20-09-2017
 

Məmmədov İbrahim Qərib oğlu

İş telefonu: (+99412)538-21-06

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

İ.Q.Məmmədov 16 oktyabr 1970-ci ildə Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində ana­dan ol­muş­­­dur. 1978-88-ci illərdə orta təhsil almışdır. 1988-90-cı illərdə hərbi xid­mət­də olmuş­dur. 1991-1992-illərdə fəhlə işləmişdir. 1993-1997-ci illərdə ali təhsil al­mış­dir. 1997-ci il­də BDU-nun kimya fa­­kültəsinə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir. 2004-ci ildə «Sulfat an­hid­ridi ilə ak­tiv­­­ləşdirilmiş elektrofil reagentlərin bəzi olefinlərə birləşmə re­ak­si­ya­ları» möv­zu­sun­da na­mi­zəd­lik, 2011-ci ildə isə «Alkenilfenollar əsasında funk­si­onal­əvəz­li birləş­mə­­lərin sintezi və onlarda müx­­təlif dinamik effektlərin NMR metodu ilə təd­qiqi» möv­zusunda doktorluq dissertasiyasını mü­da­fiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997-ci ildən BDU-nun “Neft kim­ya­sı və kimya tex­nologiyası” kafedrasında çalışır. 2007-ci ildən həmin kafedranın dosenti, 2012-ci ildən isə professoru vəzifəsində işləmişdir. Hazırda “Neft kim­ya­sı və kimya tex­nologiyası” kafedrasının müdiridir. «Neft kimyası və kimyəvi sintez», «Kimya tex­no­logiyası», «Neftin heteroatomlu birləşmələri», «Neft kimyasinda mü­asir analiz me­tod­ları», «Neft və qaz əsasında texniki əhəmiyyətli maddələrin sintezi» fənnlərini tədris edir. O, 250 elmi əsərin, o cümlədən 2 dərslik, 3 dərs və­sa­iti, 1 monoqrafiya və 10 pa­ten­tin müəllifidir. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasının köməyilə məh­­­lulların fi­ziki-kimyasını öyrənir. İlk dəfə olaraq alkenilfenol əsaslı birləşmələrin məhlul sistemlərini öy­­rənərək bəzi qa­nu­na­uy­ğun­luq­la­r aşkar etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Neft kimyası, Üzvi kimya, NMR spektroskopiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 XVIII Mendeleyev qurultayı-Moskva (2007), XI beynəlxalq NMR konfransı-Kazan (2007), IX beynəlxalq spektroskopiya, tomoqramma, ekologiya konfransı-Rostov (2008), 5-ci qış NMR gənclər konfransı-Sankt-Peterburq (2008), XII beynəlxalq NMR konfransı-Kazan (2009), Ümumrusiya konfransı- Sankt-Peterburg (2014), Ümumrusiya Konfransı- Moskva (2016) 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. The molecular mobility of 2-propenylphenols capable of hydrogen bonding, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2008, 82 (7), p. 1229-1231

2. Molecular dynamics of cis-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone oxime and N-(2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide in solution studied by NMR spectroscopy, Magnetic Resonance in Chemistry, 2010, 48, p. 671-677

3. Synthesis of a new 1,2,3,4,5-pentasubstituted cyc­lo­hexanol and determination its ste­reo­che­mis­try by NMR spectroscopy and quantum-chemical calculations// Magnetic Resonance in Chemistry, 2016, 54, p. 315-319

4. Molecular dynamics of alkenylphenol de­ri­va­tives in solution as studied by NMR spec­tros­copy, Applied Magnetic Resonance, 2010, №38, 257-269

5. Investigation of the molecular dynamics of some phenols and their acetyl isomers in solutions by NMR relaxation, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2010, 84, (12), p. 2182–2186

6. Molecular dynamics of (Z)-1-(2-hydroxy-5-met­hyl-3-nitrophenyl)­et­hanone oxime and (E)-2-hyd­roxy-5-methylacetophenone thiose­mi­car­ba­zo­ne in solution studied by NMR Spectroscopy// Central Europian Journal of Chemistry,    10 (1), 2012, р. 241-2479

7. Molecular dynamics of 6-methyl-2-phenyl-2,3-dihydro-, 6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-di­­­hyd­ro-4H-chromen-4-one (flavanone) derivatives in solution studied by NMR spectroscopy// Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, 51, p. 234-239

8. Molecular dynamics of (E)-6-acetyl-3-(2-hydroxy-5-met­hyl­phenyl)-5-styryl cyclohex-2-en­-1-one and (E)-6-ethyl­car­boxylate-3-(2-hyd­roxy-5-me­thylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en-1-one in a solution studi­ed by NMR spectroscopy// Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, №51, p. 600-604

9. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives// Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, 53, p. 147-153

10.  Alkenylphenols: preparation, transformations and applications, Russian Chemical Reviews, 2015, 84 (12), p. 1258

11. NMR sudies of some 4-hydroxy-2-methyl­ace­to­phe­none thiosemicarbazones in solutions, İndian Journal of Chemistry, 54B, 2015, p. 1518-15276.

12. One-pot insertion of chalcones into the benzoylacetone backbone// İranian Journal of Chemical Society, 2016, 13, p. 1-6

13. Synthesis, investigation of the new derivatives of dihydropyri¬midines and determination of their biological activity, Journal of Molecular Structure, 2017, 1141 p. 39-43

14. Dependence of biological activities of some chalcone derivatives from the molecular structure, Indian Journal of Chemistry, 2017, 56B, p. 192-196

15. Antibacterial and antifungal activities of some hydroxyacetophenone derivatives, Indian journal of chemistry, 2018, v. 57b, p. 1310-1314

16. Efficient synthesis of new tricyclic pyrano[3,2-c]pyridine derivatives, Mendeleev Communications, 2019, 29, p. 232-233

17. A new direction in the alkylation of 5-acetyl-2-amino-6-methyl-4-phenyl-4H-pyran-3-carboitrile with active methylene reagents, Journal of Chinese Chemical Society, 2019, 66, p. 253-256

18. Some isatin based synthesis, New materials, Compounds and Applications, 2020, vol.4, №1, pp.16-19

19. Antibacterial activity of 2-amino-3-cyanopyri­di­ne derivatives, Mendeleev Communications, 2020, 30, 498-499

20. Synthesis of functionalized bicyclic compounds based on 2-(1-arylethylidene)malononitriles, Russian Journal of Organic Chemistry, 2020, 55, p. 1967-1970

KİTABLAR

1. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşiriyyatı, 2006, 140 səh.

2. Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşiriyyatı , 2007, 360 səh.

3.Ümumi kimya texnologiyası, ali məktəblər üçün dərslik, Çaşıoğlu, 2011, 310 səh.

4. Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı, ali məktəblər üçün dərslik, Çaşıoğlu, 2012, 360 səh.

5. Практикум по нефтехимии и нефтехимическому синтезу, Изд. БГУ, 2018, 360 с.

6. Dynamic NMR spectroscopy, Technosphera, Moscow, 2018, 226 p.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı