20-09-2017
 

Xəlilova Fərqanə Qurban qızı

İş telefonu: +(994)0124398561                         

 e-mail: [email protected]     

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Fəqanə Qurban qızı Xəlilova 1970-ci il iyunun 2-də Göyçay rayonu İnçə kəndində anadan olmuşdur. 1987-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1992-ci ildə oranı bitirmişdir.1999-cu idə aspiranturaya qəbul olmuşdur. 2007-ci ildə «Mo(VI),W(VI) və Ti(IV)-ın H3PO4 mühitində ksanten boyaları və səthi aktiv maddələrlə fotometrik təyini» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

F.Q.Xəlilova 1998-ci ildən BDU-nun «Analitik kimya» kafedrasında baş laborant, 2013- cu ildən isə «müəllim» vəzifəsində çalışır.

İki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992 - Kimya fakültəsinin tələbəsi, BDU

2007 - kimya elmlər namizədi, "Analitik kimya", BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-2013 - baş laborant, “Analitik kimya” kafedrası

2013 - müəllim, "Analitik kimya" kafedrası

"Analitik kimya", "Kompleks birləşmələrin analitik kimyada tətbiqi", "Müasir analiz metodları",  və "Metrologiya və standartlaşma" fənlərindən mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır.

50 adda elmi əsərin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müxtəlifliqandlı komplekslərin əmələ gəlmə qanunauyğunluqları; yüksək analitik göstəricilərə malik təyinat metodikalarının işlənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2003 - Воронеж, Россия, Международный форум «Аналитика и аналитики»

2007 - Bakı, akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" Beynəlxalq Elmi konfrans

2008 - Воронеж, Россия, II Международный форум «Аналитика и аналитики»

2008 - Москва, Россия, Международная научно-практическое конференция «Актуальные проблемы Биоэкологи»

2009 - Bakı, AMEA-nın Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş VII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev konfransı

2009 - Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans2013 - Bakı, I Beynəlxalq Kimya və Kimya mühəndisliyi konfransı

2011 - Волгоград, Россия, XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии

2011 -  Gəncə, N.Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş "Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri" II Beynəlxalq konfrans

2012 - Красноярск, Россия, IX научн. конф. «Аналитика Сибири и Дальнего Востока».

2012 - Чебоксары, Россия, конф. «Современные проблемы химической науки и образования»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Qəmbərov D.H., Əlisultanova R.E., Xəlilova F.Q., Nağıyev X.C. Molibdenin(VI) setilpiridin-xlorid iştirakında lyumiqallionla fotometrik təyini. // VII Resp.konf. «Физико-химической анализ и неорган. материаловедение». Сб.статей. Баку-2001. С.200-206.

2. Qəmbərov D.H., Əlisultanova R.E., Xəlilova F.Q., Abdullayeva T.Ə., Nağıyev X.C. Molibdenin(VI) setiltrimetil-ammonium-bromid iştirakında  lyumiqallionla təyini. // II Респуб. науч. конф. «Химии комплексных соединений». 27-28 декабрь 2001. Баку-2002. С.103-106.

3. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Нагиев Х.Д. Влияние хлорида п-полибензолпиридиния на экстракцию комплексов металлов с пирогаллоловым красным.// III Международная конференция «Экстракция органических соединений» Воронеж 2005. 8-С22.

4. Qəmbərov D.H., Xəlilova F.Q., Nağıyev X.C. Molibdenin(VI) piroqallol qırmızı və triton Х-114-lə müxtəlifliqandlı kompleks şəklində fotometrik təyini// Журнал химические проблемы. 2005, №1.s.61-64.

5. Qəmbərov D.H., Xəlilova F.Q., Abdullayev R.Ə., Nağıyev X.C., Rüstəmova Ü.N. Titan(IV)-piroqallol qırmızı-p-polibenlpiridinxlorid sistemində kompleksəmələgəlmənin öyrənilməsi// Azərb. Kimya jurnalı. 2005. №3. s.70-73.

6. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Нагиев Х.Д. Спектрофотометрическое определение молибдена(VI) бромпирогаллоловым красным в присутствии тритона Х-114. //Журн.анал.химии. 2006. Т.61., №7.-с.694-696.

7. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Нагиев Х.Д. Разработка новые методики спектрофотометрического определения вольфрама.// VI Всерос. конф. по анализу объектов окруж. среды «ЭКОАНАЛИТИКА-2006» с межд. участеим. Самара, 26-31 сент., 2006. Тез.докл.. Самара, 2006. с.110.

8. Нагиев Х.Д., Алиева Р.А., Халилова Ф.Г., Абдуллаев Р.А., Чырагов Ф.М., Эминов Х. Фотометрическое определение молибдена в пиритсодержащем кварцевом диорит.// Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 8-9 noyabr 2007-ci il, Bakı-2007. s.514-515.

9. Əliyeva R.Ə., Babayev Ə.Q., Nağıyev X.C., Xəlilova F.Q., Çıraqov F.M. İçməli suda molibdenin fotometrik təyini// Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 8-9 noyabr 2007-ci il, Bakı-2007. s.515-516.

10. Əliyeva R.Ə., Nağıyev X.C., Xəlilova F.Q., Axundzadə G.H., Çıraqov F.M. Volframın(VI)  mühitində H3POfenilflüoran və setilpiridinbromidlə müxtəlifliqandlı kompleksinin fotometrik tədqiqi // Azərb. Kimya jurnalı. 2008, №2. s.33-35.

11. Нагиев Х.Д., Халилова Ф.Г., Мамедова М.Ф., Абдуллаев Р.А. Спектрофотометрическое определение молибдена в глине.// Сбор. матер. Междунар. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы Биоэкологи».21-24 окт. 2008 г. Москва -2008. с.38-39.

12. Əliyeva R.Ə., Nağıyev X.C., Xəlilova F.Q.,Babayev Ə.Q., Çıraqov F.M. Molibdenin(VI) fenilflüoran və triton Х-114-lə fotometrik təyini // АМЕА-nın məruzələri. LXIV C. 2008, №3. s.50-54.

13. Алиева Р.А., Абдулла А.М., Нагиев Х.Д., Ахундзаде Г.Г., Гаджиева С.Р., Чырагов Ф.М. Определение микроколичества циркония в стандартных образцах.//Естественные и технические науки. 2009, №3. С.60-63.

14. Алиева Р.А., Нагиев Х.Д., Халилова Ф.Г., Бабаев А.К. Спектрофотометрическое определение молибдена и титана в пиритсодержащем кварцевом диорите с пирогаллолловым красным и бромидом цетилтриметиламмония.// VII Всерос. конф. по анализу объектов окруж. среды «Экоаналитика-2009». 21-27 июня 2009. Тез.докл.. Йошкар-Ола, 2009. с.22-23.

15. Nağıyev X.C., Xəlilova F.Q., Ələkbərov C.Ə., Muğalova G.R., Abdullayev R.Ə., Abdullayeva T.Ə. Vismutun(III) brompiroqallol qırmızı və setiltrimetilammonium bromidlə müxtəlifliqandlı kompleksin fotometrik tədqiqi// «Kompleks birləşmələr kimyası» Bakı Dövlət Universitetinin ин 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransı. 22-23 оkt. 2009-cu il. Bakı-2009. s.32-33.

16. Əliyeva R.Ə., Xəlilova F.Q., Ələkbərov C.Ə., Nağıyev X.C., Çıraqov F.M. Setilpiridin bromid iştirakında vismutun(III) 2,2',3,4-tetraoksi-3'-sulfo-5'-nitroazobenzolla fotometrik təyini// «Kompleks birləşmələr kimyası» Bakı Dövlət Universitetinin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransı. 22-23 оkt. 2009-cu il. Bakı-2009. s.33-34.

17. Нагиев Х.Д., Гюллярли У.А., Халилова Ф.Г., Чырагов Ф.М. Взаимодействие титана(IV) с 2,2',3,4-тетрагидрокси-3'-сульфо-5'-хлоразобензола в присутствии додецилсульфата натрия.// Матер. VI Респ. научн. конф. докт., магист. и молод. исследователей “Актуальные проблемы химии”, посв. со дня рождения Общенац. лидера Гейдар Алиева.  Баку 2012. с.130.

18. Нагиев Х.Д., Халилова Ф.Г., Алекберов Дж.А., Бабаев А.К. Определение висмута(III) с 2,2',3,4-тетрагидрокси-3'-сульфо-5'-нитроазобензолом в присутствии п-полибензилпиридиний хлорида.// Матер. IX научн. конф. «Аналитика Сибири и Дальнего Востока». Красноярск, 8-13 окт. 2012. Красноярск 2012. с.266.

19. Nağıyev X.C., Muğalova G.R., Xəlilova F.Q., İbadov İ.H., Abdullayeva T.Ə. Gümüşün triton x-114 iştirakinda 2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-sulfo-5'-xlorazobenzolla kompleks əmələ gətirməsinin spektrofotometrik tədqiqi.// «Коordinasion birləşmələr kimyası» V Respublika elmi konfransı. 19-20 dekabr 2012-ci il. Bakı 2012. s.48-49.

20. Нагиев Х.Д., Алиева Р.А., Кулиева Ф.В., Халилова Ф.Г. Влияние поверхностно-активных веществ комплексообразования некоторых металлов с 2,3,4-тригидрокси-5'-сульфоазобензолом.// Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2013. s.81-82.

21. Qəmbərov D.Q., Xəlilova F.Q., Abdullayev R.A. Voıframın  (VI) SAM iştirakında piroqallol qırmızı ilə fotometrik təyini./”Kompleks birləşmələr kimyası” II Respublika elmi konfransı. Bakı, 2002, s.26

22. Qəmbərov  D.Q., Xəlilova F.Q. Titanın(IV) piroqallol qırmızısı-n-polibenzilpiridxlorid sistemində kompleksəmələgəlmənin oyrənilməsi //Azərbaycan kimya jurnalı, 2005, s 70-73

23. Xəlilova F.Q.//H3PO4 muhitində volframın (VI) brompiroqallol qırmızısı və kation tip səthi aktiv maddələrlə müxtəlifliqandlı komplekslər şəklində  fotometrik təyini//Kimya poblemləri jurnalı, 2006. s 190-193

24. Qəmbərov D.Q., Xəlilova F.Q. Titanın fotometrik üsulla təyini Azərbaycan Respublikası Standartlaüdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi. 2005. 0143

25. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г. Спектрофотометрическое определение молибдена(VI) с пирогаллоловым красным в присутствии Тритона Х-114// Всеросичк.конфр. по аналит.химии «Аналитика России 2004», с.363

26. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Рустамова Р.Н. Спектрофотометрическое определение молибдена(VI) с бромпирогаллоловым красным в присутствии п-полибензилпиридиния хлорида // VII Конференция «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» Тезисы докладов т.1, Новосибиркс,2004 с.208

27. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г. Повышение чувствительности фотометрического определения молибдена(VI) ваольфрама(VI) и титана(IV) с пирогаллоловым красным  // VII Всероск. Конференция акруальные проблемы аналитической химии Тезисы докладов т.2, Москва, 2002 с.242-243

29. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Абдуллаев Р.А. Спектрофотометрическое определение редких элементов в объектах окружеющей среды.Межд.форум Аналитика и Аналитики Каталог рефератов и статьи Воронеж стр.147

30. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Рустамова Р.Н. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования молибдена(VI) с пирогаллоловым красным в присутствии п-полибензилпиридиния хлорида в фосфорнокислой среде // Химия и химтехнология  т.47, вып.3,  с.58-60

31. Гамбаров Д.Г., Халилова Ф.Г., Рустамова Р.Н. Спектрофотометрическое исследование разнолигандныз комплексов титана(IV)  и молибдена(VI) с пирогаллоловым красным  в присутствии цетилтриметиламмония бромида //Вестник БГУ, 2004, №4, с.247-251.

32. Qəmbərov D.Q., Xəlilova F.Q.Molibdenin fotometrik üsulla təyini Azərbaycan Respublikası Standartlaüdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi. 2005. 0143

33.  Гаджиева С.Р. Алиева Т.И. Халилова Ф.Г. Рафиева Г.Л.Экологическая опасность сточных вод Гаджиева С.Р.Международная научно-практическая конференция «Молодая наука стран СНГ: Вопросы теории и практики» 25-26  октября 2010 г.

34. R.Ə.Əliyeva, S.R.Hacıyeva, T.İ.Əliyeva, F.Q.Xəlilova "Ekoloji monitorinq və davamlı inkişaf konsepsiyası " Tətbiqi Ekologiyanın problemləri I Respublika Elmi Konfransı. Bakı, 2011, 14 oktyabr, s.23-26

35. Нагиев Х.Д. Алиева Р.А. Кулиева Ф.В. Халилова Ф.Г Влияние поверхностно-активных веществ комплексообразования некоторых металлов с 2 ,3,4-тригидрокси-5'-сульфоазобензолом Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2013. s.81-82.

36. Гаджиева С.Р. Алиева Т.И. Абдуллаев Р.А Халилова Ф.Г.  Фотометрическое определение скандия (III) в пирексените Молодой ученый  том 1, №6, 2013, с.226-227

 

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı