20-09-2017
 

Abdullayev Rizvan Əhməd oğlu

İş telefonu: (+99412)539-85-61

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

Abdullayev Rizvan Əhməd oğlu 01 iyul 1956-cü ildə Tovuz rayonu ibrahim hacılı kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə BDU-nin kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1982-ci ildə əla qiymətlərlə bitirmişdir. 1982-ci ildən “ Analitik kimya” kafedrasında laborant, baş laborant vəzifələrində çalışmışdır. 1990-cı ildə “Analitik kimya” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiya müdafiə etmiş və hal-hazırda “Analitik kimya” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır. YAP-nın üzvüdür, ailəlidir, bir qızı bir oğlu var.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1976-1982 - tələbə, Kimya fakültəsi, BDU

1990 - k.e.n  Analitik kimya kafedrası, BDU

1993 - baş müəllim, kimya fakültəsi, BDU

1995 - dosent, Kimya fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 


1982-1993 - Laborant, baş müəllim

1993 - baş müəllim, Anal Kimya kafedrası, kimya fakültəsi BDU “Analitik kimya” Üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi kompleks birləşmələrin Analitik kimyada tətbiqi elektrokimyəvi analiz metodları fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır. İki “Müəlliflik” şəhadətnaməsi almışdır.

1996 - baş müəllim, Analitik kimya kafedrası, kimya fakültəsi, BDU

2010-cu ildən BDU-da rəhbər koordinatordur.

60-dan çox elmi əsərin və bir metodiki  vəsaitin müəllifidir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Piroqallol əsasında sintez olunmuş üzvi reaktivlərlə bir sıra metal ionlarının spektro fotometrik tətqiqi , metal ionlarının təyini metodikalarının işlənməsi.
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 


2007-Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 8-9 noyabr Akademik H. Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş ekologiya təbiət və cəmiyyət problemləri.

2008- Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы биоэкологии" Москва,Россия.

2012- VIII Международная научно-практическая конфер.Poland 2012.

2012- Всероссийская научная конференция "Успехи синтеза и комплексообразования" 23-27 апреля Москва,Россия.
2013-  «Материалы I X Науч.конф.» Аналитика Сибири и Дального Востока г.Красноярск
2014 – Третья Всероссийская научная конференция (с международным участием): «Успехи синтеза и комплексообразовании» Москва 21-25 апреля.2014
2014-  АМЕА Məruzələr
2015-Материалы за XI Международна научна  конференция «Бьдещите изследвания-2015, София». Бялград ООД 2015

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. Nağıyev H., Kambarov D., Abdullayev R. Niobium(V) ve tantalın(V) 2,2’,3,4-tetraoksı-3’-sulfo-5’-klorazobenzolla kompleks oluşturmasına sethi-aktiv maddelerin tesiri.// XVIII Ulusal kımya kongresi, Kars. 2004. AK-193.

2. Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Сулейманов .И., Абдуллаев .И. Спектрофотометрическое определение алюминия с производными пирогаллола в присутствии третьего компонента.// Всерос.конф.по аналитической химии «Аналитика оссии 2004», посвящ. 100-летию со дня рожд. Акад. И.П.Алимарина. 27 сент. – 1 окт. 2004. Москва, 2004. -с.362-363.

3. Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое определение галлия(III) c 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-хлоразобензолом в присутствии цетилтриметиламмонийбромида.// Докл. НАНА. 2004. Т.LX. №3-4. с.108-112.

4. Qəmbərov D.H., Xəlilova F.Q., Abdullayev .Ə., Nağıyev X.C., üstəmova Ü.N. Titan(IV)-piroqallol qırmızı-p-polibenlpiridinxlorid sistemində kompleksəmələgəlmənin öyrənilməsi.// Azərb. Kimya jurnalı. 2005. №3. s.70-73.

5. Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев .А., Мугалова Г.. Спектрофотометрическое определение тантала(V) в присутствии ниобия(V).// Докл. НАНА. 2005. Т.LXI. №4. с.87-90.

6. Нагиев Х.Д., Мамедов П.., Чырагов Ф.М., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов олова(II) с 2,3,4-триокси-4-сульфоазобензолом в присутствии катионного поверхностно-активных веществ.// «Kompleks birləşmələr kimyası» Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III Resp.elmi konfransı.22-23 dekabr 2006-cı il, Bakı-2006. s.98-103.

7. Гюллярли У.А., Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М., Абдуллаев .А. Исследование разнолигандных комплексов циркония(IV) с азосоединениями на основе пирогаллола и гидрофобными аминами.// «Kompleks birləşmələr kimyası» Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əhmədlinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş III Resp.elmi konfransı.22-23 dekabr 2006-cı il, Bakı-2006. s.125-128.

8. Нагиев Х.Д., Алиева .А., Халилова Ф.Г., Абдуллаев .А., Чырагов Ф.М., Эминов Х. Фотометрическое определение молибдена в пиритсодержащем кварцевом диорит.// Akademik H.Əliyevin 100 illik yubiliyenə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 8-9 noyabr 2007-ci il, Bakı-2007. s.514-515.

9. Əliyeva .Ə., Nağıyev X.C., Quliyeva F.V., Abdullayev .Ə. Alüminiumun 2,3,4-trioksifenilazo-5’-sulfonaftalin və triton X-114-lə müxtəlifliqandlı kompleks şəklində fotometrik təyini. // Dokl. NANA. 2007. T.LXIII. №3. s.38-42.

10. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Абдуллаев .А. Спектрофотометрическое определение редких элэментов в объемах окружающей среды. //Международный форум «Аналитика и аналитики» Воронеж, оссия 2-6 июня,2003, с. 147.

11. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., устамова У.Н. Спектрофотометрическое исследование образования Мо(VI) с пирогаллоловым красным в присутствии бензоилпиридинхлорида в фосфорной кислоте. // Химия и химическая технология. Том 47, вып.3, стр. 58-60, Иванова-2004.

12. Hüseynli A.Q., Mamedov P.., Məlikov Ə.A., Şirinova G.F., Xanbabayeva S.N., Abdullayev .Ə. Torpağın çirklənməsi və onun ətraf mühitə təsirləri. // Akademik H.Əliyevanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekoloğiya, təbiət və cəmiyyət problemləri» 8-9 noyabr Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı-2007 s.463. 
13. 2013- «Молодой  ученный» Ежемесячный научный журнал г.Чита
2015- «Молодой Ученный» Ежемесячный научный журнал. Россия г.Чита (5)

2015- «Молодой Ученный» Ежемесячный научный журнал.Россия г.Чита (5)

2016- Журнал Научных Публикаций Аспирантов и Докторантов Россия.г.Курск

2016- Piroqallol əsaslı üzvi reagentlərin Fe(III)-in fotometrik təyininə tətbiqi - Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-сü il dönümünə həsr olunmuş, doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» X Respublika Elmi Konfransı, Bakı 4-5 may, 2016. Səh.63

2016- Sinkin insan orqanizmində rolu. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş «XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri» V Respublika Elmi Konfransı, Bakı, 5-6 may, 2016. Səh. 11-13

2016- Грязевые вулканы Азербайджана. Журнал научных публикаций 2016, № 1 стр. 59-61

2017- Nikelin və selenin mikroelement kimi insan orqanizmində rolu. Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 26-27 dekabr, Bakı 2017, səh. 146-148.

2017- Molibden(VI) və volframin(VI) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-nitroazobenzol və səthi-aktiv maddələrlə müxtilifliqandli kompleksləri. Коordinasion birləşmələr kimyası: Analiltik kimyanın aktual problemləri» Akademik R.Ə.Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 16-17 noyabr 2017-ci il. Bakı 2017. s.46-48.

2017- Setilpiridin bromid iştirakinda misin (II) 1-fenil-2-[2-hidrokso-3-sulfo -5-xlorofenilazo] butadion-1,3–ilə kompleks əmələgətirməsinin spektrofotometrik tədqiqi - Müasir Təbiət Elmlərinin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi Konfrans .04-05 may, Gəncə-2017 ,səh 231-234

2017- Molibdenin və xromun insan orqanizmində rolu. Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və Cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 26-27 dekabr, Bakı 2017, səh. 163-165.

2018- Минеральные вещества мяса и рыбы. Ежемесячный Научный Журнал "Молодой Ученый". 2018. №9 (195). ). с.68-70

 
KİTABLAR  

1. Çıraqov F.M., Babayev Ə.Q., Abdullayev R.Ə.. Titrimetrik analizdən laboratoriya işləri. Bakı-1997.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı