20-09-2017
 

Hüseynova Rahilə Əşrəf qızı

İş telefonu: (+99412)538-25-32
e-mail:
[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1972-ci ildə Bərdə rayonu 1 saylı orta məktəbi qurtarıb. 1973-cü ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin axşam şöbəsinə qəbul olunub. 1979-cu ildə universiteti bitirib. 1975-ci ildə neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasına laborant vəzifəsinə işə qəbul olunub. 1992-ci ildə neft kimyası ixtisası üzrə „İzoksozol və pirazolların yeni törəmələrinin sintezi və çevrilmələri“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1997-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim vəsifəsində işləyib. 2008-ci ildən „Neft kimyası və kimya texnologiyası“ kafedrasının dosentidir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1992-ci ildə „İzoksozol və pirazolların yeni törəmələrinin sintezi və çevrilmələri“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
2008 - dosent, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1975- laborant, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
1997- baş müəllim, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” , kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2008 – dosent, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
“Neft kimyası və neft kimyəvi sıntez”, “kimya texnologiyası”, “Neftin kimyəvi emalı” (məşğələ), “Neft kimyası və neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri” (mühazirə, seminar) fənlərini tədris edir.
100-dən çox məqalənin, 1 patentin müəllifidir..
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Alkenilfenollar kimyası

Polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 
Alkenilfenollarkimyası
Polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1.Н.Ю.Зейналов, М.А.Агаева, Ф.Д.Алиева, Р.А.Гусейнова. Исследование структур олигомеров и соолигомеров н-бутенов современными физико-химическими методами.  Вестник, БГУ, 2004, №3, с.52-61
2. М.М.Гаджиев, М.Р.Байрамов, Р.А.Гусейнова. Электрофильное ацетилхлорирование норборненов. Азерб.хим.журнал, 2005, №2, с.63-66
3. М.М.Гаджиев, М.Р.Байрамов, Р.А.Гусейнова. Ингибирующее действие алкилксиэтил-ксантогеновых эфиров циклогексана.  Журн. хим.проб, 2005, №3, с.147-149
4. М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, О.Н.Джавадова, М.А.Агаева, Р.А.Гусейнова. Синтез фенолсульфидов гомолитическим тиилированием аллилфенолов алифатическими тиолами. Вестник. БГУ, 2005, №3, с.33-36
5. Н.Ю.Зейналов, И.К.Аллахвердиев, Ф.Д.Алиева, Р.А.Гусейнова. Исследование процесса алкилирования бензола олигомерами бутена-1.  Вестник БГУ, 2006, №4, с.25-28
6. М.М.Гаджиев, М.Р.Байрамов, М.Р.Мирзоева, М.А.Джавадов, Р.А.Гусейнова. Серусодержащие производные циклогексана в качестве ингибиторов коррозии. Химия и химическая технология, г. Иваново, 2006, т.49, вып. 11, с.40-43
7. М.Р.Байрамов, М.Гаджиев, Н.Ю.Зейналов, Ф.Д.Алиева, Р.А.Гусейнова. Разработка технологии процесса алкилирования бензола олигомерами бутена-1.  Химия и химическая технология, г.Иваново, 2006, т.49, вып. 7, с.113-115
8. Н.Ю.Зейналов, Ф.Д.Алиева, И.К.Аллахвердиев, Р.А.Гусейнова. азработка технологии процесса олигомеризации н-бутенов.  Вестник БГУ, 2007, №2, с.42-46
9. Исследование синтезированных серусодержащих производных изоксазола в качестве антимикробных добавок.  Журн. хим. пробл., 2007, №1, с.74-76
10. М.Р.Байрамов, Ф.Д.Алиева, С.Р.Гаджиева, Р.А.Гусейнова. История и методология химии окружающей среды . БГУ , 2007, с.382-391

11.Исследование синтезированных серусодержащих производных изоксазола в качестве антимикробных добавок. Журн.хим.проб.,2007,№1,с.74-76

12.Термодинамические показатели олигомеров n-бутенов (C8-C64) в широком температурном интервале. Азерб. Хим. Журн.,2008,№3,с.101-103

13.Синтез азот и серусодержащих производных  норборнана. Журн. хим. проб., 2008, №3,с.101-103

14.Антимикробная активность серусодержащих производных пиразола. Азеб. Технический Универ. 2009,№1, том VIII (29)

15.Синтез новых серусодержащих производных пиразола. Журн. хим. проб., 2009, №3,с.580-581

16.Синтез новых производных пиразола. Азеб. Технический Универ. 2010,№3, том IX (35) с. 108-109

17. Усовершенствованный и экономически чистый способ получение этил-трет-бутилова эфира, 2011, 18-22 апреля, материалы Всероссийской научной конференции. г.Москва

18.Изучение молекул  6-фенил -( 4-нитрофенил )-2.3-дигидро-4 Н-хромен 4-она (флаваноны)  методом ЯМР. Инновационное технологии в области химии и биотехнологии. Всероссийской научной конференции , УФА ,2012, с.159

19. Получение новых инсектицидных препаратов на основе хлористого металлила. Жур. Хим.проб. 2012 , № 3, с. 143-146

20.Конденсация  диетиламиноэтанола с  γ -хлорэфирами метилциклогексана. Азерб.хим. жур. 2013, № 2 с.56-158

21. Получение ингибиторов коррозии на основе аллилгалогенидов и аллилксантогенатов.Азерб.хим. жур. 2013. № 4

22. Определение относительной активности мономеров в процессе олигомеризации бутена -2. Вестник БГУ, 2014, № 3 с.49-53

23.Синтез серусодержащих соединений на основе ацетилхлорирования норборненов.Жур.Хим.Проб. 2014 ,№ 1,с.65-69

24. (2Е)-3- (2-аллилоксi)-5-bromfenil)-1-(2-hidroksi-5-metilfenil)-2-propen-1-on xalkonun sintezi və NMR metodu ilə tədqiqi. Gənc tədqiqatçıların II Вeynəlxalq elmi konfransı, Bakı 2014, Qafqaz Universiteti, s.121-122

25.Bujinelli məhsulunun tədqiqində NMR əsas metod kimi.  Gənc tədqiqatçıların III Вeynəlxalq elmi konfransı, Bakı 2015, Qafqaz Universiteti, s.169-170

26.Quanidinin norbornanın γ  -xlorefirləri ilə kondensasiyası.  Kimya problemləri jurnalı, 2015 № 3 s.250-253

27.Bəzi 2-hidroksi-5-metilasetofenon xalkon törəmələrinin bioloji aktivliyinin tədqiqi Gənc tədqiqatçıların IV Вeynəlxalq elmi konfransı, Bakı 2016, Qafqaz Universiteti, s.231-232.

28. Определение вероятности распределения мономеров в процессе соолигомеризации бутена-1 с пропиленом. Вестник БГУ, Баку-2017 г.№ 3 .с.23-27

29. Получение полифунксиональных мономеров на основе алкенилфенолов и симметричных дибромаланов. SDU, Beynəlxalq elmi konfrans.2017 s.77-78.

30. Получение нелетучих экологически чистых соолигомерных стабилизаторов. SDU, Beynəlxalq elmi konfrans.2017 s.232-234.

31. Синтез пропаргилового эфира 2-аллил-4-аминометилфенола и исследование его в качестве ингибитора коррозии. Kimyanın aktual problemləri XII Beynəlxalq еlmi konfrans, Bakı 2018 s.160-161

32.Новый метод получения ЭТБЭ. Kimyanın aktual problemləri XII Beynəlxalq еlmi konfrans, Bakı 2018 s.254-255

33.Модель оптимизации процесса алкилирования этанола изобутенам. Kimyanın aktual problemləri XII Beynəlxalq еlmi konfrans, Bakı 2018 s.255-257.

34. Продукты  кватернизации 1-бромпропилокси-2-аминометилфенолов в качестве  ингибиторов коррозии. Науч.техн.жур. Технологии нефти и газа. Москва.2019 г. №5(124).с.26-29.

35. Оптимизации процесса радикальной соолигомеризации стирола с аллиловым эфиром п-изопропенилфенола. Науч.техн.жур. Технологии нефти и газа. Москва. 2019. №5(124).с.23-26.

36. Синтез и иссдедование 1-бромпропилокси-2-пиперидинометил-пиридиния бромида в качестве ингибитора коррозии в агрессивных средах.Ümumimilli lider H.Əliyevin 96 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. 2019, 15-16 may. s.251

37. Синтез и исследование 1-пропаргилокси-2-алкенил-5-аминометилбензоловв качестве ингибиторов кислотной коррозии. Ümumimilli lider H.Əliyevin 96 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. 2019,15-16 may. s.244

38.Quaternary salts of pyridinium as inhibitors of corrosion Ümumimilli lider H.Əliyevin 96 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. 2019, 15-16 may. s.325

39. Some isatin based synthesis.New Materials, Compounds and Applications 2020, 4 (1), p. 16-19                 

40. Synthesis and antibacterial properties of some isatin dirivaties. Международной научно-практической конференции "Cовременные проблемы химии, технологии и фармации”, Чебоксары 2020, с. 251

41. Spirocompund based on isatın. Respublika konfransı: Kimyada nəzəri tədqiqatlar, 2020

42. Biodizel alternativ yanacaq kimi. Respublika konfransı:Kimyada nəzəri tədqiqatlar, 2020

 

KİTABLAR
 

Neft-kimya sintezi texnologiyasından laboratoriya məşğələləri (metodik vəsait) / Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2007

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı