20-09-2017
 

Məmmədova Minayə Fərhad qızı

İş telefonu: (+99412)539-85-61
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1967-ci il fevralın 4-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1992-cü ildə oranı bitirmişdir.1993 cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Analitik kimya” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildə“Analitik kimya” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.2007-ci ildə Dəmirin( III) Piroqallolun Azotörəmələri və β-diketonların azotörəmələri ilə müxtəlif liqantlı komplekslərin fotometrik analizdə tətbiqi mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Minayə Fərhad qızı Məmmədova 1993-ci ildən BDU-nun «Analitik kimya» kafedrasında «baş labarant», 2015-cı ildən «müəllim» vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, bir qızı var
 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1987-1992 - Kimya fakültəsinin tələbəsi, ADPU
2007 - kimya elmləri namizədi, "Analitik kimya", BDU
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1993 - "Analitik kimya" kafedrası “baş labarant”
2015 - müəllim "Analitik kimya" kafedrası 
"Analitik kimya", , "Kompleks birləşmələrin analitik kimyada tətbiqi", fənnindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır.
40  adda elmi əsərin müəllifidir.
1 ixtiraya görə patent almışdır.
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlmə qanunauyğunluqları; yüksək analitik göstəricilərə malik təyinat metodikalarının işlənilməsi
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

2003 - Воронеж, Россия, Международный форум «Аналитика и аналитики»
2007 - Bakı, akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" Beynəlxalq Elmi konfrans
2009 - Bakı, AMEA-nın Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş VII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı
2009 - Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. Г.Б.Шахтахтинского. Гамбаров Д.Г. Алиева Р.А. Чырагов Ф.М.Мамедова.М.Ф. Фотометрическое определение титана в морском песке.Матер. конф. посв. столетнему юбилею акад. Баку 2000. с.135
2. Мамедова М.Ф Изучение аналитической возмож-ности нового реагента на основе пирокатехина. Матер. научн. конф. посв. 80-летию БГУ.Февраль 2000.Баку-2000. с.110-111.
3. Гамбаров Д.Г. Чырагов Ф.М. Абдуллаев Р.А. Бабаев А.К. Мамедова М.Ф.Изучение новых аналитических возможностей 2,3,4-триокси-фенилазо-5'- сульфонафталина. I Респ. научн. конф.«Химии комплексных соединений». Баку 1999. с.59-63.
4. Мамедова М.Ф. Фотометрическое определение гафния(IV) с 2,3,4-триокси- фенилазо-5'-сульфонафтолином в присутствии 1,10-фенантролина Тез. докл. Респуб. конф. аспирантов и молодых исследо-вателей.Баку 2001.с.32-33.
5. Чырагов Ф.М. Мамедова М.Ф. Гамбаров Д.Г. Изучение  комплексобразования в системе Hf(IV)-2,3,4-триокси-фенилазо-5-сульфонафтолин-гиброфобные  амины. VII Респ.конф. «Физико-химической анализ и неорган. материаловедение». Сб.статей. Баку 2001. с.211-215
6.Чырагов Ф.М. Мамедова М.Ф. Гамбаров Д.Г. Алиева Р.А. Фотометрическое определения гафния(IV) с 2,2',3,4-тетраокси-3'-сульфо-5-нитроазобензолом в присутствии батофенонтролина II Респуб. науч. конф. «Химии комплексных соединений». 27-28 декабрь 2001. Баку 2002.с.36-40.
7.Гамбаров Д.Г. Чырагов Ф.М. Мамедова М.Ф. Гюллярли У.А. Методы определения циркония(IV) и гафния(IV) с 2,3,4-триокси-фенилазо-5-сульфонафтолином в присутствии третьего компонента.Всерос. конф. «Актуальные проблемы аналитической химии».11-15 марта   2002 г. Москва 2002. Т.2.  с. 243-244.
8. Мамедова М.Ф. Абдуллаев Р.А. Спектрофотометрическое определение молибдена в глине Сбор. матер. Междунар. научно-практ. конф.«Актуальные проблемы Биоэкологи».21-24 окт. 2008 г. Москва 2008. с.38-39. Халилова Ф.Г.
9. Алиева Р.А.Чырагов Ф.М.Зейналова Н.М. Исследование комплексообразо-вания железа (III) с (2, 3, 4 – тригидроксифенилазо) бензидином в присутствии поверхностно-активных веществ.VI Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2006», с. 59
10. Əliyeva R.Ə. Мəmmədova M.F. Babayev Ə.Q. Çıraqov F.M. İndiumun(III) 1-fenil-2,3-dimetilpirazolon-5-azopiroqallol və setiltrimetilammonium bromidlə fotometrik təyini «Kompleks birləşmələr kimyası» Bakı Dövlət Universitetinin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransı. 22-23 okt. 2009-cı il. Bakı 2009. s.49-51.
11. Əliyeva R.Ə. Sülhnecat R.Q. Мəmmədova M.F. Çıraqov F.M. Neftlə çirklənmiş təbiət obyektlərində metalların spektrofotometrik təyini AMEA-nın Neft-kimya prosesləri institunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş VII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı. 29 sen.-2 okt. 2009. Bakı 2009. s.53.
12. Quliyeva F.V. Мəmmədova M.F. Abdullayev R.Ə. 2,2',3,4-Tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-nitrobenzolun bəzi metal ionları ilə kompleks əmələ gətirməsinə səthi-aktiv maddələrin təsiri Ümummi lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-cı il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların V Respublika elmi konfransın materialları. Bakı 2011. s.25.
13. Мугалова Г.Р. Бабаев А.К. Мамедова М.Ф. Чырагов Ф.М Исследование    комплексов галлия-(III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразо-лон-5-азопирогаллолом и гидрофобных аминов Тез. докл. Всерос. научн. конф. «Успехи синтеза и комплексо-образония» к 95-летию со дня рожд. Н.С.Простакова. 23-27 апр. 2012. Москва 2012.Часть. 2. с.96
14. Əliyeva R.Ə. Güllərli G.H. Məmmədova M.F. Gümüşün(I) 2,3,4-trihidroksifenilazo-5'-sulfonaftalin və etilendiaminlə komplekslərinin spektrofotometrik tədqiqi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-ci ildönümü-nə həsr ol.    doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VI Respub. elmi konf. mater. Bakı 2012. s.128-129.
15. Мамедова М.Ф. Чырагов Ф.М. Алиева Р.А. Определение титана в объектах окружающей среды Сбор. матер. Всерос. конф. «Современ. проб. химич. науки и образ.», к 75-  летию со дня рожд. В.В.Кормачева. 19-20 апр. 2012. Чебоксары 2012. Том 1. с.230-231.
16. Əliyeva R.Ə. Espandi F.E. Məmmədova M.F. Çıraqov F.M. Çiyələkdə dəmirin(III) fotometrik təyini «Коordinasion birləşmələr kimyası» V Respublika elmi konfransı. 19-20 dekabr 2012-ci il. Bakı 2012. s.5-7
17. Əliyeva R.Ə. Abdullayev R.Ə. Məmmədova M.F. Təbii obyektlərdə titanın spektrofo-tometrik təyini Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual   problemləri” VII Respub. elmi konf. mater.Bakı 2013. s.79-80.
18.Гюллярли У.А. Мамедова М.Ф. Мугалова Г.Р. Изучение комплексообразования 2,2',3,4-тетрагидрокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензола с некоторыми металлами Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş   doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VIII Respublika elmi konf. mater. Bakı 2014. s.144-145
19.Əliyeva R.Ə.Abdullayev R.Ə. Məmmədova M.F. Çıraqov F.M. Molibden(VI) və volframın(VI) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzol    və kation tip səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində təyini AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №1. с.37-41.
20.Определение железа в клубнике с 3-[3'-гидрокси-4'- карбоксифенил-  азо]пентадионом-2,4 и 1,10-фенан-тролином 
21.Алиева Р.А. Абиева А.Ю. Гюллярли Г.Г. Мамедова М.Ф.Матер. II Респ. конф. «Органи-ческие реагенты в аналитической химии» посвящ. 100-летнему юбилею проф. А.А.Вердизаде. Баку. 2014. с.79-80.
22.Aliyeva R.A.,Naghiyev Kh.D., Gullarli U.A., Mammadova M.F. Chiraqov F.M.Determining of zirconium(IV) with 2,3,4-trihidroxy-4'-sulphoazobenzol and cationic surface-active substances in alloys and in quartz   dioritin consisting of pyrite// AMEA-nın məruzələri, 2015. C.LXXI, №2, p.67-72.
23.Nağıyev X.C., Əliyeva R.Ə., Abdullayev R.Ə., Məmmədova M.F. Çıraqov   F.M. Molibden(VI) və volframın(VI) 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazo-benzol və kation tip səthi-aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər   şəklində təyini. // AMEA-nın məruzələri. 2014, C.LXX, №1. с.37-41.
24. Aliyeva R.A., Naghiyev Kh.D., Gullarli U.A., Mammadova M.F., Chiraqov F.M// Determining of zirconium(IV) with 2,3,4-trihidroxy-4'-sulphoazobenzol and cationic surface-active substances in alloys and in quartz dioritin consisting of pyrite AMEA-nın məruzələri, 2015. C.LXXI, №2, p.67-72.
25. Babayeva Ş.A., Abiyeva A.Y., Nağıyev X.C., Məmmədova M.F.// Dəmirin(III) 1,2-bis((-oksopentan-2-iliden)amin)etanla müxtəlifliqandlı komplekslərinin tədqiqi  //Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” IX Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015. s.87.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı