20-09-2017
 

Veyisova Sitarə Məlik qızı

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1964-cü ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 1988 –ci ildə Jdanov adına Leninqrad dövlət universitetinin kimya fakültəsini bitirmişdir.1998-ci ilin aprelində “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2005-ci ilin noyabrında  “Tallium.stibium və bismutun  xalkogenidləri əsasında bəzi dördkomponentli sistemlərin fiziki-kimyəvi tətqiqi “ mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1988 - Kimya fakültəsi, Jdanov adına Leninqrad dövlət universiteti
2005 - k.e.n., „Tallium.stibium və bismutun  xalkogenidləri əsasında bəzi dördkomponentli sistemlərin fiziki-kimyəvi tətqiqi“
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1988-1995 - kimyaçı mühəndis, AMEA XKTB
1995 - baş laborant, BDU, kimya fakültəsi, „ Ümumi və qeyri-üzvi kimya “ kafedrası.
2012 - müəllim, BDU, kimya fakültəsi, „ Ümumi və qeyri-üzvi kimya “ kafedrası.
40-dan çox elmi məqalə və tezis
2 patent
1 kitab
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Qeryi-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, çox komponrntli sistemlərin tədqiqi,Şüşəvari maddələrin tədqiqi,keramiki materiallar və nanohissəciklərin alınması
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. T.M.İlyaslı, Z.İ.İsmayılov, R.F.Abbasova, L.A.Məmmədova, S.M.Veysova. Nd-As-Se sistemində şüşələnmə sərhədinin təyini və şüşələrin bəzi fiziki-kimyəvi xassələri. Bakı Universitetinin xəbərləri, Тəbiət elmləri seriyası, s.5-6, 2013.
2. Г.И.Ибадова, З.С.Алиев, С.М.Вейсова. Фазовые равновесия в системе SnTe-YbTe., Х международное Курнаковское совещание по физико-химическому анализу, Самара. 2013, стр. 325-328
3. Т.М.Ильяслы, Л.Н.Мамедова, Р.Ф.Аббасова, С.М.Вейсова. Стеклообразование в системе As2Se3 –Yb и кристаллизация стекол. VII международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации вещества», Тезисы докладов, Россия, г. Иванова,  стр. 61-62, 2014
4. Т.М.Ильяслы, Л.Н.Мамедова, Р.Ф.Аббасова, С.М.Вейсова. Электропроводность стекол на основе As2Se3 модифицированных Yb и его халькогенидами. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri. Elmi konfrans., c.32-35, Gəncə-2015
5. Т.М.Ильяслы, М.Р.Аллазов, А.А.Али, Л.А.Мамедова, С.М.Вейсова. Синтез и свойства шпинельной фазы NgxMg1-xAl2O4. Восточно-Европейский журнал передовых технологий., с.30-34, 2015
6. Аббасова Р.Ф., Ильяслы Т.М., Юсиф Л., Вейсова С.М. Кинетика растворения и объемная кристаллизация халькогенидных стёкол на основе As2Se3 и AsSe. «Успехи современного естествознания», №8, 2016, стр.9-14
7. Г.И.Ибрагимли, Т.М.Ильяслы, Л.А.Мамедова, Р.Ф.Аббасова, С.М.Вейсова. Характер взаимодействия в подчиненном треугольнике GaAsSe-As2Se3., Бакинский Государственный Университет, 2016,стр. 203-204, Азербайджан.
8. Ильяслы Т.М., Юсиф Л., Исмаилова З.И., Вейсова С.М., Мамедова Л.А. Свойства наночастиц, легированных самарием состава SmxMg1-xAl2O4., Единый всероссийский научный вестник, III, 2016
9. T.M. Ilyasly, R.F.Abbasova, S.M. Veysova Semiconductor phases of ternary systems of Ln-As-X type (Ln= Sm, Yb, Eu; X= S, Se, Te) Chemical Senses. Issue 9 (2), November 2016. V. 41. p.985 - 991
 

KİTABLAR
 

Практикум по общей и неорганической химии

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı