19-09-2017
 

Hüseynova Humay Ələsgər qızı

Telefon: (+99412)510-92-81
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01.04.1946-ci ildə Qazax rayonunun Qarahəsənli kəndində anadan olub. 1963-cü ildə orta məktəbi bitirib,1963-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olaraq, 1969-cu ildə universitetinin  kimyaçı  ixtisası ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1969 - tələbə, kimya fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti

1990 - k.e.n., ümumi və qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövl ət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968 - labotant, kimya fakultəsi, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti 
1979 - baş laborant, kimya fakultəsi, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti 
1992 - müəllim, kimya fakultəsi,Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti 
1994 - baş müəllim, kimya fakultəsi, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti 
1997 - dosent, kimya fakultəsi, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ümumi və qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, Bəzi qeyri-üzvi birləşmələrin sintezi, Atmosfer kimyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 38-th IUPAC congress, world chemistry, 1-6 july, 2001, Australia.
2. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Guseinov a G.A., Aliyev O.M., Agayev A.B. and Rustamov P.G . .Equilibrium diaqram for YbTe-In2Teand YbIn2-YbTe systems.Mat.Res.Bull., vol.21, pp.1155-1158 ,1986.Printed in the USA.0025 - 5408/ 86
s 3.00+Copuright(e) 1986 Perqamon Journals Ltd. 

2. Гусейнова Г.А. , устамов П.Г., Агаев А.Б. Термодинамические свойства сплавов системы Eu2Te3- In2Teз. 111Всес.конференции по термод. и полупровод. Материаловед.М,1986

3. Гусейнова Г.А., Агаев А.Б., Агаева С.А.Oптические и фотоэлектрические си-ва теллуроиндатов европия и иттербия. Тез.докл.научного студенч.конфернц.ии Физико-химические основы получены 
новых mаериалов, Баку,1989

4. M.O.Hüvbətov,D.B.Şirinova,H.Ə.Hüseynova..Mikroelementlərlə zənginləşdirilmiş dənəvər superfosfatın alınmasının tədqiqi .“Azərbaycan Elmi” jurnalı,Bakı,№ 01 (19) , 2007

5. E.P Alnağıyeva , H.Ə.Hüseynova ,M.O.Hümbətov .Alüminium flüoridin istehsalı tullantıları və оnların tutulması. “Azərbaycan Elmi” jurnalı, Bakı, № 6-7 (28) , 2007

6. Гусейнова Г.А., Ягубов Н.И., Ильяслы Т.М., Алиев О.Ф.,Гафарова А.И. Исследование в системе  YbTe-InTe Научный Алманах 2016,№5-3(1) Россия, г.Тамбов

7. Yagubov N.I., Алиев İ.İ., İlyaslı T.M., Aliyev O,A.ГусейноваГ.А.,”Химические взаимодействия в системе CaGaSe2-CaGa2Se3. Мультидисцип¬линарный научный журнал «Архивариус» Сборник научных публикаций, г.Киев, 2016

8. Ягубов Н.И., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Г.А., Пашаева А.К.CHEMİA  I ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИX. Электрофизические свойства соевинений типа CaGa2Se4 и CaIn2Se4, 6,2016, czesc 3.

9. Ягубов Н.И., Алиев О.А., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Г.А., Пашаева А.К., Джафарова Е.К. Экономические   Науки. Исследование в системе  CaGa2Te4, г.Белград, 2016, №2

10. Nagi I. Yagubov,İmir İ.Aliyev, Oktfj A.Aliyev, Gemaj A.Gusejnova.İnvestigationin GaSe-CaGa4Se7 Sestem.  Eastern Europtan Scientific Journal (İSSN 2199-7977)

11. GuseynovaG.A., Yagubov N.I., Ilyasly T.M.,Aliev O.A. ., "Study in YbTe-InTe system" zh.Nauchny Almanac, (Science almanac) 2016.№5-3 (19), s.384-388.Rossiya, Tambov.

12. Rahimova A.R.,İsmailov Z.İ.,Guseynova G.A.,Shukurova G.M.,Dzhafarova E.K.,Sultanova S.G. Synthesis of Aminometylsubstituted thiocarbamides and antioxidant properties. Sciences of Europe №16(16). vol 1, 2017

13. Yaqubov N.İ.,Aliev İ.İ., İlyaslı T.M., Huseinova H.A.,Cafarova E.K.,Velicanova L.A. İnvestigationin CaGa2Se2-Ga System,Global Science and İnnovation , Chicago, USA, 2017

14. Hüseynova H.Ə.,Babazadə Ə.Ə. Yb-In-Te üçlü siatemində YbIn- InTe kəsiyində kimyəvi qarşılıqlı təsirin öyrənilməsi. “Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri”, Bakı, 2017

15. Rahimova A.R., İsmailov Z.İ., İlyaslı T.M., Mahmudova N.İ., Abbaszadeh G.S.,Huseynova H.A.,Dzhafarova E.K., Synthesis, antimicrobal activty of p-aminophenol shiff base with salicyclic aldehyde and its metal complexes. Fundamentalis scientiam №14, 2018

12.Г.А.Гусейнова,Ф.З.Байрамлы,З.И.Исмаилов.Фотоелектрические свойства b-ЕuIn2Tecвойства b-EuIn2Te4..Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 96-cı ildpnümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqqatçıların “kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının   MATERİALLARI ,Bakı 2019,s.87-88.

13.P.R.Kərimova,H.Ə.Hüseynova,Z.İ.İsmayılov YbTe-In2Te3 sistemi ndə kimyəvi qarşılıqlı təsirin öyrənilməsi. Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 96-cı ildpnümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqqatçıların “kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının   MATERİALLARI ,Bakı 2019,s.205-207.

14. H.Ə.Hüseynova,G.E.Rzazade.İtterbium telluroindatlarının alınması və xassələrinin tədqiqi. Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 97-ci ildpnümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqqatçıların “kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının   MATERİALLARI ,Bakı 2020,s.

15. P.R.Kərimova, H.Ə.Hüseynova, Z.İ.İsmayılov. Ho2Te3 -In2Te3 sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin öyrənilməsi. Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 97-ci ildpnümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqqatçıların “kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının   MATERİALLARI ,Bakı 2020,s. Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 97-ci ildpnümünə həsr olunmuş doktorant,magistr və gənc tədqiqqatçıların “kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransının   MATERİALLARI ,Bakı 2020,s.

KİTABLAR

1.S.M.Hacıyev, A.B.Ağayev,H.Ə.Hüseynova„Ümumi və Qeyri-üzvi kimya “ kursu üzrə Poqramı (Biologiya ixtisası üzrə) ,Bakı ,1990
2. A.B.Ağayev, H.Ə.Hüseynova. „Ümumi və Qeyri-üzvi kimya “ kursu üzrə poqramı (Coğrafiya fakultəsi üzrə), Bakı,1990
3. A.B.Ağayev, H.Ə.Hüseynova. Ümumi və Qeyri-üzvi kimya “ kursu üzrə poqramı (kimya ixtisası üzrə),Bakı,1991
4. Ağayev A.B., Hüseynova H.Ə., Abdullayev A.M. “Kimyadan Vəsait”.Bakı Univ.Nəşriyyatı.Bakı,1998.335.
5. Hüseynova H.Ə.,Ağayev A.B., Babanlı M.B.,İlyaslı T.M., Quliyev T.N.,Əliyev O.Ə , Eynullayev A.M. “Qeyri-üzvı kimya praktikumu”, Bakı Univ.Nəşriyyatı.Bakı , 2001 ci il.,s.365.
6. H.Ə.  Hüseynova,  T.M.İlyaslı,  T.N.Abdullayeva, S.Ə.Hüseynova.  ”Ümumi və  qeyri-üzvi kimya”. Bakı.2013
7. B.Ə.Heydərov, T.M.İlyaslı, Hüseynova H.Ə. Kimyəvi  əlaqə. Bakı Universiteti Nəşriyyatı -2014.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı