02-10-2017
 

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

İş telefonu: (+99412)538-10-49
e-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT  

1987-ci ildə Baki şəhəri, 36 №-li orta məktəbi bitirdikdən sonra, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya fakultəsinə qəbul olmuşdur. 1987-1993-cü illərdə AMEA-nın  Neft-Kimya prosesləri İnstitu-tunun nəzdindəki reagentlər üzrə XKTB-də baş laborant vəzifəsində, 1993-1996-cı illərdə isə APU-nun kimya fakultəsində baş laborant vəzifəsində işləmişdir. 1998-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Metalkompleks kata-lizatorlari” ETL-də baş laborant, elmi işçi vəzifəsində çalışmış və 2005-ci ildən həmin laboratoriyanin dissertantı olmuşdur. 2010-cu ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 

1988 – indiki Bakı Dövlət Universiteti kimya fakültəsinin tələbəsi
2005 – BDU-nun kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorlari” ETL-nin dissertantı
2009 –«Влияние модифицирование пентасилов на их кислотные свойства и на параселективность в реакции алкилирование толуола метанолом» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 

1987- AMEA-nın  Neft-Kimya prosesləri İnstitutunun nəzdindəki reagentlər üzrə XKTB-də baş laborant
1993- APU-nun kimya fakultəsində baş laborant
1998- BDU-nun kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorlari” ETL-də baş laborant
2015- BDU-nun kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorlari” ETL-də elmi işçi
35 məqalə və tezisin müəllifidir.
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 

Heterogen kataliz. Seolit katalizi
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 

1.  Bakı, 2005 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş „Zərif üzvi sintez və kataliz“ III Beynəlxalq elmi konfrans Bakı, 2005
2. Всероссийской конференции лауреатов Международного благот-вори¬тельного фонда им К.И. Замараева “Современные подходы к проблемам физикохимии и катализа”, Новосибирск, 2007
3.  Akademik.Y.H. Məmmədəliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş VI Bakı Beynəlxalq neft kimya konfransı, 2007
4. Материалы Всероссийской с межд. участием научно-практической конференции «Актуаль¬ные проблемы химии и методики препо¬давания химии», г. Саранск,  2011 
5. Международная научно-практическая ин¬тернет-кон¬ференция "ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ". 25-26 марта 2013, Полтава 
6. Ist. International Scienific Conference of young scientists and specialists, 16 october, 2014, Baku
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 

1. Махмудова Н.И., Ахмедов Э.И., Мамедов С.Э., Алкилирование толуола метанолом на модифицированных цеолитах типа пентасила // Журнал химических проблем, 2005, №2
2. Мамедов С.Э., Ахмедов Э.И., Керимли Ф.Ш., Махмудова Н.И. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-пентасила в реакции изомеризации м-ксилола и метилирования толуола // Журнал прикладной химии, 2006, т.79, № 10
3. С.Э. Мамедов, Махмудова Н.И. Каталитические и физико-химические свойства модифицированных пентасилов в реакции алкилирования толуола метанолом // Журнал научных публикации аспирантов и докторантов, Курск, №3, 2009, с.113-116 
4. Э.И.Ахмедов, Э.С.Мамедов, Махмудова Н.И., Т.О.Гахраманов. Влияние концентрации РЗЭ на каталитические и физико-химические свойства пентасилов в реакции алкилирования толуола метанолом //  Young Scientist USA. Natural science, Lulu, 2014
5. Ильяслы Т.М., С.Э.Мамедов, Махмудова Н.И.,  Вердиева Л.Р. Синтез и свойства наночастиц состава Pr, Mg,Al2O3 // Успехи современного естествознания, Москва № 6, 2016

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı