20-09-2017
 

Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu

İş telefonu: 510-74-54 
e-mail: qasim_Huseynov@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

1940-cı il mayın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq kəndində anadan olub.

1958-ci ildə Kükü kənd orta məktəbini bitirib.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1958-1963 - Kimya fakültəsi, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tələbə (Fərqlənmə diplomu)
1968 - Kimya elmləri namizədi
1991 - Kimya elmləri doktoru, professor tyle='font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:RU'>1958-ci ildə Kükü kənd orta məktəbini bitirib.  
 


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

1963-1969 - AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasında oxumuşam
1966-1977 - AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş mühəndis, laboratoriya müdirinin müavini və baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb
1977 - baş müəllim, dosent, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki NDU)  
1984 - kimya kafedrasının müdiri, NDU 
1989-1996 - rektor,  NDU 
1996 - professor, «Neftkimyası və kimya texnologiyası» kafedrası BDU 
2007-dən hal-hazıra qədər: direktor, BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən «Gənc Istedadlar»  Liseyi
 


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

Elmi-tədqiqat işləri sürtkü yağlarının,Yanacaqların keyfiyyətini yaxşılaşdıran aşqarların, Metalları korroziyadan qoruyan inhibitorların Analitik reagentlərin sintezinə «Kobaltın fotometrik üsulla təyini» barədəki ixtirası 1986-cı ildən Xarkov şəhərindəki zavod¬da tətbiq olunur. Dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlarının tüstülüyünü azaldan və sürtkü yağlarının korroziyaya qarşı davalılığını xeyli artıran səmərəli aşqarların sintezi üçün elmi prinsiplər müəyyənləşdirilmiş, yeni perspektiv istiqamət göstərilmişdir. Aşqarların quruluşu ilə onların effektivliyi arasındakı asılılığı göstərən ümumi qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilməsi.
 


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

1. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı-2007
2. III Всероссийская конференция «Физико-химические процессы в конден-сированном состоянии и на межфазных границах» (материалы конференции «ФАГРАН--2006», Воронеж-2006
3. Proceding of the fourth Baku international congress on energy, ecology, economy. Baku, September 23-26, 1997
4. XV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. химические проблемы экологии. Респуб.-ка Беларусь, г. Минск, 24-29 мая, 1993 г., IV том, Изд.-во «Навука i тэхнiка»
5. Первая Бакинская Международная Конференция по Нефтехимии (тезисы докладов). Баку, март, 1994.
6. II Всесоюз. симпозиум «Электрохимия и коррозия металлов в водноорганических и органических средах». Ростов-на-Дону, 1984.
7. II Всесоюз.конф.по химии гетероциклических соединений. Тезисы докладов. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1979.
8. Всесоюзная научная конф. Пути повышения топливной экономичности и снижения токсичности автотракторных двигателей. Тезисы докладов. Баку, 1979.
9. Тезисы докладов на IV Всесоюз. конф. по применение орг. реаг. в аналитич. химии. Киев «Науково думка»,1976.
10. Тезисы докладов XIII научной сессии по химии и техно¬логии орг. соед. серы и сернистых нефтей. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1974.
11. II Всесоюзный симпозиум по биолог. повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений. Изд.-во «Наука», М., 1972.
12. Тезисы докладов XII науч. сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1971.
 


PATENT

 
 1. Mövsümzadə M.M., Hüseynov Q.Z., Əliyev N.A., Ağayeva M.A., Məlikov A.X., Əliyev S.A. Yanacaq kompozisiyası. Azərbaycan patenti, №120110066, 30.06.2011
 2. Mövsümzadə M.M., Hüseynov Q.Z., Əliyev N.A., Kərimov K.T., Ağayeva M.A., Məlikov A.X., Əliyev S.A. Yanacaq kompozisiyası. Azərbaycan patenti, №i20140025, 2014
 


EÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 
186-dan çox elmi əsərdə, o cümlədən 16 müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini tapmışdır.
 1. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М. Синтез 2,5-диалкилтиофенолов. ЖорХ.3.105 (1967)
 2. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Кязимзаде А.К. Способ получения дикарбал­косиметилдисульфидов. Авт. свид. СССР №405337, 1973 г. (не публ.)
 3. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Алиев З.Э., Агаева С.М., Шахгельдиев М., Башаев М.А., Ханларов Г.Г., Смоленкова В.С., Алиев С.А. Топливная ком­позиция. Авт. свид. СССР №455613, 1974 г. (не публ.)
 4. Гусейнов Г.З., Гамбаров Д.Г. Способ фотометрического определения кобальта Авт. свид. СССР, №559169, 1977 г., Бюлл. изобр., №19, 1977 г.
 5. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Кязимзаде А.К. Диалкиламинометилалкокси­карбонил-метилсульфиды, как присадки к смазочным маслам, обладающие противокоррозионным и антимикробным действием. Авт. свид. СССР, №600895, 1977 г., (не публ.)
 6. Гусейнов Г.З., Гурьянова Е.Н., Мирзоева М.А., Ромм И.П., Мамедов Ф.А. Дипольные моменты и электронодонорные свойства некоторых произ­водных эфиров меркаптокарбоновых кислот. ЖОрХ, 48. Вып.I, 114 (1978)
 7. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Мамедова А.Х. 2-алкоксикарбонилметилпер­гидротиазиноны-3 в качестве ингибиторов коррозии стали в кислых средах и способ их получения. Авт. свид. СССР, №609288, 1978 г., (не публ.)
 8. Гусейнов Г.З., Гамбаров Д.Г. Способ концентрирования никеля. Авт. свид. СССР, №652120, 1978 г., Бюлл. изобр., №10, 1979 г.
 9. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.Н., Оруджева И.М. 2-Ди-(алкоксикарбонилметилтио)-метилфенолы как противокорро­зи­онные, антиокислительные и противоизносные присадки к смазочным маслам. Авт. свид. СССР, №675794, 1979 г.
 10. Гусейнов Г.З., Мамедов И.А., Алиев Т.А., Эйлазов Э.Д. Антиабразивная добавка с одновременным ингибирующим действием. Авт. свид. СССР, №1256449, 1986 г.
 11. Гусейнов Г.З., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.Н., Агаева Э.А. S-замещенные эфиры меркаптоуксусной кислоты как противокоррозионные присадки к смазочным маслам. Нефтехимия, 1988 г., т.28, №6, с.831
 12. Hüseynov Q.Z., Əliyeva Q.M. Orta məktəbdə karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Kimya məktəbdə, 2007, 4(20), s.46-68
 13. Q.Z.Hüseynov, Q.M.Əliyeva, V.Y.Hüseyn. Orta məktəbə karbohidrogenlərin oksigenli törəmələrinin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi ∕∕ Kimya məktəbdə (elmi-nəzəri və metodik məcmuya), 2008, № 4 (24), s.60-71.
 14. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov. Karbozidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər mövzusunun tədrisi // Kimya məktəbdə, 2008, 2(22), s.43-62.
 15. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов, Н.Аршаси-Саркаби, Д.Сеифзаде. Влияние неко­торых солей алкилфенолсульфокислоты на электрохимическое и кор­розионное поведение Ст.3 в системе 0,1 N водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррозионной зашиты, 2009, №2 (52), с. 50-55
 16. Q.Z.Hüseynov, Q.M.Əliyeva. Karbohidrogenlər və onların funksional törəmə­lərinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları (təbiət elmləri), 30-31 oktyabr 2009-cu il, s.368-369.
 17. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов, Н.Аршаси-Саркаби, Д.Сеифзаде. Влияние неко­торых азотсодержащих производных алкилфенола на коррозионное и электрохимическое поведение Ст3 в системе 0,1 N водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррозионной зашиты, 2010, №2 (56), с. 60-64.
 18. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov. Orta məktəbdə üzvi maddələrin reduksiyası reaksiyalarının tədrisi barədə ∕∕ Kimya məktəbdə, 2010, 4(32), c.24-32.
 19. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov, Z.Ə.Nəcəfova. Orta məktəb üzvi kimya kursunda “oksidləşmə dərəcəsi” mövzusunun tədrisi barədə ∕∕ Kimya məktəbdə, 2011, №2
 20. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов. Влияние некoтoрых производных ксантогеновый кислоты на коррозионные и электрохимические параметры Ст.3 в системе 0.1 Н водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррозионной защиты; 4(62), 2011, с.55-62.
 21. К.З.Гусейнов, Алиев Т.А., Ashassi-Sorkhabi H., Seifzadeh D.Влия­ние некоторых про­из­вод­ных ксан­тогеновой кислоты на коррозион­ные и элек­трохимические параметры Ст-3 в системе 0,1Н водный раствор HCl. Практика проти­вокоррозионной защиты. Москва, 2011, №4(62), с.59-66.
 22. К.З.Гусейнов, Алиева Г.М.,Алиев В.С. Ускоренный способ решения задач по реакциям горения органических соеди­нений. Естественные и тех­ни­ческие науки. М., 2012, №3, с.61-64.
 23. К.З.Гусейнов, Асадова П.Г., Аллахвердиев М.А.Исследование реак­ции фур­фурола с эфи­рами меркаптоуксусной кислоты. Журнал приклад­ной химии. М., 2013, том 86, вып.5, с.840-843.
 24. Q.Z.Hüseynov, Abbasov M.M., Əliyev V.S. Üzvi birləşmələrin yanmı reak­si­yalarına sərf olunan oksigenin miqdarının sadə yolla hesablanması. Abituriyent jurnalı, 2014, №2, s.127-128.
 25. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M. Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə müxtəlif amillərin təsirinin araşdırılması, Abituriyent jurnalı, 2015, N-2, s.134-136
 26. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M., Məmmədov N.V. Duzların hid­rolizi, Abituriyent jurnalı, 2016, N-2 , s.90-92
 27. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M., Məmmədov N.V. Bəzi test tapşı­rıqlarının sadə həlli üsulları, Abituriyent jurnalı, 2017, N-2 , s.88-91
 28. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M., Məmmədov N.V., Məhlullar. Həll­olmanın mexanizmi, Abituriyent jurnalı, 2018, N-2 , s.89-91
 


KİTABLAR

 
Dövlət universitetləri üçün hazırlanmış 6 fənn proqramının tərtibçisidir. Onun rəhbərliyi və yaxından iştirakı ilə bir nəfər kimya elmləri doktoru, 7 nəfər kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru və 10 nəfər magistr elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.  


MÜKAFATLAR

 
 1. “Şərəf nişanı” ordeni ilə (1986) 
 2. D.İ.Mendelyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı və həmin cəmiyyətin Azərbaycan filialının diplomu ilə təltif olunmuş 
 3. “Respublikanın əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür (2009)
 

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu