09-10-2017
 

Cavadova Ofelya Nazim qızı

İş telefonu: (+99412)538-25-32
e-mail: ofelya.cavadova@mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

O.N.Cavadova 1973-cü ildə Saatlı rayonunda anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Kimya-biologiya təmayüllü respublika liseyini bitirmişdir. 1990-91-ci illərdə Ələt qəsəbəsi, 204 saylı uşaq bağçasında tərbiyəçi işləmişdir. 1991-1997-ci illərdə ali təhsil al­mış­dir.1992-ci ildə Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasına işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir.2008-ci ildə „Propenil-, allil­fe­nol­lar əsasında fenolsulfidlərin, onların aminometl törəmələrinin sintezi və tədqiqi“ möv­zu­sun­da kimya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1991-ci illərdə tərbiyəçi işləmişdir.

1992-ci ildən BDU-nun “Neft kim­ya­sı və kimya tex­nologiyası” kafedrasında çalışır.

2016-müəllim

 «Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez», «Kimya tex­no­logiyası», «Neftin heteroatomlu birləşmələri», «Alternativ yanacaqların alınması texnologiyası», «Əsas üzvi və neft-kimyəvi sintez texnologiyası», «Neftin emala hazırlanması» fənnlərini tədris edir.  O, 30-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 3 pa­ten­tin müəllifidir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alkenilfenollar kimyası, polifunksional monomerlərin sintezi və çevrilmə məhsullarının tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1998, oktyabr, Bakı; 2001, aprel, Bakı; 2005, Bakı;  2007, oktyabr, Moskva; 2011, noyabr, Bakı; 2012, Tula, 2014, Bakı;  2015, Bakı; 2016, Bakı; 2017, Bakı; 2017, Dağıstan
 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Синтез фенолсульфидов на основе о-ал­лил­­­фе­нола// Вестник БДУ, 2002, №4, с.13-17

2. Senthesis of the sulphur- and nitrogencontaining dervatives of o-allylphenol and their investication as antioxidative additives to the fuels // Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri jurnalı 4(11)/­ 2002, s.20-22

3. Синтез фенолсульфидов гомолитическим тиилированием аллилфенолов алифа­ти­чес­кими тиолами // Вестник БГУ, 2005, №3, с.33-36

4. Синтез и исследование серо- и азот­со­дер­жа­щих про­изводных щ-аллилфенола и их ком­плексов с пал­ладием // Жур. Химия и химическая тех­но­логия, Ива­но­во, том 48, вып.9, 2005, с.118-120

5. 2-propenilfenolun amil- və benziltiolla tiilləşmə reaksiyasının tədqiqi

// Kimya problemləri jurnalı,  №2, 2006, с.365-367

6. 2-propenilfenolun homolitik tiilləşməsindən alınan fenolsulfidlərin aminometlləşməsi və reaksiya məhsullarının tədqiqi // Azərbaycan kimya jurnalı, № 3

7. Антиокислительные свойства сулфидов 2-про­­­­­пилфенола и их ами­­но­ме­тильных про­­из­вод­ных // Журнал прикладной химии, т.81, 2008, с.78-81

8. 2-propenilfenolun homolitik tiilləşmə reaksiyalarının nəzəri və təcrübi tədqiqi // Elmi əsərlər fundamental elmlər № 3, cild VII (27),2008, с.144-146

9. Получение фенольсулфидов на основе про­пе­нил­фенолов и исследование их в качестве ин­ги­биторов коррозии // Бакы Универ­сите­ти­нин Хябяр­ляри, №3, 2009,

с. 11-13

10. Кцкцрд- вя азотсахлайан алкенилфенолларын сцрт­кц йаьларына антимикроб ашгар кими тядгиги // Кимйа Проб­лем­ля­ри журналы, №3, 2009, с.528-530

11. Исследование азот- и серосодержажих феноль­ных соединений в качестве ингибиторов кор­ро­зии стали, Азярбайъан кимйа журналы №4, 2010, с.25-27

12. Получение серо- и азотсодержащих произ­вод­ных о-ал­лил­фе­нола и исследование их в кач­ес­тве антиокис­ли­тельных при­садок к топливу тс-1, Кимйа Проб­лем­ля­ри журналы, 2012, №3, с.121

13. Водорастворимые ингибиторы коррозии стали ст.3 на ос­но­ве тройных соолигомеров 2-аллил­фенола, малеинового ангид­рида и стирола // Журнал «Неф­те­пе­реработка и нефтехимия», 2015,  №5, с. 29-31

 

 

 

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu