20-09-2017
 

Həsənova Gülnarə Musa qızı

İş telefonu: +(994) 12 538 25 32 
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1995-ci ildə Bakı şəhəri, 20 saylı orta məktəbi qurtarmış və həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin bakalavr dərəcəsini, 2001-ci ildə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2000-ci ildə BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasında işə qəbul edilmişdir. 2005-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2008-ci ildə “Ekoloji kimya” kafedrasına 0,5 şt. müəllim vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 2011-ci ildə o, işlədiyi “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasına keçirilmişdir. 2012-ci ildə isə tam ştat müəllim keçirilmişdir.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1985-1995 – orta məktəb
1995-1999-cu illərdə bakalavr, Kimya Fakültəsi,BDU
1999-2001-ci illərdə magistr, Kimya Fakültəsi, BDU
2001-2005-ci illərdə dissertant, Kimya Fakültəsi, BDU
2006 - kimya üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

2000 – 0.5 ştat laborant, “Üzvi kimya”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2001 – tam ştat baş laborant, “Üzvi kimya” , kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2008 – 0.5 ştat müəllim, “Ekoloji kimya”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2011 – 0.5 ştat müəllim, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2012– tam ştat müəllim, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
2015– dosent əvəzi, “Neft kimyası və kimya texnologiyası”, kafedrası, Kimya fakültəsi, BDU
“Kimya texnologiyası”, “Neftin emala hazırlanması”, “Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri”, “Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez”, “Neft kimyası və neft karbohidrogenlərinin termokatalitik çevrilmələri” fənnlərini tədris edir.
66 elmi və tədris-metodiki işin, o cümlədən, 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti , 3 Az. patenti, 4 fənn proqramlarının müəllifidir.
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Alkenilfenollar kimyası
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

XIII Ulusal Kimya Konqresi, Samsun (1999), Ресурсо-и энергосберегающие технологии в химической и нефтехимической проиышленности. I Международная конференция российского химического общества имени Д.И.Менделеева. Moskva (2009), “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı (2012), “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” II Beynəlxalq konfransı, Bakı (2011), Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı (2015), Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Bakı (2016)
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. Синтез и изучение структуры ненасыщенных фенолформальдегидных олигомеров // Bakı Universitetinin xəbərləri, 1999, №3, с. 55-61
2. Исследования кинетических закономерностей и химизма отверждения изопропенилфенолформальдегидных олигомеров// Bakı Universitetinin xəbərləri, 2001, №3, с. 5-11
3. Исследование реакции гомолитического фосфорилирования 4-изопропенилфенола диметилфосфитом // Kimya problemləri jurnalı, 2005, №2, с.131-134
4. Фосфорсодержащие фенолформальдегидные соолигомеры// Аз. Хим.журн. №4, 2006,с.23-25
5. Синтез  и исследование аминометилированных производных метилзамещенных 2-пропенил- и 4-изопропенилфенолов// Вестник БГУ, 2008, №3, с.5-9
6. Исследование азот-и серосодержащих фенольных соединений в качестве ингибиторов стали// Азерб.хим.журн., 2010, №4, с.25-27
7. Исследование гетероатомных соединений глубоководной нефти месторождения Гюнешли // Журнал нефтепереработка и нефтехимия, Москва 2014, №6, с.27-29
8. Антиокислительные свойства двойных соолигомеров 2-пропенилфеноф с гептеном-1 и деценом // Технология нефти и газа, научно-технический журнал. Москва-2015. № 2, с.22-24
9. Компонентный состав вакуумных остатков (>450C) нефтей месторождений Азери Гюнешли // Журнал нефтепереработка и нефтехимия. Москва 2015. №7. с.13-16
 

KİTABLAR
 

1. “Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı”, Ali məktəblər üçün dərslik, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012, s.358.
2. “Neftin heteroatomlu birləşmələri”, Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2015, s. 247

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı