20-09-2017
 

Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu

İş telefonu: 538-25-32
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

1940-cı il mayın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq kəndində anadan olub.

1958-ci ildə Kükü kənd orta məktəbini bitirib.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1958-1963 - Kimya fakültəsi, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tələbə (Fərqlənmə diplomu)
1968 - Kimya elmləri namizədi
1991 - Kimya elmləri doktoru, professor tyle='font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:RU'>1958-ci ildə Kükü kənd orta məktəbini bitirib.  
 


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

1963-1969 - AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasında oxumuşam
1966-1977 - AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş mühəndis, laboratoriya müdirinin müavini və baş elmi işçi vəzifələrində çalışıb
1977 - baş müəllim, dosent, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki NDU)  
1984 - kimya kafedrasının müdiri, NDU 
1989-1996 - rektor,  NDU 
1996 - hal-hazıra qədər - professor, «Neftkimyası və kimya texnologiyası» kafedrası BDU 
2007-2019 - direktor, BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən «Gənc Istedadlar»  Liseyi
 


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 

Elmi-tədqiqat işləri sürtkü yağlarının,Yanacaqların keyfiyyətini yaxşılaşdıran aşqarların, Metalları korroziyadan qoruyan inhibitorların Analitik reagentlərin sintezinə «Kobaltın fotometrik üsulla təyini» barədəki ixtirası 1986-cı ildən Xarkov şəhərindəki zavod¬da tətbiq olunur. Dizel mühərriklərinin işlənmiş qazlarının tüstülüyünü azaldan və sürtkü yağlarının korroziyaya qarşı davalılığını xeyli artıran səmərəli aşqarların sintezi üçün elmi prinsiplər müəyyənləşdirilmiş, yeni perspektiv istiqamət göstərilmişdir. Aşqarların quruluşu ilə onların effektivliyi arasındakı asılılığı göstərən ümumi qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilməsi.
 


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

1. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XIII Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı-2019

2. AMEA-nın akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir kimyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı-2019

3. Akademik R.Ə.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrası, Bakı-2017

4. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləri” VIII Respublika elmi konfransı, Bakı-2014

5. Akademik S.C.Mehdiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş neft-kimya sintezi üzrə Respublika elmi-praktik konfransı, Bakı-2014

6. VIII Бакинс-кая Международная Мамедалиевская конф. по нефтехимии, Bakı-2012

7. Akademik Ə.M.Quliyevin 100 illik yubileyine həsr olunmuş Respublika elmi konfransı, Bakı-2012

8. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı-2009

9. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, Bakı-2008

10. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı-2007

11. III Всероссийская конференция «Физико-химические процессы в конден-сированном состоянии и на межфазных границах» (материалы конференции «ФАГРАН--2006», Воронеж-2006

12. Proceding of the fourth Baku international congress on energy, ecology, economy. Baku, September 23-26, 1997

13. XV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. химические проблемы экологии. Респуб.-ка Беларусь, г. Минск, 24-29 мая, 1993 г., IV том, Изд.-во «Навука i тэхнiка»

14. Первая Бакинская Международная Конференция по Нефтехимии (тезисы докладов). Баку, март, 1994.

15. II Всесоюз. симпозиум «Электрохимия и коррозия металлов в водноорганических и органических средах». Ростов-на-Дону, 1984.

16. II Всесоюз.конф.по химии гетероциклических соединений. Тезисы докладов. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1979.

17. Всесоюзная научная конф. Пути повышения топливной экономичности и снижения токсичности автотракторных двигателей. Тезисы докладов. Баку, 1979.

18. Тезисы докладов на IV Всесоюз. конф. по применение орг. реаг. в аналитич. химии. Киев «Науково думка»,1976.

19. Тезисы докладов XIII научной сессии по химии и техно¬логии орг. соед. серы и сернистых нефтей. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1974.

20. II Всесоюзный симпозиум по биолог. повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений. Изд.-во «Наука», М., 1972.

21. Тезисы докладов XII науч. сессии по химии и технологии орг.соединений серы и сернистых нефтей. Изд.-во «Зинатне», Рига, 1971.
 


PATENT

 
 1. Mövsümzadə M.M., Hüseynov Q.Z., Əliyev N.A., Ağayeva M.A., Məlikov A.X., Əliyev S.A. Yanacaq kompozisiyası. Azərbaycan patenti, №120110066, 30.06.2011
 2. Mövsümzadə M.M., Hüseynov Q.Z., Əliyev N.A., Kərimov K.T., Ağayeva M.A., Məlikov A.X., Əliyev S.A. Yanacaq kompozisiyası. Azərbaycan patenti, №i20140025, 2014
 3. Əsədova P.H., Hüseynov Q.Z., Mustafayev K.N. 2-Di(alkoksikarbonilmetiltio)metilfuranlar sürtgü yağlarına korroziyaya qarşı aşqar kimi. Azərbaycan patenti, №i20140040, 24.07.2014
 


EÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 
186-dan çox elmi əsərdə, o cümlədən 16 müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini tapmışdır.
 1. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М. Синтез 2,5-диалкилтиофенолов. ЖорХ.3.105 (1967)
 2. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Кязимзаде А.К. Способ получения дикарбал­косиметилдисульфидов. Авт. свид. СССР №405337, 1973 г. (не публ.)
 3. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Алиев З.Э., Агаева С.М., Шахгельдиев М., Башаев М.А., Ханларов Г.Г., Смоленкова В.С., Алиев С.А. Топливная ком­позиция. Авт. свид. СССР №455613, 1974 г. (не публ.)
 4. Гусейнов Г.З., Гамбаров Д.Г. Способ фотометрического определения кобальта Авт. свид. СССР, №559169, 1977 г., Бюлл. изобр., №19, 1977 г.
 5. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Кязимзаде А.К. Диалкиламинометилалкокси­карбонил-метилсульфиды, как присадки к смазочным маслам, обладающие противокоррозионным и антимикробным действием. Авт. свид. СССР, №600895, 1977 г., (не публ.)
 6. Гусейнов Г.З., Гурьянова Е.Н., Мирзоева М.А., Ромм И.П., Мамедов Ф.А. Дипольные моменты и электронодонорные свойства некоторых произ­водных эфиров меркаптокарбоновых кислот. ЖОрХ, 48. Вып.I, 114 (1978)
 7. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Мамедова А.Х. 2-алкоксикарбонилметилпер­гидротиазиноны-3 в качестве ингибиторов коррозии стали в кислых средах и способ их получения. Авт. свид. СССР, №609288, 1978 г., (не публ.)
 8. Гусейнов Г.З., Гамбаров Д.Г. Способ концентрирования никеля. Авт. свид. СССР, №652120, 1978 г., Бюлл. изобр., №10, 1979 г.
 9. Гусейнов Г.З., Кулиев А.М., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.Н., Оруджева И.М. 2-Ди-(алкоксикарбонилметилтио)-метилфенолы как противокорро­зи­онные, антиокислительные и противоизносные присадки к смазочным маслам. Авт. свид. СССР, №675794, 1979 г.
 10. Гусейнов Г.З., Мамедов И.А., Алиев Т.А., Эйлазов Э.Д. Антиабразивная добавка с одновременным ингибирующим действием. Авт. свид. СССР, №1256449, 1986 г.
 11. Гусейнов Г.З., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.Н., Агаева Э.А. S-замещенные эфиры меркаптоуксусной кислоты как противокоррозионные присадки к смазочным маслам. Нефтехимия, 1988 г., т.28, №6, с.831
 12. Hüseynov Q.Z., Əliyeva Q.M. Orta məktəbdə karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Kimya məktəbdə, 2007, 4(20), s.46-68
 13. Q.Z.Hüseynov, Q.M.Əliyeva, V.Y.Hüseyn. Orta məktəbə karbohidrogenlərin oksigenli törəmələrinin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi ∕∕ Kimya məktəbdə (elmi-nəzəri və metodik məcmuya), 2008, № 4 (24), s.60-71.
 14. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov. Karbozidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər mövzusunun tədrisi // Kimya məktəbdə, 2008, 2(22), s.43-62.
 15. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов, Н.Аршаси-Саркаби, Д.Сеифзаде. Влияние неко­торых солей алкилфенолсульфокислоты на электрохимическое и кор­розионное поведение Ст.3 в системе 0,1 N водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррозионной зашиты, 2009, №2 (52), с. 50-55
 16. Q.Z.Hüseynov, Q.M.Əliyeva. Karbohidrogenlər və onların funksional törəmə­lərinin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları (təbiət elmləri), 30-31 oktyabr 2009-cu il, s.368-369.
 17. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов, Н.Аршаси-Саркаби, Д.Сеифзаде. Влияние неко­торых азотсодержащих производных алкилфенола на коррозионное и электрохимическое поведение Ст3 в системе 0,1 N водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррозионной зашиты, 2010, №2 (56), с. 60-64.
 18. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov. Orta məktəbdə üzvi maddələrin reduksiyası reaksiyalarının tədrisi barədə ∕∕ Kimya məktəbdə, 2010, 4(32), c.24-32.
 19. Q.M.Əliyeva, Q.Z.Hüseynov, Z.Ə.Nəcəfova. Orta məktəb üzvi kimya kursunda “oksidləşmə dərəcəsi” mövzusunun tədrisi barədə ∕∕ Kimya məktəbdə, 2011, №2
 20. Т.А.Алиев, К.З.Гусейнов. Влияние некoтoрых производных ксантогеновый кислоты на коррозионные и электрохимические параметры Ст.3 в системе 0.1 Н водный раствор НСl ∕∕ Практика противокоррозионной защиты; 4(62), 2011, с.55-62.
 21. К.З.Гусейнов, Алиев Т.А., Ashassi-Sorkhabi H., Seifzadeh D.Влия­ние некоторых про­из­вод­ных ксан­тогеновой кислоты на коррозион­ные и элек­трохимические параметры Ст-3 в системе 0,1Н водный раствор HCl. Практика проти­вокоррозионной защиты. Москва, 2011, №4(62), с.59-66.
 22. К.З.Гусейнов, Алиева Г.М.,Алиев В.С. Ускоренный способ решения задач по реакциям горения органических соеди­нений. Естественные и тех­ни­ческие науки. М., 2012, №3, с.61-64.
 23. К.З.Гусейнов, Асадова П.Г., Аллахвердиев М.А.Исследование реак­ции фур­фурола с эфи­рами меркаптоуксусной кислоты. Журнал приклад­ной химии. М., 2013, том 86, вып.5, с.840-843.
 24. Q.Z.Hüseynov, Abbasov M.M., Əliyev V.S. Üzvi birləşmələrin yanmı reak­si­yalarına sərf olunan oksigenin miqdarının sadə yolla hesablanması. Abituriyent jurnalı, 2014, №2, s.127-128.
 25. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M. Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə müxtəlif amillərin təsirinin araşdırılması, Abituriyent jurnalı, 2015, N-2, s.134-136
 26. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M., Məmmədov N.V. Duzların hid­rolizi, Abituriyent jurnalı, 2016, N-2 , s.90-92
 27. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M., Məmmədov N.V. Bəzi test tapşı­rıqlarının sadə həlli üsulları, Abituriyent jurnalı, 2017, N-2 , s.88-91
 28. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Abbasov M.M., Məmmədov N.V., Məhlullar. Həll­olmanın mexanizmi, Abituriyent jurnalı, 2018, N-2 , s.89-91
 29. Q.Z.Hüseynov, Əliyev V.S., Məmmədov N.V., Abbasov M.M., Qasımova N.M. Aminturşulara aid bəzi məsələlərin həlli. Abituriyent jurnalı. Bakı, 2019, №2, s.86-88
 30. К.З.Гусейнов, Саламова А.Э., Асадова П.Г., Османова С.Н. Синтез функционально замещенных сульфидов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам. Азербайджанский Текнический Университет, Ученые записки. Bakı, 2019, №1, s. 155-162
 31. Q.Z.Hüseynov, T.A.Əliyev, İ.Y.Həsənov, F.X.Qasımov, A.S.Əliyev. Molekulunda merkapto qrup olan üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi. NDU-nin xəbərləri, Təbiət və tibb elmləri seriyası, s.106-110, 2020
 


KİTABLAR

 
 • Üzvi sintez praktikumu, Metodiki vəsait, Q.Z. Hüseynov, F.X.Qasımov, M.M.Seyidov, 1992
 • Dövlət universitetləri üçün  hazırlanmış 6 fənn proqramının tərtibçisidir. Onun rəhbərliyi və yaxından iştirakı ilə  bir nəfər kimya elmləri doktoru, 7 nəfər kimya elmləri  üzrə fəlsəfə doktoru və  10 nəfər magistr  elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.
 


MÜKAFATLAR

 
 1. “Şərəf nişanı” ordeni ilə (1986) 
 2. D.İ.Mendelyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı və həmin cəmiyyətin Azərbaycan filialının diplomu ilə təltif olunmuş 
 3. “Respublikanın əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür (2009)
 4. “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı
 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı