26-09-2017
 

Allazov Mahmud Rüstəm oğlu

İş telefonu: (+99412)538-15-28
e-mail: allazovm@mail ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Allazov Mahmud Rüstəm oğlu 1948-ci il may ayının 16-da Gürcüstan respublikası Bolnisi rayonunu Aşağı Qoşakilsə kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə BDU-nun kimya fakultəsinə daxil olub, 1971-ci ildə oranı bitirib Sovet Ordusunda kiçik zabit kimi qulluq etmiş, 1973-ci ildən AMEA-nın “Qeyri-üzvi və Fiziki kimya” institunda işləmiş,1981-ci ildə ildə namizədlik elmi dərəcəsi almışdır.Dissertasiya mövzusu “Gallium və indium xalkogenidlərinin dəmir ailəsi elementlərinin xalkogenidləri” olmuşdur.1994-cü ildən BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1971- tələbə, Azərbaycan Dövlət Universiteti (indi-Bakı Dövlət Universiteti);

1971-1973- taqım komandiri, Sovet Ordusu;

1973-1979- aspirant, elmi işçi-“Qeyri-üzvi və Fiziki kimya” (indiki “Kataliz və Qeyri-üzvi kimya”institu, AMEA;

1979-1994-laboratoriya müdiri, Mineral xammalın kompleks emalı üzrə xüsusi konktruktor bürosu, AMEA;

1981-k.e.n., “Gallium və indium xalkogenidlərinin dəmir ailəsi elementlərinin xalkogenidləri”

1983- baş elmi işçi, AMEA;

1994- “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL, BDU;

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

1971-1973- taqım komandiri, Sovet Ordusu;

1973-1994- elmi işçi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası;

1994- “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL, BDU;

1983- baş elmi işçi (indi dosent) AMEA, BDU;

Qeyri-üzvi materialşünaslıq, Fiziki kimya, Fiziki-kimyəvi analiz,Yarımkeçiricilər kimyası, Bərk cisimlər kimyası

-400-ə yaxın elmi əsər,

-4 kitab,

-9 müəlliflik şəadətnaməsi,

-8 patent,

-5 elmlər namizədi

1994-cu ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-də çalışır.

TƏTQİQAT SAHƏSİ

Fiziki-kimyəvi analiz, qeyri-üzvi materialşünaslıq, yarimkeçirici xalkogenidlərin alınması və tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. International Conference , Technical and Phuzikal Problems of Power Engineering, Spain, 2009,

2. VII Менделеев­ского съезда по химии и наномате­риа­лов. Санкт-Петербург, 2013,

3. International chemistry and chemical engineering conference , 18-19 april 2014, Baku Azerbaijan ,

4. Beynəlxalq konfrans “Metallurgiya və materialşünaslıq” 28-30 noyabr 2017, Baku Azerbaijan

7. Beynəlxalq konfrans ,Fizikanın müasir problemləri, 20-22 april 2017, Baku State University.Bakı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. М.Р.Аллазов , Т.Р.Гурбанова, В.М.Рагимова, У.А. Кулиева. »Фазовые диаграммы квазитройных систем GaS-CoS и GaS-Co» Вестник Бакинского Университета, сер.естет.наук. 2005,№3,стр.20-24.

2. M.R. Allazov, O.Ə.Əliyev , T.R.Qurbanova , K.Z.Mustafayeva GaS-Fe və FeGa2S4-Fe sistemlərinin tədqiqi BDU-nin xəbərləri, 2010, №2, С.15-18

3. M.R. Allazov, O.A. Aлиев , Т.Р.Kурбанова , К.З.Мустафаева «Фазовая диаграмма систем GaS с интерме тал лидными соединениями Fe3Ga4 и FeGa3. »BDU-nin xəbərləri, 2011, №2,s.5-9

4. Т.Р.Kурбанова ,М.Р. Аллазов «Система Ni-Pb-Se». Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Волгоград,25-30 сентября 2011, Т.3,с.116

5. M.R. Allazov, K.Z. Mustafayeva , R.C.Mirzəyeva, T.R.Qurbanova Ni – Bi – S sisteminin otaq temperaturunda kristallaşma sahələrinin təyini BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2016, №2 , s. 5-12

6. M.R. Allazov, N.E.Süleymanova, R.C Mirzəyeva, T.R.Qurbanova «CoSe -InSe sistemində qarşiliqli təsirin xarakteri» Bakı Universiteti xəbərləri. təbiət elmləri seriyası, 2016, №3 , s.20-26

7. Абилов Ч.И., Аллазов М.Р.,Садыгова С.Г. Проекции поверхности ликвидуса системы Co-Sn-Bi //Металловедение и термическая обработка металлов, 2016, №8, с.55-60

8. Ali A.A., Allazov M.R., Ilyasli T.M. Fabrication and study Tb3+:MgAl2O4 cjmbustion method usind malonic acid dihydrfzide as fuel //International Journal of Advanced Scientitic and Technikal Research Issue 3 volume 1, January-february 2013, pp.358-367 ISSN2249-9954

9. Ali A.A.,Allazov M.R.,Ilyasli T.M. Synthesis and charac­terizat­ion of magnesium aluminat­es spinel via combustion metod usind malonic acid dihydrfzide as fuel // Caspian Journal of Ap­pl­i­­ed Sciences Research, 2013, 2(2), pp. 85-90 ISSN: 2251-9114

10. Мирзоева Р.Дж., Аллазов М.Р.,Шихалибейли Ш.,Бабанлы М.Б. Система CuInSe2-FeSe – In2Se3 . //Международный журнал прикладных и фунда­ментальных исследова­ний. №8, 2014, 35-39

11. Qasanli Sh. M., Quseinova A. Q., Allazov M. R. Low-Temperature Combustion Synthesis and Properties of CoFe2O4 and CoGaxFe2 – xO4 (x = 0.05, 0.10) Nanoparticles// Inorganic Materials, 2018, Vol. 54, No. 5, pp. 473–477

12. Ш. М. Гасанлиа, А. Г. Гусейнова,М. Р. Аллазов Особенности магнитных свойств тонкопленочных композитов на основе кристаллов твердого раствора CoGaxFe2-xO4 и поливинилденфторида Электронная обработка материалов, 2018, 54(4), c.1-6

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu