19-09-2017
 

Abbasova Rəna Fridun qızı

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1963-cü ildə Chernyaxovsk şəhərində (Russiya) anadan olmuşdur. 1985 –ci ildə Azərbaijan Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini bitirmişdir. 2010-cu ildən Bakı Dövlət Universitetinin (BDU-nun) ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının müəllimdir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1980-1985 - tələbə, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1988-1994 - aspirant, Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti
1997 - k.e.n., Ümumi və Qeyri-üzvi kimya, Bakı Dövlət Universiteti
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1985-1988 - mühəndis kimyaçı Polimerləşmə laboratoriyasi  AMEA-nın Kimya Problemlər İnstitutu
1988 – 1997 - elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı, BDU
1997 – 2010 - böyük elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı, BDU
2010- 2014 - müəllimümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU.
2014 –  indiyədək  - dosent  ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU.
Dərslər:  Qeyri-üzvi kimya,  Fiziki-kimyavi analiz, Materialşünaslıq
Məqalələrin sayıi: 60
Preprint : 1
Patentın sayı: 2
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Şüşəvari və kristallik yarımkeçiricilər, atom spektroskopiyası, nanomaterialların sintezi, ekoloji kimya
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

1. IX Междун. Курнаковское Совещ. по Физико-Химическому анализу. Пермь-2010
2. XII международной научно-практической конференции  “Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности“. 08-10 декабря 2011 года, Санкт-Петербург, Россия
3. 1st International chemistry and chemical engineering conference 17-21 April 2013,Baku Azerbaijan
4. İnternational Semiconductor Science Technology Conference (ISSTC)  May 11-13 2015 Kuşadası Turkey
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. S.R. Haciyeva, R.F.Abbasova, N.F.Akhmedova, S.M.Veysova. The ecological state of the Kura  River basin and the character of accumulation of heavy metals in tissues of zander.   VI Resp. Scientific conference“Current problem in Chemistry”,15-16 May 2012 p. 24-25
2. Р.Ф.Аббасова, С.Н. НадировС.Э.Гумбатова  Н.Ф.Ахмедова ,С.А. Гусейнова Накопление тяжелых металлов в органах и тканях бычка-песочника neogobius fluviatilis (pallas, 1814) в нижнем течении р. Кура Расширенные материалы  IV Международной  научной конференции Проблемы патологии, иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов . Россия, п. Борок, 24-27 сентября 2015 г.  с. 457-460
3. Р.Ф.Аббасова Ильяслы Т.М., Вейсова С.М.Кинетика растворения и объемная кристаллизация халькогенидых стекол на основе As2Ss3 и AsSe. "Успехи современного естествознания" № 8 2016, стр. 9-14.
4. R.F.Abbasova, D.R. Abbasova, S.N. Nadirov, N.F. Akhmedova, S.E.Humbatova, S.M.Veyisova , A.M.Tagiyeva.Evaluation of the Influence of Heavy Metals Contamination in Abiotic and Biotic Environments of the Lower Reaches of Kura River JECET; September  2016- November  2016; Sec. A; Vol.5. No.4, 758-768.
5. T.M. Ilyasly, R.F.Abbasova, S.M. Veysova Semiconductor phases of ternary systems of Ln-As-X type (Ln= Sm, Yb, Eu; X= S, Se, Te) Chemical Senses. Issue 9 (2), November 2016. V. 41. p.985 - 991
 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 

2003 – 2004 - CNR-NATO Outreach fellowship. Department of Material Engineering and Applied Chemistry, University of Trieste. Italy.
2007 -2010 - CRDF  and  ANSF grant project “Development of interdisciplinary course and establishment of scientific-educational lab”
2011-2013 - QRANT N EİF 2011- 1(3)-82/68/4  Synthesis of polyfunctional polymers  and  evaluation of the influence of  heavy metals and  radionuclides contamination in the Kura River on ecosystem

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı