20-09-2017
 

Hüseynova Rahilə Əşrəf qızı

İş telefonu: (+99412)538-25-32
e-mail: rahilya.quseynova@mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1972-ci ildə Bərdə rayonu 1 saylı orta məktəbi qurtarıb. 1973-cü ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin axşam şöbəsinə qəbul olunub. 1979-cu ildə universiteti bitirib. 1975-ci ildə neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasına laborant vəzifəsinə işə qəbul olunub. 1992-ci ildə neft kimyası ixtisası üzrə „İzoksozol və pirazolların yeni törəmələrinin sintezi və çevrilmələri“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1997-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim vəsifəsində işləyib. 2008-ci ildən „Neft kimyası və kimya texnologiyası“ kafedrasının dosentidir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1992-ci ildə „İzoksozol və pirazolların yeni törəmələrinin sintezi və çevrilmələri“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
2008 - dosent, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1975- laborant, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
1997- baş müəllim, “Neft kimyası və kimya texnologiyası” , kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2008 – dosent, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
“Neft kimyası və neft kimyəvi sıntez”, “kimya texnologiyası”, “Neftin kimyəvi emalı” (məşğələ), “Neft kimyası və neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri” (mühazirə, seminar) fənlərini tədris edir.
100-dən çox məqalənin, 1 patentin müəllifidir..
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Alkenilfenollar kimyası

Polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 
Alkenilfenollarkimyası
Polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 


1.Н.Ю.Зейналов, М.А.Агаева, Ф.Д.Алиева, .А.Гусейнова. Исследование структур оли-гомеров и соолигомеров н-бутенов современными физико-химическими методами // Вестник БГУ, 2004, № 3, с.52-61

2. М.М.Гаджиев, М..Байрамов, .А.Гусейнова. Электрофильное ацетилхлорирование норборненов // Азерб.хим. журнал, 2005, №2, с. 63-66

3. М.М.Гаджиев, М..Байрамов, .А.Гусейнова. Ингибирующее действие алкилксиэтил-ксантогеновых эфиров циклогексана // Журн. хим.проб, 2005, №3, с.147-149

4. М..Байрамов, А.М.Магеррамов, О.Н.Джавадова , М.А.Агаева, .А.Гусейнова. Синтез фенолсульфидов гомолитическим тиилированием аллилфенолов алифатическими тиолами // Вестник БГУ, 2005, №3, с.33-36

5. Н.Ю.Зейналов, И.К.Аллахвердиев, Ф.Д.Алиева, .А.Гусейнова. Исследование процесса алкилирования бензола олигомерами бутена-1 // Вестник БДУ, 2006, №4, с.25-28

6. М.М.Гаджиев, М..Байрамов, М..Мирзоева, М.А.Джавадов, .А.Гусейнова. Серусодержащие производные циклогексана в качестве ингибиторов коррозии // Химия и химическая технология, г. Иваново, 2006, т.49, вып. 11, с.40-43

7. М..Байрамов,.М.Гаджиев,Н. Ю.Зейналов, Ф.Д.Алиева, .А.Гусейнова. Разработка технологии процесса алкилирования бензола олигомерами бутена-1 // Химия и химическая технология, г. Иваново, 2006, т.49, вып. 7, с.113-115

8. Н.Ю.Зейналов, Ф.Д.Алиева, И.К.Аллахвердиев, .А.Гусейнова. азработка технологии процесса олигомеризации н-бутенов // Вестник БГУ, 2007, №2, с.42-46

9. Исследование синтезированных серусодержащих производных изоксазола в качестве антимикробных добавок // Журн. хим. пробл., 2007, №1, с.74-76

10. М..Байрамов, Ф.Д.Алиева, С..Гаджиева, .А.Гусейнова. История и методология хи-мии окружающей среды // BDU nəşriyyatı, 2007, с.382-391

11. Исследование синтезированных серусодержащих производных изоксазола в качестве антимикробных добавок. Журн.хим.проб., 2007, №1, с.74-76 

12. Термодинамические показатели олигомеров n-бутенов (C8-C64) в широком температурном интервале. Азерб. Хим. Журн., 2008,№3, с.101-103

13. Синтез азот и серусодержащих производных  норборнана. Журн. хим. проб., 2008, №3, с.101-103

14. Антимикробная активность серусодержащих производных пиразола. Азеб. Технический Универ. 2009, №1, том VIII (29)

15. Синтез новых серусодержащих производных пиразола. Журн. хим. проб., 2009, №3, с.580-581

16. Синтез новых производных пиразола. Азеб. Технический Универ. 2010, №3, том IX (35) с. 108-109

17. Усовершенствованный и экономически чистый способ получение этил-трет-бутилова эфира, 2011, 18-22 апреля, материалы всероссийской научной конференции. г.Москва

18. Кинетика  реакции алкилирования этанола изобутиленом на новом гетерогенном катализаторе. Москва, 18 – 22 апрел 2011

19. Изучение молекул 6-фенил-2-(4-нитрофенил)-2,3-дигидро-4Н-хромен4-она (флаваноны) методом ЯМР. Инновационные технологии в области химии и биотехнологии, Всероссийская конференция, Уфа, 2012, с. 159

20. Получение новых инсектицидных препаратов на основе хлористого метааллила. Журнал «Химические проблемы» 2012, № 3, с. 143-146 

21. Конденсация диэтиламиноэтаола с γ-хлорэфирами метилциклогексана. «Azərbaycan kimya jurnalı» 2013, № 2, с. 56-158

22. Получение ингибиторов коррозии на основе аллилгалогенидов и алкилксантогенатов. Азерб. Химич. Журнал, 2013, №4

23. Определение относительной аkтивности мономеров в процессе олигомериции бутена-2. Вестник БГУ, 2014, №3, с. 49-53

24. Синтез серусодержащих соединений на основе ацетилхлорирования норборненов. Журнал Химич. Проб., 2014, №1, с. 65-69
25. (2E)-3-[2-(alliloksi)-5-bromfenil]-1-(2-hidroksi-5-metilfenil)-2-propen-1-on xalkonun sintezi və NMR metodu ilə tədqiqi.  II International scientific conference of young researchers, Baku, 2014, Caucas university, p. 121-122

26. NMR as sensitive tool at the studying of biginelli products.  Qafqaz Universiteti,  III International Scientific Conference of young researchers,  17-18 Aprel, 2015-ci il, Bakı, Azerbaycan, s.169-170

27. Bəzi 2-hidroksi-5-metilasetofenon xalkon törəmələrinin bioloji aktivliyinin tədqiqi. Qafqaz Universiteti, III International Scientific Conference of young researchers,  29-30 Aprel, 2016 –cı il.Bakı, Azərbaycan s.231-232

28. Получение полифунксиональных мономеров на основе алкенилфенолов и симметричных дибромаланов. SDU, Beynəlxalq elmi konfrans.2017 s.77-78.

29. Получение нелетучих экологически чистых соолигомерных стабилизаторов. SDU, Beynəlxalq elmi konfrans.2017 s.232-234.

30.Синтез пропаргилового эфира 2-аллил-4-аминометилфенола и исследование его в качестве ингибитора коррозии. Kimyanın aktual problemləri XII Beynəlxalq еlmi konfrans, Bakı 2018 s.160-161

31.Новый метод получения ЭТБЭ. Kimyanın aktual problemləri XII Beynəlxalq еlmi konfrans, Bakı 2018 s.254-255

32.Модель оптимизации процесса алкилирования этанола изобутенам. Kimyanın aktual problemləri XII Beynəlxalq еlmi konfrans, Bakı 2018 s.255-257.

 

KİTABLAR
 

Neft-kimya sintezi texnologiyasından laboratoriya məşğələləri (metodik vəsait) / Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2007

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu