20-09-2017
 

Muğalova Gülşən Ramiz qızı

İş telefonu: : (+99412)539-85-61

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Muğalova Gülşən Ramiz qızı 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur .1984-cü ildə 244 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib,həmin ildə də Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur . 1989-cu ildə həmin fakültəni Fərqlənmə diplomu ilə bitirib, təyinatla ,,analitik kimya” kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlamışdır.1992-ci ildə analitik kimya ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olub,1996-ci ildə təhsilini  başa vurmuşdur.1994 və 1997 ci illərdə Təhsil Nazirliyinin “Elm sahəsindəki müvəffəqiyyətlərinə görə “ Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.1999-cu ildə”Mo (VI) və W(VI)-nın müxtəlifliqandlı komplekslərin öyrənilməsi və onların fotometriyada tətbiqi” mövzusunda  namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir . Respublikamızda və xaricdə dərc olunmuş 60-dan artıq elmi əsərin müəllifidir. Hal-hazırda analitik kimya kafedrsının dossentidir. YAP-ın üzvüdür . Ailəlidir. İki övladı var .

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-1989 cu illərdə tələbə, kimya fakültəsi, BDU
1992-1995-ci illərdə aspirant, kimya fakültəsi, BDU
1999-cu ildən k.e.n. ”Analitik kimya” kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
2007-ci ildən müəllim, ”Analitik kimya” kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
2013-cü ildən dossent, ”Analitik kimya” kafedrası, kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007-ci ildən analitik kimya fakültəsində müəllim vəzifəsində çalışır.”Analitik kimya”,”üzvi reaktivlərin analitik kimyada tətbiqi”,”optiki analiz metodları” və s. fənnləri üzrə bakalavr və mağistr pilləsində təhsil alan tələbələrlə  mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır .

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Piroqallol əsasında sintez edilmiş azoreaktivlərin müxtəlif metal ionları ilə müxtəlif liqandlı komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007-ci il, 8-9 noyabr, Baki «Ekologiya. Təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynalxalq elmi konfransi
2009, iyun, Yoşkar-Ola,VII Ümumrusiya  konfransı, "Ekoanalitiks-xeos" 2011çsentyabr,Volqoqrad. Ümumi və tətbiqi kimyaya dair Mendeleyev qurultayı
2011 -  Gəncə, N.Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş "Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri" II Beynəlxalq konfrans
2011 sentyabr ,Volqoqrad .Ümumi və tətbiqi kimyaya dair Mendeleyev qurultayı .
2012г, 23-27 апреля Москва, Российский университет дружбы народов, Успехы синтеза и комплексообразования, Всероссийская научная конференция к 95-летию со дня рождения Н,С,Простокова.
07-15lutego 2012 roku VII Miedzyanarodowej Naukowi-Praktyceznej konferecji “Strategiczne pytania swiatowej nauki-2012 “Volume 27 Rolnictwo Weterynaria”p.25-27
2012 - Красноярск, Россия, IX научн. конф. «Аналитика Сибири и Дальнего Востока».
2013 - Bakı, I Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı
2014. г.,  21-25 апр., Москва Третья Всерос. научн. конф. «Успехи синтеза и комплексообразования», посвящ. 55-летию РУДН


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Nağıyev H.D, Qambarov D.Q., Abdullaev R.A., Tantal(V)-in niobiyin (V) istirakinda spektrofotometrik təyini. Dokl.NANA.2005. T.LX

2.Nağiyev X.D., Hambarov D.Q., Kuliyeva F.B., Axmedova A.Y., Ayubova A.M. setilpiridin xlorid istirakinda indiumun 2,3,4-trioksifenilazo-5-sulfonaftalinlə spectrometric təyini  metodikasının işlənməsı. Азерб.химич.журнал 2005б Сю176-180
3.Aliyeva R.A., Mugalova G.R., Nagiev F.M., Çiraqov F.M. Mo(VI)-nin muüxtəlif obyektlərdə yeni təyini metodikasi. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyina həsr olunmus “Ekologiya” təbiət va cəmiyyət problemləri” Beynalxaq Elmi Konfrans Baki, 8-9 noyabr 2007-ci il “Baki Universiteti” nəşriyyatı, sah 503
4.Алиева .Р А. Мугалова Г., Чырагов Ф.М., Нагиев Х.Д. Спектрофотометрическое исследование разнолигандного комплекса Мо(VI) с 2,2 с, 3,4-тетраокси-3 -сульфо -5- хлоразобензолом в присутствии тритона Х-114. Журнал химические проблемы 2008,№1,с,175-177
5. Алиева .Р.А., Гашимова Ж.Ш., Мугалова Г., Нагиев Х.Д., Чырагов Ф.М. Определение индиума с 2,3,4-триокси-фенилазо-5 - сульфонафталином в присутствии ПАВ. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85-illik  yubileyinə həsr olunmuş  elmi кonfransın materialları.Баку-2008. С. 485-491
6.Алиева Р.А , Мугалова Г.Р, Нагиев Х.Д , Бабаев А.К , Чырагов Ф.М ,Определение молибдена(VI) с бис [2,3,4-тригидроксифенилазо] бензидином в присуствии тритона Х-114 Докл,НАНА,2010,Т,LXVI.№5.c.79-84.
7. Aliyeva R.A,Muğalova G.R, Nağıyev H.D, Çiraqov F.M ,Разнолигандные комплекси Sn(II),Ti(IV) и Zr(IV) ,c 2.3.4-тригидрокси-4”-сульфоазобензолом и гидрофобными аминами,Mater.V Resp.nauç.konf.dok.maqist.i molod.issledovateley posv.so dne rojdenie Obhiyna lidera Qeydar Alieva.Baku 2011 .s24.
8. Nağiyev X.D,Muğalova G.R, Babayev Ə.Q, Çıraqov F.M.Qallium və indium vulkanik dağ sularında fotometrik təyini,”Tətbiqi ekologiyanin problemləri” I respublika elmi konfransının materialları.Bakı 2011.s.13-14
9.Ş.N.Abdullayev ,Muğalova G.R.Qolubeva T.A. “Üzvi sintez “ zavodunun sənaye tullantı suyunun sanitar-kimyəvi və bakterioloji qiymətləndirilməsi,” Sənaye tullantılarının zərərsizləşdirilməsi və onlardan istifadə”Beynəlxalq kimya ilinə həsr olunmuş Respublika elmi kofrans Sumqayıt-2011,s 47-48 .
10. Нагиев Х.Д, Мугалова Г.Р, Бабаев А.К ,Чырагов Ф.М,Мамедова М,Ф, Исследование комплексов галлия (III)  с 1-фенил-2,3-диметил-пиразолон-5-азопирогаллолом и гидрофобных аминов, Успехи синтеза и комплексо-образования. Всероссийская научная конференция(с международным участием)   К 95-летию со дня рождения Н,С,Простокова 23-27 апреля 2012 г.Москва, Российский университет дружбы народов ,Тезисы докладов ,с.55
11, Алиева Р.А, Мугалова Г.Р,Абдуллаев Р.А, Алиева Т.И ,Гаджиева С.Р, Определение кобальта во фруктах и плодово-ягодных культурах, VII Miedzyanarodowej Naukowi-Praktyceznej konferecji “Strategiczne pytania swiatowej nauki-2012 “Volume 27 Rolnictwo Weterynaria”p.25-27, 07-15lutego 2012 roku .
12. Алиева Р.А, Мугалова Г.Р , Эмиргюнеев Р.Х . Спектрофотометрическое исследование новых комплексных соединений кобальта (II),Ümumilli lider Heydər Əliyevin andan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş doktorant ,magistr və gənc tədqiqatçıların,”Kimyanın aktual problemləri “VI Respublika Elmi Konfransının materialları,Bakı-2012s 153.
13. Алиева Р.А.,Абиева А.Ю. ,Мугалова  Г.Р.,Гюллярли У.А.,Нагиев Х.Д.,Халилова Ф.Г. Исследование разнолигандного комплекса железа(III) с амино-салициловой кислотой и додецилсульфатом натрия.Третья Всерос. научн. конф. «Успехи синтеза и комплексообразования», посвящ. 55-летию РУДН. 21-25 апр. 2014. Москва 2014. Часть. 2. с.131.
14.Р.А.Алиева, Э.Н.Алирзаева, Ф.Н.Бахманова , Г.Р. Мугалова Изучение сорбции иона урана (VI) полиметным хелатообразующим сорбентом, содержащим фрагменты дитиокарбамида.Koordinasion birləşmələr kimyası” VI Respublika Elmi Konfrans, Bakı, 16-17 dekabr 2015, s.60-61.
15. Mammadov P.R., Maharramov A.M., Alieva R.A., Chyragov  F.M., Mugalova G.R. «Preconcentration and determination of gold ( III) by using chemically modified styrene maleic anhydride // VI Всероссийская научная конференция ( с международным участием) « Физикохимия процессов переработки полимеров». III Всероссийская школа молодых ученых  03-07 октября , 2016 г., г. Иванова, Россия. Стр. 128.
16 Т.А.Голубева, М.И.Алили, Л.И.Исаева, Г.Р.МугаловаГигиенический аспект в изучении производственных сточных вод предприятий строительных индустрий»// Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitunun Elmi əsərləri, VIII cild, Bakı, 2015, səh. 94-97.
17. С.Р.Гаджиева, Н.С.Гусейнова, Э.Дж.Эюбова, С.Н.Гаджизаде, Г.Р.Мугалова Изучение сорбции ионов Cd (II) и Pb (II) полимерным сорбентом на основании N,N,-дифенилгуанидина // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” X Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. 2016, 04-05 may, səh. 121-122

KİTABLAR

1.Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Nağıyev X.C., Mugalova G.R. Elektrokimyəvi analiz metodları.// Dərs vəsaiti, Bakı 2013. - 234s.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı