02-10-2017
 

Əhmədova Nərgiz Firudin qızı

İş telefonu: (+99412)539-02-31
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1978-ci ildə 14 №-li orta məktəbi gurtarıb, indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə gəbul olunub.
1983-ci ildə isə Universiteti fərglənmə diplomu ilə bitirərək, ”Azon” zavodunda mühəndis-texnoloq vəzifəsində 1996-ci ilə gədər işləyib.
1999-ci ildən 2008-ci ilə qədər Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorları” ETL-da mühəndis vəzifəsində çalışırdı. Laboratoriyanın dissertantı kimi elmi iş üzərində calışarag “Naftalinin sırası birləşmərinin seolit katalizatorlar iştirakı ilə alkilləşməsi” mövzusunda.
2005-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb.
2008-ci ildən elmi işçi vəzifəsində işləyir
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1978 - Кimya fakültəsi, BDU
2005- к.е.н. “Naftalinin sırası birləşmərinin seolit katalizatorlar iştirakı ilə alkilləşməsi”
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1983-1996-ci – “Azon” zavodunda mühəndis-texnoloq
1999-2008- mühəndis “Metalkompleks katalizatorları” ETL-ı
2008-ci ildən “Metalkompleks kstslizatorları” ETL-da elmi işci
32 məqalə
4 patent 
40 tezis
1 dərslik
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Bitsiklik aromatik karbohidrogenlər. Seolit katalizi.
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

1. 7-ая Всероссийская цеолитная конференция «Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы», Звенигород, 16-18 июня 2015
2. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля-2016», Салават, 13.05.2016
3. V Российская конференция “Актуальные проблемы нефтехимии” (с международным участием), посвященной памяти выдающегося ученого академика В.Н. Ипатьева, г. Звенигород
4. Международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественных наук», г. Москва
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 


1. Э.И.Ахмедов, Н.Ф.Ахмедова, С.Э.Мамедов «Изомеризация н-парафиновых углеводородов на металлцеолитных катализаторах» Вестник БГУ, Серия естественных наук, 2014, №4, С. 5-20

2. Т.О.ГахрамановЭ.С.Мамедов, Э.И.Ахмедов, Ахмедова Н.Ф., Махмудова Н.И. «Влияние концентрации РЗЭ на каталитические и физико-химические свойства пентасилов в реакции алкилирования толуола метанолом» Young Scientist USA. Natural science, Lulu, 2014, P. 4-7

3. Дадашева С.С., Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Ахмедов Э.И. Превращение газоконденсата на Zn-содержащем ВК-цеолите типа ультрасила. Журнал «Нефтехимия», 2016, Т.56, № 4, С. 354-357

4. Ахмедова Х.В., Дадашева С.С., Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Ахмедов Э.И. Превращения прямогонной бензиновой фракции на высококремнеземном цеолите, модифицированном галлием и цирконием. Журнал «Химия и технология топлив и масел», 2016, №3 (595), С. 28-31

5. N.M. Abdullayeva, L.G. Voskresenskiy, N.D. Musayeva, N.F. Akhmedova, K.M.Azmammadova, A.Z. Mammadova, S.E. Mammadov. Influence of modification on acidic and catalytic properties of high-silica zeolites in the reaction of alkylation of toluene with isopropanol. JECET; 2018; Sec. A; Vol.7. No.4, Р. 528-534.

6. С.Э. Мамедов, С.Э.Мирзалиева, С.С. Дадашева, Э.И. Ахмедов, Н.Ф.Ахме­дова. Превращения прямо­гонной бензиновой фракции на биметаллических цеолитных катализаторах, модифицированных цинком и медью.// Нефтехимия и нефтепереработка, Россия, Москва, 2018, №3, С. 10-12

7. Мамедов С.Э., Ахмедова Н.Ф., Дадашева С.С., Мирзалиева С.Э., Ахмедов Э.И. Термокаталитическое пре­вращение н-гептана и газоконденсата на модифицированных моно- и бицеолитных катализаторах. // Мир нефте­продуктов, 2018, №10, С. 17-21

8. С.Э. Мамедов, Н.Ф.Ахмедова, С.Э.Мирзалиева, Дж.И. Мирзаи, Э.И. Ахмедов, Х.М. Азмамедова, С.С. Дадашева. Превращение н-гексана и прямогонной бензиновой фракции на модифицированных пентасилах. //Нефтегазохимия, 2018, №1, С.35-38

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 

2011-2013-ci illlərdə “Polifunksional polimerlərin sintezi və onların Kür çayının ağır metal, radionuklid çirkləndiricilərinin region ekosisteminə təsirinin qiymətləndirilməsində tətbiqi” EİF-2011-1(3)-4-Q/47-M/128 Azərbaycan Res¬publikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən verilən qrantda iştirak edib

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı