19-09-2017
 

Məmmədova Lalə Əlihəsənovna

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə 23 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur və 1970-ci ildə (oranıi ) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildə kimya fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə qeyri-üzvi kimya kafedrasının aspiranturasına qəbul edilmişdir. 1973-cü ildə aspiranturanı fərqlənmə ilə başa vurduqdan sonra kafedrada baş laborant vəzsivəsində  calışmışdır. 1988-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə qeyri-üzvi kafedrada baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir. 2000 ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin (BDU-nun) Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının dosentidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970 - kimya fakultəsi, BDU. 
1973 - qeyri-üzvi kimya kafedrasının aspiranturası,BDU.
1988 - k.e.n.“ Yb(Sm) – As – Se üçli sistemlərdə qarşılıqlı əlaqə və əmələ qələn fazaların xassələləri“.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974-1992 - baş laborant, ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU. 
1992- 2000 - baş müəllim, ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU.
2000-ci ildən – indiyədək, dosent, ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU. 
Ümumi kimya, qeyri-üzvi kimya, fiziki-kimyəvi təhlil, radiasiya kimyası dərslərini aparir.
84 məqalə
10 tədris proqramı
4 kitab
1patent
2 fəxri sertifikatı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Şüşəvarı və kristallik sistemlərin fiziki-kimyəvi təhlili

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

o Bərk maddələrin kimyası üzrə 8-ci Avropa konfransı, Oslo, İyul 2001; “CaJn2Se3 S sintez və kristallik strukturu”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Radiasiya kimyası üzrə BDU-nun kimya fakültəsinin bakalavr tələbələri üçün fənn proqramı; Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2003
2.„Ümümi və qeyri-üzvi kimya“ fənni üzrə proqram (geologiya fakültəsi üçün); Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2003
3. Ga, As//S, Se sistemə aid olan şüşələrin həll olunması və həcmi kristallaşmasının sürəti; Akademik M. F. Nağıyevin 95-illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları, Bakı, 2003
4. Dy – As – Se sistemində şüşə-əmələgəlməsi; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti; İX respublika elmi konfransı; fiziki-kimyəvi təhlil və qeyri-üzvi materialşunaslıq; məqalələr toplusu; Bakı, 2004
5. Amorf və şüşəvari materiallar kursu üzrə maqistr pilləsi üçün proqram; Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2005
6. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Kimyaçı – magistr ixtisası üzrə dövlət universitetləri üçün fənn proqramları, Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2005
7. Qeyri-üzvi kimyanın tarixi və metodologiyası; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Kimyaçı – magistr ixtisası üzrə dövlət universitetləri üçün fənn proqramları, Bakı, Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2005
8. Radiasiya kimyasi – qisa kurs (rus dilində); Bakı, „ELM“ nəşriyyatı, 2006
9. Radiasiya kimyası, Bakı, AzTU-nun mətbəəsi, 2007
10.Radioaktiv tullantıların geoloji basdırılması; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, , 2007, (s. 504)
11.Ekologiyada möhkəm tarazsız termodinomik sistemlər; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, , 2007, (s. 509)
12.Energiya alınmasının prinsipləri və texnologiyası – sivilizasiyanın müasir inkişafının əsas problemi; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, 2007, (s. 541)
13.İonosferanın elekromaqnit çirkləndirilməsi (səhifə 550); Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş „Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri“ beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr, BDU-nun nəşriyyatı, 2007, (s. 550)
14.Yollar seçirlər; “YOL” elmi-kütləvi jurnal, , , Bakı, 2008, №1(10)2008, (s. 34-40)
15.Monokristalların yetirşdirilməsi üzrə sintezı və EuAsX3, EuAs4X7, EuAs2X4 и Eu3As4X9(X-S,Se,Te) tipli birləşmələrin bir neçə elekrofiziki  xüsussiyətləri. müasir elm: tədqiqat, texnologiya, layihələr. M.: “Pero” nəşriyyatı, 2015, s. 85, ISBN 978-5-906835-19-2
16.samariumu ilə ərintilənmiş Smx Mg1-x Al2 O4, nanohissəciklərin  xüsusiyyətləri.  Vahid ümumittifaq elmi  carçı, №3 mart 2016,  3 hissə, s 3.
17.Ga-As- Se ücqat sistemin As2Se3-GaSe kəsilmənin tədqiqatı. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukawe (Şərqı Avropanın elmi jurnalı) CHEMIA #6, 2016
18.Yüksək  safliğa  malik olan kalsium slenidınin  istehsal əldə etmə üsulu. Avropa Elmi/ 2016 #12 (22). ISSN 2410-2865
19.Zəncirli hüceyra  sistemində kimyəvi qarşılıqlı əlaqəsi / beynəlxalq elmi və praktiki konfrans. Avropa tədqiqatı: elm, təhsil və texnoloqbya üzrə innovasiya. London. Birləşmiş Krallıq. 9 Mart 2017/ Elmi Jurnal “Avropa Tədqiqatı”. #3 (26) 2017. ISSN  2410-2873

KİTABLAR

1. Kimyanın fəlsəfi əsasları, (dərs vəsaiti), BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2000
2. Radiasiya kimyası – qisa kurs (Rus dilində), Bakı, “ELM” nəşriyyatı, 2006
3. Radıasıya kımyası, Bakı. AzTU, 2007
4. Ümumi kimyası – dərs vəsaiti. “Sədə” nəşriyyatı, Bakı 2015

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı