09-10-2017
 

Qasımov Rakif Atakişi oğlu

İş telefonu: (+99412)510-10-48

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1955-ci il 05 oktyabr Masallı rayonu Xırmandalı kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Xırmandalı kənd orta məktəbini bitirib, indiki BDU-nin kimya fakultəsinə daxil olub. 1992-ci ildə kimya elmlər namizədi dərəcəsini alıb. 1982-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsində lobarant, kimyaçı mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, uzvi kimya kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışıb. 2014-cü ildən baş müəllim, hal-hazirda dosent vəzifəsində çalışır.

TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

1973 - Xırmandalı kənd orta məktəbİ bitirib

1973-1978 - tələbə, BDU, kimya fakültəsi

1992 - k.e.n., Baki Dövlət Universiteti, kimya fakultəsi izopropenilfenollar, doymamış fenolformaldehid qatranlarının alınması və onların əsasında yeni kompozisiya materiallarının sintezi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  

Milli Elmlər Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti, 1982-ci ildən BDU-nın kimya fakultəsində işləyir.

Üzvi kimya, Bioüzvi kimya, Ətirli maddələr kimyası fənlərini tədris edir.

40 elmi məqalə, 3 patent, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Karbonilli fosforlu birləşmələrin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. "Dikarbonilli birləşmələrin 1,2- dibromotsikloheksanla alkilləşmə məhsullarının əsasında izaksozol və pirazolun yeni törəmələrinin sintezi" BDU-80, Aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı, Bakı, 2000, s. 123-124 �mələrinin sintezi

2. "Malon efirinin 1,2-dibromotsikloheksanla alkilləşmə məhsulu əsasında barbitur və tiobarbitur turşularının yeni törəmələrinin sintezi" BDU-80, Aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı, Bakı, 2000, s. 125-127 inin sintezi

3. "Исследование реакции 2-изопропилфурана с бензилацетоном" 2-ci beynəlxalq elmi konfrans, “Zərif üzvi sintez və kataliz”, Bakı, 2002

4. "Investiqation of alkylation reaction aniline of with di-and trihallogenalkons" XVIII ulusal kimya konqresi. Türkiyə 2004 s. 24-25 

5. "Исследование кетоенольной таутомерии некоторых производных β-дикарбонильных соединений" Научная конференция, посвященная 90-летнему юбилею член-корр. З.Г.Зульфугарова, Баку, 2004

6. "(z)-3-(2-Fenilhidrazono) benzofuran-2(3H)-onun sintezi və molekulyar quruluşu" Kimyanın aktual problemləri, X-Respublika Elmi konfransı. Bakı, 2016, s.11

7. "Алкилирование этилционоацтата этил-α-бромпропионатом" Тезисы докладов научной конферен. «Актуальные проблемы химии» Баку, 2016, с. 51

8. Синтез и превращения гидразонов на основе диэтилацеталя вромуксусного альдегида. V  Всерассийская с международным участием коференция по органической химии г.Владикавказ 2018.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. "Алкилирование бензоилацетона 1,2,3-тригологенпропанами и синтез функциональнозамещенных азолов" Азербайджанская Нефтяная Академия, Ученые записки, 1994, с. 88-93

2. "Синтез новых спиропроизводных 1,2 –азолонов на основе продукта циклоалкилирования ацетоуксусного эфира хлорексон" Азербайджанская Нефтяная Академия, Ученые записки, 1995, с. 133-138

3. "Алкилирование ß-дикарбониальных соединений 1, 2-дибромциклогексаном" Известия АН СССР, серия химическая, 1998, № 2, с. 317-319

4. "Alkylation of ß-dicarboyl compounds with 1,2 – dibromocyclohexane" Russian Chemical  Bulletin, Vol. 47, № 2, Februaru, 1998, p. 310-312

5. "Barbitur və tiobarbitur turşularının yeni törəmələrinin sintezi" BDU-nun xəbərləri, Bakı, 1999, № 3, s. 50-54

6. "β-dikarbonilli birləşmələrin 1,2-dibromotsikloheksanla alkilləşmə məhsullarının əsasında izaksozol və pirazolun yeni törəmələrinin sintezi" BDU-nun xəbərləri, Bakı, 1999, № 4, s. 9-16

7. "Orta məktəbdə üzvi kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması" Məcmuə: Kimya məktəbdə 4 (12) 2005. S. 28-38 formalaşdırılması

8. "Исследования технической смеси продуктов тиилирования и ами­но­метилирование алкенилфенолов в качество ингибиторов кислотной коррозии" Изв.вузов. химии и химическая технология, 2006,  т. 49, в. 2, с. 95-97

9. "Karbohidrogenlərin yanması zamanı baş verən oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının elektron balansı üsulu ilə əsaslandırılması" Bakı Universitetinin xəbərləri, № 1, Bakı, 2006, s. 31-37

10. "Новые производные из оксазола, пиразола, барбитуровой кислот" УДК – 547.76. изв. Вузов. Химии и химической технология, 2006,  т. 49, Вып. 12, с. 80-83

11. "Синтезы, структура, токсичность и фибриолетическая активность диэтиловых эфиров α,α,β-трихлор–β–метоксиэтилфосфоновой и α,α-дихлор–β–метокси–β–(γ-хлорбу­таноилокси) фосфоновой кислоты" Bakı Universitetinin xəbərləri № 2 Təbiət elmləri seriyası 2007, s.13-16

12. "Аминометилирование алкенилфенолов" Журнал «Хим. и хим. технологии», 2008, т. 51, вып. 1, с. 24-26 

13. "Азотсодержащие производные затрудненных фенолов-ингибиторы термоокислительной деструкции полипропилена" GEORGIYA CHEMICHAL JOURNAL. 2008. Т.8 (2), С. 123-126 

14. "Синтезы и исследование сооли­гомеров на основе п-изопропе­нилового эфира γ-хлормасляной кислоты со стиролом" ЖПрХ, 2008, т. 81, в. 2, с. 335-337 

15. "2,2–dixlor-2–benzosirkə aldehidinin fenilhidrazonu – korroziyaya qarşı – inhibitor kimi" - Patent AR, İ 20100097, 2010

16. "Allilfosfonatın diallil efiri mühərrik yağlarına aşqar kimi" - Patent AR, İ 20130065, 2013 

17. "Алкилирование соедин. с активной метиленовой группой  галогена­цеталями  и гидролиз продуктов алкилирования" ЖОрХ. 2016, т. 52, В.10 с. 1402-1405

18. "Алкилирование соединений с активной ацетиленовой группой этил α-бромпропионатом" Вестник БГУ, 2016, №4

19. F.H.Paşayev, A.Q.Həsənov, M.R.Vahabova, R.A.Qasımov "(Al2O)6 nanohissəciklərin riyazi modelləşdirilməsi və energetik parametrlərin təyini" / Elmi əsərlər-Ученые записки-Scientific works, №4, 2017

KİTABLAR

1. N.Q.Şıxəliyev, R.A.Qasımov, Ə.N.Quliyev, İ.Ə.Məmmədov "Bioüzvi kimya" ( dərs vəsaiti). Bakı: “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2009, 370 s..

2. N.Q.Şıxəliyev, R.A.Qasımov, Ə.N.Quliyev, İ.Ə.Məmmədov "Üzvi kimya fənni üzrə proqram" - Ixtisas-050110 biologiya müəllimliyi, BDU. Bakı, 2018 

3N.Q.Şıxəliyev, R.A.Qasımov, Ə.N.Quliyev, İ.Ə.Məmmədov "Ətirli maddələr kimyası üzrə proqram" - Kimya fakültəsi üçün, BDU. Bakı, 2018 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı