20-09-2017
 

Qasımova Şərqiyyə Zeynal qızı

İş telefonu: (+99412) 538-25-32

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu ildə Ağdam rayonunun Güllücə kəndində anadan olub. 1966-ci ildə Xındırstan kənd orta məktəbini bitirib. 1967-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub, 1972-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu (Lenin təqaüdü) ilə bitirərək təyinatla “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasında laborant vəzifəsində saxlanılıb. 1973-cü ildə AMEA-nın Neft Kimya Prosesləri institutunda qiyabi aspiranturaya qəbul olunub)

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-cü ildə neft kimyası və neft kimyəvi sintez ixtisası üzrə “p – İzopropenilfenilasetat, - benzoat və - dietilfosfatın stirol və butadienlə birgə oliqomerlərinin sintezi, işıgın, temperaturun təsiri ilə çevrilməsinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiyə edərək kimya elimləri namizədi alimlik dərəcəsi adı alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967-1972 - BDU, kimya fakültəsi, tələbə;
1972-1980 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, laborant;
1980-1990 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, baş laborant;
1990-1993 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, assistent;
1993-2000 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, baş müəllim;
2000-2003 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, dosent əvəzi;
2003-cü ildən hal hazıra qədər Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının dosentidir
“Neft kimyası və neft kimyəvi sintez”, “Kimya texnologiyası”, “Neftin kimyəvi emalı”, “Neftin neteroatomlu birləşmələri”, magisterlərə “Funksional əvəzli fenol birləşmələr rimyası” dərslərini tədris edir. 2 kitabın, 1 patentin, 44 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bifunksional alkenilfenol törəmələri əsasınmda ekoloji cəhətdən təmiz UB-absorberlərin sintezi və çevrilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1982, fevral, Leninqrad; 1987, Merseburq Almaniya; 1988, iyun, Kazan; 1989, oktyabr, Bakı; 1996, iyun, Bakı; 1998, oktyabr, Bakı; 2007, noyabr, Bakı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi // Bakı, 2004, “Kür” nəşr., 163s.
2. M.R.Bayramov, Ş.Z.Qasımova, M.C.İbrahimova, N.Q.Azməmmədov. p – İzopropenilfenil, benzoatın divinil və stirolla birgə sintezi və onlar əsasında alınmış örtüklərin xassələrinin tədqiqi // Azərbaycan Kimya jurnalı, 2006, № 3, s. 129-132
3. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. “Ekologiyanın kimyəvi problemləri” fənnindən proqram // Kimyaçı-Magistr ixtisası üzrə Fənn proqramları, Bakı, 2007,BDU-nun nəşri, s. 428-433 
4. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. “Regionun kimyəvi ekologiyası” fənnindən proqram // Bakı, 2007, BDU-nun nəşri, s. 434-439
5. Ş.Z.Qasımova, G.X.Məmmədova. Ekoloji cəhətdən təmiz yüksək molekul çəkili UB-absoberlərin alınması // Akad. H.Ə.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynalxalq elmi konf. məruz. tezisi, Bakı, 8-9 noyabr, 2007, s. 493
6. М.. Байрамов, Ш.З.Гасымова, М.Дж. Ибрагимова и др. Получения соолигомеров сопряженных диолефио-нов с арилалкенами модифицированных п – изопропенилфенилацетатом и исследование свойств покрытий на их основе // Вестник БГУ., 2007, №3, с. 34-37
7. M.R.Bayramov, Ş.Z.Qasımova, G.X.Məmmədova. Divinilstirol sooliqomerinin - xloryağı turşusunun p – izopropenilfenil efiri ilə kimyəvi modifikasiyası // H.Ə.Əliyevin 85-illik yubl. həsr olunmuş elmi konf. məruz. tezisi, 7-8 may, 2008, s. 42-43
8. S.R.Haciyeva, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, Ş.Z.Qasımova, C.M.Mehdiyeva. 2-allil-4-metilfenolun üçlübutilaminlə aminometil-ləşmə reaksiyasının tədqiqi // H.Ə.Əliyevin 85-illik yubl. həsr olunmuş elmi konf. məruz. tezisi, 7-8 may, 2008, s.50
9. М..Байрамов, Ш.З.Гасымова, Н.Н.Юнусов и др. Синтез и исследование соолигомеров на п - основе изопропенилфенилового эфира -хлормасляной кис-лоты со стиролом // Журн. Прикладной Химии, 2008, т.81.Вып.2, с. 385-387
10. М.Р. Байрамов, Ш.З.Гасымова, Н.Н.Юсубов, Э.Ч.Алиева Синтез и исследовангие соолигомеров на основе п-изопропенилфенилового эфира  -хлормасляной кислоты со стиролом. Журнал Прикладной Химии, Москва,  2008, Т. 81, Вып. 2, с. 335-337.

KİTABLAR

1. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi (dərslik). Bakı, 2004, “Kür” nəşr., 163s.
2. Ş.Z.Qasımova. Tüstü qazlarında kükürd qazının və azot oksidlə-rinin kimyəvi təyini və təmizlənmə üsulları (metodik vəsait). Bakı, 2002, BDU-nun nəşr., 48s.

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu