09-10-2017
 

Cavadova Ofelya Nazim qızı

İş telefonu: (+99412)538-21-06
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

O.N.Cavadova 1973-cü ildə Saatlı rayonunda anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Kimya Biologiya Təmayüllü Respublika Liseyini bitirmişdir. 1991-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsində ali təhsil al­mış­dir. 1992-ci ildə BDU-nun Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasına işə qəbul edilmişdir. Hal-hazırda BDU-da müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsini bitirmişdir. 2008-ci ildə „Propenil-, allil­fe­nol­lar əsasında fenolsulfidlərin, onların aminometl törəmələrinin sintezi və tədqiqi“ möv­zu­sun­da dissertasiya müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-ci ildən BDU-nun “Neft kim­ya­sı və kimya tex­nologiyası” kafedrasında laborant, 1996-cı ildən böyük laborant, 2016-cı ildən müəllim vəzifəsində çalışır. «Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez», «Kimya tex­no­logiyası», «Neftin heteroatomlu birləşmələri», «Al­ter­nativ yanacaqların alınması texnologiyası», «Əsas üzvi və neft-kimyəvi sintez tex­no­logiyası», «Neftin emala hazırlanması», “Sürtkü materiallarının istehsal texnologiyası” fənlərini tədris edir.  O, 50-dən artıq elmi əsərin, fənn proqramlarının, o cümlədən 4 ix­ti­ranın müəllifidir.  

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Biokütlədən biodizel, bu pro­ses­də əla­və məhsul olan qliserin əsasında yüksək oktan ədədli komponentlərin, müxtəlif ya­na­caq növləri­nin alınması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.  III Бакинская международная Мамед­алиевская нефте­хи­ми­ческая конфе­рен­ция, (5-8 октябрь) 1998

2. «Gənc kimyaçı» I Respublika Elmi konfransının materialları, (27-28 апрел), 2001

3. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Zərif üzvi sintez və kataliz” III beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı-2005

4. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Zərif üzvi sintez və kataliz III beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı-2005

5. XVIII Мен­де­леев­ский съезд по общей и прикладной хи­мии, посвященный 100-ле­тию менде­ле­ев­ских съез­дов, Москва-2007

6 « Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri» II Bey­nəl­xalq kon­fran­sının materialları, Gəncə 25-27noyabr, 2011

7. Международная научно-тех­ни­чес­кая кон­ференция «Устойчивое раз­ви­тие. Раци­ональ­ное природо­Поль­зо­ва­ние. Тех­нологии здоровя» Тула 2012

8. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VII Respublika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2013

9. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VIII Respublika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2014

10. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” VIII Respublika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2014

11. Akademik S.Mehdiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş neft-kimya sintezi üzrə res­publika elmi-praktiki konfransı, 2014

12. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” IX Respublika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2015

13. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 93-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” X Respublika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2016

14. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” XI Respublika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2017

15. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” XI Res­pub­lika Elmi kon­frans  materialları. Bakı-2018

16. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş beynelxalq konfrans, Bakı, BDU, 2019

17. Двад­цать шестая международная конференция «Математика. Ком­пью­тер. Обра­зо­ва­ние», МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019

18. “Kimya: Nəzəri və tətbiqi təd­qi­qatlar” Tələbələrin I virtual el­mi konfransı, Bakı, BDU, 2020

19. Müasir kimyanın problemləri və inkişaf tendensiyaları, Bakı 2020

20. “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfransı, Bakı 2020

21. Международной научнопрактической конференции "Cовременные проблемы химии, технологии и фармации”, Чебоксары 2020

22. Международной научнопрактической конференции "Cовременные проблемы химии, технологии и фармации”, Чебоксары 2020.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Синтез фенолсульфидов на основе о-ал­лил­­­фе­нола// Вестник БДУ, 2002, №4, с.13-17

2. Senthesis of the sulphur- and nitrogencontaining dervatives of o-allylphenol and their investication as antioxidative additives to the fuels // Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri jurnalı 4(11)/­ 2002, s.20-22

3. Синтез фенолсульфидов гомолитическим тиилированием аллилфенолов алифа­ти­чес­кими тиолами // Вестник БГУ, 2005, №3, с.33-36

4. Синтез и исследование серо- и азот­со­дер­жа­щих про­изводных щ-аллилфенола и их ком­плексов с пал­ладием // Жур. Химия и химическая тех­но­логия, Ива­но­во, том 48, вып.9, 2005, с.118-120

5. 2-propenilfenolun amil- və benziltiolla tiilləşmə reaksiyasının tədqiqi

// Kimya problemləri jurnalı,  №2, 2006, с.365-367

6. 2-propenilfenolun homolitik tiilləşməsindən alınan fenolsulfidlərin aminometlləşməsi və reaksiya məhsullarının tədqiqi // Azərbaycan kimya jurnalı, № 3

7. Антиокислительные свойства сулфидов 2-про­­­­­пилфенола и их ами­­но­ме­тильных про­­из­вод­ных // Журнал прикладной химии, т.81, 2008, с.78-81

8. 2-propenilfenolun homolitik tiilləşmə reaksiyalarının nəzəri və təcrübi tədqiqi // Elmi əsərlər fundamental elmlər № 3, cild VII (27),2008, с.144-146

9. Получение фенольсулфидов на основе про­пе­нил­фенолов и исследование их в качестве ин­ги­биторов коррозии // Бакы Универ­сите­ти­нин Хябяр­ляри, №3, 2009,

с. 11-13

10. Кüкürd- və azotsaxlayan alken9ilfenolların sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi tədqiqi // Kimya Problemləri jurnalı, №3, 2009, s.528-530

11. Исследование азот- и серосодержажих феноль­ных соединений в качестве ингибиторов кор­ро­зии стали, Азярбайъан кимйа журналы №4, 2010, с.25-27

12. Получение серо- и азотсодержащих произ­вод­ных о-ал­лил­фе­нола и исследование их в кач­ес­тве антиокис­ли­тельных при­садок к топливу тс-1, Кимйа Проб­лем­ля­ри журналы, 2012, №3, с.121

13. Водорастворимые ингибиторы коррозии стали ст.3 на ос­но­ве тройных соолигомеров 2-аллил­фенола, малеинового ангид­рида и стирола // Журнал «Неф­те­пе­реработка и нефтехимия», 2015,  №5, с. 29-31

14. Оптимизация процесса радикальной со­оли­­гомеризации сти­рола с аллиловым эфи­­ром  п-изопропенилфенола // Научно-технологический журнал «Тех­нологии неф­ти и газа», №5 (124), 2019, с.23-26

15. Preparation of diesel fuel blends and study of their phy­sical properties // Proceedıngs of Unıversıtıes. Applıed chemıstry and bıotechnology 2020, 10(2), p. 332-338

 

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı