19-09-2017
 

Yaqubov Nağı İbrahim oğlu

İş telefonu: (+99412)510-92-81
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

05.05.1955-ci ildə Ermənistanın Spitak rayonunun Qursalı kəndində anadan olub.1973-cü ildə orta məktəbi bitirib. 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olub və 1978-ci ildə oranı kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası ilə bitirib. 
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1978 - kimya fakültəsi, BDU.

1980 - aspirant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

1990 - k.e.n., «AIICVI-B2IIIC3VI – (A-Ca, Sr, Ba; B- Ga, İn; C – Se, Te) sisteminin fiziki – kimyəvi tədqiqi».

2018 -k.e.d.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1978 - laborant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

1980 - baş laborantı, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

1991 - müəllim, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

1998 – 2006, dekan müavini, kimya fakültəsi, BDU.

2002 - dosent, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

2018- professor əvəzi, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri-üzvi materialşünaslıq. Fiziki-kimyəvi analiz. Yarımkeçiricilər kimyası. Nadir torpaq elementləri əsasında mürəkkəb tərkibli xalkogenidlərin alınması və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 38-th IUPAC congress, world chemistry, 1-6 july, 2001, Australia,
 2. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.
 3. YagubovN.I.,AliyevI.I., İlyaslıT.M,Aliyev O.A., MamedovaL.A . Chemical interaction in the CaSe-Ga2Se3 system “Materials of the XVI International Reserarch and practice conference, j.“Science and Education”, Munich, Germany,2017,Р.7-14.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Yagubov N.I., Guliev T.N., Rustamov P.G., Azizov E.T. „Interaction studies in CaS-Ga2S3 system“. Mat. Res. Bull, vol 25, pp. 271-276, 1990. Prientedin the USA (pergamon Press PCL)
 2. Yagubov N.I. Physico-chemical studies in case in system: „Comptes rendus de l’academic des sciences“. Vol. 16, pp.22-25, 1992, Paris cedex, 15-France.
 3. Yagubov N.I., Haciyeva S.R., Kuluyeva S.A., Aliyeva R.A. „Physical-chemical investigation of SrS-Ga2S3 system“. 38-th IUPAC congress/world chemistry, 1-6 july, 2001, brisbane, Australia, p.34.
 4. Yagubov N.I., Haciyeva S.R. Photoconductor of elements AB2X4 (A-Ca, Sr, Ba; B-Ga, In; X-S, Se, Te). XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.
 5. Yagubov N.I., Haciyeva S.R. Physico-chemical investigation of base - In2Se3 system“. XIV Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002, Turkiye.
 6. Ga2Te3-CaTe sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri. Azəbaycan Milli EA Kimya Problemləri İnstitutu. N 1,2007
 7. Ca-İn-Se üçlü sisteminin İn-CaSe və İn-CaİnSe2 kəciklərinin tədqiqi. Azəbaycan Milli EA Kimya Problemləri İnstitutu. N 1,2008
 8. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Veliyev C.A., Ali Riza KUL Likvidu Surface Projection for the CaTe-In-Te Quasi-ternary sustem // Jurnal of Allous and Compound. 2015. p.1-6. 
 9. Ягубов Н.И.,  Алиев И.И., Мамедова Н.А., Бадалли И.Ф. “Фазовое равновесие в системе GaSe-CaSe “  Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 3. с.18-22.
 10. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Бабанли К.Н., Алиев О.А., Рагимова В.М. “Физико-химические и физические свойства сплавов системы  InSe-CaIn2Se4”Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 5. с.262-265.
 11. Ягубов Н.И.”Исследование внутренных разрезов в квазитройной системе CaSe-Ga-Se “Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований (Москва «Академия естествознания»). 2015. № 8. часть 3 с.900-912.
 12. Imir Aliyev Nagi Yaqubov, Ogtay Aliyev, Ceyran Veliyev.”Investigation of the internal incision in ternary Ca-In-Te system “Science and Education Studies, 2015, № 2. (16) (July-December).Volume III. “Stanford University Press”, 2015. - 807 p. 763-771 e-mail: [email protected] www.iadces.com
 13. Ягубов Н.И., Алиев И.И., Тагиев С.И., Новрузова Ф.А. “Физико-химическое исследование системы CaGa2Se4 – GaSe “ Heоргн. материлы. 2016.т.51. № 4, c.392-395.
 14. Yaqubov N.İ. “CaTe-Ca3İn-Caİn kvaziüçlü sistemin likvidus səthinin proyeksiyası”, Kimya Problemləri jurnalı. 2016 №1, s.94-104.
 15. ЯгубовH.И., ИльслыТ.М.,АлиевО.А.,ГусейноваХ.А. “Электрофизические свойства соединений типа CaGa2Se4 и CаIn2Se4.”, Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe ( East European Scientific Journal, Poland) Chemia , Poland,#6,  2016,  p.125-130.
 16. ЯгубовH.И,.И.И.Алиев,ИльслыТ.М.,АлиевО.А.,ГусейноваХ.А. ”Химические взаимодействия в системе CaGaSe2-CaGa2Se4”, “Мультидисциплинарный научный журнал “, Архивариус, г.Киев,  2016,с.18-23.
 17. ЯгубовН.И.,АлиевИ.И.,ИльяслыТ.М.,АлиевО.А.,ГусейноваХ.А., Пашаева А.К.,”Исследование в системе Те-CaGa2Те4”ж. Современный ученый, №2,2016,с.34-38,Россия, г. Белгород.
 18. ГусейноваГ.А., ЯгубовН.И., ИльяслыТ.М., АлиевО.А. .,”Исследование в системе YbТе-InTe”ж.Научный альманах, (Science almanac)2016.№5-3(19), с.384-388. Россия, г.Тамбов.
 19. ЯгубовН.И.,  АлиевИ.И.,  АлиевО.А. ”Кинетика и механизм кристаллизации.” г. Иваново, Россия, 18-20. сентябрь  2016 , с. 181
 20. Yagubov N.I., Aliyev I.I. Aliyev O.A “Investigation in GaSe-CaGa4Se7 system” Eastern-European Scientific  Journal”   Düsseldorf  (Germany), 2016 , №6,  p. 25-30.
 21. Yagubov N.I.,  Aliyev I.I.  Aliyev O.A. ”Проекция  поверхности        ликвидуса  квазитройной  системы  CaTe-Ga-Te”//  J.  ”Chemical Senses, Oxford  University  Press”,  2016, Vol. 41, Num. 9 P.77-89.
 22. Yagubov N.I., Aliyev I.I., Aliyev O. A.” Inverstigation  GaTe- CaTe  sytem” J.”Chemical  Senses”, Oxford  University  Press, 2016, Vol. 41, Num. 9. P. 117-128.
 23. ЯгубовН.И.,АлиевИ.И,Мамедова С.Г.”Electric-physical properties  of  chemical  compounds  such  as  CaGa2Te4   and CaGa4TE7” МНП  журнал  “Scientia. Химия.”(Научное Содружество), Москва, Россия,  2016,  №3, с.101-106. 
 24. Yagubov N.I., Aliyev I.I.,İlyaslı T.M.,Hüseynov Ə.A.”Fotohəssas  material”   AzPatent  № a 20150139, Bakı 2016.
 25. Yagubov N.I., Velicanova L. A., Pirverdiyeva N. R. “Electro-physical properties of the compounds CaInSe2 (Te2) and CaGaSe2(Te2)” EuropeanResearch:Innovation in Science, Education and Technology", London16, p.88-93, 2017. United Kingdom. p.88-93.
 26. Yagubov N.I., Aliyev I.I., İlyaslıT.M. “Investigation in CaGaSe2-Ga system”, “Global Science and Innovation" Chicago, USA, 2017. p.234-239.
 27. Yagubov N.I., Aliyev I.I., “Liquidus surface projection triple system Ca-In-Se”, “National Science Review” , Oxford University Press, 2017, Vol. 1(4), / Num. 1. P. 47-56.
 28. Yagubov N.I., Aliyev I.I, Aliyev O.A, Pirverdiyeva N.R., “Investigation in CaGaTe2 - CaGa2Te4 system”, “Scientific discussion ” Vol 1, No 4 (2017) ,p.14-21,Praha , Czech Republic
 29. YagubovN.I., AliyevI.I., İlyalıT.M, Aliyev O.A., “Chemical interaction in the CaIn-CaTe system”, European research London. United Kingdom. №3(26) 2017, 7-11
 30. Chemical interaction in the Ca B2X4 (B-Ga, In; X-S, Se, Te) Yagubov N.I.,Əliyev I.I., İlyaslı T.M., Hüseynova G.A., Əliyev O.A. , “Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri”, AzTU Bakı, Azərbaycan, 2017

KİTABLAR

1. Yaqubov N.İ., İlyasov T.M. “Ümumi kimya”, 2002-ci il, BDU, Bakı
2. Yaqubov N.İ. , İlyasov T.M., Cəfərova Y.M. “Yarəmkeçiricilər kimyası” (dərslik), BDU, Bakı
3. O.Ə.Əliyev, T.M. İlyaslı, N.İ.Yaqubov .”Təbii  qeyri-üzvi birləşmələr kimyası” Bakı 2014, s.215.
4. И.И.Алиев, Ягубов Н.И  ” Тройные стеклообразные и кристаллические оксихалькогенидные соединения в системах “ Баку 2013 ст.196

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı