20-09-2017
 

Zeynalov Natiq Yusif oğlu

İş telefonu: (+99412)538-25-32

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

07 noyabr 1963-cü ildə Qazax rayonunun Samanlıq kəndində anadan olub. 1986-ci ildə ADU-nun kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-cu ildə ÜTET olefinlər institutunun aspiranturasını bitirərək „Neft kimya“ ixtisası üzrə namizədlik elmi dərəcəsi almışdır.
1990 -  k.e.n., „n-Buten Oliqomerlərinin Sntezi və tətbiqi“.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1991 - elmi işçi, ÜİET Olifillər inistitutu
1991-ci ildən BDU-nun „Neft kimyası və kimya texnologiyası“ kafedrasına baş laborant vəzifəsinə qəbul olunmuş və dosent vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
“Ümumi kimya texnologiyası”, “KTP-modelləşdirilməsi”,”Kimya sənayesinin prosses və aparatları” fənlərini tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Elmi istiqaməti - katalitik krekinq qazlarının kompleks istifadə texnologiyasının işlənməsi. Katalitik krekinq qazlarının C4-fraksiyası əsasında yüksək keyfiyyətli hidravlik mayelər, kabel yağları və müxtəlif aşqarlar üçün sintetik əvəzedicilərin sintezi.
Hal-hazırda prosesin sənayedə reallaşdırılması üzrə tədqiqat işləri davam etdirilir. Bundan əlavə C4 fraksiyası əsasında yüksək oktan ədədli komponent olan etil-üçlü-butil efirinin (EÜBE) sintezi, etanolun yeni istehsal texnologiyası və neft-kimyəvi sintez sahəsində yeni katalitik sistemlərin işlənməsi sahəsində aparılan tədqiqat işləri öz müsbət nəticələrini verib və bu sahədə sənaye əhəmiyyətli tədqiqat işləri H.Əliyev adına YBNA zavodu ilə əlaqəli şəkildə davam etdirilir. 72 elmi əsərin müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

6 beynəlxalq konfransda iştirak edib.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. N.Y.Zeynalov, F.C.Əliyeva, R.Z.Hüseynova. n-Butenlərin oliqomerləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2002, № 4, s. 42-46.
2. N.Y.Zeynalov və b. n-Buten oliqomerləri – yağlar və aşqarlar üçün yeni xammal mənbəyi kimi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2003, № 4, s. 25-29.
3. N.Y.Zeynalov. n-Buten oliqomer və sooliqomerlərinin quruluşunun müasir fiziki-kimyəvi metodlarla öyrənilməsi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 3, s. 52-61.
4. N.Y.Zeynalov və b. Benzolun buten-1 oliqomerləri ilə alkilləşməsi prosesinin tədqiqi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2006, № 4, s. 25-28.
5. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev və b. Benzolun buten-1 oliqomerləri ilə alkilləşməsi prosesinin texnologiyası / Kimya və kimya texnologiyası, 2006, T.49, № 7, s. 13-15.
6. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, R.A.Hüseynova. Buten-1 oliqomerləri əsasında aşağı temperaturlu sürtkü yağlarının alınması / Neft emalı və neft kimya prosesləri, 2007, № 2, s. 76-78.
7. N.Y.Zeynalov Çoxkamponentli qarışıqların ayrılması prosesləri / Met. Vəsait. BDU. Bak ı 2007. 45 s.
8. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, F.D.Alieva,  Alkil üçlü butil efirinin yeni alınma metodu / Kimya Problemləri Jurnalı, 2008, №2, s.144-146.
9. N.Y.Zeynalov  n-Butenlərin sooliqomerləşməsi prosesinin kinetic qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi / Neft emalı və neft kimya prosesləri, 2008, № 2, s. 96-100.
10. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, S.M.Musayev, R.A.Hüseynova.  Geniş temperatur intervalında n-buten oliqomerlərinin termodinamik göstəriciləri / Azərbaycan Kimya jurnalı, 2008, №3. s.21-25.
11. N.Y.Zeynalov. Buten-2-nin oliqomerləşməsi prosesinin kinetikası / Azərbaycan Kimya jurnalı, 2008, №4. s.12-14.
12. N.Y.Zeynalov və b. Etanolun izobutilenlə alkilləşməsi prosesinin kinetik modeli / Kimya Problemləri jurnalı, 2010, №3. s.516.
13. M.R.Bayramov, N.Y.Zeynalov və b. Etil-üçlü-butil efiri əsasında ekoloji təmiz yanacaq əlavəsi / Beynəlxalq elmi konfrans, Moskva, 2011, s. 159
14. M.R.Bayramov, V.M.Fərzəliyev, F.V.Yusubov, M. Ə. Cavadov, N.Y.Zeynalov, Z.M.Cavadova Propenilfenolun heksen-1-l ə alkill əş məm ə prosesi¬nin optimallaşması / BDU xəbərləri, 2011. №3.

15. М.Р.Байрамов, М.А.Джафаров, Р.А.Гусейнова. Модели для расчетам прогнизир.термодин-х показателей оксиген-в. Ümummilli lider H.Əliyevin 89 illiyinə həsr edil. Resp.elmi konf. , Bakı, 2012, с.108-109

16. М.Р.Байрамов, М.А.Джафаров, Р.А.Гусейнова. Получения ВОК бензина на осн. этинола и изобутил. VIII Бакинск. Междунар. Мамедалиев конф. Bakı, 2012, s.144-145

17. М.А.Джавадов, Р.А.Гусейнова. Оптимизация проц. пол-я ЭТБЭ, ak.H.Əliyevin 105 illik yub.həsr olunmuş Beyn. elmi konfrans. Bakı, 2012, s.64-65

18. М.Р.Байрамов, С.М.Мусаев, М.А.Джавадов Оптимизация процесса алкилир-я понола изобут-м методом ММА, Азерб.Химич.журнал, Баку, № 3, 2012, c.106-109 

19. М.А.Джавадов,  Р.А.Гусейнов.  Определение относ. актив. мономеров в проц.окич-т бутена-2. Вестник БГУ, Баку, № 3, 2013, с.49-53

20. M.R.Bayramov, Z.M.Cavadova, S.Ə.Məmmədov. Desen-1-in 2-propenil-la qarşılıqlı təsiri. Ümummilli lider H.Əliyevin 91 illiyinə həsr edil. Resp.elmi konf., Bakı, 2014, s.33-34

21. В.М.Фарзалиев, М.Р.Байрамов, З.М.Джавадова. Двойной соолигомеры 2-пропен.фенола с гент.-1 и дец.-1.  Химия и химич.тех-я топлив и масел. Россия. Москва, № 6, 2014, с.27-33

22. М.А.Джавадов, Р.А.Гусейнова, В.А.Керимов. Кинетическая модель процесс. соолиг. пропилена и бутена-2. Ümummilli lider H.Əliyevin 92 illiyinə həsr edil. Resp.elmi konf. Bakı, 2015, s.15-25

23. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Джавадов.  Кинетический модель проц.олигоалкилир. 2-пропен.фенола гексен-1. Вестник БГУ. Баку, № 4, 2015, с.33-41

24. М.А.Джавадов, Р.Гусейнов.  Определение относительной активности мономеров в процессе соолиг.бут-1 с пропиленом. Химические проблемы. Баку, № 4, 2015, с. 37-41

25. А.М.Агаев,  М.А.Джавадов, Р.А.Гусейнова.

Ümummilli lider H.Əliyevin 93 illiyinə həsr edil. Resp.elmi konf. Баку, 2016, с.44-45

26. M.Ə.Cavadov, Z.M.Cavadova. 2-propenilfenolun n-but.oliqom. ilə alkil-si proseslərinin kinetik modeli. Kimya Problemləri. Bakı, № 4, 2017, s.42-46

27. Н.Ю.Зейналов. Термодинамические показатели соолиг.в пропил. с н-бутен-и. Ümummilli lider H.Əliyevin 94 illiyinə həsr edil. Resp.elmi konf. Баку, 2017, с.147-148

28. V.Ə.Cavadov, A.M.Ağayev, R.Ə.Hüseynov. Propilenin n-butenlər-lə sooliqom-də mono-merlərin paylanma effektivliyinin təyini. BDU-nun Xəbərləri, Bakı, №3,  2017, s.28-32

29. Н.Ю.Зейналов. Ekoloji səmərəliliyə çağırış. Ümummilli lider H.Əliyevin 95 illiyinə həsr edil. Resp.elmi konf. Баку, 2018, с. 253

30. М.А.Джавадов, З.М.Джавадова. Кинетическая модель алкилир-я 2-проп.фенола олиг-м н-бутенов Ученое записки АТУ, Баку, № 2, 2018, с.136-140

31. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, З.М.Джавадова, Ф.М.Велиева. Кинетика алк-я фенола гексеном-1 на КУ-23, Вестник  БГУ, Баку, № 4, 2018, с.10-14

32. М.Р.Байрамов, Ф.М.Велиева, М.А.Агаева. Оптимизация пр-я радик-й соолиг-и стирола с аллилов. эфиром п-ИПФ. Научно-техн. журнал «Технологии нефти и газа». Россия, № 5, 2019, с.23-2

KİTABLAR

1. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin populyasion-genetik tədqiqi. Bakı, 2001, 210 s. (monoqrafiya)

2. Çoxkomponentli qarışıqların ayrılması prosesi. Bakı, 2007, 45 s.  (Metodik vəsait)

3. Kimya texnikası proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi. Bakı, 2016,  180 s. (Dərs vəsaiti).

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı