20-09-2017
 

Qasımova Şərqiyyə Zeynal qızı

İş telefonu: (+99412) 538-25-32

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu ildə Ağdam rayonunun Güllücə kəndində anadan olub. 1966-ci ildə Xındırstan kənd orta məktəbini bitirib. 1967-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub, 1972-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu (Lenin təqaüdü) ilə bitirərək təyinatla “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasında laborant vəzifəsində saxlanılıb. 1973-cü ildə AMEA-nın Neft Kimya Prosesləri institutunda qiyabi aspiranturaya qəbul olunub. Hal hazırda həmin kafedrada dosent vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-cü ildə neft kimyası və neft kimyəvi sintez ixtisası üzrə “p – İzopropenilfenilasetat, - benzoat və - dietilfosfatın stirol və butadienlə birgə oliqomerlərinin sintezi, işıgın, temperaturun təsiri ilə çevrilməsinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiyə edərək kimya elimləri namizədi alimlik dərəcəsi adı alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967-1972 - BDU, kimya fakültəsi, tələbə;
1972-1980 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, laborant;
1980-1990 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, baş laborant;
1990-1993 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, assistent;
1993-2000 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, baş müəllim;
2000-2003 - BDU, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, dosent əvəzi;
2003-cü ildən hal hazıra qədər Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının dosentidir
“Neft kimyası və neft kimyəvi sintez”, “Kimya texnologiyası”, “Neftin kimyəvi emalı”, “Neftin neteroatomlu birləşmələri”, magisterlərə “Funksional əvəzli fenol birləşmələr rimyası” dərslərini tədris edir. 2 kitabın, 1 patentin, 44 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bifunksional alkenilfenol törəmələri əsasınmda ekoloji cəhətdən təmiz UB-absorberlərin sintezi və çevrilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Ş.Z.Qasımova, G.X.Məmmədova. Ekoloji cəhətdən təmiz  yüksək molekul çəkili UB-absoberlərin alınması // Akad. H.Ə.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynalxalq elmi konf. məruz. tezisi, Bakı, 8-9 noyabr, 2007, s. 493
 2. M.R.Bayramov, Ş.Z.Qasımova, G.X.Məmmədova. Divinilstirol sooliqomerinin - xloryağı turşusunun  p – izopropenilfenil efiri ilə kimyəvi modifikasiyası // H.Ə.Əliyevin 85-illik yubl. həsr olunmuş elmi konf. məruz. tezisi, 7-8 may, 2008, s. 42-43
 3. S.R.Haciyeva, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, Ş.Z.Qasımova, C.M.Mehdiyeva. 2-allil-4-metilfenolun üçlübutilaminlə aminometil-ləşmə reaksiyasının tədqiqi  // H.Ə.Əliyevin 85-illik yubl. həsr olunmuş elmi konf. məruz. tezisi, 7-8 may, 2008, s.50
 4. М.Р.Байрамов, Ş.Z.Qasımova , Н.Й.Зейналов, М.Я.Ъавадов, С.Г.Мащмудов и-Бутиленин етанолла алкилляшмяси ре­ак­сийасынын кинетик гануна­уй­ьун­луг­лары АМЕА-нын НЕфт Кимйа Просесляри Институтунун 80 иллик йубилейиня щяср олун­муш ВЫЫ Бакы Бейнялхалг Мяммядялийев конфрансы, Бакы, 05-08 октйабр, 2009, с. 121
 5. Bəzi fenolların asetat- və asetil törəmələrində dinamik proseslərin NMR metodu ilə tədqiqi Н. Əliyevin 87-ci ildönümünə həsr olunmuş IV resp.elmi.konf Bakı Universiteti nəşriyyatı Azərbaycan, Baki BDU 26-27may 2010
 6. (Z)-1-(2-Hid­roksi-5-metil-3-nitrofenil)etanon ok­si­min NMR metodu ilə tədqiqi H. Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş VI Resp. Elmi konfransının materialları, Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı BDU 2011 s.27
 7. 2-hidroksi-5-metilasetofenon əsasında alınmış xalkon mo­le­kullarında hidrogen rabi­t­ə­sinin NMR metodu ilə tədqiqi H.Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş VI Resp.Elmi konfransının materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı 15-16 May 2012 s.76-77
 8. Изучение-молекул6-фенил-2-(4-нитрофенил)-2,3-дигидро-4Н-хромен4-она (флаваноны) методом ЯМР Иннов. технологии в области химии и биотехнол., Всерос.конф. Россия Уфа 2012 С.159
 9. Производные алкенил­фе­но­лов в качестве реагентов для 38 подавления роста сульфат­вос­­­станавливающих бак­те­рий Akad. Həsən Əliyevin 105 ilik yubileyinə həsr  olunmuş” II Beynəlxalq Elmi Konfrans Bakı BDU 7-8 Noyabr 2012 s.430
 10. .p-İzopropenilfe-nolun mürəkkəb efiri, stirol və divinil əsasında ekoloji cəhətən təmiz UB-absorberlərin sintezi Akad. Həsən Əliyevin 105 ilik yubileyinə həsr  olunmuş” II Beynəlxalq Elmi Konfrans 7-8 ноябрь 2012 С.67-68
 11. Bəzi fenol xalkon-lari və ase­til­aseton əsasinda sintez olun­­muş molekullarin məhlul sistem­lə­ri­nin NMR metodu ilə tədqi­qi H. Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransı Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı BDU 17-21 Aprel 2013 s.30
 12. Y.V.Məmmədova, A.İ.Mirzəyeva, Ş.Z.Qasımova G.M.Bayramova, R.Ə.Hüseynova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov (2E)-3-[2-(alliloksi)-5-brom­fe­nil]­-1-(2-hidroksi-5-metil­fe­nil)­-2-propen-1-on xalkonun sin­­­te­zi və NMR metodu ilə tədqiqi II International scientific con­fe­rence of young researchers, Baku, 2014, Caucas university, p. 121-122
 13. 6-asetil 5-[2 –(alliloksi-5- bromfenil]-3-(2-hidroksi-5-metilfenil)-2- tsikloheksen-1-on maddəsinin tədqiqi H.Əliyevin anadan olunmasının 92-ci ildönümünə həsr 
 14. olunmuş IX Respublika Elmi Konfrasının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı BDU Bakı 2015 s.7-8
 15. Получение 2- алкенил-II-крезолов и их азотсодержащих производных и изучение их ингибирующих свойств в водно-солевых системах H.Əliyevin anadan olunmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş IX Respublika Elmi Konfrasının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı 2015 s.32
 16. NMR as sensitive tool at the studying of bignelli products III International scientific conference of young researchers Bakı Qafqaz University 17-18 aprel 2015 p.169-170
 17. Синтез азотосодержащих производных алкенилфенолов H.Əliyevin anadan olunmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynalxalq Elmi Konfrası Bakı Universiteti nəşriyyatı 2016 s.56
 18. Yeni izoksazol törəməsinin inhibitor kimi tədqiqi H.Əliyevin anadan olunmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynalxalq Elmi Konfrası Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı BDU 2016 s.84
 19. Bəzi 2- hidroksi-5-metilasetofenon xalkon törəmələrinin bioloji aktivliyinin tədqiqi H.Əliyevin anadan olunmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynalxalq Elmi Konfrası Bakı Universiteti nəşriyyatı BDU Bakı 29-30 apel 2016 s.231-232
 20. 2-Hidroksi-5-metilaseto-fenon əsasında (4E)-[(4-aminokarbonotioil) hidrazono]-2,3-dihidro-6-metil-2-fenil-2H-1-benzopiranın sintezi və tədqiqi  H. Əliyevin anadan olunmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş  XI Resp Elmi Konfras.mat Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı 2017 s.86-87
 21. (E)- 2- hidroksi-5-fenildiazenil-benzaldehid əsasında sintez olunmuş xalkonların tədqiqi H. Əliyevin anadan olunmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş  XI Resp Elmi Konfras.mat Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı 2017 s.87-88
 22. 2-Hidroksi-5-metilasetofenon  tiosemikarbazon əsasında (2E)-2-{(E)-}[(1-(2-hidroksi-5-metil-fenil) etildən] hidrazon} tiozolidin-4-onun sintezi H. Əliyevin anadan olunmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XII Beynalxaq Elmi Konfrasının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı Bakı 3-4 may 2018 BDU s.116
 23. Синтез четвертичных солей оксихиноли-ния и исследова-ние их в качестве ингибиторов кислотной коррозии H. Əliyevin anadan olunmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XII Beynalxaq Elmi Konfrasının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı 2018 s.12-13
 24. E)- 2- Hidroksi-5-fenildiazenil benzaldehid xalkonlar əsasında pirazolların sintezi H. Əliyevin anadan olunmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XII Beynalxaq Elmi Konfrasının Materialları, Bakı Universiteti nəşriyyatıBDU Bakı 2018 s.118
 25. Синтез четвертичных солей хинолиния и исследование их в качестве ингибиторов кислотной коррозии H. Əliyevin anadan olunmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XII Beynalxaq Elmi Konfrasının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı BDU Bakı 2018 s.159
 26. 4-bromasetofeno-nun bəzi aromatik aldehidlərlə reaksiyasının tədqiqi H. Əliyevin anadan olunmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş XII Beynalxaq Elmi Konfrasının Materialları Baki universitetinin nəşriyat BDU Bakı 03-04 may 2018 s.117
 27. Hidroksiasetofenon monohidrazonlar əsasında indol törəmələrinin sintezi H. Əliyevin anadan olunmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş " XIII Beynalxaq Elmi Konfrasınının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı BDU Bakı 2019 s.65-66
 28. Hidroksiasetofenon tiosemikarbazon-lar əsasında tiazol törəmələrinin sintezi H. Əliyevin anadan olunmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş " XIII Beynalxaq Elmi Konfrasınının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı BDU Bakı 2019 s.69
 29. Tərkibində azot və fosfor saxlayan fenol sera birləşmələrin sintezi H. Əliyevin anadan olunmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş " XIII Beynalxaq Elmi Konfrasınının Materialları Bakı Universiteti nəşriyyatı BDU Bakı 2019 s.195-196
 30.  Synthesis and antibacterial properties of some isatin dirivaties. Международной научно-практической конференции "Cовременные проблемы химии, технологии и фармации”, Чебоксары 2020, с. 251

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi // Bakı, 2004, “Kür” nəşr., 163s.
2. M.R.Bayramov, Ş.Z.Qasımova, M.C.İbrahimova, N.Q.Azməmmədov. p – İzopropenilfenil, benzoatın divinil və stirolla birgə sintezi və onlar əsasında alınmış örtüklərin xassələrinin tədqiqi // Azərbaycan Kimya jurnalı, 2006, № 3, s. 129-132
3. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. “Ekologiyanın kimyəvi problemləri” fənnindən proqram // Kimyaçı-Magistr ixtisası üzrə Fənn proqramları, Bakı, 2007,BDU-nun nəşri, s. 428-433 
4. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. “Regionun kimyəvi ekologiyası” fənnindən proqram // Bakı, 2007, BDU-nun nəşri, s. 434-439
5. Ş.Z.Qasımova, G.X.Məmmədova. Ekoloji cəhətdən təmiz yüksək molekul çəkili UB-absoberlərin alınması // Akad. H.Ə.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynalxalq elmi konf. məruz. tezisi, Bakı, 8-9 noyabr, 2007, s. 493
6. М.. Байрамов, Ш.З.Гасымова, М.Дж. Ибрагимова и др. Получения соолигомеров сопряженных диолефио-нов с арилалкенами модифицированных п – изопропенилфенилацетатом и исследование свойств покрытий на их основе // Вестник БГУ., 2007, №3, с. 34-37
7. M.R.Bayramov, Ş.Z.Qasımova, G.X.Məmmədova. Divinilstirol sooliqomerinin - xloryağı turşusunun p – izopropenilfenil efiri ilə kimyəvi modifikasiyası // H.Ə.Əliyevin 85-illik yubl. həsr olunmuş elmi konf. məruz. tezisi, 7-8 may, 2008, s. 42-43
8. S.R.Haciyeva, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, Ş.Z.Qasımova, C.M.Mehdiyeva. 2-allil-4-metilfenolun üçlübutilaminlə aminometil-ləşmə reaksiyasının tədqiqi // H.Ə.Əliyevin 85-illik yubl. həsr olunmuş elmi konf. məruz. tezisi, 7-8 may, 2008, s.50
9. М..Байрамов, Ш.З.Гасымова, Н.Н.Юнусов и др. Синтез и исследование соолигомеров на п - основе изопропенилфенилового эфира -хлормасляной кис-лоты со стиролом // Журн. Прикладной Химии, 2008, т.81.Вып.2, с. 385-387
10. М.Р. Байрамов, Ш.З.Гасымова, Н.Н.Юсубов, Э.Ч.Алиева Синтез и исследовангие соолигомеров на основе п-изопропенилфенилового эфира  -хлормасляной кислоты со стиролом. Журнал Прикладной Химии, Москва,  2008, Т. 81, Вып. 2, с. 335-337.

11Some isatin based synthesis, New materials, Compounds and Applications, 2020, vol.4, №1, pp.16-19

KİTABLAR

1. M.R.Bayramov, S.R.Haciyeva, Ş.Z.Qasımova. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi (dərslik). Bakı, 2004, “Kür” nəşr., 163s.
2. Ş.Z.Qasımova. Tüstü qazlarında kükürd qazının və azot oksidlə-rinin kimyəvi təyini və təmizlənmə üsulları (metodik vəsait). Bakı, 2002, BDU-nun nəşr., 48s.

3. A.M. Məhərrəmov, M. R. Bayramov, Ş.Z.Qasımova, B.Ə. Hüseynova, G.M. Həsənova Neftin Heteroatomlu birləşmələri Baki 2015

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı