26-09-2017
 

İsmayılov Zakir İslam oğlu

İş telefonu:538-15-28
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973 - tələbə YMB fakültəsi, Kazan, Kimya Texnologiya İnstitutu
1985 - k.e.n. «Parafinlərin dehidrogenləşməsi» mövzusunda, Neft-Prosseslər İnstitutu, AMEA

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997 - böyük elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1988 - 1997 kicik elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti 
1974 - 1990 böyük mühəndis Neft-Prosseslər İnstitutu, AMEA 
Dərslər: Magistr pilləsində «Elektrotexnika materialları» вя «Qeyri-üzvi kompozisiya materialları» laboratoriya və mühazirə dərsləri 
Məqalələrin sayı - 185
Patentın sayı - 25

TƏDQIQAT SAHƏSİ

Xalkogenid şüşəvari və kristallik maddələrin alınması 
Fosfor üzvi birləşmələrin sintezi 
Nanomaterialların sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 2002-2005-ci illərdə XV-XVIII Ulusal kimya konfransı Türkiyə, 2008-ci il Ukraniya Beynəlxalq konfrans. Müasir materialşünaslıq
2. Менделеев-2014 VIII всероссийская конференция молодых ученных,аспирантов,студентов с международным участием по химии и наноматериалам  .  г.Санкт-Петербург. Россия
3. IX Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации.Кристаллизация и материалы будущего" г. Иваново, Россия 2016
4. ХVІІІ Международная научная конференция «Актуальные научные исследования в современном мире » Переяслав-Хмельницкий 2016
5. IV International Scientific conference of  YOUNG RESEARCHERS 29-30 april 2016,Baku, Azerbaijan

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Patent №а 2008 0119. 2,2-dixlor 2- benzoilsirkə aldehidin fenilhidrazon poladın korroziyasına qarşı inqibitor kimi. 

2.Patent №а 2007 0275. Fotorezistor materialı.

3.Patent №a 2008 0103.Vismut telluridi əsasında termoelektrik material 

4.Patent №а 2003 0061. Xalkogenidli şüşə 

5.Patent № i 2005 0175. 1-(2 hidroksi-3-dialkilaminometilfenil)-4- tiododekanlar reaktiv yanacaqlar üçün termostabilləşdirici aşkar kimi.

6.Patent № i 2005 0173. 4-dietilaminometil -2,6-( di-tret butil) fenol propilenin oksidləşməsində aşkar kimi 

7.Patent № i 2005 0174. 1 (2-hidroksi-3-dialkilaminometil -5- metilfenil)-4 tiooktan metalların koooziyasına qarşı inqibitor kimi.

8.Avtomobillərdə dəm qazlarının ekoloji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması. 2003 səh.22-28. 

9.Patent № a 2004 0160 . Fotohəssas materıal.

10.Patent № i 2008 0076.. 2-arilaminmetil -4-[ 1-( metil)-2-(propiltio)-etil] fenol sürtkü materiallarına antimikrob aşkar kimi.

11. Patent AZ № İ 2014 0065   İonkeçerici  şuşə

12. Patent AZ № I 2014 0079 Xalkogenid şüşə

13. Müs.rəy 2015 0088 Benzoil-asetiliniden-3-aminopropanol, sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqarı kimi

14. Müs.rəy 2015 0073 Termoelektrik material

15. INTERACTIONS ALONG THE Bi2Se3-Tm2Se3 AND Bi2Se3-Tm3Se4 JOINS OF THE Tm-Bi-Se TERNARY SYSTEM (East European Scientific Journal) (Варшава, Польша)2015 P.164-167

16. NEW COMPOSITIONS OF OİL BASED METAL WORKING FLUIDS. (East European Scientific Journal) (Варшава, Польша) 2015 P.168-171

17. Исследования разреза As2Se3 - GaSe тройной системы Ga - As – Se. (East European Scientific Journal) (Варшава, Польша) 2016, № 6,Vol. 3, PP.130-134

18. Фазовые равновесия   в системе  Bi2Se3-Nd3Se4 и электрофизические  свойства   образующихся фаз. Успехи Современного Естествознания, 2016, №4,с.53-56

19. Исследование тройной системы Nd-As-S по различным разрезам «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» 2016, №4.часть5 с.902-904

20. Исследование Тройных Систем Ho-BV-Se, (BV-As, Sb) Успехи Современного Естествознания 2016,№1с.23-26

21. Synthesis and application of antioxidant properties of azomethines and its complexes New Materials, Compounds and Applications. Vol.2, No.2, 2018, pp.146-151

22. Synthesis, antimicrobial activity of P-aminophenol Shiff base with salicyclic aldehyde and its metal complexes. №14 (14)/ Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain) 2018, pp.5-7

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı