19-09-2017
 

Əliyev Oqtay Əkbər oğlu

İş telefonu: 012-510-92-81 
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

12.12.1937-ci ildə Ağdam rayonunun Papravənd kəndində anadan olub, 1955-ci ildə orta məktəbi bitirib, 1957-ci ildə KPİ-nun (indiki GDU-nin) Kimya fakültəsinə daxil olub, 1962-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1962 - GDU Kimya fakültəsini bitirib. 
1965 - aspirant, SSRİ EA-nın S.M.Kurnakov adına “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” institutu.
1969 - k.e.n.,“Ln2O3-SrO-BiO3 sistemlərində qarşılıqlı təsirin öyrənilməsi” 
2007 - “NTE-nin bəzi kation- və anion qarışıq boratlarının alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları, quruluşu və xassələri” nda doktorluq dissertasiyasını müdafiə üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-nə təqdim edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1962-1965 - Ağdam şəhərində orta məktəbdə kimya müəllimi. 
1969 - Azərb.SSR-nin EA-nın QÜFK institutunda kiçik elmi işçi 
1969-1974 - BDU-nun “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasında assistent.
1974- indiyədək - BDU-nun “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dosentidir. 
“Ümumi kimya” ,“Qeyri-üzvi kimya”,“Bərk cisimlər kimyası”,“Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları”,“Qeyri-üzvi kimyanın müasir problemləri”,“Təbii qeyri-üzvi birləşmələr”,«Химия комплексных соединений»
60-dan çox məqalə 
3 kitab

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üçlü oksid sistemlərində NTE-in xassələrinin və NTE əsasında müasir texnikanın tələblərini ödəyəcək anion- və kationqarışıq birləşmələrin alınması və onların tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Международная научная конференция « Оксиды. Физико-химические свойства и технология». Тез. докл. Екатеринбург, 1998 г. с. 116.
2. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Istanbul, Тез. докл. Türkiye, 2003г. с. 413.
3. « XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии». Тез. докл. Волгоград, 2011г. Том 3, с. 17.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Алиев О.А., Рустамов П.Г., Аллахвердиев Х.М., « Исследование фазообразования в системе Pr2Ge2O7 - B2O3» // Ж. Неорган. химии (Москва) , 1989г. Т. 33, вып. 1, с. 192-194.
2. Алиев О.А., « Стеклообразование в некоторых тройных оксидных системах на основе Ln2O3 -B2O3» // Ж. химические проблемы, 2006г., №3, с. 439-444.
3. Алиев О.А., « Определение некоторых структурных фрагментов двойных ортоборатов РЗЭ и Ca состава Ln2Ca3(BO3)4 // Азерб. хим. журнал, 2006г., №2, с. 147-149.
4. Алиев О.А., «Изоструктурные метабораты РЗЭ и кобальта состава LnCо(BO2)5 // Ж. Прикладных и фундаментальных исследований (Москва), , 2007г., №7, часть 3, с. 765-773.
5. Алиев О.А., Караева С.Х., «Фазообразование в системе Gd2O3-GeO2-B2O3»  //Ж. Проблемы химии, 2014г., №3, с. 53-56.
6. Алиев О.А., Ягубов Н.И., Алиев И.И., Бабанли К.Н., Рагимова В.М. «Физико-химические и физические свойства сплавов системы InSe-CaIn2Se4» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015г.,  № 5., с.262-265.
7. Ogtay Aliyev, Imir Aliyev, Nagi Yaqubov, Ceyran Veliyev. «Investigation of the internal incision in ternary Ca-In-Te system», Science and Education Studies, 2015, № 2. (16) (July-December).Volume III. «Stanford University Press», 2015. - 807 p. 
8. Алиев О.А.,Ягубов Н.И.,Алиев И.И.,Ильяслы Т.М., Гусейнова Х.А., Пашаева А.К., «Исследование в системе Те-CaGa2Те4» // Ж. Современный ученый, 2016г., №2, с.34-38, Россия, г. Белгород.
9. Aliyev O.A., Yagubov N.I., Aliyev I.I., «Investigation in GaSe-CaGa4Se7 system» // «Eastern-European Scientific  Journal»,   Düsseldorf  (Germany), 2016 , №6,  p. 25-30.
10. Aliyev O.A., Yagubov N.I.,  Aliyev I.I., «Проекция  поверхности ликвидуса квазитройной системы CaTe-GaTe» // J. «Chemical Senses,Oxford University Press», 2016, Vol. 43, Num.9, P.11-16.
11. Алиев О.А., Ягубов Н.И., Аллазов М.Р., Гусейнова А.Т., Шихалиев Ш.Ш., «Исследование фазообразования в системе Cr2O3-GeO2-B2O3» // Ж. Проблемы химии, №4, 2016г., с. 57-60.
12. Алиев О.А., Ягубов H.И, ИльслыТ.М., Гусейнова Х.А., «Электрофизические свойства соединений типа CaGa2Se4 и CаIn2Se4» // Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe ( East European Scientific Journal,Poland) Chemia ,Poland,#6,  2016,  p.125-130.

KİTABLAR

1. Алиев О.А., Вейсова С.М., « Практикум по общей и неорганической химии», Пособие для вузов, Баку, 2010г., с. 394.
2. Əliyev O.Ə., İlyaslı Т.М., «Koordinasion kimyanın nəzəri əsasları». Ali məktəb kitabı. Bakı, 2012, 251s.

3. Əliyev O.Ə., İlyaslı Т.М., Yaqubov N.İ., « Təbii qeyri-üzvi birləşmələr kimyası». Ali məktəb kitabı. Bakı, 2014, 215s.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı