20-09-2017
 

Zeynalov Natiq Yusif oğlu

İş telefonu: (+99412)538-25-32

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

07 noyabr 1963-cü ildə Qazax rayonunun Samanlıq kəndində anadan olub. 1986-ci ildə ADU-nun kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-cu ildə ÜTET olefinlər institutunun aspiranturasını bitirərək „Neft kimya“ ixtisası üzrə namizədlik elmi dərəcəsi almışdır.
1990 -  k.e.n., „n-Buten Oliqomerlərinin Sntezi və tətbiqi“.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1991 - elmi işçi, ÜİET Olifillər inistitutu
1991-ci ildən BDU-nun „Neft kimyası və kimya texnologiyası“ kafedrasına baş laborant vəzifəsinə qəbul olunmuş və dosent vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
“Ümumi kimya texnologiyası”, “KTP-modelləşdirilməsi”,”Kimya sənayesinin prosses və aparatları” fənlərini tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Elmi istiqaməti - katalitik krekinq qazlarının kompleks istifadə texnologiyasının işlənməsi. Katalitik krekinq qazlarının C4-fraksiyası əsasında yüksək keyfiyyətli hidravlik mayelər, kabel yağları və müxtəlif aşqarlar üçün sintetik əvəzedicilərin sintezi.
Hal-hazırda prosesin sənayedə reallaşdırılması üzrə tədqiqat işləri davam etdirilir. Bundan əlavə C4 fraksiyası əsasında yüksək oktan ədədli komponent olan etil-üçlü-butil efirinin (EÜBE) sintezi, etanolun yeni istehsal texnologiyası və neft-kimyəvi sintez sahəsində yeni katalitik sistemlərin işlənməsi sahəsində aparılan tədqiqat işləri öz müsbət nəticələrini verib və bu sahədə sənaye əhəmiyyətli tədqiqat işləri H.Əliyev adına YBNA zavodu ilə əlaqəli şəkildə davam etdirilir. 72 elmi əsərin müəllifidir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

6 beynəlxalq konfransda iştirak edib.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. N.Y.Zeynalov, F.C.Əliyeva, R.Z.Hüseynova. n-Butenlərin oliqomerləşməsi prosesinin riyazi modelləşdirilməsi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2002, № 4, s. 42-46.
2. N.Y.Zeynalov və b. n-Buten oliqomerləri – yağlar və aşqarlar üçün yeni xammal mənbəyi kimi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2003, № 4, s. 25-29.
3. N.Y.Zeynalov. n-Buten oliqomer və sooliqomerlərinin quruluşunun müasir fiziki-kimyəvi metodlarla öyrənilməsi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 3, s. 52-61.
4. N.Y.Zeynalov və b. Benzolun buten-1 oliqomerləri ilə alkilləşməsi prosesinin tədqiqi / BDU Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2006, № 4, s. 25-28.
5. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev və b. Benzolun buten-1 oliqomerləri ilə alkilləşməsi prosesinin texnologiyası / Kimya və kimya texnologiyası, 2006, T.49, № 7, s. 13-15.
6. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, R.A.Hüseynova. Buten-1 oliqomerləri əsasında aşağı temperaturlu sürtkü yağlarının alınması / Neft emalı və neft kimya prosesləri, 2007, № 2, s. 76-78.
7. N.Y.Zeynalov Çoxkamponentli qarışıqların ayrılması prosesləri / Met. Vəsait. BDU. Bak ı 2007. 45 s.
8. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, F.D.Alieva,  Alkil üçlü butil efirinin yeni alınma metodu / Kimya Problemləri Jurnalı, 2008, №2, s.144-146.
9. N.Y.Zeynalov  n-Butenlərin sooliqomerləşməsi prosesinin kinetic qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi / Neft emalı və neft kimya prosesləri, 2008, № 2, s. 96-100.
10. N.Y.Zeynalov, M.R.Bayramov, S.M.Musayev, R.A.Hüseynova.  Geniş temperatur intervalında n-buten oliqomerlərinin termodinamik göstəriciləri / Azərbaycan Kimya jurnalı, 2008, №3. s.21-25.
11. N.Y.Zeynalov. Buten-2-nin oliqomerləşməsi prosesinin kinetikası / Azərbaycan Kimya jurnalı, 2008, №4. s.12-14.
12. N.Y.Zeynalov və b. Etanolun izobutilenlə alkilləşməsi prosesinin kinetik modeli / Kimya Problemləri jurnalı, 2010, №3. s.516.
13. M.R.Bayramov, N.Y.Zeynalov və b. Etil-üçlü-butil efiri əsasında ekoloji təmiz yanacaq əlavəsi / Beynəlxalq elmi konfrans, Moskva, 2011, s. 159
14. M.R.Bayramov, V.M.Fərzəliyev, F.V.Yusubov, M. Ə. Cavadov, N.Y.Zeynalov, Z.M.Cavadova Propenilfenolun heksen-1-l ə alkill əş məm ə prosesi¬nin optimallaşması / BDU xəbərləri, 2011. №3.

KİTABLAR

N.Y.Zeynalov. Çoxkomponentli qarışıqların ayrılması prosesləri, „Bakı Universiteti, Bakı 2007“

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu