10-10-2017
 

İskəndərova Kəbirə Əbdül Əhəd qızı

İş telefonu: (+99412)538-10-49
e-mail: kabira6@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinə daxil olmuş və 1970-ci ildə əla diplom ilə bitirmişdi. Təyinat ilə BDU-nun fiziki və kolloid kimya kafedrasında laborant, baş laborant, assistent və baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970, Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakultəsi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970, BDU, fiziki və kolloid kimya kafedrası, laborant.
1970, BDU, fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş laborant.
1973, BDU fiziki və kolloid kimya kafedrası, asistent.
1991, BDU fiziki və kolloid kimya kafedrası baş müəllimi.
3-cü və 4-cü kurslara fiziki və kolloid kimyadan seminar və laboratoriya dərsləri, kurs işlərinə rəhbərlik.
Əsərlərin sayı: 45.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Tərkibində optiki aktiv maddələr olan birfazalı, ikili və çoxkomponentli sistemlər, maye-maye və maye-buxar faza tarazılıqları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007 Azərbaycan. Bakı şəhəri. “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri”. Akademik Həsən Əliyevin 100 ilinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı;

2007 R.F. Suzdal şəhəri. Kimiyəvi termodinamikasına aid XVI beynəlxalq konfransı;

2016 R.F. Sevostopol şəhəri Xİ beynəlxalq elmi-texniki konferensiyası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Şaxverdiyev Y.X. İskendərova K.A., Musayeva N .C., Nağıyeva E.X . Tərkibində D-a pinen-propion turşusu-su olan üç komponentli sistemde maye-maye tarazlıqları tədqiqatı , 2005, 2,.25-31.

2. Shakhverdiyev Ya.Kh., Musayeva N.J., Iskenderova K.A., Khodjaeva S.R. Rechearch of interaction D-(+)-wine acid and tungstenate of sodium in the aqueous solutions. X International Conference of the Problems of Solvatation and Complex Formation in solutions. Susdal, Juli 1-6, 2007. ABSTRACTS V.1, p. 326.

3. İskəndərova K.A. Zayeva N.Ş. Şaxverdiyev Y.X. Masayeva N.C Nagiyeva E.X. Doymuş parapinenın və yağ turşusununtəziginin temperaturdan asılılığı . ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALARI, 7-8 may, 2008. s.73-74

4. Şaxverdiyev Y.X. İskendərova K.A.,  Nağıyeva E.X . Tartrotovolframat kompleksi və natriyhidroksid məhluların münagişəsi T . ATU ELMİ ƏSƏRLƏR FUNDAMENTAL ELMLƏR, 2008, 3,VII (27), s.136-140

5. İskəndərova K.A. N.Ş. Şaxverdiyev Y.X. Masayeva E.İ.Axmedov Volframit natriy 4D(+) turşusunun sulu məhlularda munagişənin təhqiqatı. Elmin və təhsilin müasir problemləri 2013 N4

6. Məsimov E.A. Bagirov T.O. Ocaqverdiyeva S.Y. İskenderova K.A. Şaxverdiyev Y.X. Polietilen gllikol 6000 və organik turşuların duzları əsasında olan bezi ikifaz sistemli sulu məhluların təhqiqatı. Xİ Beynəlxalq elmi texniki konfransı işləri t2 s 123-126 2016 il.

 

 

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı