20-09-2017
 

Məmmədov Polad Rasim oğlu

Telefon: (+99412)539-85-61
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1991-ci ildə  Bakı şəhərində 36 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1996-cı ildə "fərqlənmə diplomu" ilə məzun olmuşdur. 2005-ci ildə «Qalayın piroqallolun azotörəmələri və tərkibində azotsaxlayan reagentlərlə əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələrin tədqiqi və onların fotometriyada tətbiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  Ailəlidir, üç övladı var.
 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1991-1996 - Kimya fakültəsinin tələbəsi, BDU
1998-2002 - Kimya fakültəsinin aspirantı, BDU
2005 - kimya elmləri namizədi, "Analitik kimya", BDU
2011 - dosent, "Analitik kimya", BDU
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

2002 - laborant, "Analitik kimya" kafedrası
2007 - 0.5ş baş müəllim, "Analitik kimya" kafedrası
2008 - Rektorun köməkçisi, BDU
2012 - dekan müavini, Kimya fakultəsi
2015 - dosent, "Analitik kimya" kafedrası
"Dərman maddələrinin  analizi" , "Ayırma və qatılaşdırma metodları", "Analitik kimya" və "Xromatoqrafik analiz metodları" fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır.
65 adda elmi əsərin, o cümlədən 1 dərsliyin və bir tədris proqramının müəllifidir.
1 ixtiraya görə patent almışdır.
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Müxtəlif liqandlı kompleks birlləşmələrin sintezi, xassələrinin tədqiqi və onların analitik metodikaların hazırlanmasında tədbiqi.
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

2010 - V всероссийская школа  конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», 16-19 ноября 2010, г. Иваново, Россия.
2011 - XXI российская конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», 19-23 апреля 2011, г. Екатеринбург, Россия.
2011 - 25 th National Chemistry Congress with international participation, 27 june  2011, Erzurum , Turkey
2011 - VIII Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды "ЭКОАНАЛИТИКА-2011",посвященная 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова,  26 июня - 2 июля 2011, Архангельск.
2012 - VII всероссийская школа  конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» 12-16 ноября 2012, г. Иваново, Россия.
2013 - I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransı, 17-21 aprel 2013, Qafqaz Universiteti, Bakı.
2014 - VIII Всероссийская конференция с международным участием молодых учёных по химии. 
2014 - Менделеев-2014, 1-4 апреля, 2014, Санкт-Петербург,Россия.
2015 - Gənc təqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı ,17-18 may, Qafqaz Universiteti, Bakı -2015.
2016 - lV International Scientific conference of Young researcher, 29-30 april, 2016, Qafqaz University, Baku.
2016 - VI всероссийская научная конференция с международным участием «Физикохимия процессов переработки полимеров», 03 - 07 октября 2016,  г. Иваново, Россия.
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М.  Способ фотометрического определения олова.// И 2007 0033 Патент Аз. № а 2003 0241. Опубл. в бюл. №4, 2005.-Аз.
2. Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Фотометрическое определение олова в воде Каспийского моря.// Журн. аналит. химии. 2005. Т.60. №5. с.468-470.
3. Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М., Алиева Р.А., Аюбова А.М. Фотометрическое определение олова(II) в медных сплавах.// Завод. лабор. 2003. Т.69. № 9. с.11-13.
4. Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Спектро-фотометрическое определение олова(II) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином и батофенантролином в виде разнолигандного комплекса.// Азерб. химич. журнал. 2003. №4. с.164-168.
5. Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г. Изучение влияния поверхностно-активных веществ на комплексообразование олова(II) с 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином.// Журнал химические проблемы. 2003. №2. с.31-36.
6. Мамедов П.Р.,Нагиев Х.Д., Гамбаров Д.Г., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение олова в сложных объектах с применением разнолигандных комплексов.// Докл. НАНА. 2003. Т.LIX. №3-4. с.142.
7. Мамедов П.Р., Нагиев Х.Д. Исследование строения комплекса олова(II) 2,3,4-триоксифенилазо-5'-сульфонафталином методом ЯМР-спектроскопии.// Вест. Бакин. Универ. 2007. №4. с.24-30.
8. Məmmədov P.R., Ibadov.I.H. Spectrofluorimetric determination of silver using the solution of silver  nanoparticles.// Azərbaycan kimya  jurnalı , 2010,  № 2, s.201-203.
9. Мамедов П.Р., Гусейнов А.Г.,Рафиева Г.Л., Абдуллаев Р.А. Азопроизводные 2,2',3,4-тетраоксиазобензол - новый реагент для фотометрического определения германия (IV). // Журнал  «Молодой ученый»,  2010,Том 1, № 5, с.113-1115
10. Məmmədov P.R.,  Maharramov A.M., Aliyeva R.A.,  Piralisoy  A.S. Qızılın(III) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'- nitroazobenzol və kation tip səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər şəkilində spektrofotometrik təyini. // Bakı universitetinin xəbərləri, 2016, № 1, s.54-59.
11. Məmmədov P.R.,  Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Chiraqov F.M., Piralisoy A.S. Qızılın(III) müxtəlifliqandlı komplekslərinin spektrofotometrik   tədqiqi. // Respublika  Elmi konfrans materialları, Gəncə Dövlət Universiteti , Gəncə ,05-08 may 2016, s. 39-43.
 

KİTABLAR
 

Ətraf mühit kimyası.  Dərslik.  Bakı - 2013

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı