовые равновесия в системе Tl-TLI-S и термодинамические свойства соединения Tl6SI4. // Азерб. хим. журн., 2008, №3.
7. Мамедова С.Г., Садыгов Ф.М., Исмайлов З.И., Ильяслы Т.М.. Т-х-у диаграмма системы Ce-Bi-Te, ЖНХ–2008, т.53, №, с.
8. F.M. Sadıqov, S.H. Məmmədova, Z.İ. İsmayılov, E.K. Cəfərova, T.M. İlyaslı, Y.Ə. Yusibov, M.B. Babanlı. Bismut melluridi əsasında termoelektrik material. Patent müsbət rəy. № 2008 0103.
9. Насибова Л.Э., Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Мамедова С.Г. Химические взаимодействия в системе Ho-Sb-Se // Естественные и технические науки, 2012, №1 (57), с.58-61
10. Садыгов Ф.М., Ильяслы Т.М., Насибова Л.Э., Алиев И.И. Физико-химическое исследование системы Sb2Se3-Ho2Se3 // РАН, ЖНХ, 2013, т.58, №9, с.1253-1256
11.  Садыгов Ф.М.,Илйаслы Т.М,Ганбарова Г.Т,Исмайлов 11.З.И.,Мамедова С.Г.,Джафарова Е.К.Фазовые равновесия в системе Bi2Se3 –Nd3Se4 и электрофизические свойства образуюцихся фаз // Успехи современного естествознания 2016 №4 с 53-56
12.  Садыгов Ф.М.,Илйаслы Т.М,Ганбарова Г.Т,Исмайлов З.И.,Характер взаимодействе в системе Bi2Se3 –Nd3Se4,// Müasir Kimya və Biologiyanın aktual problemləri Beynəlxalq konfrans.Gəncə 2016.T.1.s 103-106

KİTABLAR

1. Əliyev O.M., Sadıqov F.M., Əbilov Ç,İ. – Yarımkeçiricilərin kimya və texnologiyası praktikumu (Bakı 1996-187s).

2. Sadıqov F.M., Əzizov Ə.T., Azadəliyev R.Ə. Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum (Bakı 1998-58s).

3. Sadıqov F.M., Qəmbərov D.N., Babayev Y.N., İbadov İ.M. Qeyri-ənənəvi komplekslər (Bakı 1998-80s).

4. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu. (Bakı 1999-208s)

5. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Bakı 2002-250)

6. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Allazov M.R., Əliyev E.N. “Yarımkeçiricilər kimyası”(Bakı 2004-354s)

7. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Eynullayev A.V., Yusibov Y.Ə., Məmmədova S.H. Fiziki-kimyəvi analiz praktikumuYenidən işlənmiş təkrar nəşri  (Bakı 2008-330s)

8. Sadıqov F.M., Ilyaslı T.M., Y.Ə.Yusibov və b.”Qeyri-üzvi sintezin əsasları”(dərs vəsaiti) Bakı Universiteti nəşri Bakı 2011-166 s.

9. Babanlı M.B., Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyavi analizin əsasları (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr )(Bakı 2015-248s)

10. Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., O.M.Əliyev, S.M.Məmmədova, Y.K.Cəfərova Yarımkeciricilər kimyasından təcrübi məşğələlər”(Dərs vəsaiti) (Yenidən işlənmiş əlavələrlə təkrar nəşr ) (Bakı 2016-172s)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1. Ф.М.Садыгов,Т.М.Иляслы,Л.Э.Насибова,И.И.Алиев,Физико-химическое исследование системы Sb2Se3-Ho2Se3,ЖНХ 2013,т58,№9,с1-4
2. Ф.М.Садыгов,З.И.Исмайлов,С.Ф.Мамедова и др,характер фазобразования в системе Sb2Te3-La3Te4.Химические проблемы 2013, №1,с106-109
3. Sadıqov F.M.,lyaslı T.M., İsmayılov Z.İ. və b.Aşağı temperaturlu termoelektirik material .Patent ixtira I 2013 0067
4. Sadıqov F.M.,lyaslı T.M., İsmayılov Z.İ.,L.E.Nesibova xalkogenidli şüşə . Patent ixtira I 2014 0079 
5. Ф.М.Садыгов,Т.М.Иляслы,Г.Т.Ганбарова и др.электрофизические свойства твердых растворов [Bi2Se3]1-x[(Nd2Se3)0,5(Nd3Se4)0,5]x химия и чимическое технологии 2015 №2,с98-100 
6. Ф.М.Садыгов,Т.М.Иляслы,Г.Т.Ганбарова фазовые равновесия в системе Bi2Se3- Nd3Se4 электрофизические свойства образующихс фаз,Ж.Успехи современного естествознание 2016 №4 с 53-56

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı