20-09-2017
 

Bayramov Musa Rza oğlu

İş telefonu: (+99412)538-25-32
e-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1955-ci ildə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kənd orta məktəbini qurtamış, bir il işlədikdən sonra Bakı Kənd Təsərrüfatı texnikumuna daxil olaraq 1959-cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1965-ci ildə oranı qurtardıqdan sonra təyinatla Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri instituna göndərilmişdir. Orada mühəndis, kiçik elmi işçi, baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 
1968-ci ildə neft kimya ixtisası üzrə namizədlik, 1984-cü ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1986-cı ildə professor elmi adı almışdır. 
1969-cu ildən Bakı Dövlət Universiteti, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasında dosent, 1979-cu ildən bu günə qədər həmin kafedrada müdir vəzifəsində çalışır.
1991-ci ildə onun təşəbbüsü ilə kafedranın nəzdində “Alkenilfenollar kimyası“ ETL-i yaradılmışdır.
Onun əsas elmi yaradıcılığı polifunksional monomerlər olan alkenilfenolların sintezi və onlar əsa-sında reaksiyayaqabil oliqomer və polimerlərin, kompozisiya materiallarının alınması ilə bağlıdır. 
Hal-hazırda ETL-in müdiridir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1959-1964 - kimya fakültəsi,BDU
1968 - к.е.n., «Neft kimyası», АМЕА
1969 - k.e.n., dos. “Neft kimyası” BDU
1984 - к.е.d, «Neft kimyası», kimya fakültəsi, BDU 
1986 - professor

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  

1979-kafedra müdiri, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU
1969-2008, dosent, professor, kimya fakültəsi
1964-1968, mühəndis, k.e.i., baş mühəndis
“Neft kimyası və neft kimyəvi sıntez”, “Neftin emalının elmi əsasları”, “Funksional əvəzli fenol birləşmələrinin kimyası” fənlərini tədris edir.
500-dən çox məqalənin, 3 monoqrafiyanın, 20-dən çox dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. 25 az. patenti və 37 müəlliflik şəadətnaməsi var. 25 elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir.
Aldığı yeni nəsil doymamış fenol-formaldehid oliqomerləri aviasiyada BK-50 yapışqanının alınmasında tətbiq olunmuşdur. Sintez edimiş alkenilfenollar və onların törəmələri əsasında reaksiyayaqabil oliqomerlər və polimerlərin alınması, yeni kompozisiya materialları işlənib hazırlanması, eləcədə polifunksional səthi-aktiv maddələrin, su sistemlərinin radionuklidlərdən təmizlənməsində istifadə oluna bilən üzvi polimer sorbentlərin alınması sahələrində işlər aparılır.
2008-ci ildə BDU-da ilin alimi adını almış, qabaqcıl təhsil işçisi, keçmiş SSRİ ixtiraçılar döş nişanları ilə təltif olunmuşdur. 2008-2009, 2013-2014-cü illərdə BDU-da ilin kafedra müdiri adına və 2009-cu ildə Əməkdar Elm Xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. 2013-ci ildə BDU-nun M.R.Bayramovun 75 illik yubileyi münasibətilə “Fəxri Fərmanı”, 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir­li­yi­nin və BDU-nun M.R.Bayramovun 80 illik yu­bi­leyi müna­sibə­tilə “Fəxri Fər­ma­nı” ilə təltif edilmişdir.
 

TƏDQIQAT SAHƏSİ
 

Alkenilfenollar kimyası, polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 
2007, Oktyabr, Moskva; 2007, Noyabr, Bakı; 2007, Sentyabr, BDU; 2008, Sentyabr, Rostov; 2009, oktyabr, Kazan; 2009, sentyabr, Moskva; 2009, BDU; 2010, Moskva, sentyabr; 2011, noyabr, Gəncə,  2016, August, USA, Уфа, 2016, Москва. 2016, , Qafqaz Universiteti, Bakı, 2016,  Moscow, RUDN, 2017, 2017, Махачкала, Уфа, 2017, Чебоксары, 2017 və digərləri  

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 


1. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, И.К.Аллахвердиев. Исследование сополимеризации глицидиловых эфиров п-ПИФ и 2-метил-4-изопропенилфенола со стиролом. ВМС, 1974, № 10.ТА-16, с. 2227-2229 
2. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Ш.З.Рзаева. Синтез некоторых эфиров диалкил п-изопропенил-фосфатов. ЖОХ, 1976, т. 46, вып. 2, с. 435-436
3. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, М.Д.Ибрагимова. Исследование сополимеризации аллилового эфира п-изопропенилфенола со стиролом. ВМС, 1979, т. 21, № 6, с. 1368-1372
4. В.А.Сергеев, В.К.Шитиков, М.Р.Байрамов. Гидроксилирование  метилдихлорсиланом ацетатов алкенилфенолов. ЖОХ, 1982, т. 22, с. 1846-1849
5. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Ш.З.Гасымова. Фотоперегруппировка Фриса в сополимерах сложных эфиров п-изопропенилфенола со стиролом. ВМС, 1983 г, № 2, с. 118-121, т.25Б.М. 
6. В.К.Шитиков, М.Р.Байрамов, Г.У.Аббасов. Получение олигосилоксанов с оксифенильными группировками и сшитых полимеров на их основе. ВМС, 1984, т. 26, А, № 1,  с. 172-175
7. М.Р.Байрамов, С.Э.Мамедов, А.Ф.Аминбеков. Термокаталитическое превращение н-гептана на сверхкремнеземных цеолитах. Кинетика и катализ,  № 5,  ХХЫВ,  1985, с. 1252   
8. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Н.Г.Азмамедов. Изучение некоторых кинетических  закономернос-тей  реакции тройной сополимеризации. ВМС, 1987, Т. Б 29, № 1, с. 53-55
9.  С.М.Алиев, В.А.Сергеев, М.Р.Байрамов. Радикальная чередующая сополимеризация  глици-дилового эфира  п-изопропенилфенола  с малеи¬но¬вым ангидридом. ВМС,1987, т. Б.29, №2 с.89-91
10. С.М.Алиев, В.А.Сергеев, М.Р.Байрамов. Винилфенолы, олигомеры на их основе. Успехи химии. № 11, т. 55 1986,  с. 1898-1919
11. В.А.Сергеев, В.К.Шитиков, М.Р.Байрамов Особенности синтеза ненасыщенных олигомеров фенолформальдегидного типа на основе 4-изопропенилфенола. ВМС, 1987,  т. Б 29, № 3,. с. 197-200
12. С.М.Алиев, М.Р.Байрамов, Н.Г.Азмамедов. Study of copolymerization of allyl- and glicidylethers of p-izopropenylphenol with vinyl monomers. 31st  IUPAK Makromolecular simposium: head of the «Caqlschorlemmeg» Merseburg, CDR, 1987, microsimposium I , p.156
13. С.Г. Горбачев, М.Р.Байрамов, О.А. Тихова. Полимеризация п-изопропенилфенола. Пластмассы, 1987, № 8, с.21
14. М.Р.Байрамов, Д.Б. Тагиев, А.Ф. Аминбеков. Термокаталитическое превращение н-гексана на ВК-цеолитах типа ультрацила. Нефтехимия, 1990, т. 30, № 4, с. 486-491
15. М.Р.Байрамов, Н.Н.Юсубов. Алкилирование аллилфенолов. ЖОХ, 1996, Т. 32, с. 1437-1438
16. М.Р.Байрамов, М.М.Гаджиев, Ш.З.Гасымова. Ингибиторы коррозии металлов на основе алкоксиметилхлорциклоалканов. «Защита металлов», Москва,1997, т. 33,    № 6, с. 653-655
17. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, М.А.Джавадов. Ди-(4-изопропенилфеноксиалканы) в качестве сшивающих сомономеров в реакциях трехмерной сополимеризации со стиролом. Журн. Прикл. Химии, 2007, Т. 80, вып. 1, с.116-118
18. М.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева и др. Получение аминометилированных производных аллилфенолов и исследование их антимикробных свойств в моторном масле // Журнал Прикладной Химии, 2007, т.80, в. 4, с.681-686
19. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, П.М.Мамедова, Д.М.Кулиева. Исследование аминометилированных производных аллилфенолов в качестве антимикробных присадок к реактивному топливу // Нефтехимия, 2008, т.48, № 1, с.62-64
20. А.М.Магеррамов, М..Байрамов, В.М.Аббасов, Г.М.Мехтиева . Аминометилированные производные алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии // Нефтепереработка и нефтехимия, 2007, 4(31), с.11-13
21. М.Р.Байрамов, Н.Н.Юсубов, З.А.Мамедова, Р.А.Гасымов, Э.Ч.Алиева, Г.М.Мехтиева, Амино-метилирование алкенилфенолов, Ж. Химия и химическая технология, г.Иваново, 2008, том 51, вып.1, с.24-26 
22. A.M.Magerramov, M.R.Bayramov, I.G.Mamedov. The molecular mobility of 2-propenylphenols capable of hydrogen bonding. Russiun journal of Physical chemistry A., 2008, № 7, V. 82, p. 1229-1231
23. A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, I.G.Mamedov. The research on molecular dynamics of 2-allyl-6-(dimethylaminomethyl)-4-methylphenol in solution by NMR-spektroscopy. «Caspian» Natural researches international journal, BSU, 2008, №2, p. 3-9   
24. А.М.Магеррамов, Г.М.Мехтиева, Р.А.Абушев, М.А.Агаева, С.А.Гасанова, И.Г.Мамедов, Аминометилированные производные 2-пропенил- и   4-изопропенилфенолов в качестве анти-микробных присадок к нефтепродуктам, Нефтехимия, 2010, том 50, №1, с.69-73 
25 И.Г. Мамедов, А.М. Магеррамов, М.Р. Байрамов, Е.В. Мамедова. Изучение динамики процессов релаксации и перегруппировки Фриса в ацетатах фенолов и изомерных им ацетильных производных в растворах методом ЯМР-релаксации. ЖФХ, 2010, № 12
26. I.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, E.V.Mamedova. Molecular dynamics of cis-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone oxime and N-(2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide in solution studied by NMR spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry, 2010
27. I.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, E.V.Mamedova. Molecular dynamics of alkenylphenol derivatives in solution as studied by NMR spectroscopy. Applied Magnetic Resonance, 2010, v 38, p. 257-269
28.  А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, В.М.Аббасов, Г.М.Мехтиева, А.М.Самедов, А.С.Рзаев, Производные алкенилфенолов в качестве реагентов для подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий, Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 10. 1(37) 2009, с.17-20 
29. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, Ш.Б.Хосеинзадэ, Р.А.Гусейнова, С.Г.Алиева, Исследование реакции 2-пропенилфенола с симметричными дигалогеналканами, Вестник Бакинского Университета, 2010, №3,  с.7-9
30. M.R.Bayramov, A.M.Maharramov, G.M.Mehdiyeva, Sh.B.Hoseinzadeh, R.K.Askerov, 1,4-Bis (2-prop-1-enylphenoxy)¬bu¬tane, Acta Cryst. (2011) E 67, o 1478 
31. A.M.Magerramov, M.R.Bairamov, A.A.Garibov, Dzh.A.Nagiev, M.A.Ageva, G.M.Bairamova. Maleic anhydride-styrene-1,4-di(4-isopropenylphenoxy)butane terpolymer as a sorbent for recovery of UO22+ -ions from aqueous solutions. Journal applied chemistry, 2011, V 84, N 1, P.151-156
32. A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, Sh.B.Hoseinzadeh, B.A.Rashidov, 1,10-Bis (2-prop-1-enylphenoxy)decane, Acta Cryst. (2012) E 68, o 266
33. Az.Pатентləri: İ2005 0174, İ2005 0175, İ2006 0077, İ2009 00911, İ2010 0050, İ2010 0055, İ2010 0056 İ2010 0057, İ 2012 0080, İ 2012 0083, İ 2012 0085, İ 2012 0086, İ 2013 0059, İ 2013 0061, İ 2013 0062, İ 2014 0046, İ 2015 0060
34. İ.G.Mamedov, U.Eichhoff, A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, Molecular dynamics of (Z)-1-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)ethanone oxime and (E)-2-hydroxy-5-methylacetophenone thiosemicar-bazone in solution studied by NMR. Central Europian Journal of Chemistry, 10 (1), 2012, р. 241-247 
35.  A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva,Sh.B.Hoseinzadeh,B.A.Rashidov. 1,10-Bis[2-(prop-1-enyl)phenoxy]decane. Acta Cryst. (2012) E 68, o 0266
36. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева. Исследование процесса радикальной сополимеризации аминометилированных производных алкенилфенолов со стиролом, Высоко¬молекулярные соединения, Серия Б, 2012, том 54, №8, с.1321-1329. 
37.   İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov,Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. Molecular dynamics of 6-methyl-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one and 6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one(flavanone) derivatives in a solution studied by NMR spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, № 51, 234-239.
38.  İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov, Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. Molecular dynamics of (E)-6-acetyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en¬-1-one and (E)-6-ethylcarboxylate-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en-1-one in a solution studied by NMR spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, № 51, 600-604.
39 . А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Ш.Б.Хосеинзадэ, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, С.Г.Алиева. Синтез ингибиторов сероводородной коррозии для нефтедобыче. Нефтехимия, 2013, том 53, № 6, с. 473–475 
40. V.M.Farzaliyev, M.R.Bairamov, Z.M.Dzhavadova, İ.G.Mamedov, M.A.Dzhavadov, N.Yu.Zeynalov. Binary cooligomers of 2-propenylphenol with 1-heptene and 1-decene as antimicrobial additives for lubricating oil I-12A.
41.  İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov, Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry, 2014, DOI: 10.1002/mrc.4172. 
42.  А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Н.В.Азимова, М.А.Агаева, С.Г.Алиева,И.Г.Мамедов. Получение соолигомеров 2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом и исследование продуктов их превра-щений с аминами в качестве ингибиторов коррозии стали. Журнал прикладной химии, 2014, т. 87, вып. 4, с. 463-465 
43.  П.Г.Асадова, Г.З.Гусейнов, М.А.Аллахвердиев. Исследование реакции конденсации фурфурола с эфирами меркаптоуксусной кислоты. Журнал прикладной химии, 2013, т. 86, вып. 5, с. 840-843 
44. Ф.И.Самедова, Б.А.Гусейнова, Э.А.Бехметова, Г.М.Байрамова. Исследование гетероатомных соединений глубоководной нефти месторождения Гюнешли. Журнал нефтепереработка и нефтехимия, Москва 2014, №6, с. 27-29 
45. Н.В.Азимова, А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Р.А.Рагимов, C.Г.Алиева. Исследование поверхностноактивных свойств азотсодержащих производных солигомеров 2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2014, т.15, №3 (59), с.232-237  
46. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, И.Г.Мамедов. Алкенилфенолы: получение, превращения и применение. Успехи Химии, 2015, №12, с. 1258-1278
47.   I.G.Mamedov, M.R.Bayramov,Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, №53, s. 147-153
48 A.M.Магеррамов,  М. Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г. М.Мехтиева,  Г. М.Гасанова, Ш. Б. Хосеинзаде. Пиридиниевые соли на основе алкенилфенолов в качестве ингибиторов сероводородной коррозии и реагентов для подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) при нефтедобыче. Нефтехимия, 2015, том 55, №3, с. 260-264
49.  A.M.Магеррамов,  М. Р.Байрамов,  М.А Агаева,О. Н.Джавадова, Ш. З.Гасымова. Водорастворимые ингиби¬то¬ры коррозии стали ст.3 на основе тройных соолигомеров 2-аллилфенола, малеино¬во¬го ангидрида и стирола. Нефтепереработка и нефтехимия, 2015, №5, с. 29-31 
50. В.М. Фарзалиев, М. Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М.Байрамова, М.A. Джавадов. Антиокислительные свойства двойных соолигомеров 2-ро¬пенилфенола с гептеном-1 и деценом-1. Технология Нефти и Газа, №2, 2015, c. 22-25
51. М. Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М.мехтиева, С.Г.Алиева. Функциональнозамещенные производные алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии Ст.3. Журнал «Молодой ученый», № 9, с. 7-11

52. G.Mamedov, R.Abbasoglu, M.R.Bayramov, A.M.Maharramov. Synthesis of a new 1,2,3,4,5-penta­subs­tituted cyc­lo­hexanol and determination its ste­reo­che­­mis­try by NMR spec­tros­co­py and quantum-chemical cal­cu­lations. Magnetic Resonance in Chemistry, 2016, 54, p. 315-319

53. М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, М.А.Агаева, Р.А.Рагимова, С.Г.Алиева, Н.В.Азимова. Азотсодержащие произ­вод­ные соолигомеров 2-пропе­нилфенола с малеиновым ан­гид­ридом в качестве инги­би­торов коррозии стали Ст.3. Нефтепереработка нефтехимия. 2016, №8,с. 45-48

54. İ.G.Mamedov,Y.V.Mamedova, V.N.Khrustalev, M.R.Bayramov, A.M.Maharramov. Dependence of biological ac­ti­vi­ties of some chalcone de­ri­va­ti­ves from the molecular struc­tu­re cal­cu­lations. Indian Journal of Chemistry, 2017, 56B, p. 192-196.

55. A.M. Maharramov, M.R. Bairamov,A.A. Garibov,M.A. Agaeva, G.M. Askarova, S.J. Qulieva. The investigation of nitro-con­taining cross-linked copoly­mers of maleic anhydride and styrene as chelating sorbents for extracting uranyl-ions from water systems. Journal of Enviromental Analytical Chemistry, 2017, v 4 (3), p. 1-4

56. A.M. Maharramov, Z.M. Javadova, M.R. Bairamov, M.A. Javadov, F.M. Valiyeva, G.M. Hasanova. Optimization process of the al­ky­lating of phenol with hex­ene-1 on the sulfokationite KU-23. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2017, v 3 (5), p. 192-202.

57. М. Р. Байрамов, М. А. Агаева, Г. М. Гасанова, В. Д. Джафаров, Г. Р. Бабаева, Г. Г. Мусаева. Разработка композиционных ма­териалов на основе по­ли­эти­лена, перлита и со­оли-го­ме­ров 2-пропенилфенола с малеиновым ангидридом. Журнал «Молодой ученый» 2017, №24 (158), p. 17-20.

58. A.M. Maharramov, M.R. Bayramov, Y.Kh. Bayramov, I.G. Mamedov, Z.M. Javadova, M.A. Javadov. Stydying of quaternary salt of 2-Allyl-4-isooctyl-6-piperi-dinomethylphenol as corrosion inhibitor in water-salt and hydrocarbon media. Russian journal of physical chemistry A, November 2019, Volume 93, Issue 11, pp. 2163-2166

59. М.Р. Байрамов, Ф.М. Велиева, Н.Ю. Зейналов, М.А. Агаева, Г.М. Мехтиева, Г.М. Гасанова, М.А. Джавадов. Моделирование процесса инициированного фосфорилирования 4-изопропенилфенола диметилфосфитом. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия», №7, 2019, с. 16-19

60. М.Р. Байрамов, Ф.М. Велиева, Н.Ю. Зейналов, М.А. Агаева, М.А. Джавадов, Г.М. Гасанова, О.Н. Джавадова, Р.А. Гусейнова. Оптимизация процесса радикальной соолигомеризации стирола с аллиловым эфиром п-изопропенил-фенола. Научно-технологический журнал «Технологии нефти и газа», №5(124), 2019, с.23-26

61. М.R.Bayramov, G.M.Mehdiyeva, M.A.Agayeva G.М.Hasanova. Research of corrosion inhibiting properties of water-soluble nitrogen-containing alkenylphenols derivatives. Azerbaijan chemical journal, 2020, N3, pp.71-75

62. Musa Bayramov, Valeh Jafarov, Zulfiyya Javadova, Misir Javadov, Gulnara Hasanova. An investigation of the functional properties of aminomethyl derivatives of 2-allylisooctylphenols and their quaternary ammonium salts. Processes of petrochemistry and oil refining jurnalı, Vol. 21, No. 3, 2020, pp. 308-317

63. G.M.Mehdiyeva, M. R. Bayramov, Sh.B.Hosseinzadeh, G.M.Hasanova. Allylphenoxypiperidinium halides as corrosion inhibitors of carbon steel and biocides. Turkish Journal of Chemistry, 2020, 44, pp. 670 – 686

64. М. Р. Байрамов, Г.М. Аскарова, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, П.Ш. Мамедова, S.Х.Джафарзадэ. Синтез и исследование 1-алкенил-2-прогаргилокси-3-аминометилбензолов в качестве ингибиторов кислотной коррозии и антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. Журнал прикладной химии. 2020. Т. 93. Вып. 11, с.1534-1542

65. Г.М.Мехтиева, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Ш.Б.ХоссеинзадэГ.М.Гасанова, И.М.Мадинов, Т.Х.Гулузадэ. Исследование 1-(2алкенилфенокси)децил-N-пиридиний бромидов в качестве ингибиторов сероводородной коррозии и биоцидов при нефтедобыче. Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, Москва, 2020, №6, с.40-45

66.  Байрамов М.Р., Мехтиева Г.М., Агаева М.А., Алиева Г.М., Гасанова Г.М.  Синтез 1-метил-2-про-пенил-4-пропаргилокси и исследование его в ингибирующем составе для кислотной обработки стали.  Журнал Нефтепереработка и нефтехимия, Москва, 2020, №9  

67. Мехтиева Г.М., Байрамов М. Р., Г.М.Гасанова, Азизова П. Ш., Н.А.Вализадэ. Синтез гетероциклических соединений на основе 2-пропенилфенола V Международная научно-практическая конференция молодых учёных “Энергия Молодежи для нефтегазовой индустрии”, 2020, ноябрь

68. Г.М.Мехтиева, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, М.А.Джавадов. Исследование пиридиниевых солей алкенилфенолов в качестве ингибиторов сероводородной коррозии. V Международная научно-практическая конференция молодых учёных “Энергия Молодежи для нефтегазовой индустрии”, 2020, ноябрь

69. I.G.Mamedov, A.E.Salamova, M.R.Bayramov, A.M.Maharramov. NMR studies of some 4-hydroxy-2-methylacetophenone thiosemicarbazones in solutions. Indian Journal of Chemistry. 54B, 2015, p.1518-1527

70. İ.G.Mamedov, R.Abbasoglu, M.R.Bairamov, A.M.Maharramov. Synthesis of a new 1,2,3,4,5-pentasubstituted cyclohexanol and determination its stereochemistry by NMR spectroscopy and quantum-chemical calculations. Magnetic Reso-nance in Chemistry. 54. 2016. P.315-319

71. A.E.Farzaliyeva, Y.V.Mamedova, M.R.Bayramov, A.M.Maharramov, İ.G. Mamedov. Antibacterial and antifungal activities of some hydroxyacetophenone derivatives. İndian Journal of Chemistry. 57B, 2018, p.1310-1314

72. I.G.Mamedov, Y.V.Mamedova, A.Maharramov. Molecular dyna­mics of (E)-6-acetyl-3-(2-hydroxy-5-met­hyl­phenyl)-5-styryl cyclohex-2-en­-1-one and (E)-6-ethyl­car­boxylate-3-(2-hyd­roxy-5-me­thylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en-1-one in a solution studi­ed by NMR spectroscopy. Magnet. Reson. In Chem. 51, 2013, p.600-604   

 

KİTABLAR
 


1. М.Р.Bayramov, M.R.Мирзяйева, M.M.Hacıyev. Neft kimyasından təcrübə məşqələləri (dərs vəsaiti). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2000
2. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов. Монография. Изд. БГУ, 2002, 246 с.
3. A.M.Məhərrəmov, М.R.Bayramov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2003,  562 s.
4. М.Р.Bayramov, S.H.Hacıyeva, Ш.З.Гасымова. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi (dərslik). “Kür” nəşriyyatı, 2004, 169 s.
5. Учебное пособие для ВУЗ-ов, 300 с. Бакы Универс. Няшриййаты, 2006, 2-ъи няшр. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez (Ali məktəblər üçün dərslik). 604. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006 (2-ci nəşr)
6. М.Р.Bayramov, M.R.Мирзяйева, M.M.Hacıyev. Neft kimyasından təcrübə məşqələləri (dərs vəsaiti). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2006, 400 с.
7. М.Р.Байрамов, Гаджиев М.М. Технология органических веществ. Учебное пособие для ВУЗ-ов, 300 с. Бакы Универс. Няшриййаты, 2006, 2-ci nəşr
8. A.M.Məhərrəmov, М.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı universiteti nəşriyyatı, 2006, 140 s.
9. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Ümumi kimya texnologiyası. Dərslik, Çaşıoğlu, 2011, 308 c.
10. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, G.M.Bayramova. Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı (ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 260 s.
11.  A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez (ali məktəblər üçün dərslik) / Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 458 s.
12. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, B.Ə.Hüseynova, Ş.Z.Qasımova, G.M.Həsənova. Neftin heteroatomlu birləşmələri, 2015, Bakı,Çaşıoğlu nəşriyyat, 250 s.
13. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов. Монография. Изд. второе, БГУ, 2015, 400 с.

14. M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev, M.R.Mirzəyeva, İ.Q.Məmmədov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintezdən praktikum (dərs vəsaiti) / Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2015, 247 s.

15. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, B.Ə.Hüseynova, Ş.Z.Qasımova, G.M.Həsənova. Neftin heteroatomlu birləşmələri (dərs vəsaiti) / Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2018, 359 s.

16.А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов. Монография. Изд. Мир, Техносфера. Москва, 2018, 357c

17. A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, I.Q.Mammadov. Dynamic NMR spectroscopy. Technosphera. Rusiya, Moskva. 2018. 226 рр

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 

2007-ci il 3840 saylı Ukrayna Elmi-Texnoloji Mərkəzinin beynəlxalq layihəsinin iştirakçısı
2009-cu il Bakı Dövlət Universitetinin hazırladığı “Universitet daxili 50%50” layihəsinin iştirakçısı
2011-ci ildə Еlmin inkişafı fondunun yaratdığı layihənin iştirakçısı

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı