20-09-2017
 

Bağıyeva Məlahət Rüstəm qızı

İş telefonu: (+99412)510-92-81
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

01.02.1964-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1971-ci ildə Bakı şəhəri 158 saylı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olaraq, 1981-cı ildə orta məktəbi  bitirib. 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olaraq, 1990-cı ildə universitetinin  kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası alaraq bitirib.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1990 - kimya fakültəsi, BDU. 2002, dissertant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
2007 - k.e.n., “Er-Sn-Se(Te) üçlü  sistemlərində  faza tarazlığı və alınan materialların xassələrinin tədqiqi”
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1993 - laborant,”Qeyri-üzvi kimya“  kafedrası,  BDU.
2015 - 0,5  müəllim, „Ümumi və qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.
 

TƏDQIQAT SAHƏSİ
 

Ümumi və qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi materialşünaslıq, Fiziki-kimyəvi analiz, qeyri üzvi maddələrin istiqamətli sintezi, qeyri üzvi biokimya, yarımkeçiricilər kimyası, radiasiya  kimyası.Kompleks birləşmələrin alınması.
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

Third International Conf.on Inorganic Materials,Konstanz, 7-10 September,2002,Germany.
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1.Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И., Алиев О.М. Фазовая диаграмма система SnSe-Er2Se3 Ж.Неорган.химия, Москва, 2002,т.47,№9,с.1945-1974.

2 .Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Взаимодействие в системе  SnTe-Er2Te3  Ж.Неорган.химия, Москва, 2003,т.48,№2,с.326-328.

3. Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Взаимодействие в системе  SnSe2-Er2Se3  Ж.Неорган.химия, Москва, 2003,т.39,№9,с.1081-1084.

4. Багиева М.Р., Бабанлы М.Б.,Алиев И.И. Диаграмма состояния разреза Er2Sn3Se9-SnSe тройной системы  Ж.Неорган.химия, Москва, 2004,т.49,№11,с.1900-1901.

5. М.Р. Багиева, Р.А.Алиев, С.Т.Байрамова, В.М.Рагимова, О.М.Алиев  Диаграмма состояния систем.CuSbS2-MS (M-Pb, Eu, Yb) Ж.Неорган.материалы, Москва, 2010,т.46,№7,с.783-787.

6, М.Р. Багиева, И.И.Алиев, А.А.Фарзалиев, И.Г.Алиев, Р.С.Магаммедрагимова, Дж.А.Велиев  Фазовые равновесия и стеклообразование по разрезу  As2S9-TlAs2S2Se2 системы As2S3-AsS2Se3-TeS Ж.Неорган.химия, Москва, 2011,т.56,№3,с.498-501.

7. Багиева М.Р.,Ягубов Н.И., Мамедова Л.А. Способ получения селенида кальция высокой чистоты. Ж. European science, Российская Федерация, №12(22),2016

 

KİTABLAR
 

1. M.R.Bağıyeva, T.M.İlyaslı, “Ümumi və  qeyri-üzvi kimya praktikumu”.Bakı.2011
2. M.R.Bağıyeva, L.Ə.Məmmədova, T.M.İlyaslı “Radiasiya kimyası". Bakı.2007

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı