20-09-2017
 

Nağıyev Xəlil Camal oğlu

İş telefonu: (+99412)539-85-61

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Xəlil Camal oğlu Nağıyev 1972-ci il fevralın 29-da Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndində anadan olmuşdur. 1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1994-cü ildə oranı "fərqlənmə diplomu" ilə bitirərək fakültə Elmi Şurasının qərarı ilə “Analitik kimya” ixtisası üzrə aspiranturaya saxlanılmışdır. 1997-ci ildə «Pirozalonun yeni törəmələri dəmir(III), kobalt(II) və mis(II) ionlarının spektrofotometrik və ekstraksiyalı-atom-absorbsiya metodları ilə təyinində yeni analitik reagentlər kimi» mövzusunda namizədlik, 2011-ci ildə isə «Piroqallol əsaslı azobirləşmələr və triarilmetan boyalarının bəzi metallarla müxtəlifliqandlı komplekslərinin əmələ gəlmə qanunauyğunluqları və analitik tətbiqi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

X.C.Nağıyev 1998-ci ildən BDU-nun «Analitik kimya» kafedrasında «müəllim», 2006-cı ildən «dosent», 2013-cü ildən isə «professor» vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-1994 - Kimya fakültəsinin tələbəsi, BDU

1997 - kimya elmləri namizədi, "Analitik kimya", BDU

2007 - dosent, "Analitik kimya", BDU

2011 - kimya elmləri doktoru, "Analitik kimya", BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-2007 - müəllim, "Analitik kimya" kafedrası

2007-2013 - dosent, "Analitik kimya" kafedrası

2013 - professor, "Analitik kimya" kafedrası

"Analitik kimya", "Üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi", "Kompleks birləşmələrin analitik kimyada tətbiqi", "Elektrokimyəvi analiz metodları", "Konkret obyektlərin analizi" və "Spektral analiz metodları" fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır.

263 adda elmi əsərin, o cümlədən 2 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait və 14 tədris proqramının müəllifidir.

4 ixtiraya görə patent almışdır.

Rəhbərliyi altında 1 namizədlik və 20 magistr dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Hazırda 1 dissertant və 4 magistranta rəhbərlik edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlmə qanunauyğunluqları; yüksək analitik göstəricilərə malik təyinat metodikalarının işlənilməsi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2003 - Воронеж, Россия, Международный форум «Аналитика и аналитики»

2004 -  Kars, Türkiyə, XVIII Ulusal kımya kongresi

2007 - Bakı, akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" Beynəlxalq Elmi konfrans

2008 - Воронеж, Россия, II Международный форум «Аналитика и аналитики»

2008 - Москва, Россия, Международная научно-практическое конференция «Актуальные проблемы Биоэкологи»

2009 - Bakı, AMEA-nın Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş VII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı

2009 - Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans

2011 - Tbilisi, Georgia, 2-nd International Conference on Organic Chemistry «Advances in Heterocyclic Chemistry»

2011 - Волгоград, Россия, XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии

2011 -  Gəncə, N.Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş "Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri" II Beynəlxalq konfrans

2012 - Красноярск, Россия, IX научн. конф. «Аналитика Сибири и Дальнего Востока».

2013 - Bakı, I Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı

2014 - Tbilisi, Georgia. 3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014). “Organic Synthesis – Driving Force of Life Development”.

2014 - Tbilisi, Georgia. 8-nd Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014).

2016 - Gəncə, “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans.

KİTABLAR

1.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Мамедов П.Р., Чырагов Ф.М.  Способ фотометрического определения олова.// И 2007 0033 Патент Аз. № а 2003 0241. Опубл. в бюл. №4, 2005.-Аз.
2.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г. Способ фотометрического определения молибдена.// И 2007 0034 Патент Аз. № а 2003 0242. Опубл. в бюл. №4, 2005.-Аз.
3.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Ибадов И.Г. Способ спектрофотометрического определения титана.// И 2007 0035 Патент Аз. № а 2004 0048. Опубл. в бюл. №4, 2005.-Аз.
4.Гюллярли У.А., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Способ фотометрического определения циркония.// И 2006 0054 Патент Аз. № а 2003 0190. Опубл. в бюл. №2, 2005.-Аз.
5.Нагиев Х.Д. Спектрофотометрическое определение ниобия и тантала при совместном присутствии.// Журн. аналит. химии. 2004. Т.59. №10. с.1033-1037.
6.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Мамедов П.Р., Чырагов Ф.М. Фотометрическое определение олова в воде Каспийского моря.// Журн. аналит. химии. 2005. Т.60. №5. с.468-470.
7.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Гамбаров Д.Г. Фотометрическое определение галлия в присутствии алюминия.// Журн. аналит. химии. 2007. Т.62. №6. с.811-813.
8.Гюллярли У.А., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Взаимодействие циркония(IV) с 2,3,4-тригидроксифенилазо-5'-сульфонафталином в присутствии диантипирилметана и его гомологов.// Журн. аналит. химии. 2006. Т.61. №6. с.604-607.
9.Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Нагиев Х.Д. Спектрофотометрическое определение молибдена(VI) бромпирогаллоловым красным в присут-ствии тритона Х-114.// Журн. аналит. химии. 2006. Т.61. №7. с.694-696.
10.Нагиев Х.Д. Новый вариант фотометрического определения титана в алюминиевых сплавах.// Завод. лабор. 2005. Т.71. № 6. с.13-16.
11.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Гамбаров Д.Г., Аюбова А.М. Фотометрическое определение галлия в вулканогенных породах.// Завод. лабор. 2007. Т.73. № 3. с.18-20.
12.Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М., Гамбаров Д.Г., Мугалова Г.Р. Фото-метрическое определение Mo(VI) производными пирогаллола в присут-ствии третьего компонента.// Завод. лабор. 2003. Т.69. № 10. с.15-20.
13.Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М., Гюллярли У.А., Гамбаров Д.Г. Фотометрии-ческое определение Zr(IV) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином в присутствии поверхностно-активных веществ.// Завод. лабор. 2003. Т.69. № 11. с.13-15.
14.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М., Мамедов П.Р., Алиева Р.А., Аюбова А.М. Фотометрическое определение олова(II) в медных сплавах.// Завод. лабор. 2003. Т.69. № 9. с.11-13.
15.Нагиев Х.Д. Фотометрическое определение гафния в присутствии циркония.// Известия ВУЗов «Химия и химич. технология». 2004. Т.47. №3. с.55-58.
16.Нагиев Х.Д., Ибадов И.Г., Чырагов Ф.М., Гамбаров Д.Г. Спектрофото-метрическое исследование разнолигандных комплексов титана(IV).// Известия ВУЗов «Химия и химич. технология». 2003. Т.46. №7. с.94-97.
17.Нагиев Х.Д., Гюллярли У.А., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Спектрофото-метрическое исследование комплексов циркония(IV) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-хлоразобензолом и гидрофобными аминами.// Известия ВУЗов «Химия и химич.
технология». 2003. Т.46. №3. с.138-141.
18.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Бабаев А.К., Гамбаров Д.Г. Фотомет-рическое определение алюминия применением 2,3,4-триокси-4'-сульфоазобензола и катионных поверхностно-активных веществ.// Известия Вузов «Химия и химич. технология». 2005. Т.28. №9. с.115-118.
19.Nağıyev X.D. Piroqallol əsasında sintez edilmiş azobirləşmələrin səthi-aktiv maddələrlə qarşılıqlı təsirinin spektrofotometrik tədqiqi.// Azərb. Kimya Jurnalı. 2009. №3. с.123-131.
20.Nağıyev X.D., Əliyeva R.A., Abdullayev R.A., Quliyeva F.V., Çıraqov F.M. Niobiumun(V) 1-fenil-2,3-dimetilpirazolon-5-azopiroqallol və hidrofob aminlərlə müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində fotometrik təyini.// АМЕА-nın məruzələri. LXV D. 2009. №6. с.64-69.
21.Гюллярли У.А. Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Изучение комплексообразования в системе цирконий - диантипирилметан - 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталин.// Вест. Бакин. Универ. 2003. №4. с.13-17.
22.Нагиев Х.Д., Сулейманов Р.И., Баладжаев М.Ф., Гамбаров Д.Г. Фотометрическое определение алюминия с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом и дифенилгуанидином в виде разнолигандного комплекса.// Журнал химические проблемы. 2004. №1. с.33-37.
23.Нагиев Х.Д., Мамедов П.Р., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Спектро-фотометрическое определение олова(II) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином и батофенантролином в виде разнолигандного комплекса.// Азерб. химич. журнал. 2003. №4. с.164-168.
24.Нагиев Х.Д., Мамедов П.Р., Гамбаров Д.Г. Изучение влияния поверхностно-активных веществ на комплексообразование олова(II) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином.// Журнал химические проблемы. 2003. №2. с.31-36.
25.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Рустамова У.Н. Спектрофотометрическое исследование комплекса ниобия(V) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином в присутствии ЦТМАBr.// Журнал химические проблемы. 2003. №3. с.40-44.
26.Нагиев Х.Д., Пашаева У.Т., Мугалова Г.Р., Аллахвердиева Б.Х. Фотометрическое определение тантала(V) с 2,3,4-триокси-4'-сульфоазо-бензолом в присутствии ЦТМАBr.// Журнал химические проблемы. 2003.№3. с.66-69.
27.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев Р.А. Спектрофотометрическое определение галлия(III) c 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-хлоразобен-золом в присутствии цетилтриметиламмонийбромида.// Докл. НАНА. 2004. Т.LX. №3-4. с.108-112.
28.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Кулиева Ф.В., Ахмедова А.Ю., Мугалова Г.Р., Аюбова А.М. Разработка методики спектрофотометрического определения индия(III) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином в присутствии хлорида цетилпиридиния.// Азерб. химич. журнал. 2005. №3. с.176-180.
29.Нагиев Х.Д., Ибадов И.Г., Чырагов Ф.М. Разработка методики фотометрического определения титана в алюминиевых сплавах.// Азерб. химич. журнал. 2005. №2. с.133-136.
30.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Сулейманов Р.И., Назарова Р.З., Гамбаров Д.Г. Влияние гидрофобных аминов на комплексообразование галлия с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5'-нитроразобензолом.// Журнал химичес-кие проблемы. 2006. №1. с.84-88.
31.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Мамедов П.Р., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение олова в сложных объектах с применением разнолигандных комплексов.// Докл. НАНА. 2003. Т.LIX. №3-4. с.142-145.
32.Нагиев Х.Д. Влияние лиганд-лигандного взаимодействия на аналитические характеристики разнолигандных комплексов гафния(IV).// Вест. Бакин. Универ. 2004. №1. с.32-39.
33.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Бабаев А.К., Гамбаров Д.Г. Фотомет-рическое определение алюминия с применением 2,3,4-триокси-4¢-сульфоазобензо-ла и катионных поверхностно-активных веществ.// Вест. Бакин. Универ. 2006. №2. с.42-49.
34.Нагиев Х.Д., Кулиева Ф.В., Сулейманов Р.И. Спектрофотометрическое определение алюминия в воде Каспийского моря с применением 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталина и катионных ПАВ.// Азерб. химич. журнал. 2006. №4. с.97-101.
35.Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Абдуллаев Р.А., Мугалова Г.Р. Спектрофотометрическое определение тантала(V) в присутствии ниобия(V).// Докл. НАНА. 2005. Т.LXI. №4. с.87-90.
36.Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д. Исследование строения комплекса олова(II) 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином методом ЯМР-спектроскопии.// Вест. Бакин. Универ. 2007. №4. с.24-30.
37.Алиева Р.А., Мугалова Г.Р., Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М. Спектро-фотометрическое исследование разнолигандного комплекса Mo(VI) 2,3,4-триокси-4'-сульфоазобензолом в присутствии тритона Х-114.// Журнал химические проблемы. 2008. №1. с.175-177.
38.Nağıyev X.D., Əliyeva R.A., Həşimova J.Ş., Quliyeva F.V., Çıraqov F.M. Qalliumun(III) 2,3,4-trioksifenilazo-5'-sulfonaftalin və dekametosinlə müxtəlif mühitlərdə fotometrik təyini.// Kimya problemləri Jurnalı. 2008, №1.с.41-44.
39.Əliyeva R.A., Nağıyev X.D., Xəlilova F.Q., Babayev Ə.Q., Çıraqov F.M. Molibdenin(VI) fenilflüoran və triton Х-114-lə fotometrik təyini.// АМЕА-nın məruzələri. LXIV D. 2008. №3. с.50-54.
40.Нагиев Х.Д., Алиева Р.А., Кулиева Ф.В. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования алюминия с 2,3,4-тригидрок-сифенилазо-5'-сульфонафталином в присутствии диантипирилметана и его гомологов.// Азерб. химич. журнал. 2008. №3. с.114-119.
41.Əliyeva R.A., Nağıyev X.D., Xəlilova F.Q., Axundzadə  E.Ş., Çıraqov F.M. Volframın(VI)   mühitində fenilflüoran və setilpiridinbromidlə müxtəlifliqandlı kompleksinin fotometrik tədqiqi.// Azərb. Kimya Jurnalı. 2008. №2. с.33-35.
42.Нагиев Х.Д., Алиева Р.А., Кулиева Ф.В., Чырагов Ф.М. Фотометрическое определение алюминия в стандартных образцах.// Азерб. химич. журнал. 2010. №2. с.71-74.
43.Əliyeva R.Ə., Aslanov E.O., Nağıyev X.C., Espandi F.E., Çıraqov F.M. Dəmirin(III) 1-fenil-2,3-dimetilpirazolon-5-azopiroqallol və 8-oksixinolinlə spektrofotometrik təyini.// Azərb. Kimya jurnalı. 2011. №3. c.35-38.
44.Əliyeva R.Ə., Nağıyev X.C., Abdulleyev R.Ə., Çıraqov F.M. Niobium(V) və tantalın(V) səthi-aktiv maddələr iştirakında 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzolla spektrofotometrik təyini.// AMEA-nın məruzələri. 2012. LXVIII C. №3. с.39-44.
45.Nağıyev X.C., Əliyeva R.Ə., Babayev Ə.Q., Çıraqov F.M. Bəzi metal ionlarının 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzol və hidrofob aminlərlə müxtəlifliqandlı komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi.// Azərb. Kimya jurnalı. 2012, №2. s.20-25.
46.Нагиев Х.Д., Эспанди Ф.Э., Алиева Р.А., Гюллярли У.А., Чырагов Ф.М. Определение микроколичеств железа в фруктах.// Аналитика и контроль. 2013. Т. 17. №1. с.107-111.
47.Məhərrəmov A.M., Nağıyev X.C., Ələkbərov C.Ə., Hacıyeva S.R., Çıraqov F.M. Vismutun(III) sintetik polimer sorbsiyasının tədqiqi və fotometrik təyini. // I International chemistry and chemical engineering conference. 17-21 april 2013, Baku Azerbaijan. 2013. p.78.
48.Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C. Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma.// Ali məktəblərin “Kimyəvi ekspertiza” ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı 2013. s.3-10.
49.Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C. Kriminalistikada kimyəvi analizin tətbiqi.// Ali məktəblərin “Kimyəvi ekspertiza” ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı 2013. s.11-19.
50.Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C. Ekspertiza obyektləri.// Ali məktəblərin “Kimyəvi ekspertiza” ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı 2013. s.20-32.
51.Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C. Ekspertizanın təşkili.// Ali məktəblərin “Kimyəvi ekspertiza” ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün fənn proqramları. Bakı 2013. s.33-41.
52.Nağıyev X.C., Əliyeva R.Ə., Abdullayev R.Ə., Məmmədova M.F., Çıraqov F.M. Molibden(VI) və volframın(VI) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazo-benzol və kation tip səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində təyini. // AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №1. с.37-41.
53.Aliyeva R.A., Nagiyev Kh.J., Bakoz P.Y., Chiraqov F.M. The synthesis oh new organic reactive by using 4-aminoantypyrine and research it’s interaction with some metal ions.// 8-nd Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014). September 20-24. Tbilisi, Georgia. 2014. P.151.
54.Нагиев Х.Д., Магеррамов А.М., Алекберов Дж.А., Бабаев А.К., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование разнолигандного комплекса висмута(III) с 2,3,4-тригидроксифенилазо-5'-сульфонафталином и цетил-пиридиний бромидом. // Азерб. химич. журнал. 2014. №1. с.52-56.
55.Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Nagiyev Kh.J., Bakoz P.Y., Nazarova Q.Q., Mardanova V.I., Chiraqov F.M. Synthez azoderivatives of 4-aminoantypirina and investigation of complexformation with nickel(II).// 3-rd International Conference of Organic Chemistry (ICOC-2014). “Organic Synthesis – Driving Force of Life Development”. 25-28 September 2014. Tbilisi, Georgia. 2014. P.202-203.
56.Нагиев Х.Д., Алиева Р.А., Алекберов Дж.А., Чырагов Ф.М., Гюллярли У.А. Спектрофотометрическое определение висмута(III) с 2,3,4-тригид-рокси-4'-сульфоазобензолом.// Завод.лабор. 2015. Т.81., № 2. с.25-27.
57.Nağıyev X.C., Ələkbərov C.Ə., Məhərrəmov A.M., Babayev Ə.Q., Çıraqov F.M. Standart nümunələrdə vismutun spektrofotometrik təyini metodikası.// AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №3. с.52-55.
58.Алиева Р.А., Абиева А.Ю., Нагиев Х.Д., Гюллярли Г.Г., Чырагов Ф.М. Определение железа в фруктах с 3-[3’-гидрокси-4’-карбоксифенилазо] пентадионом-2,4 и гидрофобными аминами.// Вестник современной науки. 2015. № 1. с.14-19.
59.Aliyeva R.A., Naghiyev Kh.D., Gullarli U.A., Mammadova M.F., Chiraqov F.M. Determining of zirconium(IV) with 2,3,4-trihidroxy-4'-sulphoazobenzol and cationic surface-active substances in alloys and in quartz dioritin consisting of pyrite. // AMEA-nın məruzələri, 2015. C.LXXI, №2, p.67-72.
60.Nağıyev X.C., Ələkbərov C.Ə., Məhərrəmov A.M., Xəlilova F.Q., Çıraqov F.M. Mis əsaslı ərintilərdə vismutun sorbsion-fotometrik təyini. //BU-nun xəbərləri. 2015. №3. s.19-26.
61.Thinthzadze G.V., Aliyeva R.A., Nagiyev Kh.J., Nazarova Q.Q., Mardanova V.I., Chyragov F.M. Synthesis azoderivatives of pirohallola and investiigation of complexformation with nickel(II).// Georgia chemical journal. 2015. V.15. №1. p.11-15.
62.Абиева А.Ю., Алиева Р.А., Насибли А.Г., Исмиев А.И., Нагиев Х.Д. Взаимодействие железа(III) с 2,4-диацетил-3-фенил-5-метил-гидроксигек-саноном в присутствии диантипирилметана и диантипирилфенилметана. // East European Scientific Journal. Chemia. 2016. 6. с.139-143.


KİTABLAR

1.Qəmbərov D.H., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C. Fotometrik analiz.// Metodik vəsait, Bakı 1999. - 54s.
2.Qəmbərov D.H., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C. Titrimetrik analiz.// Dərs vəsaiti, Bakı 2001. - 176s.
3.Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C., Mugalova G.R. Elektrokimyəvi analiz metodları.// Dərs vəsaiti, Bakı 2013. - 232s.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı